ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสารกิจโกศล (สุดใจ นิสฺโสโก ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐพัฒนาภรณ์ (ทองหล่อ สํวโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดกลาง
จอ.ชพ.
  พระครูวรกิจโกวิท (เลื่อน เตชวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหนองวิไล
จอ.ชพ.(๒๕๔๘)
  พระครูศรีธรรมโสภิต (ก้อง ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน
เจ้าอาวาสวัดโนนทอง
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวีรวงศ์บรรหาร (เวที อตฺตทนฺโต)
เจ้าคณะอำเภอสว่างวีรวงศ์
เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเจริญ
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีสุตาลังการ (หนูกาญจน์ นิภากโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาขนัน
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูอรุณธรรมโกศล (อุทัย )
เจ้าคณะอำเภอนาเยีย
เจ้าอาวาสวัดป่านาเยีย
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุทธิพัฒนกิจ (สุภกิจ )
เจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น
เจ้าอาวาสวัดหนองดุม
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีธรรมวิบูล (วิเชียร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
เจ้าอาวาสวัดหนองหลัก
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิเขตวรคุณ (บุญเลี้ยง )
เจ้าคณะอำเภอโขงเจียม
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติธัญญาภรณ์ (กสิณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอกุดข้าวปุ้น
จอ.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูปภาตจันทคุณ (วิจิตร จนฺทุปโม)
เจ้าคณะอำเภอสำโรง
เจ้าอาวาสวัดบ้านหว้าน
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสารจันทวิมล (เหรียญ )
เจ้าอาวาสวัดป่าก้าว
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิลาสกิจจาทร (บัวสอน โอภาโส)
เจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง
เจ้าอาวาสวัดหลวง
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลธรรมประสุต (วิศาล ธมฺมกาโม)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริญาณสังวร (ณรงค์ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโชติธรรมรัต (จันทร์ ชุตินฺธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระสมิง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบัว
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมธรรมานุวัตร (บุญชู อตฺถกาโม)
เจ้าคณะอำเภอตระการพืชผล
เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณสิริกิจ (ทอง เหมวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคำหว้า - นาคาย
เจ้าอาวาสวัดศรีชมภู
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตปรีชากร (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
เจ้าอาวาสวัดเหล่าข้าว
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติคณานุกิจ (รอนสันต์ นิรุตฺติสุธี ป.ธ.๔)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิเขตวรคุณ (บุญเลี้ยง )
เจ้าคณะอำเภอโขงเจียม
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
จอ.ชท.(๒๕๕๑)
  พระครูนิโครธธรรมาภรณ์ (เอนก ยสทินฺโน)
เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูศีลกิตติคุณ (ณัฐกุล โฆสสีโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๕)
  พระครูสุนทรพัฒโนดม (จันทร์หอม )
เจ้าอาวาสวัดบุ่งขี้เหล็ก
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๕)
  พระครูพิพัฒนากร (ทองสา ฐานทินโน)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำคูหาสวรรค์
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตบูรพาภิวัฒน์ (บุญเวียน )
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสารกิจจานุกูล (บัวผัน วิสุทฺโธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวชิรธรรมานุยุต (วิเชียร )
รองเจ้าคณะอำเภอสว่างวีรวงศ์
เจ้าอาวาสวัดคำสมิง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณพัฒนวิสิฐ (สุพัฒน์ สุภทฺโท)
รองเจ้าคณะอำเภอสำโรง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูจารุปริยัติการ (สมบัติ จารุธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ
เจ้าอาวาสวัดหนองขุ่น
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสังวรวัฒนคุณ (คำภา )
รองเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดง
เจ้าอาวาสวัดกุดกั่ว
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาเขมาภิรักษ์ (วิชัย สุปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาขาม
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรสารวัฒน์ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย
เจ้าอาวาสวัดโนนเจริญ
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวชิรธรรมโสภณ (วิเชียร วิชโย ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
เจ้าอาวาสวัดนาหว้า
รจอ.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวีรกิจชลธาร (สุรินทร์ กนฺตวีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำยืน
เจ้าอาวาสวัดน้ำยืน
รจอ.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสสุตกิจ (ทองพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลขุหลุ
จต.ชอ
  พระครูประภากรวิมล
เจ้าคณะตำบลสะพือ
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลี
จต.ชอ
  พระครูกมลธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลไหล่ทุ่ง - คำเจริญ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดชุมแสง
จต.ชอ
  พระครูอุดมธรรมประสุต
เจ้าคณะตำบลขามเปี้ย เขต ๑
จต.ชอ
  พระครูนันทการโกวิท
เจ้าคณะตำบลเซเป็ด
เจ้าอาวาสวัดนันทาวาส
จต.ชอ
  พระครูบุญญาภิมณฑ์ (ทึน ยโสธโร)
เจ้าคณะตำบลเป้า
เจ้าอาวาสวัดป่าดอนบาก
จต.ชอ
  พระครูวรกิจจาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลนาพิน
เจ้าอาวาสวัดพาราณสี
จต.ชอ
  พระครูมุจลินท์วิริยคุณ
เจ้าคณะตำบลโคกจาน
เจ้าอาวาสวัดมุจจลินทาราม
จต.ชอ
  พระครูสุตประภัศรคุณ (สมบัติ ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลขามป้อม - หนองนกทา เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดนาฬิกาวาส
จต.ชอ(๒๕๕๒)
  พระครูปริยัตยานุการ (จริต จารุวณฺโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ
เจ้าอาวาสวัดนาแมด
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูนันทธรรมาภิวัฒน์ (ทองกุล )
เจ้าคณะตำบลสร้างถ่อ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดขามป้อม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณโพธิวัฒน์ (บุญมี )
เจ้าคณะตำบลคำครั่ง
เจ้าอาวาสวัดคำครั่ง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติธรรมจารี (จำนงค์ อนุตฺจารี ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลท่าไห
เจ้าอาวาสวัดท่าไห
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรวรดิตถ์ (ประจวบ สมาจาโร)
เจ้าคณะตำบลหนองขอน
เจ้าอาวาสวัดทุ่งขุนใหญ่
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวรกิจพิพัฒน์ (คล้าย )
เจ้าคณะตำบลบอน
เจ้าอาวาสวัดบ้านค้อบอน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูศรีญาณโสภิต (สนาน ญาณกโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลนาคำ - ลาดควาย เขต ๓
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธาภิวัฒน์ (ทองคำ ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา
เจ้าอาวาสวัดศีลวิสุทธาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสันติธรรมสาร (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก
เจ้าอาวาสวัดหนองแต้
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุกิจชัยโสภณ (ฉัตรชัย )
เจ้าคณะตำบลหัวเรือ
เจ้าอาวาสวัดหัวเรือ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอนุเขตธรรมรักษ์ (สวนน้อย )
เจ้าคณะตำบลหนองสะโน เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติวิบูลธรรม (ยศบาลี กิตฺติสาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านแขม
เจ้าอาวาสวัดแขมใต้
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุตวิริยาภรณ์ (สายันต์ วิปุโล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลสหธาตุ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมสิริวัฒน์ (นิยม )
เจ้าคณะตำบลตระการ
เจ้าอาวาสวัดจอมศรีมณีวรรณ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุวีรากร (สมัคร )
เจ้าคณะตำบลหนองทันน้ำ
เจ้าอาวาสวัดปฐมวัน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิวนานุรักษ์ (วรรณจิตต์ ชิตมาโร)
เจ้าคณะตำบลหนองช้าใหญ่
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวก
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอรรถกิจมงคล (บุญมี อตฺถกาโม)
เจ้าคณะตำบลบุ่งมะแลง
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสวนานุรักษ์ (ประคอง )
เจ้าคณะตำบลกุดประทาย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างวนาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูจันทธรรมสถิต (สมคิด จนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดศิริวัน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติอุดมคุณ (ไพทูรย์ กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหนองอ้ม
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้ม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุตกิตยาภรณ์ (สมาน สมาจาโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลพิบูล
เจ้าอาวาสวัดหลวง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรรัตนคุณ (จงมี เตชธโร)
เจ้าคณะตำบลคอแลน
เจ้าอาวาสวัดโนนสวาสดิ์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูกมลเขมกิจ (สำราญ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ใหญ่
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูนิคมนันทการ (วิเชียร อานนฺโท)
เจ้าคณะตำบลนิคมลำโดมน้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนิคมสังฆสามัคคี
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุภกิจมงคล (สง่า )
เจ้าคณะตำบลกาบิน
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนมะเขือ
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูพิพิธพัฒนโกศล (บุญชู )
เจ้าคณะตำบลสระสมิง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนใหญ่
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูภัทรสันติคุณ (สงบ สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลถ้ำแข้
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเต่า
จต.ชท.
  พระครูขันติปรีชากร (สุรสิทธิ์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
เจ้าอาวาสวัดธัมมปติฏฐาราม
จต.ชท.
  พระครูนิคมกิจโกวิท (ฉลาด ยโสธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกษม - กุดยาลวน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนิคมเกษม
จต.ชท.
  พระครูภัทรชัยคุณ (ศิลปชัย สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลนาสะไม
เจ้าอาวาสวัดปัจฉิมมณีวัน
จต.ชท.
  พระครูอุบลธรรมวิโรจน์ (ไพลบ )
เจ้าคณะตำบลหนองเหล่า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดม่วงสามสิบ
จต.ชท.
  พระครูวิบูลสุตการ
เจ้าคณะตำบลคอนสาย
จต.ชท.
  พระครูวิสุทธิปุญญากร (ชาตรี กตปุญโญ)
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
จต.ชท.
  พระครูโกวิทพัฒนากร (สถิต )
เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูสุธรรมปทุมมาลัย (ณรงค์ สุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเขมราฐ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดงน้อยนาสนาม
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูอินทสุตาภรณ์
เจ้าคณะตำบลยางขี้นก
เจ้าอาวาสวัดผักแว่น
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูคัมภีรธรรมวัตร (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลหนองฮาง
เจ้าอาวาสวัดตำแย
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเขมพัฒนาภรณ์ (มนา จนฺทวโร)
เจ้าคณะตำบลคันไร่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเกษม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตกิจจาภรณ์ (บรรจบ อปฺปกิจฺโจ)
เจ้าคณะตำบลโนนกาเล็น
เจ้าอาวาสวัดบ้านเปือย
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติชยากร (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดยางเครือ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณโสตถิธรรม (สมพงค์ ฐาตุกาโม)
เจ้าคณะตำบลหนองผือ
เจ้าอาวาสวัดอรุณสวัสดิ์
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมกิจจานุยุต (แคล้ว )
เจ้าคณะตำบลบุเปือย
เจ้าอาวาสวัดเกษตรสมบูรณ์
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเขมกิจจาภิวัฒน์ (ฐิระวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลตบหู เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเวียงเกษม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตวิริยาธิการ (ธรรมา ถิรวิริโย)
เจ้าคณะตำบลโคกชำแระ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกุดปลาตอง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทเขตโสภณ (อดุลย์ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลนาเลิง
เจ้าอาวาสวัดจันทาวาส
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐสังฆภาร (ประเสริฐ จตฺตสลฺโล)
เจ้าคณะตำบลขามเปี้ย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนาตาหมุด
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลวิหารคุณ (จูม )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
รองเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมโฆสิต (สุระศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านแดง
เจ้าอาวาสวัดมะลิวัลย์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอัครธรรมวิบูล (ยอด มหาปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุมนโพธิกิจ (บัวลา สุมโน)
เจ้าคณะตำบลหัวนา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสว่างโพธิ์ศรี
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทสีลวิสุทธิ์ (สมจิตต์ สีลสทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลตะบ่าย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสธัญญกิจ (แดง มหาปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโนนสวาง
เจ้าอาวาสวัดอุดรภาราม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตธรรมานุกูล (สุนทร )
เจ้าคณะตำบลเขื่องใน
เจ้าอาวาสวัดเขื่องใน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทรวรวุฒิ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลโนนรัง
เจ้าอาวาสวัดโนนรัง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธินครานุกิจ (ทองลัย ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลนาแวง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เมืองวนาราม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติชัยโสภณ (เชิดชัย )
เจ้าคณะตำบลค้อทอง
เจ้าอาวาสวัดกุดผักตบ
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลศาสนการ (สำราญ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านไทย
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสาทรพัฒโนบล (จำเริญ สิริธโร)
เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์กลาง
เจ้าอาวาสวัดบุญธิศาราม
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลอรรถากร (บุญอุ้ม ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองบก
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปุญญเขตตานุรักษ์ (อารมณ์ )
เจ้าคณะตำบลนาคำ - ลาดควาย เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมวโรบล (สมศักดิ์ เขมวํโส)
เจ้าคณะตำบลไหล่ทุ่ง - คำเจริญ เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมหาวนาภิรักษ์ (วีระพงษ์ สุมงฺคโล)
เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าโมงใหญ่
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูชาครภัทโรบล (อ่อนจันทร์ ชาครธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลพรสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดฝั่งเพ
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลพลากร (ณัฐพล อุชุโต)
เจ้าคณะตำบลคำเขื่อนแก้ว
เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลรัตนวิมล (ภิรมย์ อนาวิโล)
เจ้าคณะตำบลเจียด
เจ้าอาวาสวัดเถาวัลยิกาวาส
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอรรถญาณสุนทร (พุทธา )
เจ้าคณะตำบลสงยาง
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลเกษม - กุดยาลวน เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมย์
จต.ชต.
  พระครูภาวนาประชารักษ์ (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดป่าประชาศรัทธาธรรม
จร.ชอ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุมนสารธรรม
เจ้าอาวาสวัดนรากุมภกาวาส
จร.ชอ.
  พระครูสถิตพิริยคุณ
เจ้าอาวาสวัดบุรีรัฐ
จร.ชอ.
  พระครูปริยัติวุฒิสาร (อภิชาติ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดวุฒิวาส
จร.ชอ.
  พระครูถิรธรรมโกศล
เจ้าอาวาสวัดแสนสนุก
จร.ชอ.
  พระครูวิมลพัฒนคุณ (ขุนทา ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลขามป้อม - หนองนกทา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเหมือดแอ่
จร.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูพิทักษ์สิริมงคล (สมพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมประสุต (ประสิทธิ์ ปสุโต)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พฤกษาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตสุวรรณากร (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดคำสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติคุโณภาส (จินดา )
เจ้าอาวาสวัดคูสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒนาทร (เฉลิมพัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งบอน
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติเจติยาภรณ์ (ทองใบ กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตกิจจานุกูล (สวย )
เจ้าอาวาสวัดนาบะหว้า
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุจิตปสาทคุณ (ถนอม )
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมาภิราม (สุชิน )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรธรรมวาปี (วินัย )
เจ้าอาวาสวัดหนองควายน้อย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตเขมากร (ระลึก ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหลวง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูถิรญาณวงษ์ (สำเริง )
เจ้าอาวาสวัดเก่าน้อย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลคุณกิจ (คูณ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูจิรปัญญาภรณ์ (สัญญา )
เจ้าอาวาสวัดโพนแพง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณวรานุกิจ (มงคล ญาณโสภโณ)
เจ้าอาวาสวัดไฮตาก
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอัครปุญญากร (บุญเลิศ )
เจ้าอาวาสวัดกุดตากล้า
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตธรรมพิบูล (คำใส ธมฺมรกฺขิโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดคำยาง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติสารพิมล (กมล )
เจ้าอาวาสวัดคูเดื่อ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติวโรบล (แสง ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดดอนยูง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิจิตรศาสนการ (พูล )
เจ้าอาวาสวัดด้ามพร้า
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐบุญญาวัฒน์ (ประกอบ )
เจ้าอาวาสวัดท่าเมืองใหม่
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโชติธรรมานุรักษ์ (สีนวล )
เจ้าอาวาสวัดธรรมละ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลญาณคุณ (บรรจง )
เจ้าอาวาสวัดป่าค้อเจริญธรรม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอรัญวรกิจ (นิกร )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองจิก
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณโพธิเขต (คูณ )
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์สุวรรณ
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูไพโรจน์บุญญากร (สมเพียร )
เจ้าอาวาสวัดปุญญานิวาส
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิศาลเขมกิจ (วีระพล ทีปธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดลัฏฐยาวาส
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาภูริทัต (อำนาจ )
เจ้าอาวาสวัดสวนสวรรค์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวชิรบุญญาภรณ์ (เพชร )
เจ้าอาวาสวัดสังฆนิวาส
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวาปีปทุมกิจ (ฉลวย )
เจ้าอาวาสวัดหนองกินเพล
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประโชติเมธาภรณ์ (เด่น )
เจ้าอาวาสวัดหนองอุดม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโชติธรรมพินิจ (บุญศรี )
เจ้าอาวาสวัดโนนจิก
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูมุจลินท์ฐิตาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดจิกสูง
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณนิคมเขต
เจ้าอาวาสวัดภูมิภาค
จร.ชท.
  พระครูสรกิจโกศล
เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังคลาราม
จร.ชท.
  พระครูสุทธิจันทโชติ
เจ้าอาวาสวัดศรีไสยาวาส
จร.ชท.
  พระครูโชติพุทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชท.
  พระครูสิทธิธรรมานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดสิทธิวราราม
จร.ชท.
  พระครูอุดมธัญญกิจ
เจ้าอาวาสวัดอุดมธัญญาวาส
จร.ชท.
  พระครูนันทปัญญานุกิจ (ไสว สจฺจวโร)
เจ้าคณะตำบลแก้งเค็ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวไข
จร.ชท.(๒๕๕๓)
  พระครูโชติสีลาภรณ์ (ธนายุทธ โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดอ่างศิลาราม
จร.ชท.(๒๕๕๓)
  พระครูโกศลโชตยานุรักษ์ (สุบิน )
เจ้าคณะตำบลหนามแท่ง
เจ้าอาวาสวัดโชติการาม
จร.ชท.(๒๕๕๓)
  พระครูมงคลธรรมธีรคุณ (บุญ ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดหมากมี่
จร.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูโสภณนพรัตน์ (มงคล )
รองเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
เจ้าอาวาสวัดแก้วมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูวิจิตรกาญจนดิตถ์ (พิจิตร เถรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดดอนติ้ว
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูสุเมธธรรมสถิต
เจ้าอาวาสวัดนาดี
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูชยปุญญากร ( พลปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูพิศิษฏ์พัฒโนบล (ทองสุข )
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
จร.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูกิตติบูรพาภิรักษ์ (ประศาสตร์ กิตฺติธโร)
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอรุณธรรมานุรักษ์ (ทองดี ผาสุโก)
เจ้าอาวาสวัดอรุณวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูโสตถิธรรมโกศล (กุศล )
เจ้าอาวาสวัดกุศลศรีสวัสดิ์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิวัฒนาภรณ์ (วชิรินทร์ลักษณ์ )
เจ้าคณะตำบลสองคอน
เจ้าอาวาสวัดจอมปลวกสูง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปราโมทย์ธรรมาภรณ์ (ปรีดา )
เจ้าอาวาสวัดสวนตาล
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรสัลเลขคุณ (มุกดา )
เจ้าคณะตำบลแพงใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสัลเลขธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมธัญญานุรักษ์ (เทิน )
เจ้าอาวาสวัดอุดมธัญญาหาร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุภกิจธรรมประโชติ (นิราช )
เจ้าคณะตำบลสร้างถ่อ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขื่องกลาง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอัมพวันมงคลการ (ทองดำ โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดโบกม่วง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมปัญญาภิรัต (บุญทัน )
เจ้าอาวาสวัดขนวน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทโรบล (สนอง )
เจ้าอาวาสวัดคำหว้า
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชลธารวรานุรักษ์ (สาย )
เจ้าอาวาสวัดชลธาร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเขมธรรมาภิรัต (เกษม )
เจ้าอาวาสวัดดงบัง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์ธรรมเวท (ประทวน )
เจ้าอาวาสวัดดอนงิ้ว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรปัญญาวิสุทธิ์ (วิเชียร ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดซำสะกวยน้อย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสินธุชยากร (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูภัทรเขตพิทักษ์ (สีหา )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งใหญ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเขตธรรมาภิรักษ์ (รังสรรค์ รํสิโย)
เจ้าอาวาสวัดนาดี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอัครเขตโสภณ (สุรสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดนาหนองล้ำ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมวรานุศาสก์ (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดบกมันแกว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลสราภิรักษ์ (เทียม )
เจ้าอาวาสวัดบ่อหวาย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐคุณาธาร (ยุทธศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านคุ้ม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวาปีจิตตารักษ์ (มนตรี )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองหอย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิเชษฐ์ธรรมวงศ์ (ประจวบ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านแฮ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตธรรมภาณี (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดปากกุดหวาย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลธรรมวรากร (อุดร )
เจ้าอาวาสวัดป่าดอนจิก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมปัญญาวัฒน์ (ชาญณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดภูกระแต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐธรรมทัศน์ (สำลี )
เจ้าอาวาสวัดร่องข่า
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอินทปัญญาโสภณ (ทองชุน )
เจ้าอาวาสวัดศรีชมภู
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนเจติยาภรณ์ (เจียม ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตพิบูลคุณ (พรห์มฤทธิ์ กนฺตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒนานุรักษ์ (ประเวช )
เจ้าอาวาสวัดหนองไฮ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเขมสังวราภิยุต (สมควร สญฺญโม)
เจ้าอาวาสวัดอูบมุง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนาถวรธรรม (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดเหล่าคำ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุบลพัฒนบัณฑิต (ฉลาด )
เจ้าอาวาสวัดโนนกาเล็น
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพบูลย์วิริยธรรม (วีระศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลบุญญากร (สุรบูล )
เจ้าอาวาสวัดโนนสูง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมธรรมกิตติ์ (อุปถัม )
เจ้าอาวาสวัดโนนเกษม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุบลวัชโรภาส (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดกวางคำ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลวชิราภรณ์ (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดขี้เหล็กใน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลวรบรรพต (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำน้ำทิพย์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลวุฒิสาร (เที่ยง )
เจ้าอาวาสวัดท่างอย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลปรีชากร (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดนาซาว
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลสิกขการ (บุญมาก จารุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านแค
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลกาญจนวัฒน์ (ทองลา )
เจ้าอาวาสวัดป่าดงหอย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตวโรบล (สุตัน )
เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธญาณ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลธรรมพิบูล (เชื่อม )
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีอุดมธรรม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติธรรมประโชติ (ทม )
เจ้าอาวาสวัดป่าแสงธรรม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลวรประโชติ (แสง โชติวโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนหนองไฮ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมรัตโนบล (บุญสัว ญาณวโร)
เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลจิตสังวร (กิตติวงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดยางเทิง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประโชติจันทโรบล (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดวังนอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาวชิโรบล (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดสงยาง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลสุนทโรบล (สุดใจ )
เจ้าอาวาสวัดสันติสุข
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐธรรมพิบูล (วิรัตน์ ถิรธฺมโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองสำราญ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลสราภิรักษ์ (โกสีย์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองแล้ง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลสุวรรณประดิษฐ์ (สุรพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองแสงน้อย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลสราภรณ์ (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดหนองแฝก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุคนธ์เขมคุณ (บุญจันทร์ สุจิณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองแฝก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสังวรรัตโนบล (สังเวียน )
เจ้าอาวาสวัดอฏวีวนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลจิตตาภิรม (หัดธา )
เจ้าอาวาสวัดอาเลา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปภัศร์วโรบล (ประศาสตร์ )
เจ้าอาวาสวัดเรืองบุญ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิมลวนาภิรักษ์ (หนูจัน )
เจ้าอาวาสวัดเอี่ยมวนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสุทธิ์พัฒโนบล (พิพัฒน์พงษ์ วชิรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุบลศาสนวิจิตร (บ่าย ปญฺญาวโร)
เจ้าอาวาสวัดโนนสูง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลโพธานุวัตร (สมจิตร )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สง่า
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูภัทรธรรมานุกิจ
เจ้าคณะตำบลกระโสบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตคุณากร
เจ้าคณะตำบลหนองกินเพล
เจ้าอาวาสวัดกุดชุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิลาสปัญญาภรณ์ (ธีรพล อคฺคธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลกุดลาด
เจ้าอาวาสวัดกุดลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวารีรัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองแสงใหญ่
เจ้าอาวาสวัดกุดเรือคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุรัตนคุณ (ไพบูลย์ จารุวํโส)
เจ้าคณะตำบลขี้เหล็ก - ไพบูลย์
เจ้าอาวาสวัดขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรชัยกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอกุดข้าวปุ้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ
เจ้าอาวาสวัดคำนางรวย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิกัลยาณคุณ
เจ้าคณะตำบลธาตุน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณขันติธรรม (อุดม ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเหล่า
เจ้าอาวาสวัดคูขาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณกิจสโมธาน (ประมวล สุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลธาตุ
เจ้าอาวาสวัดจังกาจิตต์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติสุนทโรบล
รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิปัญญาภรณ์ (สะอาด อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
เจ้าอาวาสวัดจานตะโนน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมุจจลินท์สมณวัตร
เจ้าคณะตำบลจิกเทิง
เจ้าอาวาสวัดจิกลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมประสุต (บัวสี สุธมฺมโม)
เจ้าคณะตำบลบุ่งหวาย
เจ้าอาวาสวัดดอนชาติ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลกิจจาภรณ์ (จิตทวี จนทูปโม)
เจ้าคณะตำบลกุดชุมภู เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนชี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณถิรธรรม
เจ้าคณะตำบลคำไหล
เจ้าอาวาสวัดดอนสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสังฆกิจ
เจ้าคณะตำบลศรีสุข
เจ้าอาวาสวัดดู่น้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสศาสนการ (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลตาเกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสารโสภณ (อำคา อินฺทสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไร่น้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตำแย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรโมภาส (ผจญ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมวรดิตถ์ (สุนทร ธมฺมจาโร)
เจ้าคณะตำบลสำโรง - เหล่างาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติปุญญากร (บุญยืน กนฺตวณฺโน)
เจ้าคณะตำบลแก่งโดม
เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมวิมล (หนูจันทร์ กิตฺติสทฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าลาด
เจ้าอาวาสวัดท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมวัฒน์ (จันทร์ศรี วรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์ศรี
เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสุตกิจ (มณี )
รองเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีวิไล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปุญญาภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก
เจ้าอาวาสวัดธรรมิกาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมวิจิตร (สมพร อาทโร)
เจ้าคณะตำบลไร่ใต้
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลข้าวปุ้น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดธัญญุตตมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณเขตตาธิคุณ (บุญมี อคฺคสาโร)
เจ้าคณะตำบลนาคำใหญ่
เจ้าอาวาสวัดนาคำใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณเตชธรรม (คำพันธ์ เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลระเว
เจ้าอาวาสวัดนาจาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเขตรัตนาภิบาล (สุดใจ ยโสธโร)
เจ้าคณะตำบลหัวฝ้ายพัฒนา
เจ้าอาวาสวัดนาดอกไม้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนธุราทร
เจ้าคณะตำบลนาส่วง
เจ้าอาวาสวัดนาส่วงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเขตกาญจนคุณ
เจ้าคณะตำบลนาตาล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดนาสะตัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรชลกิจ
เจ้าคณะตำบลโดมประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฏิภาณธรรมาภรณ์ (วิจิตร )
เจ้าคณะตำบลนาเยีย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยมงคลสาร (สมชัย โฆสโก)
เจ้าคณะตำบลแก้งกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลสารกิจ
เจ้าคณะตำบลเตย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดน้ำคำแดงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิวัฒนกิจ
เจ้าคณะตำบลทุ่งเทิง
เจ้าอาวาสวัดบัวเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมประสุต (เพชรรัตน์ ปสุโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองไข่นก
เจ้าอาวาสวัดบ้านก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีพัฒนพิบูล (ลิขิต ผาสุโก ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบ้านกอก
เจ้าอาวาสวัดบ้านกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทนิคมเขต (นิคม อานนฺโท)
เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง - ขามป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปสุวรรณคุณ
เจ้าคณะตำบลเหล่าแดง
เจ้าอาวาสวัดบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสิริทัศน์ (ณรงค์ สิรปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแพงใหญ่
เจ้าอาวาสวัดบ้านจิก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติวัชโรบล
เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนหมากมาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมานุสิฐ
เจ้าคณะตำบลชีทวน
เจ้าอาวาสวัดบ้านท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเขตวิริยคุณ (เคน )
เจ้าคณะตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณอัคราทร (ประดิษฐ์ ปริปุณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลนาห่อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวิสุทธิมงคล (สมาน วชิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลเหล่าเสือโก้ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรการโสภิต
เจ้าคณะตำบลแก้ง
เจ้าอาวาสวัดบ้านแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณอาภากร (พนม อาภากโร)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเขื่องใน
เจ้าอาวาสวัดบ้านแขม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลคำไฮใหญ่
เจ้าอาวาสวัดบ้านแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรัชศาสนการ (ประจักษ์ ธนิสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลโซง
เจ้าอาวาสวัดบ้านโซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตบูรพาสถิต
เจ้าคณะตำบลปะอาว
เจ้าอาวาสวัดบูรพาปะอาวเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมพัฒนากร
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปทุมมาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรังษีนวกิจ
เจ้าคณะตำบลยาง
เจ้าอาวาสวัดป่าจันทรังษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุบลภาวนาวิเทศ (เกวลี )
เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติอุดมธรรม (เตรียม )
เจ้าคณะตำบลนาเยีย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภฺทโท)
เจ้าคณะตำบลเตย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดป่าน้ำคำเกิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญกิจโกศล (พุทธา พุทฺธจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมมัชฌิมนิคม (เหลื่่อม อนุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลกลาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าหมากมาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรปุณณธาดา (บุญมา )
เจ้าคณะตำบลนาเจริญ
เจ้าอาวาสวัดป่าห่องเตย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรพัฒนานุกูล (ประยงค์ สิริจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลโนนก่อ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรวรานุกูล (ประมาณ ฐิตวีโร)
เจ้าคณะอำเภอนาตาล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระโต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสกันตาภิรม (รุ่งเรือง กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลกระเดียน
เจ้าอาวาสวัดภาราวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลชยากร
เจ้าคณะตำบลเอือดใหญ่
เจ้าอาวาสวัดมงคลสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวนานุกูล (ทองสุข )
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพวันโสภณ (พงษ์ศักดิ์ สุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลม่วงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลกิจจารักษ์ (สมบัติ อคฺคธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลวโรภาส
เจ้าคณะตำบลวาริน
เจ้าอาวาสวัดมิ่งมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธเขมคุณ
เจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมุจลินทวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมสาร (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลหนองเหล่า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดยางธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมเขมคุณ (หัน )
เจ้าคณะตำบลยางโยภาพ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดยางโยภาพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปภัทรคุณ
เจ้าคณะตำบลบัวงาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรานุกิจโสภณ
เจ้าคณะตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสุตกิจ (ทิม ปสุโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุ่งไหม
เจ้าอาวาสวัดวังกางฮุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมวรรโณภาส
เจ้าคณะตำบลหัวดอน
เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธรรมสถิต
เจ้าคณะตำบลโนนผึ้ง
เจ้าอาวาสวัดศรีจันทราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ (หาด สิริภทฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิปุญญโสภณ
เจ้าคณะตำบลบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปุญญาคม
เจ้าคณะตำบลนิคมลำโดมน้อย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรธรรมสิริ (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดศรีประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยปัญญาภรณ์ (เพียร ปญฺญาพโล)
เจ้าคณะตำบลนาตาล เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมประโชติ
เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ธรรมานุศาสน์
เจ้าคณะตำบลเมืองศรีไค
เจ้าอาวาสวัดศรีไค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลนวกิจ (บุญเลิศ จนฺทสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพัฒนาทร (สมร สุภโร)
รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
เจ้าอาวาสวัดศิลาไหล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลปทุมกิจ (ทองจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลดอนจิก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสระปทุมมาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสรัจธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลพังเคน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสระเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรญาณคุณ (วิสันต์ ญาณวโร)
เจ้าคณะตำบลโพนเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสร้างถ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัติโสภณ (สุนันท์ วิสุทธฺสีโล ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
เจ้าอาวาสวัดสวนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมสถิต
เจ้าคณะตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสิริญาณวงศ์
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารสีลคุณ (สี )
เจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก
เจ้าอาวาสวัดสารพัฒนึก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรปุญญานุกูล (สัมผัส กตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสว่าง
เจ้าอาวาสวัดสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรกิจวิมล
เจ้าคณะตำบลห้วยข่า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรโชติคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนโหนน
เจ้าอาวาสวัดหนองคู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปทุมกิจ
เจ้าคณะตำบลสมสะอาด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุบลคณาวลัย (อำพร รตินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลโนนสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวฮี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมกิจวิมล (มอญ )
เจ้าคณะตำบลขามใหญ่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองปลาปาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีศาสนการ
เจ้าคณะตำบลบัวงาม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองสนม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตโชติธาดา (ทองดี กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเหล่าบก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกัลยาณคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองบัวฮี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลปุญญาภรณ์ (ไพบูลย์ )
เจ้าคณะตำบลยางโยภาพ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์คุณากร (สุขสันต์ )
เจ้าคณะตำบลนากระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยจารคุณ (สาคร )
เจ้าคณะตำบลโพนแพง
เจ้าอาวาสวัดหนองเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวจีสุนทร (วิจิตร อนีโฆ)
เจ้าคณะตำบลแจระแม
เจ้าอาวาสวัดหนองแกใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมรังษี (เลี่ยม )
เจ้าคณะตำบลดุมใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรรัตนคุณ (แก้ว ธมฺมทินฺโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคอนสาย
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์ธรรมานุกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอสิรินธร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทีปธรรมสถิต
เจ้าคณะตำบลม่วงสามสิบ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเทพา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีพิพัฒนคุณ (เพลินจิตร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดเรียบปะอาวใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวตวันวรกิจ (จรัส สารธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม
เจ้าอาวาสวัดเวตวันวิทยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวันสุตกิจ (พิชิต อนุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลไผ่ใหญ่
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลกิจโกศล (เต็ม สุภทฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนก่อ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดแก่งศรีโคตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปอัครธรรม (คำนวน อคฺครธมฺ)
เจ้าคณะตำบลกุดชุมภู เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดแก่งศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทธรรมโกศล ( อินฺทปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโพนงาม
เจ้าอาวาสวัดโกศลนิวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรจินดาภรณ์
เจ้าคณะตำบลโคกก่อง
เจ้าอาวาสวัดโคกก่อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปพุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลกุดประทาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพัฒนานุกูล (หนูยี่ รวิวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลตาลสุม
เจ้าอาวาสวัดโนนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวัฒนคุณ (ชาตรี )
เจ้าคณะตำบลพังเคน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรกาญจนคุณ (สุวรรณ อมโร)
เจ้าคณะตำบลท่าเมือง
เจ้าอาวาสวัดโนนสวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลโพนงาม
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตสุทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดโนนสูงสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกมลธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลค้อน้อย
เจ้าอาวาสวัดโนนหล่อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมโสภณ
เจ้าคณะตำบลก่อเอ้ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลกิจโกวิท (จันทร์แดง กตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลาง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลโพธานุวัตร (ทัน )
เจ้าคณะอำเภอพิบูลมังสาหาร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒโนภาส
เจ้าคณะตำบลโสกแสง
เจ้าอาวาสวัดโสกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกวิหารธรรม (บัญชา )
เจ้าคณะตำบลแสนสุข
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทองสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสิริชินวงศ์ (เชวงศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ศรี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรปัญญาธร
เจ้าคณะตำบลหนองสะโน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทธรรมวิมล (ฉลี )
เจ้าคณะตำบลพะลาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรวิศาลคุณ (ประมวล สิริภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลกองโพน
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุเขตโสภณ (สมัย อตฺตคุตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไร่น้อย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดไร่น้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลวิริยกิจ (แดง จนฺทวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกุศกร เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลชยานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลโพธิกิจ (ทวี )
รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตาก
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต (จิตนเรศ )
รองเจ้าอาวาสวัดศรีประดู่
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตปัญญานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย
ผจร.
  พระครูเกษมพิชโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชโสภาราม
ผจร.(๒๕๔๗)
  พระครูวารินทร์ธุรานุกูล (ชาติชาย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวารินทราราม
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตมัชฌิมานุกูล (อุทิศ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอุบลกิจโกศล (สัญญา ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอม่วงสามสิบ (ธ)
จอ.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูสุชีพภาวนาภิวัตร (เข็ม สุชีโว)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม - สำโรง (ธ)
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูอุบลคณาภรณ์ (วีระชัย อริญฺชโย)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเลียบ
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๖)
   พระครูโชติวีรญาณ (นงคราญ )
เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๒ (ธ)
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูบรรหารอุบลคุณ (กิตติ )
เจ้าคณะตำบลพิบูล (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูสุธีธรรโมบล (บุญส่ง อภิวณฺโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเหล่าเสือโก้ก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโกศล
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูประจักษ์อุบลคุณ (อัมรินทร์ ธนสาโร)
เจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณธรรมคุณาภรณ์ (ประเสริฐ สิริคุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลเขื่องใน - ท่าไห (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูศีลสมาธิวัตร (บัวสี )
เจ้าคณะตำบลสีวิเชียร (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูโสภณธรรมสโรช (ก้องเกียรติ จตฺตวิโล)
เจ้าคณะตำบลชีทวน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าหัวดอน
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลอุปลาทร (หนูชิต สิริคุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลวารินชำราบ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดประชาพิทักษ์
จต.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูเมตตาวราภรณ์ (เพียร )
เจ้าคณะตำบลหนองช้างใหญ่ (ธ)
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูอมรธรรมสโรช (ชา อมโร)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหนองบัว
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูอุบลคณาทร (ชาญ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาคำ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิโรจน์ชโยบล (สถิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าคงลือชา
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโชติวรธรรมคุณ (เสงี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีชัย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณคณารักษ์ (อำคา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์มูล
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูภาวนาธรรมโชติ (อุทิศ )
เจ้าอาวาสวัดป่าเหล่าคำ
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญเฮียง )
เจ้าอาวาสวัดป่าแก้วบัวสาย
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูอุบลวีรญาณ (จำเนียร )
เจ้าอาวาสวัดซำงู
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูอดุลปทุมากร (บุญศรี )
เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยยาง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิวัฒนธรรโมบล (หนูนิน )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองบัวพัฒนา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูถาวรปทุมรัต (สมพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรวินัยคุณ (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดภูหล่น
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลปทุมคุณ (ประจักษ์ )
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรปทุมโชติ (บุญโฮม )
เจ้าอาวาสวัดป่าพระเจ้าใหญ่ธาตุลุ่ม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูไพโรจน์วโรบล (รพีพล )
เจ้าอาวาสวัดภูเขาแก้ว
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูภาวนาญาณรังษี
เจ้าคณะอำเภอสิรินธร - บุณฑริก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดช่องเม็กธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวัชรธรรมโกศล (บุญเลิศ )
เจ้าคณะตำบลเมืองเดช เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุบลธรรมวิศิษฐ์ (วิศิษฐศักดิ์ กลฺยาโณ)
เจ้าคณะอำเภอเหล่าเสือโก้ก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูชโยบลภิบาล (สมัย )
เจ้าคณะอำเภอเขมราช (ธ)
เจ้าคณะตำบลเขมราฐ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลปัทมนันท์
เจ้าอาวาสวัดป่าภูปัง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโอภาสธรรมโสภณ (ประภาศ )
เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุทธาจารวัตร
เจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาธรรมวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอสว่างวีระวงศ์ (ธ)
เจ้าคณะตำบลสว่างวีระวงศ์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิชัยธรรมานันท์ (ชัย )
เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดวารีอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุบลคณานุสิฐ
รองเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดรธรรมาภรณ์ (อุดร )
เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธีรปัญญาภรณ์ (ธีรเดช เปมสีโล)
เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูถาวรกิตติธรรม
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook