ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รจจ.(๒๕๖๐)
  พระครูจันทปัญญาภรณ์ (ขาว จนฺทาโภ)
เจ้าคณะอำเภอศรีณรงค์
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตรวจ
จอ.ชพ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีสุนทรสรกิจ (เริงศักดิ์ เขมวีโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอลำดวน
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
จอ.ชพ.(๒๕๕๔)
  พระครูโอภาสธรรมพิทักษ์ (เสียม )
เจ้าคณะอำเภอบัวเชด
เจ้าอาวาสวัดแสงสว่างราษฎร์บำรุง
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูคัมภีรธรรมวิสุทธิ์ (ทองคำ คมฺภีโร)
เจ้าคณะตำบลระแงง
เจ้าอาวาสวัดป่าเทพประทาน
ทจอ.ชอ.วิ.(๒๕๕๖)
  พระครูบุญเขตวรคุณ (สวน ติสโร)
เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี
เจ้าอาวาสวัดอิสาณ
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุวนาภิรักษ์ (บุญเสาร์ )
เจ้าคณะตำบลขวาวใหญ่
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตตาภิรม (บุดดี )
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ
เจ้าอาวาสวัดบ้านโพธิ์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูธรรมรัตนาภิรม (ลุน สุภาจาโร)
เจ้าคณะตำบลพระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดธรรมรัตน์โพธาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพัฒนวิหารกิจ (คำ ธมฺมจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแวง - แจนแวน
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมธรรมวิสิฐ (สำราญ ติกฺขปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลนารุ่ง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างนารุ่ง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริจันทพิมล (บุญโหม )
เจ้าคณะตำบลขอนแตก
เจ้าอาวาสวัดศรีหนองปลาขาว
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริธีรญาณ (วีรวัฒน์ ฐิติญาโณ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์ (ณัฐพนธ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริปัญญาวรคุณ (เกษมสันต์ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติวิสุทธิคุณ (ประจักษ์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม
เจ้าอาวาสวัดโพธิพฤกษาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริธรรมสถิตย์ (วัชรพล ฐิตปุญโญ ป.ธ.๕)
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาวิมลวัฒน์ (ทับทิม อนาวิโล)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีมากทอง
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลศีขรคุณ (บุปผา )
รองเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุตพัฒนธาดา (อดุลย์ อตุโล ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี
รองเจ้าอาวาสวัดประชาสังคม
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุวัตปัญญาภรณ์ (หาด ปญฺญาวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูรัตนธรรมานุรักษ์ (ภูชิต ยสินฺธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี
เจ้าอาวาสวัดดอกจานรัตนาราม
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูชัยมงคลวรกิจ (ไพรศรี )
เจ้าคณะตำบลระเวียง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์สารธรรม (เจือ กตสาโร)
เจ้าคณะตำบลจีกแดก
เจ้าอาวาสวัดตาลวก
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณโพธิคุณ (แสวง )
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตูม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสิริปุญญาธิมุต (สุทัศน์ สิริปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลนานวน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมาภินันท์ (สยาม )
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ล้อม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสันติธรรมาภินันท์ (เทพพิทักษ์ )
เจ้าคณะตำบลสำเภาลูน
เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสนาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูบูรพาธรรมาภินันท์ (สุนันท์ )
เจ้าคณะตำบลรัตนบุรี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดใต้บูรพาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตสมานธรรม (พุธ )
เจ้าคณะตำบลตาเมียง
เจ้าอาวาสวัดหิมวันบรรพต
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตธรรมานุบาล (สมเกียรติ )
เจ้าคณะตำบลหนองอียอ
เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองอียอ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติจริยาภรณ์ (ไสว พรหมจาโร)
เจ้าคณะตำบลเพี้ยราม - กาเกาะ
เจ้าอาวาสวัดเพี้ยราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิปัญญาสุนทร (คงศักดิ์ ญาณสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลโคกตะเคียน
เจ้าอาวาสวัดโคกตะเคียน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปิยธรรมวิมล (ธนชน นรินฺโท)
เจ้าคณะตำบลราม - สำโรง
เจ้าอาวาสวัดรามวราวาส
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุนันทวรคุณ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลหนองเหล็ก
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตกิตยารักษ์ (สม )
เจ้าคณะตำบลบักได
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูจันทโชติวรธรรม (สำราญ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลกระออม
เจ้าอาวาสวัดบูรณ์สะโน
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูนิเทศธรรมคุณ (เกิด กตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าตูม
จต.ชท.
  พระครูพิบูลพัฒนประสุต (กุมาร ญาณเมธี)
เจ้าคณะตำบลช่างปี่
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิปัญโญภาส (คำพา )
เจ้าคณะตำบลตานี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สว่างพัฒนา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิสิริวัตร (พยนต์ )
เจ้าคณะตำบลแนงมุด
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุธรรมวรการ (สนธิ )
เจ้าคณะตำบลบุแกรง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรธรรมาภิบาล (คำพันธ์ วิจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านชบ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิสิฐรัตนคุณ (พิเชษฐ พิเชฏฺโฐ)
เจ้าคณะตำบลด่าน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติพลาดิสัย (อรรถพงษ์ ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลตาคง
เจ้าอาวาสวัดบ้านสนวนธาราวาส
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุกูลวุฒิกิจ (เลียน ฐานวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลบัวเชด
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิรัตนานุกูล (พิทักษ์ ฐานรโต)
เจ้าคณะตำบลสังขะ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิริยกิจโกศล (เพียง วิริยธโร)
เจ้าคณะตำบลบัวโคก
เจ้าอาวาสวัดสว่างทักษิณ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลปัญญารัต (ใส )
เจ้าคณะตำบลทับใหญ่
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจารุธรรมธาดา (สุขใจ )
เจ้าคณะตำบลบ้านไทร
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณสิริภัทร (ทองสุข )
เจ้าคณะตำบลเสม็จ - หนองฮะ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอัมพวันปุญญาทร (วาก ปุญญกาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแตล
เจ้าอาวาสวัดบ้านสวาย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุกูลวีรกิจ (สุวรรณภา ญาณวีโร)
เจ้าคณะตำบลตรมไพร
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูไพโรจน์ธรรมภาณ (รุ่งโรจน์ )
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
เจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลโชติวัฒน์ (พูนศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลโพนครก
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโกสุมสมณวัตร (สังวาลย์ )
เจ้าคณะตำบลศรีณรงค์
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุมนโพธิธรรม (เย็น )
เจ้าคณะตำบลกระเทียม เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโกศลสมาธิวัตร (จำปี )
เจ้าอาวาสวัดวังปลัดสามัคคี
จร.ชอ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูปริยัติปัญโญภาส (เต็ง เตชปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเมืองแก
เจ้าอาวาสวัดสว่างอุดมท่าศิลา
จร.ชอ.(๒๕๔๘)
  พระครูโกวิทธรรมาภินันท์ (สรวิชญ์ ปณฺฑิโต)
เจ้าอาวาสวัดทักษิณวารีสิริสุข
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิสุวรรณรัตน์ (มนต์รัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตน์โพธิยาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศีลประภากร (ศิลป์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่างอารมณ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเทพศีลวิบูล (เบ็ญ )
เจ้าอาวาสวัดเทพคีรีอุดม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิธรรมกันต์ (ล้วน )
เจ้าอาวาสวัดคันธารมย์นิวาส
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุทัยชินวงศ์ (ถวัลย์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างหนองเรือ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติจารุวรรณ (สุดใจ )
เจ้าอาวาสวัดระกาไกรสร
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตธรรมจารี (ประหยัด )
เจ้าอาวาสวัดกระโดนค้อ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติโพธิวัตร (แสงเดือน )
เจ้าอาวาสวัดนาโพธิ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติปทุมารักษ์ (น้อย ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดปทุมทอง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลวัชรธรรม (วิเชียร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยร่มเย็น
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประภัสร์สรานุรักษ์ (ยวน )
เจ้าอาวาสวัดวังบึงน้ำเย็น
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสณฑ์กิตติสาร (ถวิล )
เจ้าอาวาสวัดไพรษร
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอุทัยปุญญาภินันท์ (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสาธิตบุญญาภรณ์ (บุญธรรม )
เจ้าคณะตำบลรัตนบุรี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกลาง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณยติกร (ไสว )
เจ้าอาวาสวัดดอกบัวทอง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตบุญญาทร (บุญเพ็ง )
เจ้าอาวาสวัดบ้านทิพย์เนตร
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรโพธิธรรม (เทพ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมพัชรคุณ (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกไทร
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูประโชติธรรมาทร (วิชิต )
เจ้าอาวาสวัดโคกกะดวด
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพนมสุตาภรณ์ (ทองเจริญ เตชธมฺโม ป.ธ.๓)
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวชิรปัญญาโสภณ (พิชิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดละลมระไซร์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์สุมนคุณ (ประทิม ปาสาทิโก)
เจ้าอาวาสวัดบ้านโสมน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตรัตนาภรณ์ (อนุรัตน์ อภิวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดนิมิตรัตนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอัมพวันกิตยาภิบาล (ธนัช )
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูภัทรธรรมนิทัศน์ (ทรรศชล )
เจ้าอาวาสวัดคฤห์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนวกรรมกิจโกศล (ทวีศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดตานีกนิษฐาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิบูลสรารักษ์ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดหนองยาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภากรบุญโสภณ (โสภณัฐ )
เจ้าอาวาสวัดขวาวใหญ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเมธภัทรกิจ (สำรอง )
เจ้าอาวาสวัดโนนจาน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตธรรมวงศ์ (สุบิน )
เจ้าอาวาสวัดธรรมวงศา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประพัฒน์เหมคุณ (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิคมสุนทรารักษ์ (สุวิน )
เจ้าอาวาสวัดนิคมสุนทราราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเขตพลาธร (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดบ้านดู่หัวนา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิ์ธรรมขันธ์ (เลียบ )
เจ้าอาวาสวัดปราสาท
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิเชษฐ์วรคุณ (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดตาวรตาเมาะ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุวันประชารักษ์ (สุชาติ )
เจ้าอาวาสวัดเมืองไผ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลขันตยาภิบาล (อ้วน )
เจ้าอาวาสวัดหนองผือ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนพรหมโชติ (สงค์ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่บ้านยาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทรัตนาภิรม (หมอน )
เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสจารพิมล (พน )
เจ้าอาวาสวัดบ้านจารพัต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิสรานุรักษ์ (บุญ )
เจ้าอาวาสวัดสระโพธิ์แคนใหญ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสมานธรรมประโชติ (ยอดชาย )
เจ้าอาวาสวัดม่วงสามัคคีธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์สราภิรม (ประพิตร์ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดสระแก้วอายอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูคัมภีรสราธิคุณ (สิน )
เจ้าอาวาสวัดลุมพุกหนองกุง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูรัตนธรรมาภิมณฑ์ (สมเกียรติ มหาคุโณ)
เจ้าอาวาสวัดสว่างบ้านผือ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนิมิตธีราภรณ์ (สุบิน สุธีโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีธาตุ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิพิธธรรมานุศาสก์ (วิจิตร อธิจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบุปผาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสันตจิตตานุสัย (แสวง )
เจ้าอาวาสวัดหนองแสง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิพิพัฒนากร (นิเวช )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สว่างโพนครก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตภัทรานุสิฐ (จำเริน ภทฺทจารี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสิริราษฎร์บำรุง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิศาลพัฒนานุวัตร (ศักดา )
เจ้าอาวาสวัดอีสานพัฒนา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิกิตติวนารักษ์ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิวนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนันทวิริยาภิวัฒน์ (บุญเพียร )
เจ้าอาวาสวัดทิพย์นวดวราราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอัมพวันสรกิจ (สมโชค สิรินฺธโร)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลโพธิรัต (ทิพย์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองวนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวินิตธรรมสาร (บัณฑิต )
เจ้าอาวาสวัดธรรมราช
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลวรพิพัฒน์ (สมพร )
เจ้าอาวาสวัดหนองคันชั่ง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปิยเขตคณาทร (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกุง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโกวิทสรภาณ (นราวิชญ์ )
เจ้าอาวาสวัดสำเภาลูน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนิเวศน์พัฒนคุณ (สุชาติ )
เจ้าอาวาสวัดนิเวศาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุทัยธรรมสิริ (ชม สิริปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทุ่งกุลา
เจ้าอาวาสวัดสว่างธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมโชติคุณ (ประพันธ์ พฺรหฺมโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองเมธี
เจ้าอาวาสวัดวรรณรังษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาธุกิจโกศล (สิทธิชัย )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดจำปา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมกิตติ์ (เกียรติชัย )
เจ้าคณะตำบลคอโค
เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรโมภาส (จำรัส อกิณฺจโณ)
เจ้าคณะตำบลตระแสง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมเขตบริบาล (เนื่อง อคฺควํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาบัว
เจ้าอาวาสวัดนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศมุนีธรรม (สุพจน์ จนฺทวํโส)
เจ้าคณะตำบลเฉนียง
เจ้าอาวาสวัดป่ามุนีประชาราษฏร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมโกศล (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลเทนมีย์ - ตาอ็อง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรปัญญาวัฒน์ (ประโยชน์ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสลักได
เจ้าอาวาสวัดชัยประโคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดรประชานุกูล (สมอาจ )
เจ้าคณะตำบลแกใหญ่ - แสลงพันธ์
เจ้าอาวาสวัดอุดรประชาราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเขตวรธรรม (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลนาดี
เจ้าอาวาสวัดสุเขตตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมโฆสิต (สมนึก )
เจ้าคณะตำบลเมืองที - บุฤๅษี
เจ้าอาวาสวัดประสพสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริจันทประสุต (ฉวี สิริจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลสวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสีลวัฒน์ (บัญญัติ )
เจ้าคณะตำบลท่าสว่าง
เจ้าอาวาสวัดสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันตจิตตาภรณ์ (ทวน )
เจ้าคณะตำบลตั้งใจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิปัญญาคม (วัฒนชัย )
เจ้าคณะตำบลบึง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมปคุณ (สุมิตร สุจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตรึม
เจ้าอาวาสวัดบ้านตรึม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรปุญญาธร (เสรี จนฺทวํโส)
เจ้าคณะตำบลยาง
เจ้าอาวาสวัดศรีอาเสก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวรานุรักษ์ (สมพร สมวโร)
เจ้าคณะตำบลหนองขวาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสิริธรรมพิมล (บัญชา )
เจ้าคณะตำบลจารพัต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนวิมล (พิมพ์ )
เจ้าคณะตำบลแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลรัตนคุณ (เวิน )
เจ้าคณะตำบลดอนแรด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมวิรุฬห์ (กอง )
เจ้าคณะตำบลดอนแรด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรรัตนธรรม (พรชัย )
เจ้าคณะตำบลเบิด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทนต์ธรรมาภิรัต (มงคล )
เจ้าคณะตำบลไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนโชติกิจ (เลียง จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลธาตุ - ยางสว่าง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์รัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสีลคุณ (ลุน )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวบาน
เจ้าอาวาสวัดสร้างบกหนองโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมาภิรม (คาร )
เจ้าคณะตำบลกุดขาคีม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสุตาภรณ์ (สมบัติ )
เจ้าคณะตำบลหนองเทพ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสรานุยุต (พันธ์ )
เจ้าคณะตำบลคำผง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธ์สีลากร (หอม มหปฺผโล)
เจ้าคณะตำบลบะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิวีรคุณ (สุทัศน์ )
เจ้าคณะตำบลท่าตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธจันทสิริ
เจ้าอาวาสวัดศิริจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสมานกิจ (เทียนคำ จนฺทวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลกังแอน
เจ้าอาวาสวัดปราสาทชลธาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพัฒนกิจ (สิน ฐิติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลทุ่งมน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณจันทสรคุณ (คำสิงห์ )
เจ้าคณะตำบลโชคนาสาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธำรงสีลคุณ (ดำรง กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลเชื้อเพลิง - ไพล
เจ้าอาวาสวัดมุนีนิรมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรธรรมประสิทธิ์ (อำนวย )
เจ้าคณะตำบลโคกยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภิรักษ์ธีรคุณ (สมชัย ธีรวํโส)
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติวรรณาภรณ์ (เมือง )
เจ้าคณะตำบลตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาภัสร์ธรรมคุณ (บุญรอด อาภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลโคกกลาง
เจ้าอาวาสวัดโคกกรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปัญญาธร (สัมฤทธิ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมนิทัศน์ (สมควร )
เจ้าคณะตำบลชุมพลบุรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศโพธิธรรม (ทองสุข จนฺทูปโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลยะวึก
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งามยะวึก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติวรรโณภาส (สุภาพ )
เจ้าคณะตำบลไพรขลา
เจ้าอาวาสวัดศรัทธาวารี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมสารคุณ (พรหมา พฺรหฺมสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาหนองไผ่
เจ้าอาวาสวัดยางบ่อภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพลญาณโสภิต (พลาย )
เจ้าคณะตำบลจอมพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมวิสารทธรรม (อิสระ วิสารโท)
เจ้าคณะตำบลกระหาด
เจ้าอาวาสวัดศรีพรหมอุดมธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมรังษี (ชมภู )
เจ้าคณะตำบลชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมโกศล (บัวพา )
เจ้าคณะตำบลหนองสนิท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรชัยศีลนิมิต (อุ่น )
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสังฆการ (สุพรรณ ฐิตปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์ธรรมวัฒน์ (อำไพ )
เจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบริหารชัยมงคล (บุญธรรม )
เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตรัตนโชติ (แสนศิลป์ )
เจ้าคณะตำบลสังขะ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยมงคลธรรมนาถ (บุญเกิด )
เจ้าคณะตำบลกระเทียม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัสร์สารธรรม (ประเทือง )
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรี
เจ้าอาวาสวัดทุ่งไทรขะยูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวิทิต (สุรินทร์ ปญฺญาธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านจารย์
เจ้าอาวาสวัดมโนวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติวราภรณ์ (ทองสุข จิตฺตสาโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์
เจ้าอาวาสวัดปราสาทขุมดิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลรัตนาภิรักษ์ (สมปอง )
รองเจ้าคณะอำเภอโนนนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพรหมสร (สมพงษ์ )
เจ้าคณะอำเภอท่าตูม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเทพวนานุรักษ์ (บุญชัย ติสาโร)
เจ้าคณะตำบลเทพรักษา - ตาตุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธวรการ (บัณฑิต อคฺควณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปราสาท
เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยเสนง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตโพธิธรรม (ตุลา โกวิโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลดม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสรณ์ปิยธรรม (ฮวด )
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท
เจ้าอาวาสวัดสามราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลสังฆการ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลทับทัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์นวกิจ (เภาร์ )
รองเจ้าคณะอำเภอปราสาท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์อาภาธร (ออก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลสะกาด
เจ้าอาวาสวัดสนสัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมวิหารธรรม (ปล้อง )
เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง
เจ้าอาวาสวัดอุดมพรหมวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตสารธรรม (บุญมี กนฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลณรงค์
เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองคู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณธรรมโฆษ (รุ่ง )
เจ้าคณะตำบลตรวจ
เจ้าอาวาสวัดโมฬีวงษา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมวิสุทธิ์ (บัวสอน )
เจ้าคณะตำบลศรีสุข
เจ้าอาวาสวัดบ้านพระจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมวิสิฐ (พรสวัสดิ์ ฐิตธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอชุมพลบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวิตธรรมวงศ์ (วิจัย )
เจ้าคณะอำเภอจอมพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัติธำรง (พิสิฐ ชุตินฺธโร ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอจอมพระ
เจ้าอาวาสวัดจอมพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สังฆกิจ (โกสุม ติกฺขวีโร)
เจ้าคณะอำเภอสังขะ
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศิษฏ์วิหารคุณ (ฉลาด อาภสฺสโร)
รองเจ้าคณะอำเภอสังขะ
เจ้าอาวาสวัดป่าสังฆ์พงษ์พิทักษ์ธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสุทธิวงศ์ (คำเพียร ผาสุโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหัวงัว
เจ้าอาวาสวัดสุทธิวงศา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมวงศ์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะอำเภอสนม
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างโคกสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตธรรมสาทร (พุธ )
เจ้าคณะตำบลแคน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวรานุรักษ์ (ปริญญา )
เจ้าคณะอำเภอสำโรงทาบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทวีรธรรมกิจ (บุญทัน )
เจ้าคณะตำบลสำโรงทาบ
เจ้าอาวาสวัดหมื่นศรีใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ (ธนพัฒน์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอบัวเชด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัจจันตเขตพัฒนคุณ (ยงค์ )
เจ้าคณะตำบลสะเดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมนิวิฐ (สิริ )
เจ้าคณะตำบลลำดวน - อู่โลก - ตรำดม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตสุทธิวงศ์ (สุทธิพงศ์ )
เจ้าคณะตำบลตระเปียงเตีย - โชคเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัฒนานุกูลธำรง (สมเดช ฐิตสีโล)
รองเจ้าอาวาสวัดจอมพระ
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนธรรมานุกูล (นู )
รองเจ้าอาวาสวัดอุทุมพร
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูวิศาลกิจจานุรักษ์ (จุม )
รองเจ้าอาวาสวัดประทุมเมฆ
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูปทุมเขตกิจจาทร (สุวรรณ )
รองเจ้าอาวาสวัดนาบัว
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณรัตนานุกิจ (ชาลี )
รองเจ้าอาวาสวัดสุวรรณราษฎร์ประดิษฐ์
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลชยาทร (รื่น )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์รินทร์วิเวก
ผจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุทธิปัญญาภรณ์ (วุฒิศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิ - ศรีณรงค์ (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรปัญญารังสี (คณิตฐพล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนาบัว (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรปุญญาภินันท์ (บุญพิภัทร ปริปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลแกใหญ่ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดตำปูง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูภาวนาศีลคุณ (กอบชัย )
เจ้าคณะตำบลจอมพระ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสี่เหลี่ยม
จร.ชอ.วิ. (๒๕๕๘)
   พระครูวิมลวชิรคุณ (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดตะเคียน
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูพิสิฐวรธรรม (เยี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดป่าลำหาด
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูไพศาลกิจจาภิวัฒน์ (พุทธ )
เจ้าอาวาสวัดป่าอำปึล
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูอรรถธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลตาตุม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูคุณธรรมาภิวุฒิ (สุพัฒน์ พลวฑฺโฒ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขวาสินรินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านแร่
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสถิตปัญญาคุณ (พิรุณ สิริปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง - ลำดวน (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูภาวนาปัญญาภรณ์ (สุพร อาจารสมฺปนฺโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าตูม - รัตนบุรี - โนนนารายณ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าปราสาทจอมพระ
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิมลปัญญากร (บุญเลิศ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลชุมพลบุรี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติกาญจโนภาส (ฉัตรทอง )
เจ้าคณะตำบลสำโรงทาบ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรสารธรรม (สมาน สารตฺถิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขวาสินรินทร์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิวัฒน์วรววงศ์ (ภาณุพัชร )
เจ้าคณะตำบลเชื้อเพลิง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภิตธรรมภาณ
เจ้าคณะตำบลบักได (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพนมศีลาจารย์ (วสันต์ )
เจ้าคณะอำเภอพนมดงรัก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโรจนวราภรณ์ (เรือย โรจโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปรือ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูคัมภีรปัญญาจารย์ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลกังแอน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิติธรรมาภิบาล (นิติรัฐ )
เจ้าคณะตำบลกาบเชิง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศีลวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะอำเภอปราสาท (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมรังษี (สุพรรณ สุวณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าโยธาประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูไพโรจน์วุฒิคุณ (วุฒิศักดิ์ วฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสังขะ - บัวเชด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุรจิตโสภณ (มงคล )
เจ้าคณะตำบลตาอ็อง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูมงคลปภัสสรศีลคุณ (นพดล )
เจ้าคณะตำบลเฉนียง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์จินดาภรณ์ (อติศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลโคกยาก
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปิยธรรมากร (ชัชวาลย์ ปิยธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสังขะ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูไพรัชปัญญาภรณ์ (สมภพ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปราโมทย์ธรรมวงศ์ (ม.ล.สัมพันธ์ )
เจ้าคณะอำเภอจอมพระ - ชุมพลบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook