ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวรธรรมวาที (นิพนธ์ ฉนฺทวุฑโฒ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอลาดหลุมแก้ว
เจ้าอาวาสวัดบัวแก้วเกษร
จอ.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีธัญญาภรณ์ (ชูศักดิ์ จิรสกฺโก ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณวรการ (พิมพ์ พุทฺธญาโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวราราม
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโพธิธรรมโกศล (ปทุม สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางปรอก
เจ้าอาวาสวัดบางโพธิ์ใน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิมลกิจจานุกูล (สมจิต กลฺยาโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านงิ้ว
เจ้าอาวาสวัดป่างิ้ว
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูธัญรัตนากร (สุชาติ จิตฺตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลลำผักกูด
เจ้าอาวาสวัดขุมแก้ว
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุธรรมาภิรัต (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลบางคูวัด
เจ้าอาวาสวัดบางคูวัดใน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรธัญญานุรักษ์ (มนตรี ฐิตสีโล)
เจ้าคณะตำบลลำไทร
เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิธีราจาร (อนงค์ วิสุทฺธาจาโร)
เจ้าคณะตำบลกระแชง
เจ้าอาวาสวัดบางเตยกลาง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปทุมภาวนาจารย์ (วีระนนท์ วีรนนฺโท ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดป่าเจริญราช
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีพิสุทธิคุณ (สมศักดิ์ สุทฺธิจิตฺโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบึงบา
เจ้าอาวาสวัดจตุพิธวราวาส
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูไพโรจน์ธรรมคุณ (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดประชุมราษฎร์
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิบูลปทุมากร (บูรณะ จารุวํโส)
เจ้าอาวาสวัดสุขปุณฑริการาม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัตยาคม (วิทยา ฐานินฺทโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพืชนิมิต
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปทุมธรรมโฆสิต (คงษร โฆสิโต ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดใหม่คลองเจ็ด
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์สารคุณ (สุเทพ คุณงฺกโร)
เจ้าคณะตำบลบ่อเงิน
เจ้าอาวาสวัดลำมหาเมฆ
จร.ชท.(๒๕๔๘)
  พระครูบุญมังคลาจาร (สมศักดิ์ มงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดบุญบางสิงห์
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูปทุมธีรคุณ (ลมูล )
เจ้าอาวาสวัดสุราษฎร์รังสรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริจันทพิทักษ์ (ณัฐพล )
เจ้าอาวาสวัดศิริจันทาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูประทีปธรรมนันท์ (วิน )
เจ้าอาวาสวัดดาวเรือง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนปุญญากร (บุญส่ง )
เจ้าอาวาสวัดลาดหลุมแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณบริรักษ์ (อุบล ธมฺมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรโณภาส
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปทุมปุญโญภาส (ไพทูรย์ อินฺทสุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดบุญชื่นชู
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปทุมรัตนคุณ (น้อย )
เจ้าคณะตำบลบางกะดี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบางกะดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมโชติ (ประสาน )
เจ้าคณะตำบลบางหลวง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมวัฒนกิจ (วันชัย เขมวิโร)
เจ้าคณะตำบลบางเตย
เจ้าอาวาสวัดกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมธาดา (ชลอ สจฺจปาโล)
เจ้าคณะตำบลเชียงรากใหญ่ - น้อย
เจ้าอาวาสวัดคลองขุด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตรัตนากร (สังวาลย์ )
เจ้าคณะอำเภอหนองเสือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณคุณานุกูล (วิชิต ธมฺมปิติโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอธัญบุรี
เจ้าอาวาสวัดพิชิตปิตยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ ฐานิสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี
เจ้าอาวาสวัดเทียนถวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมรัตนาธาร (สมพร ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลลาดหลุมแก้ว
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธัญรักษ์ (บุญพร )
เจ้าคณะตำบลลาดสวาย
เจ้าอาวาสวัดกลางคลองสี่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจวิมล (สุพจน์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลคลองห้า
เจ้าอาวาสวัดตะวันเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิจจารักษ์ (บานเย็น )
เจ้าคณะตำบลบึงบอน
เจ้าอาวาสวัดบึงบอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตปุญญากร (กล้า กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธัญญะผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลวรคุณ (ฉวี สุธีโร)
เจ้าคณะอำเภอลำลูกกา
เจ้าอาวาสวัดลาดสนุ่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ปัญญาธร (สมบุญ ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะตำบลคลองหนึ่ง
เจ้าอาวาสวัดกล้าชอุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมวาที (สุชิน โชติวโร)
เจ้าอาวาสวัดนพรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมโกศล (สถาพร สุวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดปทุมนายก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมศาสนกิจ (สมนึก อภิปุณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดจุฬาจินดาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรพัฒนาการ (สุชิน ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดคลองเก้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรอาภากร (นิวัตร อาภากโร ป.ธ.๔)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอคลองหลวง
เจ้าคณะตำบลคลองสี่
เจ้าอาวาสวัดสว่างภพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานวรานุกิจ (สมทรง ธมฺมจารี)
เจ้าอาวาสวัดมูลจินดาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมศีลาภรณ์ (สมทรง กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลลำลูกกา
เจ้าอาวาสวัดดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์สุตคุณ (อุดมศักดิ์ อุตฺตมสกฺโก ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบึงทองหลาง
เจ้าอาวาสวัดพิรุณศาสตร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสิริธรรม (ประสาร ติกฺขปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลศาลาครุ
เจ้าอาวาสวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสาลปัญญาธร (นอม )
เจ้าอาวาสวัดเจริญบุญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมปิยกิจ (ปรีชา ปิยทสฺสี)
เจ้าอาวาสวัดแสงมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรธรรมกิจ (ประเทือง อมโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เลื่อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมวรคุณ (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดหงษ์ปทุมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิภัชปทุมกิจ (วุฒิณา )
เจ้าอาวาสวัดฉาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปทุมาภรณ์ (อัมพร กลฺยาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางหลวง
เจ้าอาวาสวัดหนองปรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมสิทธิ์ (สิทธา )
เจ้าอาวาสวัดบางเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญธรรมานันท์ (มนัส )
เจ้าอาวาสวัดไพร่ฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณบุญญาภิรักษ์ (มานิจ ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดบางนางบุญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมเขมคุณ (เสงี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดป่ากลางทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปราโมทย์สารคุณ (ปราโมทย์ กิตฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางตะไนย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมาภรณ์ (มนต์ชัย สุภมนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดเกริน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมเขตวิกรม (สมพงษ์ รวิวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดนาวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลกัลยาณคุณ (กล้าณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดถั่วทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมภาวนาพิสิฐ (สังวาล )
เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปทุมากร (สิทธิโชค )
เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์กิตติคุณ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดอัมพุวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลธรรมสุนทร (บุญผูก )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสามโคก
เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าวนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริบุญสถิต (สมาน ปุญฺญาภาโส)
เจ้าอาวาสวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกมุทธรรมสาร (เล็ก ปญฺญาทีโป)
เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธาภิรมย์ (สุนทร ฐานวโร)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมบุญโญภาส (สมพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสันติคุณ (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดหน้าไม้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมานุสิฐ (สะอาด อตฺตสิริ)
เจ้าอาวาสวัดทองสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลธัญกิจ (ชัยรัตน์ จนฺทสาโร)
เจ้าอาวาสวัดแสงสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมบุญเขตต์ (ภเชน อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดนาบุญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธัญกิจโกศล (ชุบ โชติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดอัยยิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธัญกิจ (สุชิน )
เจ้าอาวาสวัดสระบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธัญญากร (สมเกียรติ )
เจ้าอาวาสวัดคลองหนึ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวิธกิจจาทร ( สิทฺธิญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดเกิดการอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณภัทรคุณ (ปรีชา )
เจ้าอาวาสวัดเพิ่มทาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมวิธาน (ชาตรี อินฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดแสวงสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสุภกิจ (สาลี อตฺตสฺโภ)
เจ้าอาวาสวัดอู่ข้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมานุวัตร (สมนึก เตชธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดซอยสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมภาวนาวิกรม (ประสพไชย กนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดป่าจิตตภาวนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธัญญสาร (ตุ๋ย ฐานวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำลูกกา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดนังคัลจันตรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรปริยัตยากร (สุรศักดิ์ ฐิตกุสโล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดลานนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมนาท (แสวง )
เจ้าอาวาสวัดสมุหราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมธารี (นพดล ธมฺมธโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดคลองชัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมมงคล (มงคล มงฺคลิโก)
เจ้าอาวาสวัดเกตุประภา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารคุณโสภิต (เสาร์ )
เจ้าอาวาสวัดแจ้งลำหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปัญญาวุธ (ไว )
เจ้าอาวาสวัดทำเลทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมวุฒิ (สำอางค์ )
รองเจ้าอาวาสวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลนิติธรรม (ไพบูลย์ ธมฺมวิปุโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูประสิทธิธรรมวิภัช (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
   พระครูปทุมธรรมวิจิตร (สุนทร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทน์กะพ้อ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูไพบูลย์ศีลวัฒน์ (สมพร สีลวฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลคูบางหลวง (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูปทุมธรรมทัศน์ (สหพันธ์ ชินวํโส)
เจ้าอาวาสวัดสหธรรมทรรศน์
จร.ชท. (๒๕๕๖)
   พระครูวิจิตรปทุมรัต (มาโนช ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดป่าไขแสงธรรมาราม
จร.ชท. (๒๕๕๗)
   พระครูสุวรรณปทุมกิจ (ดาวเรือง )
เจ้าอาวาสวัดพลับสุทธาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๗)
   พระครูกิตติปทุมากร (คมกฤช )
เจ้าอาวาสวัดป่าคลอง ๑๑
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูโสภณศาสนคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านปทุม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบางเตยนอก
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปทุมธรรมโศภิต (รณชัย )
เจ้าคณะอำเภอสามโคก (ธ)
รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดปัญจทายิกาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปทุมธรรมพิลาส (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดศาลาแดงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปทุมธรรมโสภณ (ลำพึง สิริธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเชียงรากน้อย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสำแล
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณสุตวัฒน์ (สมโภชน์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปทุมธรรมาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดโคก
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook