ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดชัยภูมิ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณภัทรกิจ (ธงชาติ สิริจนฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทรงศิลา พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูสุนทรธรรมาวุธ (หนูเพียบ สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวลอย
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตวิหารการ (สมพร รตนญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
เจ้าอาวาสวัดเทพบุตรบรรพต
จอ.ชอ.
  พระครูสุวรรณจันทรังษี (คำมุ )
เจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง
เจ้าอาวาสวัดเขต
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนปัญญาวุธ (แก้ว จิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๑
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอินทธรรมธัช (วุฒิศักดิ์ นรินฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองบัวแดง
เจ้าอาวาสวัดศรีธงชัย
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีปริยัติวิภูสิต (ถนอม ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๑
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริปริยัตยานุรักษ์ (กฤตวีร์พจณ์ อาภากโร ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
เจ้าอาวาสวัดกลางหมื่นแผ้ว
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริธรรมชโยดม (บุญมา ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลบ้านค่าย เขต ๒
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูสิรินันทคุณ (เรืองศิลป์ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดบ้านผือ
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิบูลกิตติสาร (จันทร์ศรี )
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
เจ้าอาวาสวัดชัยพิบูลย์
จต.ชอ
  พระครูสุตสารมงคล (วิชัย สุวิชโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทุ่งพระ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิชาญชัยกิจ (เฮ้า )
เจ้าคณะตำบลลุ่มลำชี เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติชโยดม (ไชยา ปิยธโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหัวทะเล
เจ้าอาวาสวัดบางอำพันธ์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติวรรณาภรณ์ (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลนางแดด เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิสิริธรรม (บุญยงค์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเล่า เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวิชาธรรมนาถ (สนั่น สุวิชาโน)
เจ้าคณะตำบลหนองคอนไทย
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสปสุตคุณ (ทองใส )
เจ้าคณะตำบลบ้านบัว
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปภัศร์คุณาธาร (สงวน )
เจ้าคณะตำบลโนนกอก
เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุมนโพธิสุวรรณ (สนธยา สุมโน)
เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเทพโพธิ์ทอง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุตภัทรธรรม (สำเรียง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีวิเศษประชานิมิตร
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุดรกิจโกศล (เสถียร )
เจ้าคณะตำบลหนองสังข์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอินทวงศ์วิวัฒน์ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลโคกสูง
เจ้าอาวาสวัดหนองโสมง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอภิวัฒน์ธรรมคุณ (สายันห์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตโสตถิพิทักษ์ (สุวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุวิมลบุญญาคม (สมใจ สปฺปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโป่งนก เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูธีรธรรมวิสิทธิ์ (บุญเลียบ ธมฺมธีโร)
เจ้าคณะตำบลนายางกลัก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดน้ำลาด
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูกนกชัยโสภณ (สุวรรณ มนาโป)
เจ้าคณะตำบลหนองฉิม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพุทธิธรรมนาถ (สุเจตน์ นาถธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิถาวรคุณ (สฤษร์ )
เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดยางเกี่ยวแฝก
จต.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูสุวรรณปทุมรัต (มนตรี ธมฺมทีโป)
เจ้าคณะตำบลท่าใหญ่
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูขันติวรประสิทธิ์ (ปราณศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวระเหว
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษตรคุณากร (ศรีวรรณ กิตฺติคุโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านเป้า
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูชัยภัทรธรรมคุณ (ศุภกฤต เตชธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลโคกมั่งงอย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรังษีชัยคุณ (แสง กตภโร)
เจ้าคณะตำบลโคกกุง
เจ้าอาวาสวัดโพธิสัตว์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชัยโสภณพิทักษ์ (หนึ่ง ญาณวโร)
เจ้าคณะตำบลตะโกทอง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประทุมชัยธรรม (โกมล )
เจ้าคณะตำบลบ้านเจียง
เจ้าอาวาสวัดโนนศิลาทอง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิพลธรรม (นันต์ชัย )
เจ้าคณะตำบลวังตะเฆ่
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณธรรมสถิต (ชูศิลป์ สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสว่าง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวรเทพธรรมคุณ (บุญเลิศ )
เจ้าอาวาสวัดโนนศรีสง่า
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูบุญพัฒนาภรณ์ (หน่อย )
เจ้าอาวาสวัดบุญถนอมพัฒนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิญาณโสภณ (ขำ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกลอย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาสุวรรณวิมล (วิสุทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดแผ่นดินทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทกิตติโสภณ (สามารถ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกุง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอภิสิทธิ์ธรรโมภาส (วัลลภ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูจารุธรรมาภิวัฒน์ (กิตติกร )
เจ้าอาวาสวัดตาล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติกิตติชัย (อภิเชษฐ์ สุขกาโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลห้วยยายจิ๋ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังคมคาย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภัทรปัญญาทร (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลยางหวาย
เจ้าอาวาสวัดศรีดาวเรือง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวีรานุศาสน์ (อนุสรณ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตชัยธรรม (วิโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองโกทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพุทธิชัยคุณ (พุธ )
เจ้าอาวาสวัดพนมไพร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลชยานุสิฐ (ลอด )
เจ้าอาวาสวัดกุดเลาะ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิชัยเขต (ประสิทธิ์ สิทฺธิญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองโดนเทพนิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจัตุรัสธรรมคุณ (วิภูกราน )
เจ้าอาวาสวัดหนองคูวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภากรชัยวุฒิ (เชิด )
เจ้าอาวาสวัดคูสีวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูธรรมชัยโสภณ (เชิงชาย )
เจ้าอาวาสวัดใหม่วิเวกประชาสรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิ์ชยาภรณ์ (จรูญ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสังข์สามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติชัยสาร (บุญธรรม )
เจ้าอาวาสวัดสระทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทชยาภรณ์ (สามารถ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมนูญชัยวัฒน์ (สุวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดสำราญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมคีรีรักษ์ (สร้อย )
เจ้าอาวาสวัดอุดมคีรีเขต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชัยเขมาภิวัฒน์ (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยธรรมชยาภรณ์ (ทองหมุน )
เจ้าอาวาสวัดมหาคงคา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรชัยนันท์ (เอนก )
เจ้าอาวาสวัดหนองหิน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลชัยธรรม (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยทับนาย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจัตุรัสชัยเขต (ล้วน )
เจ้าอาวาสวัดหนองโดน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชัยปัญญาภิวัฒน์ (ณัฐวุฒิ )
เจ้าอาวาสวัดชุมแสง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุชัยธรรมคุณ (สุโข )
เจ้าอาวาสวัดพระเจ้าอุ้ย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติสารวรคุณ (วุฒิศิลป์ กิตฺติธโร)
เจ้าคณะตำบลดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรโมภาสวิหารการ (โกวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลโนนคูณ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวชิรากร (สมพร อริยปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น
เจ้าอาวาสวัดวิเชียรธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิวรรณโกศล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธิวราภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรชยาภรณ์ (สุทัศน์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านแท่น เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมโกศล (เริงฤทธิ์ อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลสามสวน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลธราทร (อุไร ทสฺสนีโย)
เจ้าคณะตำบลสามสวน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวุธโสภณ
เจ้าคณะตำบลสระพัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมประสิทธิ์ (เข็มพร ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลพุทธิสาร
เจ้าคณะอำเภอบ้านเขว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลจันทโสภณ
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านเขว้า
เจ้าอาวาสวัดปทุมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมธรอนุรักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทวราภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านเขว้า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธรรมานิวิฐ
เจ้าคณะตำบลลุ่มลำชี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมญาณสถิต (อุทัย )
เจ้าคณะตำบลลุ่มลำชี เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ปัญญาคุณ (สมัย )
เจ้าคณะตำบลตลาดแร้ง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธิกรชัยกิจ (สุชาติ )
เจ้าคณะตำบลตลาดแร้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิจสมณวัตร
เจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์วัชรภูมิ
รองเจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีชัยธรรม (อธิวัฒน์ รวิวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านชวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสารวิมล
เจ้าคณะตำบลบ้านเพชร เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิกิตติวิมล
เจ้าคณะตำบลบ้านตาล
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ตาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติชัยสุนทร (ชลอ กิตฺติทตฺโต)
เจ้าคณะตำบลเกาะมะนาว
เจ้าอาวาสวัดบ้านโปร่งหนองนายอู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิจันทวิมล (วิชัย อนงฺคโณ)
เจ้าคณะตำบลโคกเพชรพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฏิภาณธรรมรส (สมพร )
รองเจ้าคณะอำเภอเทพสถิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมนันท์ (สมชาติ )
เจ้าคณะตำบลวะตะแบก เขต ๔
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลนายางกลัก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรชยาภินันท์
รองเจ้าคณะตำบลโป่งนก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองบัวแดง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรชัยโสภณ (ศักดา )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวแดง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมวิธาน (แสวง ธมฺมทตฺโต)
เจ้าคณะตำบลนางแดด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภากรวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ดำเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมารักษ์ (อะแนง ยโสธโร)
เจ้าคณะตำบลหนองแวง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศาลธรรมโชติ (เกรียงไกร ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลคูเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์ธรรมาภิรักษ์ (จักรกฤช )
เจ้าคณะตำบลถ้ำวัวแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณ์กิจจานุกูล (ศักดา ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอภักดีชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ชัยวิมล (ชาญชัย อิทฺธิชโย)
เจ้าคณะตำบลแหลมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์ชัยคุณ
เจ้าคณะอำเภอหนองบัวระเหว
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตญาณโสภณ (กายสิทธิ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัวระเหว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุสิทธิญาณ (ขันธ์ทอง )
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมคุณาภิบาล
เจ้าคณะตำบลโสกปลาดุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรพัฒโนภาส (เศวก )
เจ้าคณะตำบลห้วยแย้ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์วราภรณ์
เจ้าคณะตำบลห้วยแย้ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถธรรมโกศล (สุนทร )
เจ้าคณะอำเภอเนินสง่า
เจ้าอาวาสวัดบึงบริบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์ชัยสาร (ถวิล )
เจ้าคณะตำบลตาเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมาภิรักษ์ (สุริย์ )
เจ้าคณะตำบลกะฮาด
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลคุณากร
เจ้าคณะอำเภอซับใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ชยานุกิจ (กิตติพศ )
เจ้าคณะตำบลกุดชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติพิมล (ทองปาน ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลภัทรกิจ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสีลโสภณ (สมจิตร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐโสตถิธรรม (สุข โสตฺถิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านเพชร เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองผักแว่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจันทวิมล (เจริญ อธิปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์สิรธรรม (ปั่น )
เจ้าคณะตำบลห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ชัยคุณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองนาแซง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถชัยสิทธิ์ (สะอาด )
เจ้าคณะตำบลหนองนาแซง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองนาแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปรีชาธรรมประยุต (ประกอบ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเล่า เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตชโยภาส (เฉลิม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณธรรมประสุต (ธนู ญาณธโร)
เจ้าคณะตำบลชีลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตาคุณาธาร (บุญเลิศ เมตฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาเสียว
เจ้าอาวาสวัดยางนาเสียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตชัยวัฒน์ (สมจิตร์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลกุดตุ้ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิษฐ์รัตโนภาส (บุญลือ )
เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมรังษี (หนูเหลี่ยม )
เจ้าคณะตำบลนาฝาย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทโพธานุวัตร (โพธิ์ทอง )
เจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
เจ้าอาวาสวัดราษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมประสิทธิ์ (ธีรวัฒน์ )
รองเจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
เจ้าอาวาสวัดหลุบงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญปัญญาภินันท์ (มาโนช )
รองเจ้าคณะอำเภอจัตุรัส
เจ้าอาวาสวัดเลียบน้ำไหล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติปัญญาภิวัฒน์ (ละม่อม ชุติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านกอก
เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยธรรโมภาส (ทองแดง ฐานุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลกุดน้ำใส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตคณาทร (ชะมัด )
เจ้าคณะตำบลละหาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวิหารการ (จิตติชัย )
เจ้าคณะตำบลละหาน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมธาดา (พิรุฬ พลวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลหนองบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดปทุมชาติ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรชัยคุณ (สกุล )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวบาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติโพธิสาร
รองเจ้าคณะอำเภอคอนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมประคุณ
เจ้าคณะตำบลคอนสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธีรานุวัตร (บุญล้อม )
เจ้าคณะตำบลช่องสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดสว่างนามน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมบุญสิริ
เจ้าคณะตำบลบ้านโสก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมาภิรัต
เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตชัยคุณ (วุฒินันท์ สจฺจวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
รองเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณวรากร
รองเจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติคุณาธาร (วินัย ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ธรรมาวุธ (เฉลิม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลช่องสามหมอ
เจ้าอาวาสวัดคีรีคงคาวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปริยัตยานุรักษ์ (สมบัติ จนฺทโสภโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยสามหมอ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธนวัฒน์ (สุดใจ )
เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยกิจจานุกูล (สุรชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลพนาทร
เจ้าคณะตำบลนาหนองทุ่ม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลพุทธิญาณ (จันทา พุทฺธญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่ามะไฟหวาน
เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคลวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริเมตตาธรรม (สิริพงศ์ อติสนฺโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอภูเขียว
เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจักษ์ธรรมาภินันท์ (บุญเรือง อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลผักปัง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวัฒนคุณ (วัฒนา )
เจ้าคณะตำบลผักปัง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรเจติยาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมโฆษ
เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยคุณากร
เจ้าคณะตำบลหนองตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิเขมคุณ
เจ้าคณะตำบลหลุบคา
เจ้าอาวาสวัดแสงทองธราวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณสารธรรม (ไพบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมธัช
เจ้าคณะตำบลกุดยม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ชโยภาส
เจ้าคณะตำบลโอโล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจารณ์ธรรมทัศน์
เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาชัยวัฒน์ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลกวางโจน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิตยากร (นิยม )
เจ้าคณะตำบลบ้านเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจักษ์ธรรมาภิรัต (สุจิตรา )
เจ้าคณะตำบลบ้านดอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลธรรมาวิวัฒน์
รองเจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชยานันทคุณ
เจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทชยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมประสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดศรีประชานิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมประยุต
รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมากร
รองเจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมขันติธรรม (ธีระ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลบ้านหัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธสถิตธรรม (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลสระโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิตติโสภณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณกิตติรังษี (สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองข่า เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิตตธรรมคุณ (ทองใจ )
เจ้าคณะตำบลหนองข่า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐสังวรคุณ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลหนองโพนงาม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทเจติยาภิรักษ์ (ไพรัตน์ )
เจ้าคณะอำเภอคอนสาร
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐชยานุกูล (สุนทร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยภูมิพิทักษ์
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสิริธรรมาภรณ์ (อุทิศ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอแก้งคร้อ (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรกิตติคุณ (จรูญ ปริมุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลนาฝาย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านพลัง
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรธรรมโฆสิต (มัด )
เจ้าคณะตำบลกุดเลาะ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรวิริยคุณ (สงัด )
เจ้าคณะตำบลช่องสามหมอ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเซียม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูภัทรวิริยาภรณ์ (นิยม )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวระเหว (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูวิเวกานุโยค (สงบ ฐิตเมโธ)
เจ้าคณะตำบลหนองคู (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวิสุทธิศุภกิจ (ศุภชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวใหญ่ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูอดุลย์วินยานุศาสก์ (อดุลย์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยไร่ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าซับทอง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูบวรวีรวงศ์ (ครรชิต )
เจ้าอาวาสวัดวีรวงศาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิเวกธรรมานุยุต (สงัด )
เจ้าอาวาสวัดโนนสมบูรณ์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิบูลคัมภีรญาณ (วิชาญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านเต่า เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปภัสร์ชัยคุณ (สมพร )
เจ้าคณะตำบลบ้านเต่า เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโพธิวชิรคุณ (สมนึก )
เจ้าคณะอำเภอภูเขียว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอนุรักษ์วัฒนกิจ (น้อย )
เจ้าคณะอำเภอบำเหน็จณรงค์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูชัยสิทธิการโกศล (ณัฐพล )
เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยภูมิ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประสาธน์ขันติคุณ (ประหยัด )
เจ้าคณะตำบลถ้ำวัวแดง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์ศีลสังวร (บุญธรรม )
เจ้าคณะอำเภอบ้านแท่น (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิพัทธชัยสถิต (วีระพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลโนนคูณ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรชัยวัฒน์ (สมเพียร )
เจ้าคณะตำบลบ้านชวน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวิมลภาวนาคุณ (จื่อ พนฺธมุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดเขาตาเงาะอุดมพร
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๓๘)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook