ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิริยานุโยค (สมบัติ )
เจ้าคณะอำเภอปากพลี
เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณนาคกิจ (เสนาะ อายุวฑฺฒโก)
เจ้าคณะอำเภอบ้านนา
เจ้าอาวาสวัดช้าง
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีอุดมธรรม (ไสว นาถปญฺโญ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูปทุมกิจโสภณ (โสภณ )
รองเจ้าคณะอำเภอปากพลี
เจ้าอาวาสปทุมวงษาวาส
รจอ.ชท.
  พระครูประภัสร์ธรรมธาดา (สมร ปภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโคกกรวด - นาหินลาด
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณเจติยานุการ (วรเทพ )
เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูศีลนันทโสภณ (อนันท์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหินตั้ง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมกิจจานุกูล (สิทธิชัย )
เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมาวุธ (เฉลียว )
เจ้าคณะตำบลดงละคร
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณศิริ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสญาณคุณ (พายัพ )
เจ้าคณะตำบลบ้านใหญ่
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูปทุมปริยัตยานุกิจ (ทศพร กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณพรหมรังษี (วรวุฒิ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลท่าทราย
เจ้าอาวาสวัดพรหมมหาจุฬามุนีพรหมรังษี
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปทุมวราภิรักษ์ (สำเนียง )
เจ้าคณะตำบลปากพลี
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวขอน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนันทชยาภิมณฑ์ (ทนันชัย นนฺทชโย)
เจ้าคณะตำบลเกาะโพธิ์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตภาวนาวิธาน (ธานินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาพระ
จร.ชอ.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูอรุณธรรมประโชติ (ปรีชา )
เจ้าอาวาสวัดอรุณฉายาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทสรธรรม (ไพโรจน์ )
รองเจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองรี
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมมังคโลภาส (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดทวีพูลรังสรรค์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวิมลธรรมากร (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดคลอง ๓๑
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิชยากร (ธวัชชัย )
เจ้าอาวาสวัดหุบเมย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชลเขตพิทักษ์ (สายชล )
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์การ้อง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบุญเขตวรากร (ประสาร )
เจ้าอาวาสวัดนาบุญ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณอรรถสาร (สุชิน อตฺตสาโร)
รองเจ้าคณะตำบลบ้านพริก
เจ้าอาวาสวัดหนองคันจาม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูประคุณธรรมประโชติ (ชำนาญ )
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐวุฒิคุณ (ลำพึง )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประดิษฐ์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิกิจจานุกูล (สอาด )
รองเจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนธรรมโกศล (มานิตย์ )
เจ้าคณะตำบลบางปลากด
เจ้าอาวาสวัดเชี่ยวโอสถ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฎ์กิจจาทร (จรุณ )
เจ้าคณะตำบลบางลูกเสือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคุณสารโสภิต (ทองใบ คุณสาโร)
เจ้าคณะตำบลบึงพระอาจารย์
เจ้าอาวาสวัดสุนทรพิชิตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิกรมอรรถกิจ (ชูเกียรติ์ )
เจ้าคณะตำบลศีรษะกระบือ
เจ้าอาวาสวัดอารีราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนทีปกิจ (เฉลิม สิริวฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะหวาย
เจ้าอาวาสวัดเกาะหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมเขตคณากร (องอาจ )
เจ้าคณะตำบลหนองแสง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณชัยวงศ์ (เสน่ห์ ชยวํโส)
เจ้าคณะตำบลท่าเรือ
เจ้าอาวาสวัดห้วยโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธวรกิจ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลอาษา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสุวรรณคุณ (ทองล้วน )
เจ้าคณะตำบลพิกุลออก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณฉัตตาภรณ์ (สุริยา )
เจ้าคณะตำบลบ้านพริก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมประยุต (แก้ว )
เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลวุฒิกิจ (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณศาสนกิจ (สังวร )
เจ้าคณะตำบลป่าขะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมโชติ (สุวรรณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิรัตนธรรม (สิน )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสุตาภรณ์ (บุญมี )
เจ้าคณะตำบลพรหมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพัฒนธำรง (วินัย )
เจ้าคณะตำบลศรีจุฬา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมธารี (วิเชียร )
เจ้าคณะตำบลศรีนาวา เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรธรรโมภาส (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลศรีนาวา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิญาณโสภณ (สมยศ )
เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมานิตสมณคุณ (มโนทัย )
เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกมลธรรมรัตน์ (สมศรี )
เจ้าคณะตำบลเขาพระ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติวีราภรณ์ (มาโนช )
เจ้าคณะตำบลนครนายก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติโพธิสุนทร (ประทวน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก
เจ้าอาวาสวัดอุดมธานี พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลปทุมานุกูล (จิรศักดิ์ )
รองเจ้าอาวาสวัดปทุมวงษาวาส
รจร.(๒๕๕๓)
  พระครูปิยรัตนานุกูล (กฤษฎาพร )
รองเจ้าอาวาสวัดมณีวงศ์
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลธรรมานุการ (สมบูรณ์ ปิยธมฺโม)
รองเจ้าคณะตำบลบางปลากด
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประสิทธิเวช
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูจารุธรรมประภาส (ประพาส )
เจ้าอาวาสวัดวังกระโจม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบางปลากด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสันตจิตวรคุณ (เชาวลิต )
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครนายก (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสันตยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิทิตสังฆการ (จำปา )
เจ้าคณะตำบลพรหมณี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook