ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดฉะเชิงเทรา - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุพัฒนพิมล (สนชัย ฐิตาจาโร)
เจ้าคณะอำเภอคลองเขื่อน
เจ้าอาวาสวัดบางกระเจ็ด
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรธรรมสโมธาน (เฉลา ภูริจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
เจ้าอาวาสวัดเกตุสโมสร
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูธรรมประยุต (อุเทน )
เจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดผาณิตาราม
จอ.ชอ.วิ.
  พระครูภาวนาจริยคุณ (ประยงค์ คุณจโร)
เจ้าคณะอำเภอบางคล้า
เจ้าอาวาสวัดหัวสวน
จอ.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลโชติธรรม (สุวรรณ โชติธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอราชสาส์น
เจ้าอาวาสวัดไผ่ขวาง
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (สุทธิ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอบางปะกง
เจ้าอาวาสวัดนฤภัยประชาบำรุง
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตวรญาณ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
เจ้าอาวาสวัดท่าเกวียน
จอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิวัฒน์จันทคุณ (ชวน จนฺทวํโส)
เจ้าคณะตำบลดอนเกาะกา
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมาภรณ์ (สำราญ ญาณวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
รองเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
รจล.ชอ.(๒๕๖๐)
  พระครูโฆษิตปิยธรรม (บัญชา )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๕)
  พระครูโสภณสรกิจ (วิรัตน์ ทินฺนพโล ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสาลธรรมคุณ (วิสาร ฐานสุคนฺโธ)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เจ้าอาวาสวัดประตูน้ำท่าไข่
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธพิพัฒนพิธาน (บุญลือ )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดแสนภูดาษ
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีปริยัติวิมล (เอื้อ ผลเจริญ ป.ธ.๗)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูสุตภาวนาพิธาน (สุวภัทร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูโสภิตวรกิจพิพัฒน์ (สุมาน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูปริยัติวรรณาภรณ์ (ปรัชนันท์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิสารวิบูล (จำลอง )
เจ้าคณะตำบลหนองแหน
เจ้าอาวาสวัดหนองแหน
ทผจล.ชอ.
  พระครูสิทธิชินวงศ์ (ชูศักดิ์ ชินวํโส)
เจ้าอาวาสวัดแหลมใต้
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทสุวรรณสาร (รุ่งโรจน์ จนฺทสาโร)
เจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปรีชากิจจานุวัฒน์ (บัณฑิต ฐิตปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมานันท์ (นันทรวงศ์ นนฺทิโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโกวิทธรรมานุการ (พิชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูบรรพตคณานุกูล (วิทยา กตกุสโล)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรต
รจอ.ชอ.(๒๕๖๐)
  พระครูสุตสีตลาธิคุณ (ประวิณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต
รองเจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำทรัพย์
รจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตมงคลการ (ขันธ์ สิริวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเทพราช
เจ้าอาวาสวัดมงคลโสภิต
จต.ชอ.วิ.(๒๕๕๒)
  พระครูวิมลธรรมาภิรม (บุญเชิด จกฺกธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางขวัญ
เจ้าอาวาสวัดเที่ยงพิมลมุข
ทปจต.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตชยาภิวัฒน์ (ฤทัย สิริคุตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองยาว
เจ้าอาวาสวัดต้นตาล
จต.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูสันติกิจจานุการ (สิทธิโชค สนฺตมโน)
เจ้าคณะตำบลบางสมัคร
รองเจ้าอาวาสวัดบางสมัคร
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรธรรมรักษ์ (หรุ่ม ธมฺมรกฺขิโต)
เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
เจ้าอาวาสวัดเมืองแมด
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีวรกิจสุนทร (ถาวร )
เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองเสือ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุการวิมล (สมภพ )
เจ้าคณะตำบลบ้านช่อง เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูอมรเขมทัต (ดำรัส )
เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูธรรมสารวิจิตร (นนทพัฒน์ อายุวฑฺฒโก)
เจ้าคณะตำบลศาลาแดง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลนันทโชติ (ประเสริฐ นนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดอ่างเตย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจิรปุญญาคม (จำนวน จิรปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบางขนาก
เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒน์ธรรมทัต (สุชาติ ธมฺมโชโต)
เจ้าคณะตำบลเขาหินซ้อน เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูศุภกิจจานุกูล (มนัส )
เจ้าคณะตำบลเสม็ด
เจ้าอาวาสวัดเสม็ดเหนือ
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลปทุมกิจ (ใต๋ )
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพนมวรานุรักษ์ (วิบูลย์ศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดพนมพนาวาส
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตสีลวิสุทธิ์ (พรชัย ปิยสีโล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสปัญญาวรคุณ
เจ้าอาวาสวัดเกาะไม้แดง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร (ประสมทรัพย์ ยตฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดคุ้งกร่าง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิโครธวัชราภรณ์ (พีระ พนฺธุโม)
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรปุญญาภิรม (บุญธรรม )
เจ้าอาวาสวัดจอมศรีมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญารัตนาภิรักษ์ (ชาญ )
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือไม้แก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมวีรคุณ (สุวอน คุณวีโร)
เจ้าอาวาสวัดเตาอิฐ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมวรานุยุต (สุธี )
เจ้าอาวาสวัดสนามช้าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมเขมากร (เนียง )
เจ้าอาวาสวัดสุขาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมธรรมสโมธาน (ไพศาล ศิริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดคู้เกษมสโมสร
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนิปุณปัญญาภิรัต (มานพ ปริปุณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดเสม็ดใต้
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูหิรัญชยานุสิฐ (เงินเหลือ ปิยวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดพนมชัย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพินิตชัยธรรม (โฉมยง สุเมโธ)
เจ้าอาวาสวัดลำมหาชัย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูเกษมนิมมานการ (สำราญ อธิปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเกาะชัน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูชัยธรรมโสภิต (ศุภชัย ชยธฺมโม)
เจ้าอาวาสวัดประจำรัง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลวิสุทธิธรรม (มี เตชธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าทุ่งวัว
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมวีราภรณ์ (สมบูรณ์ อติวีโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมสัทธาธิคุณ (สมหมาย )
เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำขาว
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวัชรากรโสภณ (นิคม วิชรญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยายดำ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนากิจพิลาส (บุญยิ่ง ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวรารักษ์ (พัทพงษ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิธานกิจจานุกูล (ประสาน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมกิจ (มาโนชญ์ มหาปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอท่าตะเกียบ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสุทธิคุณปัญญา (ปัญญา ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบางโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเทพธรรมากร
เจ้าคณะตำบลคลองตะเกรา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์โชติคุณ (กฤษณะ )
เจ้าคณะตำบลคลองตะเกรา เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสีลาภิมณฑ์ (มุสิกพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลเมืองใหม่
เจ้าอาวาสวัดบางคา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวันกิจจานุกิจ (สมเกียรติ )
เจ้าคณะตำบลดงน้อย
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลปัญญาคุณ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะอำเภอแปลงยาว
เจ้าอาวาสวัดโทรทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตบุญญากร (เนตร )
เจ้าคณะตำบลหัวสำโรง
เจ้าอาวาสวัดเนินไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนกิจจาทร (เชาว์ )
เจ้าคณะตำบลแปลงยาว
เจ้าอาวาสวัดหนองศิลาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรปัญโญภาส (ธีระ )
เจ้าคณะตำบลวังเย็น
เจ้าอาวาสวัดวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรญาณโสภณ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองไม้แก่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติปุณณเขตคณารักษ์ (สุพล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอสนามชัยเขต
เจ้าอาวาสวัดมาบนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธรรมโชติ (ศรี )
เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์กิจพิมล (จำเนียร )
เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสุ่งเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลาภรณ์พิมล (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดท้าวอู่ไท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมาภินันท์ (พนิตย์ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งพระยา เขต ๒
เป็นเจ้าอาวาสวัดเนินสว่างพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุธรรมสถิต (วินัย )
เจ้าคณะตำบลบึงน้ำรักษ์
เจัาอาวาสวัดไผ่ดำเจริญศุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมธารี (ประเทือง ปทุโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพรงอากาศ
เจ้าอาวาสวัดตะพังคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิศีลคุณ (ชอบ )
เจ้าคณะตำบลบางน้ำเปรี้ยว
เจ้าอาวาสวัดบางน้ำเปรี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมโชติรัตน์ (ประเวศ )
รองเจ้าคณะอำเภอบางน้ำเปรี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมาทร (ชนินทร์ )
เจ้าคณะตำบลสิบเอ็ดศอก
เจ้าอาวาสวัดสามกอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทพัฒนประสุต (สำเริง )
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสิทธิธรรม (จรัล ธมฺมโชโต)
เจ้าคณะตำบลเทพราช
เจ้าอาวาสวัดกลางราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรัทธาสีลาภิวัฒน์ (ธนัช )
เจ้าคณะตำบลดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตสุตคุณ (วิทยา ญาณวโร ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดสนามจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเขมาภิราม (คันธร )
เจ้าคณะตำบลบางปะกง
เจ้าอาวาสวัดคงคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตภาวนานุสิฐ (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบางวัว
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัฒนธรรมคุณ (ชื้น )
เจ้าคณะตำบลสองคลอง
เจ้าอาวาสวัดแสมขาวเจริญราษฏร์ศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสีลสาร (วัชรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลเขาหินซ้อน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลธรรมสุนทร (สำลี )
เจ้าคณะตำบลเกาะขนุน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวิริยานุยุต (เพียร )
เจ้าคณะตำบลบ้านช่อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านซ่อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรธรรมรักษ์ (สำรวย ธมฺมปาโล)
เจ้าคณะตำบลท่าถ่าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสาลธรรมกิจ (แกล้ว )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมาภิบาล (เกีย )
รองเจ้าคณะอำเภอพนมสารคาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวรากร (อ่อน )
เจ้าคณะตำบลก้อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอโศกธรรมคุณ (ชำนาญ )
เจ้าคณะตำบลคลองเขื่อน
เจ้าอาวาสวัดก้อนแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทสิทธิกร (อนนท์ )
เจ้าคณะตำบลบางสวน
เจ้าอาวาสวัดใหม่บางคล้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมวิทิต (ชุมพล )
เจ้าคณะตำบลบางกระเจ็ด
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสราธิคุณ (ชาตรี )
เจ้าคณะตำบลคลองอุดมชลจร
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรวัฒนธำรง (บรรทม จิรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางไผ่
เจ้าอาวาสวัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรพัฒนาคุณ (สนิท )
เจ้าคณะตำบลบางเตย
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุงวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนพรหมคุณ (โกวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
เจ้าอาวาสวัดบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาวิหารคุณ (อยู่ )
เจ้าคณะตำบลบางขวัญ
เจ้าอาวาสวัดวิเวกอาคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธสารกิจวิมล (วรการ )
เจ้าคณะตำบลเนื่องเขต
เจ้าอาวาสวัดหนามแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติพัฒนากร (เสนีย์ รุจิธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
เจ้าอาวาสวัดบางปรงธรรมโชติการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเทพประภาธร
เจ้าอาวาสวัดเทพราชปวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประเวศวัฒนกิจ
เจ้าอาวาสวัดประเวศวัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลธรรมรัต (วิติ )
รองเจ้าอาวาสวัดก้อนแก้ว
รจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิสุทธิธรรมคุณ (พัชรพล )
เจ้าคณะตำบลท่าตะเกียบ
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวิจารณ์สมณคุณ (พิชาญ )
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูพนมเขตคณารักษ์ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองปลิง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูวินัยสารโสภณ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดรามัญคลองสิบเจ็ด
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูพินิจวรกิจพิมล (เอกศักดิ์ ธมฺมสกฺโข)
เจ้าคณะตำบลคู้ยายหมี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมสารพิจิตร (วิจิตร อธิวิจิตโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนวกรรมโกวิท (ปรีชา อธิปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
ผจร. (๒๕๕๘)
   พระครูพิศาลธรรมโชติ (บรรพต )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิมพาวาสใต้
ผจร. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตติธรรมสาร (กฤษฎา กตสาโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตร
ผจร. (๒๕๕๙)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook