ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ (สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง
รจจ.
  พระครูปริยัติคณานุรักษ์ (พงษ์สันติ์ สุวิชาโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอบึงบูรพ์
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีรัตนาภิรักษ์ (พนาวัลย์ จกฺธมฺโม ป.ธ.๗)
เจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ
เจ้าอาวาสวัดเกียรติแก้วสามัคคี
จอ.ชอ.
  พระครูสุจิตโพธาลังการ (สุรศักดิ์ สุจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
เจ้าอาวาสวัดบ้านโดด
จอ.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูเมธีกิตติสาร
เจ้าคณะตำบลศรีแก้ว
ทจอ.ชอ.
  พระครูประดิษฐ์บุญวัฒน์ (บุญยืน )
เจ้าคณะตำบลน้ำอ้อม
เจ้าอาวาสวัดสว่าง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูเมธีปัญญาภิวัฒน์ (บุญมี ปญฺญาวฑฺฒโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสันติธรรมานุวัตร (สุนทร )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุชัยวรธรรม (วีระชัย วรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลลิ้นฟ้า
เจ้าอาวาสวัดผักขะ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติธรรมาภรณ์ (บุรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าลาด
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอินทวีรานุยุต (สุทิน อินฺทวีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอศรีรัตนะ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลสุตากร (สมชาย กุลสโม ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอราศีไศล
เจ้าอาวาสวัดเมืองคง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอาทรธรรมรัตน์
เจ้าคณะตำบลดินแดง
เจ้าอาวาสวัดดินแดง
จต.ชอ
  พระครูสิริศีลวงศ์
เจ้าคณะตำบลพิงพวย
จต.ชอ
  พระครูโกศลธรรมวัฒน์ (คลิม กุสลจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลสำโรงพลัน
เจ้าอาวาสวัดชำแระ
จต.ชอ(๒๕๕๒)
  พระครูไพโรจน์กิตยาภรณ์ (รุ่งระวี ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเสียว
จต.ชอ(๒๕๕๕)
  พระครูพิสิฐวชิรธรรม (วิเชียร วรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเสียว เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๕)
  พระครูสุวรรณธรรมวิบูล (ทองพูน )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูเมตตาธรรมสิริ (ถาวร )
เจ้าคณะตำบลจานใหญ่
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมนิมิต (จิฐิกรณ์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยสำราญ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีบุญญารักษ์ (วันนา กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลไพรบึง
เจ้าอาวาสวัดจังกระดาน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรจันทสาร (สง่า ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโนนค้อ
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนคูณ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุภัทรธรรมโสภณ (คมสันต์ สุภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลกุง เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุมนวุฒิธรรม (สมัย สุมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลรังแร้ง
เจ้าอาวาสวัดรังแร้ง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูจันทสิริพัฒนาภรณ์ (เสริม )
เจ้าคณะตำบลคำเนียม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรธรรมานุสิฐ (เสมอ )
เจ้าคณะตำบลโนนสังข์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติกิตติสาร (ทองไล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
เจ้าอาวาสวัดนาโนน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอานันท์ปุญญาภิวัฒน์ (บุญยัง )
เจ้าคณะตำบลด่าน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประทีปปัญญาวุธ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลละทาย
เจ้าอาวาสวัดบ้านโอ้น
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูขันตยาภรณ์วิสุทธิ์ (สุภาพ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลหนองกุง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิธรรโมภาส (อัมพร )
เจ้าคณะตำบลตาเกษ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติการโกศล (ไพศาล ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลจานแสนชัย
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติวรรณโสภณ (สุรชัย กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลบึงมะลู - เสาธงชัย
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตธรรมาภิมณฑ์ (คำทูล ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลขุนหาญ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประดิษฐ์รัตโนภาส (ทวี )
เจ้าคณะตำบลเสื่องข้าว
เจ้าอาวาสวัดบ้านสลับ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจารุเขตโสภณ (จำเลียง จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลทุ่งสว่าง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณโพธาภิรักษ์ (ทองมา ฐิตวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลเสียว เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลสุทธิคุณ (สมพงษ์ อคฺควณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสำโรงปราสาท
เจ้าอาวาสวัดหนองแคน
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสพัฒนวิมล (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลน้ำคำ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีรัตนาภิวัฒน์ (นันทพร อภิวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลหนองห้าง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีสารโสภิต (สายัน จนฺทสโร)
เจ้าคณะตำบลหนองฮาง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์วัฒนาทร (โชคชัย โชติวโร)
เจ้าคณะตำบลเมืองเหนือ
เจ้าอาวาสวัดโนนสำนัก
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาคุณสาทร (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว
เจ้าอาวาสวัดสำโรง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตวราทร (ใส ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเสรีพัฒนา
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสารจันทโสภณ (เที่ยง )
เจ้าอาวาสวัดหนองหัวช้าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทจริยคุณ (ชวน )
เจ้าอาวาสวัดน้ำขวบ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมสิริวัฒน์ (เขมา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านรุง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐธรรมรังษี (สมพอง )
เจ้าอาวาสวัดเห็ดผึ้งหนองก่าม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูนิวาสธรรมโชติ (คงประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดนิวาสสุวรรณาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวัจน์จันทคุณ (สุพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดเมืองจันทร์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลบูรพกิจ (สุทอน )
เจ้าอาวาสวัดศรีบึงบูรพ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวีรกิจคุณากร (เฟือง )
เจ้าอาวาสวัดดอนข่า
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุกันตศีลาภิวัฒน์ (สุวรรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดศาลา
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติธรรมาภิบาล (แดง )
เจ้าอาวาสวัดสงยาง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปภากรถิรคุณ (สุริยัน )
เจ้าอาวาสวัดพะแวะ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิพัฒนคุณ (บัวลา )
เจ้าอาวาสวัดสวนฝ้าย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุจิตนันทวัฒน์ (พรหมมา )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีก้านเหลือง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตวราลังการ (มนตรี ฐาวโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศรีมิ่งเมือง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรชยาภรณ์ (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดป่าขี้เหล็ก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวัชรพัฒนวิธาน (เวียงชัย )
เจ้าอาวาสวัดจำนัน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวุฒิศีลาภินันท์ (ทัศน์ )
เจ้าอาวาสวัดทัพส่วย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลธรรมประโชติ (แสง )
เจ้าอาวาสวัดโคกกลางใหญ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติรัตนาภรณ์ (เล็ก )
เจ้าอาวาสวัดหนองบอน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐปัญญาวุฒิ (บุญยัง )
เจ้าอาวาสวัดบ้านเขือง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิสัจจารักษ์ (ส่ง )
เจ้าอาวาสวัดบ้านสามขา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวาปีสารโสภณ (จำรอง )
เจ้าอาวาสวัดหนองแคน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพบูลย์ภัทรธรรม (ธีรภัทร )
เจ้าอาวาสวัดสมบูรณ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลญาณทัศน์ (พนมไพร )
เจ้าอาวาสวัดบ้านคอก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมวัชรธรรม (วิชิต )
เจ้าอาวาสวัดผักขย่าน้อย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมวีรานุวัตร (ธนพล )
เจ้าอาวาสวัดสำโรงเก่า
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวาปีธรรมานันท์ (คำกอง )
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณบุญญพิทักษ์ (ทองดี )
เจ้าอาวาสวัดบ้านซำ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกมลจารุวงศ์ (ประทุม )
เจ้าอาวาสวัดตะเคียน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลธรรมสโมธาน (วิลาศ )
เจ้าอาวาสวัดโกทา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวัจน์ธรรมาภิบาล (พจนารถ )
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณภัทรกิจ (ทอง )
เจ้าอาวาสวัดบ้านเวียง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐธรรมโชติ (อุกฤษฎ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองสวง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกัลยาณ์ธรรมวิสุทธิ์ (พิลา )
เจ้าอาวาสวัดป่าดอนเย็น
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวีรธรรมชยากร (จำรัส )
เจ้าอาวาสวัดศิวาลัย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวรธรรมกิจจาทร (เหวียน )
เจ้าอาวาสวัดหนองระนาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลธรรมรุจี (ร่วม )
เจ้าอาวาสวัดบ้านแต้
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิบุญกิจ (บุญ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรธรรมพิสุทธิ์ (วิสุทธิชัย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนเยาะ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนขันติธำรง (จิรพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกระแซง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรจันทคุณ
เจ้าคณะตำบลยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนพัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลผักแพว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลจาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรสังฆรัตน์
เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันธธรรมรังษี
เจ้าคณะตำบลทาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมวิชัย
เจ้าคณะตำบลเมืองน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทวงศานุวัตร
เจ้าคณะตำบลอีปาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรปัญญานุกูล (วิเชียร )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารกิจวิจารณ์
เจ้าคณะตำบลเมืองแคน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสังวรคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองแค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสันติคุณ
เจ้าคณะตำบลจิกสังข์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัชรธรรมรังษี
เจ้าคณะตำบลดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลธรรมรังษี
เจ้าคณะตำบลหว้านคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติสุนทโรภาส
เจ้าคณะตำบลบัวหุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองอึ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลส้มป่อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสิริคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองหมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรกาญจนเขต (สุวรรณ์ )
เจ้าคณะตำบลสร้างปี่
เจ้าอาวาสวัดบ้านด่าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุกัลยาณวัตร
เจ้าคณะตำบลไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมาภิรัต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวารีคุณากร
รองเจ้าคณะอำเภอกันทรลักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมวงศ์ (บุญธรรม ทีปวํโส)
เจ้าคณะตำบลเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติพลาธร
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทกิตยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกระแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมธรรมภาณ
เจ้าคณะตำบลโนนสำราญ - ภูผาหมอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมาลังการ
เจ้าคณะตำบลกุดเสลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมมงคลกิจ (บุญเพ็ง )
เจ้าคณะตำบลขนุน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมวิชัย
เจ้าคณะตำบลสังเม็ก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวีรธรรม
เจ้าคณะตำบลสังเม็ก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตปุญญวัฒน์ (บุญเติม )
เจ้าคณะตำบลเวียงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธรัตนวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลสวนกล้วย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมกิจจานุยุต
เจ้าคณะตำบลภูเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรดิตถ์พัฒนาทร
เจ้าคณะตำบลตระกาจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธ์วรเขต (สุทิน )
เจ้าคณะตำบลชำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรวิหารการ (ทิม )
เจ้าคณะตำบลชำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุศาสก์ (วิจิตร วีตราโค)
เจ้าคณะอำเภอขุขันธ์
เจ้าอาวาสวัดปรือคัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมวิวัฒน์
รองเจ้าคณะอำเภอขุขันธ์
เจ้าอาวาสวัดอาวอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทกิจจากร
เจ้าคณะตำบลห้วยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตโสตถิธรรม
เจ้าคณะตำบลห้วยใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวิมลกิจ
เจ้าคณะตำบลใจดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารการโกวิท
เจ้าคณะตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมาภิราม (สนั่น )
เจ้าคณะตำบลจะกง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมนารถ (สุทิน )
เจ้าคณะตำบลสะเดาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสตถิขันธคุณ
เจ้าคณะตำบลปรือใหญ่
เจ้าอาวาสวัดตาเบ๊าะเกษมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปนัสธรรมกิจ (รวน )
เจ้าคณะตำบลโสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปัญญาประสุต
เจ้าคณะตำบลกันทรารมย์ - ศรีสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรปัญญาภรณ์ (มี )
เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีโพธาลังการ (แสวง พุทธิญาโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอขุนหาญ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์น้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาพัฒนาทร
เจ้าคณะตำบลสิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์วีราภรณ์
เจ้าคณะตำบลบักดอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพัฒนธรรม
เจ้าคณะตำบลกันทรอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติศาสนกิจ
เจ้าคณะตำบลไพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมานุกูล
เจ้าคณะตำบลกระหวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์สุตาลังการ (เทือง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
เจ้าอาวาสวัดปรือใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธสังฆการ (บุญเพ็ง อาภาธโร)
เจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรรณสารโสภณ (เฟื่อง รวิวณฺโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่
เจ้าอาวาสวัดนาครินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภินันท์สังฆกิจ
เจ้าคณะตำบลพิมาย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาสสันติคุณ (อุทัย สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดทักษิณธรรมนิเวศน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชาครธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลกู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจวิมล (หนูพันธ์ อิสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเชียงทูน
เจ้าอาวาสวัดหนองเชียงทูน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิรินพวัฒน์
เจ้าคณะตำบลสมอ - โพธิ์ศรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมกัลยาณกิจ
เจ้าคณะตำบลสมอ - โพธิ์ศรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีคณาภิรักษ์
เจ้าคณะอำเภอไพรบึง
เจ้าอาวาสวัดไพรบึง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรศีลานุยุต
เจ้าอาวาสวัดศิลาวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิสีลากร
เจ้าคณะตำบลปราสาทเยอ
เจ้าอาวาสวัดปราสาทเยอใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกิจโกศล (ผอง ผาสุกาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดพานทา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริคณาภิรักษ์
เจ้าคณะอำเภอยางชุมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธสังฆกิจ
เจ้าคณะตำบลยางชุมน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์วรากร
เจ้าคณะตำบลคอนกาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติวงศ์
เจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมาภินันท์
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลนคราภิรม (พิลา สิริจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลเมืองหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิตติคุณ
เจ้าคณะตำบลห้วยทับทัน - ประสาท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสุตาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกล้วยกว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจินต์ธรรมานันท์ (สมใจ )
เจ้าคณะตำบลผักไหม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมจันทคุณ
เจ้าคณะตำบลบก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลรัตนโพธิคุณ (ไสว )
เจ้าคณะตำบลตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติฐิติคุณ (เยี่ยม ฐิตเมโธ)
เจ้าคณะตำบลสระเยาว์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมคณารักษ์
เจ้าคณะอำเภอวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวงศานุวัตร (วงษ์ ฐานทตฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภอวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลกิจโสภณ
เจ้าคณะตำบลดวนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์ปุญโญภาส
เจ้าคณะตำบลธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีขันติคุณ (ชูชาติ ขนฺติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสจันทศีล (บุญมา จนฺทสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบุสูง
เจ้าอาวาสวัดศรีโพนดวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลธรรมวิสุทธิ์ (ผ่อง วิสุทธิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลบ่อแก้ว
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมพิทักษ์
เจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง
เจ้าอาวาสวัดวารีรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจินดากัลยาณกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอน้ำเกลี้ยง
เจ้าอาวาสวัดจินดาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยรัตนากร
เจ้าคณะตำบลน้ำเกลี้ยง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนหนองสิม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรโมวาท
เจ้าคณะตำบลน้ำเกลี้ยง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านเขิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลสุขวัฒน์
เจ้าคณะตำบลรุ่งระวี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมโฆสิต (พิศ อนาลโย)
เจ้าคณะตำบลละเอาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธอุดมคุณ (สมศักดิ์ สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลตองปิด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสมณกิจ
เจ้าคณะตำบลเป๊าะ - บึงบูรพ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิภัชธรรมสุนทร
เจ้าคณะอำเภอเบญจลักษณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรธรรมโสภิต (วันดี จิรธมฺโม)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมาลังการ
เจ้าคณะตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธรรมภูษิต
เจ้าคณะตำบลหนองงูเหลือม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรวรธรรม (น้อย สญฺญโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนคูณ
เจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมวิมล
เจ้าคณะอำเภอพยุห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิธานธรรมวัฒน์ (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลพยุห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทโสตถิคุณ
เจ้าคณะตำบลพรหมสวัสดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตขันติคุณ
เจ้าคณะตำบลเมืองจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิคุณวัฒน์ (สัมฤทธิ์ อธิวโร)
เจ้าคณะตำบลโดด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริบุญกิจ
เจ้าคณะอำเภอศิลาลาด
เจ้าอาวาสวัดบ้านเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลพุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลกุง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตภัทราภรณ์ (สัณหวัช สุภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลน้ำคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัติการ (หงส์ ปคุโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดบ้านเพียนาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธสิริคุณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลีกลิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดระเบาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์อินทสาร (นรินทร์ วิโรจโน)
เจ้าคณะตำบลห้วยตึ๊กชู เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานมงคลกิจ (สมหมาย จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลเมืองใต้
เจ้าอาวาสวัดตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสโพธิธรรม
เจ้าคณะตำบลโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมรังษี (แสง เถรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตาโกน
เจ้าอาวาสวัดตาโกน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติญาณโสภณ
เจ้าคณะตำบลโพนเขวา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสังฆการ (คำบู่ นีลวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโนนเพ็ก
เจ้าอาวาสวัดศรีกรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตรัตนาภรณ์ (สุพรรณ )
เจ้าคณะตำบลคูซอด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวัชรคุณ (วัชรินทร์ อธิปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพราน
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกันจด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตกัลยาณคุณ (สุภัทร กลฺยาโณ)
เจ้าคณะตำบลหญ้าปล้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภาสโสมคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองครก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสตถิปุญญากร
เจ้าคณะตำบลหมากเขียบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเขมกิจจาทร (บัวพันธ์ เขมจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจาน
เจ้าอาวาสวัดหนองคู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐธรรมานันท์ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสิริสารธรรม (สบาย )
เจ้าคณะตำบลซำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสารวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลหนองไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจปัญญาคม
เจ้าคณะตำบลตะดอบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติปัญญาวุธ
เจ้าคณะตำบลอีหล่ำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวรรณโสภณ
รองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธุราทร (เมืองมนต์ อุตฺตคุตฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสุทธิธรรม
เจ้าคณะตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาภากรสันติคุณ (อรุณ )
เจ้าคณะตำบลกำแพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสุคันธาภิรม
เจ้าคณะตำบลก้านเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวิริยกิจ
เจ้าคณะตำบลทุ่งไชย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธรรมาภิรัต
เจ้าคณะตำบลปะอาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญากรโกศล
เจ้าคณะตำบลขะยูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกัลยาณกิจ
เจ้าคณะตำบลหัวช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติภัทรคุณ
เจ้าคณะตำบลแขม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุธรรมสุนทร (ประมวล ธมฺมกาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอีหล่ำ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดอีหล่ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญการโกวิท
เจ้าคณะตำบลโคกหล่าม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิชัยสาร
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลศาสนวงศ์ (เสือน มนฺตีวํโส)
เจ้าอาวาสวัดกันทรอมใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตสารธรรม (ทองคำ ฐานรโต)
เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐปุญญกิจ
เจ้าคณะตำบลดูน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติคุณสุนทร
เจ้าคณะตำบลหนองหัวช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐธรรมานุยุต (ผ่าน อนุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลท่าคล้อ
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๘)
  พระครูปภาสธรรมากร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพรบึง
ผจร.
  พระครูศรีวชิรปัญญาคม (ประกาย ปญฺญาคโม ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศิริวราวาส
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริธรรมานุกิจ (ธรรมวิทย์ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดวนใหญ่
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูธรรมสารสาธิต (ไสว เตชธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภออุทุมพรพิสัย - ราศีไศล (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตติวรโสภณ (บัญชา อินฺทริโย)
เจ้าคณะอำเภอกันทรารมย์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดประชารังสฤษฎิ์
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโกศลสิกขกิจ (พุฒ วายาโม)
เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรสาธุกิจ (สมควร )
เจ้าคณะตำบลพราน (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูกมลธรรมวัฒน์ (อภิเดช อหิปสฺสิโก)
เจ้าคณะตำบลเสียว (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูวิบูลปัญญาคม (ไพบูรณ์ ปญฺญาคโม)
เจ้าคณะตำบลเมืองคง (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูพิพัฒน์วินัยคุณ (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนทราย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูเกษมธรรมมงคล (ทองคำ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านแดง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูอุดมสารวิมล (ชาตรี )
เจ้าคณะตำบลโพนข่า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญยาธุราทร (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลประสาท (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิเนตรสมณกิจ (สุเพียร สุปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลภูผาหมอก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูไพโรจน์ปทุมมากร (บัวพา )
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าลาด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพัฒน์ศาสนคุณ (สมเกียรติ )
เจ้าคณะตำบลรุง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิจิตรปุญญาพิรัต (จอม )
เจ้าคณะอำเภอขุนหาญ - โนนคูณ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิศาลธรรมพินิจ
เจ้าคณะตำบลโสน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูขันติธรรมโกวิท (ไฉน )
เจ้าคณะตำบลกระแชง - จานใหญ่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริรัตนาภรณ์ (จันทร์สี )
เจ้าคณะอำเภอกันทรลักษณ์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิเชียรรังสรรค์ (สุวิธชัย )
เจ้าคณะอำเภอห้วยทับทัน - บึงบูรพ์ - ศิลาลาด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศรีปริยัตยานุกูล (ลำพูน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเบญจลักษณ์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสารธรรมคุณาทร
เจ้าคณะตำบลดูน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริวินัยวัฒน์ (ทองใบ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูบริหารธรรมรักขิต (บันลือ )
เจ้าคณะตำบลเมืองใต้ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook