ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริปัญญาวิชัย (สมพร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิชิตพัฒนคุณ (วิชัย วิชโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
เจ้าอาวาสวัดกกต้อง
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชิตวรเขต (ทรงศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอวังยาง
จอ.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูโพธิกิจวิมล (ประครอง จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลในเมืองเขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณภาวนานุสิฐ (มวลมิตร )
รองเจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
ทผจล.ชพ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริเจติยานุกิจ (วรรณชัย ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูพนมเจติยานุรักษ์ (ลำไพ กตธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีธีราภิวัฒน์ (พงศธร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
รจอ.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูกัลยาณปัญโญภาส (นำพวง )
เจ้าคณะตำบลบ้านข่า - สามผง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติสารพิพัฒน์ (สา ยโสธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพนแพง
เจ้าอาวาสวัดโพนแพง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธโพธิธรรม (บุญสนอง โชติโก)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ตาก
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอมรธรรมานุยุต (บุญเภา )
เจ้าคณะตำบลนาถ่อน
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนน้ำคำทรงธรรม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพิธานโพธิพิมล (ลำปาง )
เจ้าคณะตำบลโพนบก - นาใน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวรพิพัฒนกิจ (สง่า )
เจ้าคณะตำบลนาคู่
เจ้าอาวาสวัดพระซอง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิจันทรังษี (ราศี สิริจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลนาขมิ้น เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิภัชธรรมวาที (คำลน จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านเอื้อง - โพนสว่าง เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยปัญโญภาส (สว่าง ปญฺญาวฑฺฒโน)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสันติประชานาถ (สมิน สมิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลโคกสี
เจ้าอาวาสวัดป่าประชาสันติ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติวิริยาภรณ์ (เพียร พุทฺธสีโล)
เจ้าคณะตำบลไชยบุรี เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุเมธาภิรักษ์ (เศียร สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลหนองฮี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโชติการาม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมธรรมาภิวัฒน์ (อนันท์ เขมานนฺโท)
เจ้าคณะตำบลยอดชาด - หนองโพธิ์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติรัตนานุยุต (ประสาน คุณยุตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลโคกหินแฮ
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
จร.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูขันติสารสถิต (ดำรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตนันทธรรม (นันทภพ กนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดไทยงาม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (ประเทือง พุทฺธรกฺขิโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๑)
  พระครูอุดมวรรณคุณ (ขจร อคฺควณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
จร.ชท.
  พระครูชินธรรมวิฑูรย์ (ตรัสระ )
เจ้าอาวาสวัดป่านาแกน้อย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลยติกิจ (สุภีร์ )
เจ้าอาวาสวัดค่ายเสรี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยพัฒโนดม (ศุภชัย )
เจ้าอาวาสวัดวิชัยพัฒนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนเดชวิกรม (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดจูมมณี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิธรรมบรรหาร (ไพโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไชย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอินทธรรมโกวิท (ทวิช )
เจ้าอาวาสวัดพระอินทร์แปลง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูศุภกิจจาภิวัฒน์ (ยก )
เจ้าอาวาสวัดจอมพล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวัชรประชานาถ (พิชัย )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งประชานารถ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกธรรมรัต (จำกัด )
เจ้าอาวาสวัดโพนสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวรธรรมพิสุทธิ์ (สมพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติบุญพิพัฒน์ (บุญมา )
เจ้าอาวาสวัดโพนสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาปทุมาภรณ์ (ธีระ )
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาพิริยคุณ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์วนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนคุณาวสัย (ผิน พุทฺธรกฺขิโค)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาทม
เจ้าอาวาสวัดยอดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัสร์ศาสนธรรม (ปิ่น )
เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสิทธิการ (เก่ง )
เจ้าคณะตำบลนาหัวบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิอาภากร (พาดี )
เจ้าคณะตำบลโพนจาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณบุญรังษี (บุญรอด )
เจ้าคณะตำบลโพนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรธรรโมภาส (ประเสริฐ )
เจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศสุตคุณ (บุญเฮ็ง )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโพธาภิวัฒน์ (ถนอม )
รองเจ้าคณะอำเภอโพนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์สรการ (สุวิทย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเหล่าพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมาภิรัต
รองเจ้าคณะอำเภอนาหว้า
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เครือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลบุญวัฒน์
เจ้าคณะตำบลนางัว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสีลโสภณ (วานิช )
เจ้าคณะตำบลบ้านเสียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติศาสนการ
เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมวงศ์วินิต
เจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบูรพาธรรมประทีป (ไทยสวัสดิ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอเรณูนคร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมประคุณ (ปานทอง )
เจ้าคณะตำบลเรณู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวรวุฒิ
เจ้าคณะตำบลโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิกรมสุนทรเขต
เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยศีลโสภณ
เจ้าคณะตำบลนางาม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมรัต
เจ้าคณะตำบลท่าลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิรัตนวิมล
เจ้าคณะตำบลหนองเทาใหญ่
เจ้าอาวาสวัดโพธิศรีสมภิบาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเวกธรรมานุกูล
เจ้าอาวาสวัดป่ากาญจนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมากร (อุทัย รตนญาโณ)
เจ้าคณะตำบลมหาชัย
เจ้าอาวาสวัดห้วยไหล่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณสุตาภรณ์ (บุญเกิด วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลโคกสว่าง
เจ้าอาวาสวัดจอมแจัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลนามะเขือ
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรวงค์สังวรกิจ
เจ้าอาวาสวัดโพนทา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลชยาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเวกธีรากร
เจ้าอาวาสวัดป่าเมธาวิเวก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภาสวชิรธรรม
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองฮี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภาสวชิรธรรม
เจ้าอาวาสวัดวังโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณศาสนธรรม
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคณิศรกิจจานุยุต
รองเจ้าอาวาสวัดคณิศรธรรมิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธีธรรมประโชติ
เจ้าคณะตำบลกุตาไก้
เจ้าอาวาสวัดกุตาไก้เหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐสีลาภรณ์
เจ้าคณะตำบลโคกสูง
เจ้าอาวาสวัดโพนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธำรงสังฆการ
เจ้าคณะตำบลหนองฮี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดำรงเมธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาตสารกิจ
เจ้าคณะตำบลปลาปาก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดอิสานภาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุศีลสังวร
เจ้าคณะตำบลปลาปาก เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคณิศรธรรมิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์
รองเจ้าคณะอำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนันท์ธรรมสถิต
เจ้าคณะอำเภอปลาปาก
เจ้าอาวาสวัดคณิศรธรรมิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมประยุทธ์ (วิทยา ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสุตาธิคุณ
เจ้าคณะตำบลศรีสงคราม
เจ้าอาวาสวัดบ้านปฏิรูป
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลนาคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ (จินดา ถิรเมธี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาสวัดปทุมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์วีรวงศ์ (อุทัยรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านแพง
เจ้าอาวาสวัดสร้างแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธีศาสนธำรง (ดำรง ป.ธ.๖)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวีรกิจจาทร (สันต์ ญานวีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังยาง
เจ้าอาวาสวัดวังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมวุฒิ
เจ้าคณะตำบลนาเลียง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพนมปรีชากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมเจติยาภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรโพธิวัฒน์ (ประยูร )
เจ้าคณะอำเภอนาแก
เจ้าอาวาสวัดธาตุศรีคุณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติพัฒนสุนทร
รองเจ้าคณะอำเภอนาแก
เจ้าอาวาสวัดศรีจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวรพินิจ
เจ้าคณะตำบลนาแก - บ้านแก้ง
เจ้าอาวาสวัดศรีชมภูดาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมานุกิจ
รองเจ้าคณะตำบลนาแก - บ้านแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณนพคุณ
เจ้าคณะตำบลพิมาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลพัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลสีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีร์มงคลกิจ
เจ้าคณะตำบลพุ่มแก
เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรสารโสภิต
เจ้าคณะตำบลพระซอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณโพธิเขต
รองเจ้าคณะตำบลพระซอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสารคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมาภรณ์
รองเจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลสุวรรณกิจ (จันทร์ไตร โกสโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคำพี้
เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวีรกิจ
เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมาทร
เจ้าคณะตำบลหนองสังข์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสารวิลาส (มอญ ธมฺมิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน
เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปุญญโสภณ (บุญธง ป.ธ.๔)
รักษาการเจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทีปจันทโรภาส (ไพรวัลย์ )
เจ้าคณะตำบลท่าจำปา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวุฒิกิจ (ถวิล )
เจ้าคณะตำบลพะทาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนขันติคุณ (พลศิริ )
เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมกิจพิพัฒน์ (พูนทรัพย์ )
เจ้าคณะตำบลโนนตาล เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลอรัญญาภิวัฒน์ (ระ )
เจ้าคณะตำบลรามราช เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูดิลกชินวงศ์ (กอน )
เจ้าคณะตำบลรามราช เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลธรรมสถิต
เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตเจติยานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลธาตุพนม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลฝั่งแดง
เจ้าอาวาสวัดพุทธสีมา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธัญญเขตชลธาร
เจ้าคณะตำบลน้ำก่ำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนข้าวหลาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวรวัฒน์
เจ้าคณะตำบลดอนนางหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมนาท
เจ้าคณะตำบลนาหนาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารธรรมวิจิตร
เจ้าคณะตำบลหนองญาติ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติการ (อรุณ ฐิตเมโธ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
เจ้าอาวาสวัดโอกาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสิทธิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลนาราชควาย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสุตานุยุต
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครพนม
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติโพธิคุณ
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดน้อยโพธิ์คำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรโพธิธรรม (อุดร )
เจ้าคณะตำบลอาจสามารถ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิวรการ (ถวิล ฐิตคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแพง
เจ้าอาวาสวัดกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลหนองญาติ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตปัญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลนาราชควาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเวินพระบาทภูกระแต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณรัตนากร
เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรญาณปุณณกิจ
เจ้าคณะตำบลนาทราย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาพนมกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลปัญญาธร
เจ้าคณะตำบลกุรุคุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตพัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลวังตามัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมวัฒน์
เจ้าคณะตำบลท่าค้อ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรสีลาภรณ์
เจ้าคณะตำบลคำเตย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลธรรมธาดา
เจ้าคณะตำบลคำเตย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลพัฒนพิธาน
เจ้าคณะตำบลดงขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรธรรมาภิรัต
เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง
เจ้าอาวาสวัดอดิสัยวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลวราทร (คำเสาร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดภูพานอุดมธรรม
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภณวิบูลธรรม (วิไล )
เจ้าคณะอำเภอท่าอุเทน - โพนสวรรค์ (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูวิธานธรรมโกวิท (บรรทาย )
เจ้าคณะอำเภอนาหว้า (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสามารถกิตติคุณ (เบา โอภาโส)
เจ้าคณะอำเภอนาแก - วังยาง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกิตติพรพุทธาราม
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุธีวีรวงศ์ (เอกชัย ปภาโส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอธาตุพนม (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณสังฆรัตน์ (สุรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดตาลใหญ่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูภัทรธรรมประยุต (วิมาน )
เจ้าอาวาสวัดศิลามงคล
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูมงคลธรรมสาธก (ชูศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอบ้านแพง - นาทม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรวัฒนคุณ (วิษณุ )
เจ้าคณะตำบลเรณูนคร (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมจิตตวรากร
เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุธีวรวัฒน์ (สุบิน )
เจ้าคณะตำบลธาตุพนม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอนุกูลธรรมรักษ์
เจ้าคณะอำเภอปลาปาก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูไพศาลธรรมมงคล (บุญอุ้ม อาภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนแพง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประทีปธรรมานุศาสน์ (คำสอน ทิปธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอเรณูนคร (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook