ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุบลราชธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริสีลวัตร (ประสงค์ สุจิตฺโต ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าอาวาสวัดอำนาจ
รจจ.
  พระครูสิริวรานุกูล (สวาท เตชวโร)
เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา
เจ้าอาวาสวัดศรีชมภู่
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยวรธรรม (ฉวี )
รองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน
เจ้าอาวาสวัดโคกเลาะ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริศาสนธรรม (ชวลิต ชุตินนฺโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลนาจิก เขต ๑
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนากิจจาทร (เกษม กตกิจฺโจ)
เจ้าคณะตำบลหนองแก้ว
เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ
ทผจล.ชอ.วิ.
  พระครูโพธิชัยสารวิมล
เจ้าคณะตำบลปลาค้าว
เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย
จต.ชอ
  พระครูสุตกิตติโสภณ (อัมพร กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนาหมอม้า - นายม เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูคัมภีรธรรมประยุต (วีระ )
เจ้าคณะตำบลโคกก่ง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสิริธรรมโสภณ (ฝาน )
เจ้าคณะตำบลอำนาจ
เจ้าอาวาสวัดนาล้อม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอินทสารธรรม (จรัส )
เจ้าคณะตำบลโพนเมืองน้อย
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมธรรมวัตร (มัจฉา )
เจ้าคณะตำบลสร้างนกทา - เหล่าพรวน
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนดู่
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุตกิจมนตรี (อรุณตรี กตสาโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลดงบัง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมโพธิกิจ (สยาม )
เจ้าคณะตำบลเปือย
เจ้าอาาวาสวัดโพธิ์ศิลา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตชัยสังวร (เวียงชัย สญฺญโม)
เจ้าคณะตำบลคึมใหญ่
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเขตวุฒิคุณ (ประวัติ ฐานวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลนาหมอม้า - นายม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนายม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสิทธิวิบูล (ไพบูลย์ ฉินฺนาลโย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
เจ้าอาวาสวัดสิทธิยาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสจันทราภรณ์ (นเรศ จนฺทาโภ)
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลวชิโรทัย (โสม )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงเพชร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจิตการโสภิต (ไพรัช )
เจ้าอาวาสวัดตรีรัฐประชาสรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลเขตโสภิต (บุญมา )
เจ้าอาวาสวัดนางามนาสำราญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรชินวงศ์ (ณรงค์เดช )
เจ้าอาวาสวัดบ้านคำพระ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบุญเขตโกศล (สมควร )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลจารุวัฒน์ (อ่อน )
เจ้าอาวาสวัดสามัคคยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติวีราภรณ์ (ธีรศักดิ์ ญาณวีโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอลืออำนาจ
รองเจ้าอาวาสวัดบ่อชะเนง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์วรานุกูล (ชัยยศ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลวรวัฒน์ (สวัสดิ์ วฑฺฒโน)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
เจ้าอาวาสวัดเทพมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสมาจารคุณ (ยุทธนา สมาจาโร ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
เจ้าอาวาสวัดโนนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตบุญญานุกูล
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภาจารโสภณ
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาศุภกิจ
เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวุฒิโสภิต
เจ้าคณะตำบลไก่คำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกิจวรธรรม (ผล ยติโก)
เจ้าคณะตำบลนาจิก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสารวัฒน์
เจ้าคณะตำบลน้ำปลีก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมนิวิฐ
เจ้าคณะตำบลนาผือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมธร (ประภาส ยโสธโร)
เจ้าคณะตำบลกุดปลาดุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตกิจพิมล (สุทิน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโนนหนามแท่ง
เจ้าอาวาสวัดดอนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติโกศล (สมศักดิ์ กิตฺติญาโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน
เจ้าอาวาสวัดพระศรีเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมรังษี (มานพ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลรัตนวารี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรธรรมาลังการ (สัมพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลคำพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมสารกิจ (ลัดดา )
เจ้าคณะตำบลเค็งใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลวิหารกิจ (แสวง )
เจ้าคณะตำบลจิกดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธสีลาภรณ์ (จำปี )
เจ้าคณะตำบลสร้างถ่อน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธิปัญญาคุณ (วรวุฒิ วรวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลจานลาน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีวนานุรักษ์ (จันที ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอพนา
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรรณคุณาภรณ์ (นรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลพนา
เจ้าอาวาสวัดดอนขวัญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตปัญญาภรณ์ (ประกาย )
เจ้าคณะตำบลพระเหลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสถาวรกิจ (เคนมา )
เจ้าคณะตำบลจานลาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกัลยาณพจน์
เจ้าคณะตำบลไม้กลอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทีปธรรมานุยุต (สวัสดิ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครุสุวิธานวรกิจ
เจ้าคณะตำบลลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติอุดมกิจ (หวัน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลโนนงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์อดุลกิจ (ทองเริ่ม ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลนาป่าแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลนาหว้า
เจ้าอาวาสวัดนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรญาณโสภณ
เจ้าคณะตำบลหนองข่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรชัยคุณ (อุเพชร )
เจ้าคณะตำบลห้วย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรธรรมสถิต (เสถียร โอวาทกฺขโม)
เจ้าคณะตำบลห้วย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทสารกิจ
เจ้าคณะตำบลดงมะยาง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีรัตโนภาส (มานะ )
เจ้าคณะตำบลดงมะยาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเขตอาภากร (ประศาสน์ อาภากโร)
เจ้าคณะตำบลไร่ขี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมาลงกรณ์ (อลงกรณ์ เขมปุญโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลเสนางคนิคม เขต ๔
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมโสภณ
เจ้าคณะตำบลเสนางคนิคม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลเสนางคนิคม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสิทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลเสนางคนิคม เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลธรรมพินิจ
เจ้าคณะตำบลโคกสาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรธรรมาภินันท์
เจ้าคณะตำบลชานุมาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์วัฒนคุณ (อุดร ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
เจ้าอาวาสวัดอำนาจเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิบูลศาสนธรรม (ณรงค์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลน้ำปลีก (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูไพบูลสมณกิจ (สุวิช )
เจ้าคณะตำบลบุ่ง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุขะวนาราม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูบริหารคณาทร (ทินกร )
เจ้าคณะอำเภอปทุมราชวงศา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมธรรมชานุเขต (ประหยัด )
เจ้าคณะตำบลชานุมาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสารธรรมคุณ (คำ นนฺทสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชานุมาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาพัฒนากร (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลนาหมอม้า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพินิจวัฒนคุณ
เจ้าคณะอำเภอเสนางคนิคม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูถาวรศาสนคุณ (ถาวร สุธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสำราญนิเวศ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวรพงศ์พิสุทธิ์ (พงษ์ศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอหัวตะพาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพรหมพรตบริหาร
เจ้าคณะตำบลคำเขื่อนแก้ว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกมลวัฒนาทร (มนู )
เจ้าคณะตำบลโพนเมืองน้อย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook