ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิสุทธินนทคุณ (ทวี สุทฺธวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี
เจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่
จอ.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูโสภณประชากิจ (เสนาะ สีลภูสิโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าอาวาสวัดสลักเหนือ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิสณฑ์นวการ (บรรเจิด ปณฺฑิโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบางศรีเมือง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๔๘)
  พระครูสิริคุณากร (อากร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีนนทวัฒน์ (นันทา นนฺทปญฺโญ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลสวนใหญ่ - ตลาดขวัญ
เจ้าอาวาสวัดบางแพรกใต้
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๑)
  พระครูศรีสิทธิการ (สมใจ ธมฺมเวที ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี
เจ้าอาวาสวัดแคนอก
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๒)
  พระครูอุทุมพรกิตติคุณ (เลื่อน ภมโร)
เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโมลี
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๒)
  พระครูนนทคุณพิพัฒน์ (ประเสริฐ อมโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๔)
  พระครูกิตติเขมาภิรม (ประจวบ เขมาภิรโต)
เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๔)
  พระครูกิตติวิริยาภรณ์ (วิทยา มหาวีโร)
เจ้าคณะอำเภอบางใหญ่
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประคองธรรม
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๕)
  พระครูนนทมงคลวิศิษฐ์ (ศรี โอภาโส)
เจ้าคณะตำบลบางขุนกอง
เจ้าอาวาสวัดวัดอุทยาน
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุธีกิตติวัฒน์ (ทองพูล อินฺทโชโต ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดสมรโกฏิ
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีกิตติธาดา (สังวาล ธมฺมวาที ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดตำหนักใต้
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีวุฒิปราโมทย์ (ประทีป ปทีโป ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีสมณวัตร (อนุชาติ อนุภทฺโท ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติวรานุวัตร (ประยูร ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดบ่อ
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูธีรวัฒนาภรณ์ (สมจิตร์ เวมํสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางคูเวียง
เจ้าอาวาสวัดวัดส้มเกลี้ยง
ทผจล.ชอ.(๒๕๓๗)
  พระครูรัตนาสุตาภิรักษ์ (สมชาย รตนสีโล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพระนอน
ทผจล.ชอ.(๒๕๔๘)
  พระครูศรีนนทการ (ชัยฤทธิ์ เตชสูโร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูโอภาสนนทกิตติ์ (ศักดา โอภาโส)
เจ้าคณะอำเภอบางกรวย
เจ้าอาวาสวัดจันทร์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูนนทวรกิตติ์ (ประเสริฐ ฉินฺนาลโย)
เจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๓)
  พระครูอมรศุภการ (สมทรง อมโร)
เจ้าอาวาสวัดสะพานสูง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๓)
  พระครูปัญญานันทวัฒน์ (สาธิต อิสฺสรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดไทร
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูสุวรรณโชติวุฒิ (ทองใบ ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดหูช้าง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูกิตติวราภิรักษ์ (พรชัย อภินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดบางรักน้อย
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูสุธรรมาภิวัฒน์ (สนิท สุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางม่วง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเอนกดิษฐาราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูนนทวีราภรณ์ (ใจกล้า วีรจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบางบัวทอง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลประชานาถ (บุญช่วย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอาทรปริยัติวิธาน (วิธาร เตชปญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศิษฏ์อรรถเวที (เจียม อุฏฺฐาโน ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดกล้วย
จต.ชอ(๒๕๓๓)
  พระครูประโชติจันทสิริ (สนอง โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางรักใหญ่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวัดลำโพ
จต.ชอ(๒๕๕๕)
  พระครูโกศลปริยัติวงศ์ (ญาณพงศ์ ถิรปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบางเขน
เจ้าอาวาสวัดกำแพง
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสุทธิกิจโกศล (สมภพ สุวโจ)
เจ้าคณะตำบลคลองพระอุดม
เจ้าอาวาสวัดวัดอินทาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรพัฒนโกวิท (บุญถม ฐิตสํวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางไผ่
เจ้าอาวาสวัดศาลารี
จต.ชท.(๒๕๓๓)
  พระครูภัทรกิจวิสาล (ประวัติ ปริชาโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าทราย - ไทรม้า
เจ้าอาวาสวัดไทรม้าใต้
จต.ชท.(๒๕๔๑)
  พระครูวิมลสุวรรณกร (สมพงษ์ จนฺทวโร ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด
เจ้าอาวาสวัดกู้
จต.ชท.(๒๕๕๐)
  พระครูนนทวชิราภรณ์ (วิเชียร วชิโร)
เจ้าคณะตำบลวัดชลอ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเกดประยงค์เล็กตั้งตรงจิตร
จต.ชท.(๒๕๕๑)
  พระครูนนทวีรวัฒน์ (สมเด็จ วีรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลมหาสวัสดิ์
เจ้าอาวาสวัดโคนอนมหาสวัสดิ์
จต.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูไพบูลย์อาทรกิจ (ประสาท อุปนนฺโท)
เจ้าคณะตำบลไทรน้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูโสภณปริยัตยากร (พนม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลปลายบาง - ศาลากลาง
เจ้าอาวาสวัดศรีประวัติ
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุทธิธรรมรัตน์ (จำนงค์ ทนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลเสาธงหิน
เจ้าอาวาสวัดวัดสะแก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนนทวีราภิวัฒน์ (ณรงค์ ปวีโร)
เจ้าคณะตำบลบางสีทอง
เจ้าอาวาสวัดรวก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนนทวิมลรัตน์ (จรูญ ปภากโร)
เจ้าคณะตำบลบางแม่นาง
เจ้าอาวาสวัดอินทร์
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสกิจจานุยุต (รัตนชัย ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลไทรน้อย เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทรใหญ่
จต.ชต.(๒๕๔๓)
  พระครูนนทสีลวิมล (ถมยา เขมทตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดยอดพระพิมล
จร.ชอ.(๒๕๓๘)
  พระครูนนทเขมคุณ (สมใจ เขมวโร)
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง
จร.ชอ.(๒๕๔๖)
  พระครูวิสุทธิจริยาภรณ์ (ทองยอด จนฺทรํสี)
เจ้าอาวาสวัดสวนใหญ่
จร.ชอ.(๒๕๕๐)
  พระครูปรีชาพัฒนโสภณ (ชาญ ถาวโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดแดงธรรมชาติ
จร.ชอ.(๒๕๕๑)
  พระครูโสภิตธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ อํสุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดคลองขวาง
จร.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูถาวรสุตกิจ (เจียม ถาวโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดคลองตาคล้าย
จร.ชอ.(๒๕๕๓)
  พระครูไพจิตรพัฒนาทร (สมพงษ์ ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดปลายคลองขุนศรี
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวรกิจธำรง (คำหมุน ธมฺมวีโร)
เจ้าอาวาสวัดตึก
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิสิฐกิตติญาณ (จุฬาวัล กิตฺติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดซองพลู
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริธรรมภาณ (สุเทพ อภิเทโว ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดละหาร
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมธีรคุณ (ธีรนันท์ ญาณเมธี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดวัดบางแพรก
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูนนทกิจพิมณฑ์ (ประพันธ์ พนฺธุโล)
เจ้าอาวาสวัดเสนีวงศ์
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิบริรักษ์ (สนม กมฺมสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดหลังบาง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิมลสีลสังวร (สายัณห์ จนฺทวํโส)
เจ้าอาวาสวัดสังวรพิมลไพบูลย์
จร.ชท.(๒๕๓๖)
  พระครูสุตวัฒน์ภิรม (ประภาส ปภากโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดคงคา
จร.ชท.(๒๕๔๓)
  พระครูนิมิตกิจโสภณ (เดชา อาภาธโร)
เจ้าอาวาสวัดใหม่ผดุงเขต
จร.ชท.(๒๕๔๕)
  พระครูพินิจธรรมปรีชา (ละเอียด เขมาภิรโต)
เจ้าอาวาสวัดศรีเขตนันทาราม
จร.ชท.(๒๕๔๖)
  พระครูสุนทรนนทกิจ (สมพงษ์ สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
จร.ชท.(๒๕๔๗)
  พระครูอดุลสาธุกิจ (สะโอด อินฺทสาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางม่วง
จร.ชท.(๒๕๔๗)
  พระครูถาวรนนทคุณ (ชอบ ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดไทยเจริญ
จร.ชท.(๒๕๔๘)
  พระครูนนทคุณวิสุทธิ์ (สมพงษ์ สุทฺธิจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลบางพูด
เจ้าอาวาสวัดวัดบางพูดนอก
จร.ชท.(๒๕๔๘)
  พระครูโพธินันทวัฒน์ (ประสิทธิ์ ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์บ้านอ้อย
จร.ชท.(๒๕๕๐)
  พระครูกิตตินนทคุณ (ชูเกียรติ ฐิตคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดบางจาก
จร.ชท.(๒๕๕๑)
  พระครูวิสิฐธรรมานันท์ (บุญเหลือ ธมฺมานนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดตาล
จร.ชท.(๒๕๕๓)
  พระครูนนทธรรมาภิมุข (ผิน อชิโต)
เจ้าอาวาสวัดศรีราษฎร์
จร.ชท.(๒๕๕๓)
  พระครูนนทวรกิจ (วรวุฒิ มหาลาโภ)
เจ้าอาวาสวัดดอนสะแก
จร.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูธรรมคุณากร (บุญส่ง นาถธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศาลากุล
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูเกษมจริยคุณ (พิมพ์ องฺสุกาโร)
เจ้าอาวาสวัดต้นเชือก
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูพิมลธรรมประยุต (ทวีป ยุตฺตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดคลองเจ้า
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูโสภณนนทคุณ (ชัยวัฒน์ สุชาโต)
เจ้าอาวาสวัดส้มเกลี้ยง
จร.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูสถิตนันทสโมสร (วิเชียร กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดสโมสร
จร.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูอนุวัติศาสนวงศ์ (ฉ่ำ โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองบน
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสถิตสีลวงศ์ (สมทรง )
เจ้าอาวาสวัดพระเงิน
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวิมลชยาภรณ์ (ศิริชัย สิริชโย)
เจ้าคณะตำบลบางกร่าง - บางรักน้อย
เจ้าอาวาสวัดบางกร่าง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ศรัทธาคุณ (ประทีป )
เจ้าอาวาสวัดสาลีโขภิตาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตวิสุทธิวงศ์ (ศักดา ฐิตวํโส)
เจ้าอาวาสวัดบางไกรใน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนนทกิจโกศล (สิริชัย สิริชโย)
เจ้าอาวาสวัดอ่วมอ่องประชานฤมิต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุพลวุฒิกร (ทวนชัย สุภโร)
เจ้าอาวาสวัดโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตกิตตยาภรณ์ (ธงชัย ชยธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ดอนพรหม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนนทธรรมาภรณ์ (สมนึก กลฺยาณธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด
เจ้าอาวาสวัดเตย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรนนทคุณ (อำนวย อติเมโธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางตะไนย์
เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรสิริธรรม (เกษม สุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดแสงสิริธรรม
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูภาวนาวราทร (อำนวย จิตฺตสํวโร)
เจ้าอาวาสวัดป่ามณีกาญจน์
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๘)
   พระครูสิทธิกิจจาภรณ์ (สุธีร์ สุธีโร)
เจ้าอาวาสวัดผาสุกมณีจักร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเกษมธรรมนิวิฐ (สุธรรม อติชาโต)
เจ้าคณะตำบลจังหวัดนนทบุรี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูไพศาลศีลคุณ (เกษม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางขวาง
ผจร. (๒๕๕๙)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook