ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูสุนทรธรรมาวุธ (หนูเพียบ สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวลอย
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูพินิจสมณวัตร (เพิ่ม )
เจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูบรรพตวิหารการ (สมพร รตนญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
เจ้าอาวาสวัดเทพบุตรบรรพต
จอ.ชอ.
  พระครูวิบูลคุณากร (หลอม )
เจ้าคณะอำเภอซับใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณจันทรังษี (คำมุ )
เจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง
เจ้าอาวาสวัดเขต
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนปัญญาวุธ (แก้ว จิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๑
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอินทธรรมธัช (วุฒิศักดิ์ นรินฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง
เจ้าอาวาสวัดศรีธงชัย
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีปริยัติวิภูสิต (ถนอม ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๑
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริปริยัตยานุรักษ์ (กฤตวีร์พจณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดกลางหมื่นแผ้ว
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิธรรมประสิทธิ์ (ธีรวัฒน์ )
รองเจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
เจ้าอาวาสวัดหลุบงิ้ว
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพุทธิวราภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น
เจ้าอาวาสวัดจูมทอง
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตกิตติวรวัฒน์ (ธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริธรรมชโยดม (บุญมา ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลบ้านค่าย เขต ๒
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูสิรินันทคุณ (เรืองศิลป์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดบ้านผือ
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทัศน์ธรรมโกวิท (ไสว โกวิโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทรงศิลา พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมนูญปัญญาภินันท์ (มาโนช )
รองเจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
เจ้าอาวาสวัดเลียบน้ำไหล
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูนันทเจติยาภิรักษ์ (ไพรัตน์ )
เจ้าคณะอำเภอคอนสาร
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลจันทโสภณ
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านเขว้า
เจ้าอาวาสวัดปทุมาวาส
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิบูลกิตติสาร (จันทร์ศรี )
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
เจ้าอาวาสวัดชัยพิบูลย์
จต.ชอ
  พระครูสุตสารมงคล (วิชัย สุวิชโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทุ่งพระ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิชาญชัยกิจ (เฮ้า )
เจ้าคณะตำบลลุ่มลำชี เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติชโยดม (ไชยา ปิยธโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหัวทะเล
เจ้าอาวาสวัดบางอำพันธ์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติวรรณาภรณ์ (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลนางแดด เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิสิริธรรม (บุญยงค์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเล่า เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวิชาธรรมนาถ (สนั่น สุวิชาโน)
เจ้าคณะตำบลหนองคอนไทย
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสปสุตคุณ (ทองใส )
เจ้าคณะตำบลบ้านบัว
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปภัศร์คุณาธาร (สงวน )
เจ้าคณะตำบลโนนกอก
เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุมนโพธิสุวรรณ (สนธยา สุมโน)
เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเทพโพธิ์ทอง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุตภัทรธรรม (สำเรียง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีวิเศษประชานิมิตร
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุดรกิจโกศล (เสถียร )
เจ้าคณะตำบลหนองสังข์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอินทวงศ์วิวัฒน์ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลโคกสูง
เจ้าอาวาสวัดหนองโสมง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอภิวัฒน์ธรรมคุณ (สายันห์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตโสตถิพิทักษ์ (สุวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุวิมลบุญญาคม (สมใจ สปฺปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโป่งนก เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูธีรธรรมวิสิทธิ์ (บุญเลียบ ธมฺมธีโร)
เจ้าคณะตำบลนายางกลัก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดน้ำลาด
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูกนกชัยโสภณ (สุวรรณ มนาโป)
เจ้าคณะตำบลหนองฉิม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพุทธิธรรมนาถ (สุเจตน์ นาถธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุตชโยภาส (เฉลิม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิธรรมประคุณ (สมคิด )
เจ้าคณะตำบลคอนสวรรค์
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวรเจติยาภิรักษ์ (นิรันดร์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองดินดำ
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิถาวรคุณ (สฤษร์ )
เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดยางเกี่ยวแฝก
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณปทุมรัต (มนตรี ธมฺมทีโป)
เจ้าคณะตำบลท่าใหญ่
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูขันติวรประสิทธิ์ (ปราณศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวระเหว
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษตรคุณากร (ศรีวรรณ กิตฺติคุโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูชัยภัทรธรรมคุณ (ศุภกฤต เตชธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลโคกมั่งงอย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรังษีชัยคุณ (แสง กตภโร)
เจ้าคณะตำบลโคกกุง
เจ้าอาวาสวัดโพธิสัตว์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชัยโสภณพิทักษ์ (หนึ่ง ญาณวโร)
เจ้าคณะตำบลตะโกทอง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประทุมชัยธรรม (โกมล )
เจ้าคณะตำบลบ้านเจียง
เจ้าอาวาสวัดโนนศิลาทอง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิพลธรรม (นันต์ชัย )
เจ้าคณะตำบลวังตะเฆ่
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณธรรมสถิต (ชูศิลป์ สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสว่าง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณชัยเขต (พิชิตชัย มหาวีโร)
เจ้าคณะตำบลทุ่งลุยลาย
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุจิตธรรมบาล (บุญเหลือ จิตฺตปาโล)
เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาธรรมนิวิฐ (บุญส่ง )
เจ้าคณะตำบลลุ่มลำชี เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิจันทวิมล (วิชัย อนงฺคโณ)
เจ้าคณะตำบลโคกเพชรพัฒนา
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวรเทพธรรมคุณ (บุญเลิศ )
เจ้าอาวาสวัดโนนศรีสง่า
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูบุญพัฒนาภรณ์ (หน่อย )
เจ้าอาวาสวัดบุญถนอมพัฒนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิญาณโสภณ (ขำ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกลอย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาสุวรรณวิมล (วิสุทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดแผ่นดินทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทกิตติโสภณ (สามารถ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกุง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอภิสิทธิ์ธรรโมภาส (วัลลภ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูจารุธรรมาภิวัฒน์ (กิตติกร )
เจ้าอาวาสวัดตาล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติกิตติชัย (อภิเชษฐ์ สุขกาโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังคมคาย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติธรรมกิตติ์ (มีชัย ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดหนองคู
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูไพบูลสารคุณ (ปัน )
เจ้าอาวาสวัดเพชรพิบูลย์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโกศลสมณธรรม (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดแจ้งไพรวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพัชรชยาภินันท์ (สุนันท์ )
รองเจ้าคณะตำบลโป่งนก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโป่งขุนเพชร
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอมรชัยวัฒน์ (ประหยัด )
เจ้าอาวาสวัดท่าแขกวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิพัฒน์ชัยธรรม (ศิริ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูไพศาลสารพิสุทธิ์ (วัชรพงศ์ )
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูภัทรปัญญาทร (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลยางหวาย
เจ้าอาวาสวัดศรีดาวเรือง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวีรานุศาสน์ (อนุสรณ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตชัยธรรม (วิโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองโกทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพุทธิชัยคุณ (พุธ )
เจ้าอาวาสวัดพนมไพร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลชยานุสิฐ (ลอด )
เจ้าอาวาสวัดกุดเลาะ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิชัยเขต (ประสิทธิ์ สิทฺธิญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองโดนเทพนิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจัตุรัสธรรมคุณ (วิภูกราน )
เจ้าอาวาสวัดหนองคูวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภากรชัยวุฒิ (เชิด )
เจ้าอาวาสวัดคูสีวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูธรรมชัยโสภณ (เชิงชาย )
เจ้าอาวาสวัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิ์ชยาภรณ์ (จรูญ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสังข์สามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติชัยสาร (บุญธรรม )
เจ้าอาวาสวัดสระทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทชยาภรณ์ (สามารถ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมนูญชัยวัฒน์ (สุวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดสำราญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมคีรีรักษ์ (สร้อย )
เจ้าอาวาสวัดอุดมคีรีเขต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชัยเขมาภิวัฒน์ (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยธรรมชยาภรณ์ (ทองหมุน )
เจ้าอาวาสวัดมหาคงคา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรชัยนันท์ (เอนก )
เจ้าอาวาสวัดหนองหิน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลชัยธรรม (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยทับนาย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจัตุรัสชัยเขต (ล้วน )
เจ้าอาวาสวัดหนองโดน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชัยปัญญาภิวัฒน์ (ณัฐวุฒิ )
เจ้าอาวาสวัดชุมแสง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุชัยธรรมคุณ (สุโข )
เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าอุ้ย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวิธานชัยคุณ (เข้ม สุขกาโม)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตจันทโชติ (ไสว )
เจ้าอาวาสวัดเสาธง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมนันทคุณ (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดตะคลองหิน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิชัยสังวรคุณ (พงษ์ศิริ มหาญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสมอ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลฐานิสสร (นิพนธ์ )
เจ้าอาวาสวัดเกาะสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูจันทเขตวรารักษ์ (สมโภชน์ )
เจ้าอาวาสวัดกุดแคน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลวุฒิกร (สมพร ญาณวโร)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประโชติพุฒิคุณ (อัมพร )
เจ้าอาวาสวัดศรีสมพร
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปทุมจารุวรรณ (ปุ่น จารุวํโส)
เจ้าอาวาสวัดโพนทอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอภิรักษ์ชัยโสภณ (จรูญ )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองลุมพุก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโกมุทธรรมคุณ (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำวังทองคุณาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโกศลธรรมปสาธน์ (ควง )
เจ้าอาวาสวัดหัวหนอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปรีชาวรากร (สกุลณัฐปกรณ์ ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดวังอุดม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิชัยจันทวงศ์ (ธงชัย )
เจ้าอาวาสวัดผาสวรรค์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลธรรมประพุฒิ (ฮึม )
เจ้าอาวาสวัดรังษี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูศีลพัฒนาภรณ์ (พรมะนี )
เจ้าอาวาสวัดหนองคูพัฒนา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรชัยรังษี (เวนิช สุนทโร)
เจ้าอาวาสวัดสมศรี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวรกิจปัญญาวุธ (ประเสริฐกิจ )
เจ้าอาวาสวัดคลองหว้า
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิวัฒน์ชัยธรรม (ภาณุวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองโสน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวรวุฒิปัญโญภาส (ณัฐวุฒิ กตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดภูมิสวรรค์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุทัยธรรมวิจักษ์ (ประจักษ์ ยโสธโร)
เจ้าอาวาสวัดอุทัยธรรมาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติสารวรคุณ (วุฒิศิลป์ กิตฺติธโร)
เจ้าคณะตำบลดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรโมภาสวิหารการ (โกวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลโนนคูณ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น
เจ้าอาวาสวัดวิเชียรธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิวรรณโกศล
เจ้าคณะตำบลบ้านเต่า
เจ้าอาวาสวัดอำภา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมโกศล (เริงฤทธิ์ อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลสามสวน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลธราทร (อุไร ทสฺสนีโย)
เจ้าคณะตำบลสามสวน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศิลาดาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวุธโสภณ
เจ้าคณะตำบลสระพัง
เจ้าอาวาสวัดสมุนไพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมประสิทธิ์ (เข็มพร ปิยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลพุทธิสาร
เจ้าคณะอำเภอบ้านเขว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมธรอนุรักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทวราภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านเขว้า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมญาณสถิต (อุทัย )
เจ้าคณะตำบลลุ่มลำชี เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ปัญญาคุณ (สมัย )
เจ้าคณะตำบลตลาดแร้ง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธิกรชัยกิจ (สุชาติ )
เจ้าคณะตำบลตลาดแร้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์วัชรภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีชัยธรรม (อธิวัฒน์ รวิวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านชวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสารวิมล
เจ้าคณะตำบลบ้านเพชร เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิกิตติวิมล
เจ้าคณะตำบลบ้านตาล
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติชัยสุนทร (ชลอ กิตฺติทตฺโต)
เจ้าคณะตำบลเกาะมะนาว
เจ้าอาวาสวัดบ้านโปร่งหนองนายอู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฏิภาณธรรมรส (สมพร )
รองเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมนันท์ (สมชาติ )
เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๔
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลนายางกลัก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองบัวแดง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรชัยโสภณ (ศักดา )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวแดง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมวิธาน (แสวง ธมฺมทตฺโต)
เจ้าคณะตำบลนางแดด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภากรวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ดำเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมารักษ์ (อะแนง ยโสธโร)
เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศาลธรรมโชติ (เกรียงไกร ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลคูเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์ธรรมาภิรักษ์ (จักรกฤช )
เจ้าคณะตำบลถ้ำวัวแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล (ศักดา อคฺควโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอภักดีชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ชัยวิมล (ชาญชัย อิทฺธิชโย)
เจ้าคณะตำบลแหลมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ
เจ้าคณะอำเภอหนองบัวระเหว
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตญาณโสภณ (กายสิทธิ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัวระเหว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุสิทธิญาณ (ขันธ์ทอง )
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมคุณาภิบาล
เจ้าคณะตำบลโสกปลาดุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรพัฒโนภาส (เศวก )
เจ้าคณะตำบลห้วยแย้ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์วราภรณ์
เจ้าคณะตำบลห้วยแย้ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถธรรมโกศล (สุนทร )
เจ้าคณะอำเภอเนินสง่า
เจ้าอาวาสวัดบึงบริบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์ชัยสาร (ถวิล )
เจ้าคณะตำบลตาเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมาภิรักษ์ (สุริย์ )
เจ้าคณะตำบลกะฮาด
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ (กิตติพศ )
เจ้าคณะตำบลกุดชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติพิมล (ทองปาน ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลภัทรกิจ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสีลโสภณ (สมจิตร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐโสตถิธรรม (สุข โสตฺถิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเพชร เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองผักแว่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจันทวิมล (เจริญ อธิปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์สิรธรรม (ปั่น )
เจ้าคณะตำบลห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ชัยคุณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองนาแซง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถชัยสิทธิ์ (สะอาด )
เจ้าคณะตำบลหนองนาแซง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองนาแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปรีชาธรรมประยุต (ประกอบ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเล่า เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณธรรมประสุต (ธนู ญาณธโร)
เจ้าคณะตำบลชีลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตาคุณาธาร (บุญเลิศ เมตฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาเสียว
เจ้าอาวาสวัดยางนาเสียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตชัยวัฒน์ (สมจิตร์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลกุดตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิษฐ์รัตโนภาส (บุญลือ )
เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมรังษี (หนูเหลี่ยม )
เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทโพธานุวัตร (โพธิ์ทอง )
เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
เจ้าอาวาสวัดราษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติปัญญาภิวัฒน์ (ละม่อม ชุติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านกอก
เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยธรรโมภาส (ทองแดง ฐานุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตคณาทร (ชะมัด )
เจ้าคณะตำบลละหาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวิหารการ (จิตติชัย )
เจ้าคณะตำบลละหาน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมธาดา (พิรุฬ พลวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลหนองบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดปทุมชาติ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรชัยคุณ (สกุล )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติโพธิสาร
รองเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธีรานุวัตร (บุญล้อม )
เจ้าคณะตำบลช่องสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดสว่างนามน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมบุญสิริ
เจ้าคณะตำบลบ้านโสก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมาภิรัต
เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตชัยคุณ (วุฒินันท์ สจฺจวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
รองเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณวรากร
รองเจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติคุณาธาร (วินัย ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริภัทรสุนทร
เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสง่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ (เฉลิม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลช่องสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดคีรีคงคาวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประคุณธรรมธาดา
เจ้าอาวาสวัดชุมพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์ (สมบัติ จนฺทโสภโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลสุวรรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดหงส์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธนวัฒน์ (สุดใจ )
เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยกิจจานุกูล (สุรชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลพนาทร
เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลพุทธิญาณ (จันทา พุทฺธญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่ามะไฟหวาน
เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริเมตตาธรรม (สิริพงศ์ อติสนฺโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอภูเขียว
เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจักษ์ธรรมาภินันท์ (บุญเรือง อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลผักปัง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวัฒนคุณ (วัฒนา )
เจ้าคณะตำบลผักปัง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมโฆษ
เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยคุณากร
เจ้าคณะตำบลหนองตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิเขมคุณ
เจ้าคณะตำบลหลุบคา
เจ้าอาวาสวัดแสงทองธราวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณสารธรรม (ไพบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมธัช
เจ้าคณะตำบลกุดยม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ชโยภาส
เจ้าคณะตำบลโอโล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์
เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาชัยวัฒน์ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลกวางโจน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิตยากร (นิยม )
เจ้าคณะตำบลบ้านเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจักษ์ธรรมาภิรัต (สุจิตรา )
เจ้าคณะตำบลบ้านดอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลธรรมาวิวัฒน์
รองเจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชยานันทคุณ
เจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทชยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดศรีประชานิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมประยุต
รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมากร
รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมขันติธรรม (ธีระ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธสถิตธรรม (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลสระโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิตติโสภณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณกิตติรังษี (สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองข่า เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิตตธรรมคุณ (ทองใจ )
เจ้าคณะตำบลหนองข่า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐสังวรคุณ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลหนองโพนงาม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐชยานุกูล (สุนทร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสิริธรรมาภรณ์ (อุทิศ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรกิตติคุณ (จรูญ ปริมุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลนาฝาย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านพลัง
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรธรรมโฆสิต (มัด )
เจ้าคณะตำบลกุดเลาะ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรวิริยคุณ (สงัด )
เจ้าคณะตำบลช่องสามหมอ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเซียม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูภัทรวิริยาภรณ์ (นิยม )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวระเหว (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูวิเวกานุโยค (สงบ ฐิตเมโธ)
เจ้าคณะตำบลหนองคู (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวิสุทธิศุภกิจ (ศุภชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวใหญ่ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูอดุลย์วินยานุศาสก์ (อดุลย์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าซับทอง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต )
เจ้าอาวาสวัดวีรวงศาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิเวกธรรมานุยุต (สงัด )
เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิบูลคัมภีรญาณ (วิชาญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านเต่า เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปภัสร์ชัยคุณ (สมพร )
เจ้าคณะตำบลบ้านเต่า เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโพธิวชิรคุณ (สมนึก )
เจ้าคณะอำเภอภูเขียว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอนุรักษ์วัฒนกิจ (น้อย )
เจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูชัยสิทธิการโกศล (ณัฐพล )
เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประสาธน์ขันติคุณ (ประหยัด )
เจ้าคณะตำบลถ้ำวัวแดง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์ศีลสังวร (บุญธรรม )
เจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิพัทธชัยสถิต (วีระพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลโนนคูณ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรชัยวัฒน์ (สมเพียร )
เจ้าคณะตำบลบ้านชวน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวิมลภาวนาคุณ (จื่อ พนฺธมุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะอุดมพร
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๓๘)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook