ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรปราการ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิสิฐธรรมรส (บุญสม ธมฺมรโส)
เจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาสมณคุณ (พิทักษ์ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลท้ายบ้าน
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
ทจอ.ชอ.วิ.(๒๕๕๖)
  พระครูกิตติวรโสภิต (เสนียน วิสารโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
เจ้าอาวาสวัดสวนส้ม
จอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิมลศุภการ (สัมฤทธิ์ จนฺทโน)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรสุตสาร (พยุง กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบางหญ้าแพรก
เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิคุณ (บุญโชติ อาภากโร ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดแพรกษา
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูปรีชาธรรมวิจิตร (จิตรกร อภิวโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูพัชรวีราภรณ์ (เชาวลิต จนฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงธรรมวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูกิตติวิสุทธิวัฒน์ (สมปอง )
รองเจ้าคณะตำบลบางพลี
เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูสุคนธ์สีลคุณ (แสวง )
เจ้าคณะตำบลบางกอบัว - บางน้ำผึ้ง
เจ้าอาวาสวัดชมนิมิตร
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริปัญญานุโยค (ปัญญา ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดคลองชวดลากข้าว
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิธานกิตติวัฒน์ (นาเรต กิตฺติวุฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดใหม่
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาธีรานุวัตร (ไพชน สิริธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลปัญญากร (อุทัย ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดจรเข้ใหญ่
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุพัฒนกิจจาทร (เทพ ชนาสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาสุตานุกูล (นิพนธ์ ปญฺญาปสุโต ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลสมุทรวัฒน์ (อุทัย ฐิตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์
ทผจล.ชอ.
  พระครูพิศาลวุฒิกิจ (จำนง สุเมโธ)
เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๑)
  พระครูเกษมคุณานุสิฐ (สุมล )
เจ้าอาวาสวัดบางกระสอบ
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูวิบูลสีลวัฒน์ (จำลอง กนฺตาจารี)
เจ้าอาวาสวัดบางหัวเสือ
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูธีรธรรมากร (ธีระชาติ ธีรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดคลองพระราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุทัยรัตนวิมล (รังสรรค์ อุทโย)
รองเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
เจ้าอาวาสวัดกองแก้ว
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอมรวชิรธรรม (วิเชียร ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมวิธาน (ไทรทอง )
เจ้าอาวาสวัดตำหรุ
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลสีลคุณ (อุเทน อคฺควโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพินิจรัตนากร (อนุสรณ์ ฐานทตฺโต)
เจ้าคณะตำบลราชาเทวะ
เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณสิทธิธาดา (วีระสิทธิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบางปู
เจ้าอาวาสวัดน้อยสุวรรณาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรสีลคุณ (ชาตรี )
เจ้าคณะตำบลบางปลากด เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคู่สร้าง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวรธรรมคุณาสัย (จำนงค์ ถาวรธฺมโม)
เจ้าคณะตำบลแหลมฟ้าฝ่า
เจ้าอาวาสวัดคลองมอญ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสมุทรญาณวัฒน์ (สมพิศ ติกฺขญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดบางขมิ้น
จร.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูเกษมปิยธรรม (บรรจง )
เจ้าคณะตำบลบางปลากด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูโกศลพัฒนากร (สุวิชชา ปญฺญาทีโป)
เจ้าอาวาสวัดโสธรนิมิตต์
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตรัตโนภาส (ชูศักดิ์ จนฺทธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ (อนันต์ วิสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อย
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจารณ์ธรรมคุณ (อนุชา )
เจ้าอาวาสวัดนิยมยาตรา
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสาลพัฒโนดม (ประจวบ อุปสนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดเสาธงนอก
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสาลพัฒนากร (สมชาย กิตฺติปาโล)
เจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรพัฒนกิจวิธาน (สันทาน ธมฺมสนฺทโน)
เจ้าอาวาสวัดสาขลา
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโกศลพัฒนาภรณ์ (รัชพล )
เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก
จร.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูโสภณโรจนธรรม (บุญเลิศ โรจนธมฺโม)
รองเจ้าคณะตำบลบางเสาธง
เจ้าอาวาสวัดเสาธงกลาง
จร.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูสมุทรสมณวัตร (สมศักดิ์ ชวโน)
เจ้าอาวาสวัดภาวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสันติคุณากร (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดปากคลองมอญ
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสมุทรบุญญวัฒน์ (เสน่ห์ ขตฺตยาคโม)
เจ้าอาวาสวัดบางนางเพ็ง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวรโสภิต (บรรเจียด ญาณวีโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสำโรงเหนือ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูธำรงขันติคุณ (ชูชีพ ขนฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดเจริญวราราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรคุณาธาร (สันติ สนฺติกโร)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์โพธิ์ทอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิธานสมุทรกิจ (สมศักดิ์ กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเปร็งราษฎร์บำรุง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูขันติสาราธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดคอลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรวิสุทธิคุณ (อาทร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลพิพัฒนคุณ (บรรจง เสตวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดมงคลโคธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลสมณานุวัตร (เทียน )
เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์กิจโกศล (มาโนช )
เจ้าอาวาสวัดโคธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตวราภรณ์ (ดำรง )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรภัทรกิจ ( ภทฺทาจาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางเพรียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรวิหารกิจ (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดหนามแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณญาณคุณ (ปลิว )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรณะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปุญญานุวัฒน์ (บุญเอิบ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรธรรมทัต (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดสลุด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรวิมลกิจ (สำรวม )
เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดแจ่มราษฎร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธ์กิจจานุยุต (วีระ )
เจ้าคณะตำบลบางพลีน้อย
เจ้าอาวาสวัดหอมศีล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรปัญญาวุธ (สำรวย ปญฺญาวุโธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
เจ้าอาวาสวัดครุใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสุตาธาร (เกรียงศักดิ์ สีลธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลคลองด่าน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดปานประสิทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลวรวัฒน์ (เฉลิม ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลบางบ่อ
เจ้าอาวาสวัดบ้านระกาศ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธิสารโสภิต (เกษม พุทฺธิสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ
เจ้าอาวาสวัดบางโปรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสมุทรวาหะ (สมนึก สมาหิโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอบางบ่อ
เจ้าอาวาสวัดสุคันธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติกิจจานุกูล (ชนะ ขนฺตวโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธกิจจาภิรัต (สนันท์ วราโภ)
เจ้าอาวาสวัดในสองวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณธรรมาภรณ์ (บุปผา ฐานธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไตรสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวัชรปราการ (สุรพล กนฺตจารี)
เจ้าอาวาสวัดครุนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสมุทรคุณ (เด่น )
เจ้าอาวาสวัดโพธิยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรธรรมวัตร
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรกิจจาทร (หลาย สุวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดคันลัด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมธาดา (ไพรัช ฐิตสิริ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจวิธาน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพชยนต์พลเสพย์ราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์พัฒนากร (ฉลาด )
เจ้าอาวาสวัดกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐพัฒนโสภณ (วินัย )
เจ้าอาวาสวัดชังเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวรรณาภรณ์ (ชุบ ชุติวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดบางฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพจนคุณ (สมหมาย โฆสทตฺโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพระประแดง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรประชาสรรค์ (บุญชัด ชนาสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโปรดเกศเชษฐาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรวัชรสาร (ทรงฤทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดรวก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกมุทธรรมธาดา (ขีด )
เจ้าอาวาสวัดบัวโรย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรเจติยาภรณ์ (เสน่ห์ )
เจ้าอาวาสวัดพระสมุทรเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันตจิตตานุโยค (สวาท สนฺตกาโม)
เจ้าอาวาสวัดบางพึ่ง
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๔)
  พระครูสุพัฒน์วรคุณ (สนั่น ชนาสโภ)
รองเจ้าอาวาสวัดบางพลีน้อย
รจร.(๒๕๕๗)
  พระครูจันทสารสุตกิจ (สำราญ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงใน
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวิธานสังฆกิจโกศล (ทองอ่อน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสลุด
ผจร.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยกิจจาทร (พงษ์นรินทร์ ปิยฺงกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางโฉลงนอก
ผจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูธำรงธีรสาร (อภิวัฒน์ อภิวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวินยาภินันท์ (สวิง อภินนฺโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุนทรธีรวัฒน์ (รัชฎา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๗)
   พระครูสุภัทรธีรวงศ์ (ตงฮะ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวัชรธรรมคุณ (วิฑูรย์ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดจันทร์แก้วเพ็ชรถาวรวนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๗)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook