ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดยโสธร - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโพธิธรรมสถิต (ถาวร )
เจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวีรวงศ์ (ไมตรี ผลญาโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริโชติธรรม (อภินันท์ โชติปาโล ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลดงแคนใหญ่
เจ้าอาวาสวัดบ้านบกน้อย
จต.ชอ
  พระครูสุตธรรมโฆสิต (สมัคร อิสฺสโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลในเมือง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสาลวรธรรม (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลค้อวัง - กุดน้ำใส เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณกัลยาณธรรม (มงคล )
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนศีลวัฒน์ (นิติกรณ์ ตปสีโล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลแคนน้อย
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาธรรมโสภณ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเดิด - ดู่ทุ่ง เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีธรรมวัฒน์ (สมัย )
เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ - สำราญ เขต ๓
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐมงคลวัฒน์ (สมรัก นาควโร)
เจ้าคณะตำบลตาดทอง เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐปัญญาคม (ประพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๑
เจ้าคณะตำบลโนนเปือย
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุกิจธรรมากร (สุทัศน์ )
เจ้าคณะตำบลกระจาย
เจ้าอาวาสวัดเชียงเพ็ง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเหมศีลคุณ (ทองสุ่น กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลย่อ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสตถิธรรมโสภิต (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดหนองแคน
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวาปีธรรมวิโรจน์ (ประศาล )
เจ้าอาวาสวัดหนองเลิง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์ธรรมาภิบาล (มาโนช )
เจ้าอาวาสวัดพิทักษ์วนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติชัยวัฒน์ (ฉัตรชัย ขนฺติธโร)
เจ้าอาวาสวัดโคกกลาง
จร.ชอ.(๒๕๖๐)
  พระครูพิชัยธรรมาภรณ์ (ทิพากรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูธรรมวงศ์วิวัฒน์ (วัฒนะ )
เจ้าอาวาสวัดดอนพระเจ้า
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูฉันทสิทธิธรรม (ญาณ )
เจ้าอาวาสวัดศรีชุมพล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทสีลวัฒน์ (อุดร )
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุเขตธรรมกิจ (สมเกียรติ )
เจ้าอาวาสวัดนาดีน้อย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิโครธธรรมปภัสร์ (หนูการ )
เจ้าอาวาสวัดป่าไทรย้อย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุรักษ์ธรรมเขต (สุคล )
เจ้าอาวาสวัดโคกนาโก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพินิตวรธรรม (แดง )
เจ้าคณะตำบลน้ำคำใหญ่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรปัญญาธร (ชอบ )
เจ้าคณะตำบลน้ำคำใหญ่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธวัชธรรมกิจ (มังกร )
เจ้าคณะตำบลตาดทอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีธงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทธรรมพินิจ (ประทิน จนฺทสโร)
เจ้าคณะตำบลขุมเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติพัฒนวิสาล (คำแปลง )
เจ้าคณะตำบลเขื่องคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนานุสิฐ (อนันต์ )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
เจ้าอาวาสวัดบ้านเขื่องคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฉันทกิจโกศล (จิม ฉนฺทวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์วรดิตถ์ (จินดา จินฺตมโย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ท่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิตตยากร (สมเกียรติ กิตฺติโก ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธีธรรมบัณฑิต (จิรศักดิ์ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
เจ้าอาวาสวัดยางตลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมานุกูล (อุทัย ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอไทยเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลวรานุกิจ (เดวิช )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเหมวรดิตถ์ (สุพรรณ )
เจ้าคณะตำบลคำไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุโพธิธรรม (ชนปน )
เจ้าคณะตำบลส้มผ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณกิจวิมล (สมัย )
เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวราภิรม (ทวีป )
เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชินธรรมวิมล (สายตา มารชิโน)
เจ้าคณะอำเภอทรายมูล
เจ้าอาวาสวัดนาโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธีปริยัติธาดา (แสงทอง ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยานุการ (ไพโรจน์ ป.ธ.๖)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตภัทรกิจ (ภัทรกรณ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทรายมูล - ไผ่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐสุภาจาร (ทองคำ )
เจ้าคณะตำบลทรายมูล - ไผ่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตกิตยาธร (สุรพล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทรายมูล - ไผ่ เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรธรรมกิจ (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลดู่ลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิปัญญาคุณ (สมัย )
เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ
เจ้าอาวาสวัดคำครตา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรเขตโสภณ (บัณฑิต )
เจ้าคณะตำบลนาเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกมลธรรมพินิจ (อนงค์ )
เจ้าคณะตำบลฟ้าห่วน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรฐิติคุณ (สุดใจ )
เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์คัมภีรเขต (เฉลิม )
เจ้าคณะตำบลค้อวัง - กุดน้ำใส เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคันธวนาภิบาล (สำราญ ธมฺมปาโล)
เจ้าคณะตำบลค้อวัง - กุดน้ำใส เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติคณาภิรักษ์ (ผุดผ่อง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอค้อวัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนชัยคุณ (เทพพิทักษ์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนธรรมกิจ (กิตติศักดิ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอป่าติ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลบุญสาร (บุญสา )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรดิตถ์ธรรมาภิรักษ์ (สุภาพ )
เจ้าคณะตำบลเชียงเพ็ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมสาธร (พิบูลย์ )
เจ้าคณะตำบลโคกนาโก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญญกิจโกศล (ทวี )
เจ้าคณะตำบลศรีฐาน
เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาเลข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติวรกิจ (หม่าน )
เจ้าคณะอำเภอกุดชุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญวัฒนคุณ (สมบูรณ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอกุดชุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมนันท์ (แสวง สุจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมาลังการ (บุญธรรม )
เจ้าคณะตำบลโพนงาม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิฐจันทรังษี (สมัย )
เจ้าคณะตำบลหนองแหน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรธรรมธารี
เจ้าคณะตำบลคำน้ำสร้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินิตธรรมวงศ์ (สัมฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารกิจจาภรณ์ (สำรอง )
เจ้าคณะตำบลหนองหมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสันติกร (อรัญ )
เจ้าคณะตำบลกำแมด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมคณารักษ์ (อังคาร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา
เจ้าอาวาสวัดมัคคาพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสารสถิต (เส็ง ฐิตสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา
เจ้าอาวาสวัดอินทาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตาลังการ (สมหมาย กลฺยาโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา
เจ้าอาวาสวัดป่าจันทวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิจจาทร (ทองลา )
เจ้าคณะตำบลสามแยก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตอาจารคุณ (วิทยา )
เจ้าคณะตำบลสวาท
เจ้าอาวาสวัดมิสสกวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบูรพาธรรมวุฒิ (นงค์ )
เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีธรรมโสภณ (สำรอง )
เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมาวุธ (สมพาล สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า - โคกสำราญ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดกุดมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมบุญกิจ (คำใจ )
เจ้าคณะตำบลกุดเชียงหมี
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปุญญาภิรัตน์ (บุญช่วย ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลห้องแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระวิโรจน์สิริธรรม (เฉลิมศักดิ์ สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสามัคคี
เจ้าอาวาสวัดโชติการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรสิทธิคุณ (สำราญ อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลสร้างมิ่ง เขต ๑
เจ้าอาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปุณณธรรมกิจ (บุญเพ็ง อรุโณ)
เจ้าคณะตำบลสร้างมิ่ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบูรพาโนนหาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตนภคุณ (บุญยิน กตปุญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย
เจ้าอาวาสวัดฟ้าหยาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัสรธรรม (วุฒินันท์ )
รองเจ้าคณะอำเภอมหาชนะชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสโพธาภิรม (ประสงค์ ธมฺมกาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเรือ
เจ้าอาวาสวัดสว่างโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนมงคล (มงคล ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวเมือง
เจ้าอาวาสวัดหนองตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ ปิยธมฺโม)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุรปัญญาภิมณฑ์ (สมสฤษฎิ์ )
เจ้าคณะตำบลฟ้าหยาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรดิตถ์ศาสนการ (พิชัย )
เจ้าคณะตำบลบากเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมพิมล (สมาน )
เจ้าคณะตำบลพระเสาร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรวรธรรม (แสวง )
เจ้าคณะตำบลคูเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธธรรมาภินันท์ (สุรพล )
เจ้าคณะตำบลบึงแก - ม่วง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมฉันทกิจ (บุญเพ็ง ฉนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลบึงแก - ม่วง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิรินวกิจ (สถิตย์ ธีรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลผือฮี
เจ้าอาวาสวัดปุณณสิริวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศรวรกิจ (สมเดช ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลสงยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมศาสนธรรม (กล )
เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมรัตน์ (สุพล )
เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวัฒนาทร (สุชาติ )
เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปปัญญาภิมณฑ์ (สุพิษ )
เจ้าคณะตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธีรสุนทร (สัมฤทธิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลนาแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมคุณากร (อาคม เขมกาโร)
เจ้าคณะตำบลกู่จาน
เจ้าอาวาสวัดนาเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตชาครธรรม (ชารี ชาคโร)
เจ้าคณะตำบลสงเปือย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินัยสารธรรม (สุนัย สิริสาโร)
เจ้าคณะตำบลโพนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุปัญญาภรณ์ (ทองแดง )
เจ้าคณะตำบลหนองหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสีลโสภณ (ศิลป์ )
เจ้าคณะตำบลนาสะไมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธรรมธารี (มานิต )
เจ้าคณะตำบลสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรเขมกิจ (สำราญ ถาวรสทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลขั้นไดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณญาณคุณ (จอม )
เจ้าคณะตำบลทุ่งแต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธธรรมถาวร (ประยงค์ )
เจ้าคณะตำบลเดิด - ดู่ทุ่ง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตธรรมปภากร (สุรพล )
เจ้าคณะตำบลเดิด - ดู่ทุ่ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปปัญญารัตน์ (ศักดา )
เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ - สำราญ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตอุดมธรรม (อดุลย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลค้อเหนือ - สำราญ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลกิจจานุการ (พนาวรรณ ฐิตญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านเขื่องคำ
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูศิริโสธรคณารักษ์ (ชัยชนะ ธมฺมทินฺโน)
เจ้าคณะอำเภอกุดชุม - ทรายมูล - ป่าติ้ว (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีธรรมาราม พระอารามหลวง
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูบวรธรรมสมาจาร (พลชัย )
เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๒ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูโสภณธรรมภาณ (สุวรรณ เมธิโก)
เจ้าคณะตำบลหนองหิน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าประชาบำรุง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูสังฆกิจสุนทร (สวัสดิ์ กิจฺจสาโร)
เจ้าคณะตำบลดู่ทุ่ง (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูประสิทธิโชติ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลโพนทัน (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวชิรธรรมโสภิต (วิเชียร )
เจ้าคณะตำบลตาดทอง (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูอมรโชติวัฒน์ (ขวัญชัย ชุตินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลฟ้าหยาด (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิจิตรธรรมาภรณ์ (ไพฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดกลางโพธิ์ชัย
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสมถโฆษิต (สวาท โฆสิโต)
เจ้าอาวาสวัดไชยวาสี
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตติปัญญาภรณ์ (ใจ )
เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธิมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูประโพธธรรมกิจ (จงใจ )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองเลิงคำ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสิทธิวราภรณ์ (อุทิตร์ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวรธรรมสโมธาน (ศักดิ์ ภูริปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิฑูรฐิติคุณ
เจ้าคณะอำเภอเมืองยโสธร (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติสารโสภณ (สุทธิชัย )
เจ้าคณะตำบลกุดชุม เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูบุญวัฒน์โสภณ (บุญร่วม )
เจ้าคณะตำบลลุมพุก เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณสุทธิวัตร (พีระพันธุ์ )
เจ้าคณะตำบลกระจาย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรสีลขันธ์ (สิงห์ทอง ปภากโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุนทราราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาวรกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองเป็ด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมคุณาธาร (อุดม )
เจ้าคณะตำบลสามแยก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพรหมวิหารโฆสิต (สมชัย )
เจ้าคณะตำบลสวาท (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิโสธนาจารย์ (สุเนตร )
เจ้าคณะตำบลทรายมูล (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสถิตธรรมคุณ
เจ้าคณะอำเภอเลิงนกทา - ไทยเจริญ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมธรรมาจารย์ (กลม )
เจ้าคณะตำบลบุ่งค้า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอรัญเขตคณาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลนาสะไมย์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิโรจน์ธรรมสุนทร (ไพโรจน์ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook