ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิทธิสารธรรม (บุญท้าว เตชธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอดงหลวง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีแก้ว
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริสุวรรโณภาส (ทองสุข ป.ธ.๕)
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรสารธรรม (วิเชียร สุจิตฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร
เจ้าอาวาสวัดสระพังทอง
รจอ.ชอ.
  พระครูมงคลวิทยคุณ
เจ้าคณะตำบลมุกดาหาร - คำอาฮวน
เจ้าอาวาสวัดคำสายทอง
จต.ชอ(๒๕๕๓)
  พระครูประดิษฐ์กาญจนคุณ (เฟื่อง )
เจ้าคณะตำบลผึ่งแดด
เจ้าอาวาสวัดกาญจนประดิษฐ์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสันตจิตตานุรักษ์ (สา )
เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณคุณประสิทธิ์ (วินทอง )
เจ้าคณะตำบลกกตูม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสิริปุญญานุรักษ์ (บุญต้าง )
เจ้าคณะตำบลคำชะอี
เจ้าอาวาสวัดศรีอ้อมแก้ว
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูจารุธรรมรัต (ขุนทอง จารุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลดงมอญ
เจ้าอาวาสวัดธรรมบาล
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุเขตโพธิคุณ (ทอง )
เจ้าคณะตำบลนาสีนวน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสิริธรรโมภาส (ผั่น )
เจ้าคณะตำบลเหล่าหมี
เจ้าอาวาสวัดศรีฐานธรรมิการาม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมวรปัญญา (กมล )
เจ้าคณะตำบลโพนทราย
เจ้าอาวาสวัดอุดมธรรมคุณ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐศีลคุณ (ณัฐฏ์ธวัช มหาคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิรัตนสุนทร (ละภี )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจารุรัตโนภาส (บุญหนา )
เจ้าอาวาสวัดสว่างป่งเชือก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูธีรธรรมประสุต (อุ่น )
เจ้าอาวาสวัดดอนสวรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูศีลธรรมรุจิ (พิทักษ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีชมพู
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประจักษ์บุญญาทร
เจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหาร
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวีรคุณ
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศิริปุญญกิจ
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบรรพตมโนรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปุณณสารวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลบางทรายใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณพัฒนโชติ (ฉลอง )
เจ้าคณะตำบลคำป่าหลาย
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญจันทโชติ (องอาจ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลกุดแข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอโสกสันติคุณ
เจ้าคณะตำบลนาโสก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสิริคุณ
เจ้าคณะตำบลดงเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิโครธโพธิวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอคำชะอี
เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลฉันทกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอคำชะอี
เจ้าอาวาสวัดพุทธนคราภิบาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรทีปคุณ
เจ้าอาวาสวัดป่าสุภัททาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนวิสุทธิญาณ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมังคกิจโกศล (ธีระศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเหล่าสร้างถ่อ
เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมากร (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลน้ำเที่ยง
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภาตธรรมโกศล
เจ้าคณะตำบลบ้านซ่ง
เจ้าอาวาสวัดศรีวิธัญญา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิการโกวิท
เจ้าคณะตำบลหนองเอี่ยน
เจ้าอาวาสวัดศรีประดิษฐาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตจันทวรคุณ (ไสว )
เจ้าคณะตำบลบ้านเหล่า
เจ้าอาวาสวัดจันโทวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐกิจจานุกูล (บุญรวม )
เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอดอนตาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมุจจลินทร์พัฒนกิจ
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทกิจวิมล
เจ้าคณะตำบลบ้านบาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมณีธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลป่าไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภากรธรรมานุยุต
เจ้าคณะตำบลนาสะเม็ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยธรรมสิริ
เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย
เจ้าอาวาสวัดศรีวิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติจันทรังษี (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคำแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรธรรมพินิต (วัชรพล อรุโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจริยาภิรมย์
เจ้าคณะตำบลนากอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเวกศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนพงษ์วิสุทธิ์ (วีระพงศ์ อคฺคปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูตันติกิจจานุยุต (เนติ อคฺควโร)
เจ้าคณะตำบลดงหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิชัยกิจ (สมทรัพย์ )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีอรัญญกิจจาทร (ติรัตน์ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหว้านใหญ่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมธรรมนาถ
เจ้าคณะตำบลหว้านใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนิคมเกษตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติปัญโญภาส (เอกพล กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลชะโนด - บางทรายน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีอุดมวาปีคณารักษ์ (พงศกร กตปุญฺโญ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอหนองสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์สังฆคุณ (สุพล )
เจ้าคณะตำบลหนองสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทสารโสภิต (ทองสา )
เจ้าคณะตำบลหนองสูงใต้
เจ้าอาวาสวัดศรีนันทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศิริพัชโรภาส (เสาร์ )
เจ้าคณะตำบลโนนยาง - ภูวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ศรัทธานุกูล (รุ่งโรจน์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุชีพวรธรรม (บุญรอด ปุสฺสวโร)
เจ้าคณะตำบลนิคมคำสร้อย (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูอุดมสุนทรธรรมโฆษิต (อุดม )
เจ้าคณะอำเภอหนองสูง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิบูลปัญโญภาส (สุริยา )
เจ้าคณะตำบลหนองสูง เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาคุณาธาร (บุญธาร )
เจ้าคณะอำเภอคำชะอี (ธ)
เจ้าคณะตำบลคำชะอี เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณขันติพลากร (ทรงศักดิ์ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลกกตูม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระผาป่อง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิทักษ์ธรรมโกศล (พิทักษ์ )
เจ้าคณะตำบลร่มเกล้า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิสุทธิสารธรรม (คำปน )
เจ้าคณะอำเภอเมือง - ดงหลวง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาปทีปโกศล (ประชุม )
เจ้าคณะตำบลคำอาฮวน เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิศิษฎศีลโสภณ (สมจิตร )
เจ้าคณะอำเภอดอนตาล (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเจษฎาบรรพตสีลคุณ (เจษฎา )
เจ้าคณะตำบลดงเย็น (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิจิตรศีลโสภิต (นิพนธ์ นิสโภ)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรปัญญารักษ์ (เขื่อน )
เจ้าคณะตำบลป่าไร่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรธรรมบรรหาร (ประวิทย์ )
เจ้าคณะอำเภอนิคมคำสร้อย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติธรรมมาภรณ์ (ถวิลชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองสูง เขต ๓ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook