ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูรัตนวรรณาภรณ์ (สะอาด อคฺควณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น
จอ.ชพ.(๒๕๔๖)
  พระครูวัฒนานครกิจ (ทองดำ ปญฺญาปทีโป ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอวัฒนานคร
เจ้าอาวาสวัดนครธรรม
จอ.ชพ.(๒๕๕๐)
  พระครูศรีอุดมธารคณารักษ์ (ฉัตรชัย เขมวํโส ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอวังสมบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดวังสมบูรณ์
จอ.ชพ.(๒๕๕๓)
  พระครูวาปีสังฆกิจ (สุรพล ติสฺสวํโส)
เจ้าคณะอำเภอโคกสูง
เจ้าอาวาสวัดหนองจาน
จอ.ชท.(๒๕๔๔)
  พระครูศรีปริยัติวราลังการ (ณรงค์ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลคลองหินปูน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูศรีรัตน์สรกิจ (สมบุญ รตินฺธโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๔๔)
  พระครูวาปีชัยกิจ (สมแสง )
เจ้าคณะตำบลโนนหมากเค็ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองหมู
จต.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูเกษมดิตถคุณ (ดุสิต )
เจ้าคณะตำบลท่าเกษม
เจ้าอาวาสวัดท่าเกษม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุเขตเขมคุณ (สุวิช มหาญาโณ)
เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนาเจริญ
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูประโชติสัทธาธิคุณ (รุ่ง )
เจ้าคณะตำบลตาหลังใน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดตาหลังใน
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูวิสาลปุญญาภิรัต (สมใจ อธิปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอตาพระยา
เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบุญสุขวัฒน์ (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดโคกเจริญสุข
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลสีลสุนทร (เสนอ นิมฺมโล)
เจ้าอาวาสวัดซับสมบูรณ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์สมณคุณ (เอกชัย อตฺตสิโน)
เจ้าอาวาสวัดเนินสะอาด
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตพรหมนิมิต (ประทีป )
เจ้าคณะตำบลไทยอุดม
เจ้าอาวาสวัดพรหมนิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูสุนทรสีลโสภณ (ทองแดง )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานธรรมธัช (ชัยยันต์ )
เจ้าอาวาสวัดกุดเวียน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิพัฒนโสภณ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งมหาเจริญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิโครธวิสุทธิคุณ (สุนทร )
เจ้าอาวาสวัดเนินไทร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติชยาภิวัฒน์ (เฉลิมชัย )
เจ้าอาวาสวัดคลองพระสะทึง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกกัลยาณธรรม (สมพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนผาสุกใต้
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกจันโทภาส (ภิรมย์ )
เจ้าอาวาสวัดเนินผาสุก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลปัญญาวิสิฐ (จำเนียร )
เจ้าอาวาสวัดขอนขว้างสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชัยวัฒน์วรากร (วัลชัย )
เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าปล้อง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวินิตปัญญาคุณ (เฉลิม ผลปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเขาสามสิบ
เจ้าอาวาสวัดพวงนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติชัยสุนทร (สุขสันต์ )
เจ้าคณะตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสิทธิธรรม
เจ้าคณะตำบลพระเพลิง
เจ้าอาวาสวัดโคกข้าวเหนียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธสารธรรม (นพดล )
เจ้าคณะตำบลเขาฉกรรจ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอโศกสารกิจ (เอกนรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลวังใหม่
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกบินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ญาณสุนทร (เลิศชัย ติกฺขญาโณ)
เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ - วังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธีรธรรม (โกศล )
เจ้าคณะตำบลทุ่งมหาเจริญ
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติคุณากร
เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น
เจ้าอาวาสวัดวังแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรกิจจานุการ
รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมกิจจานุกิจ (เงิน )
เจ้าคณะตำบลคลองหาด - คลองไก่เถื่อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธรรมานุยุต (สมบัติ วรปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอคลองหาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลศีลวัตร
เจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโคกไม้งาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีธรรมาจาร (สม ธมฺมจาโร)
เจ้าคณะตำบลโคกสูง - หนองแวง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริจันโทภาสวิมล
เจ้าคณะตำบลหนองม่วง - โนนหมากมุ่น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตวรธรรมคุณ (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลตาพระยา
เจ้าอาวาสวัดตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณพรหมคุณ (บรรจง ฐานุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลทัพเสด็จ
เจ้าอาวาสวัดพรหมสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลอรรถสาร (คำสอน อตฺถโกสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออรัญประเทศ
เจ้าอาวาสวัดโคกสะพานขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัจจันตธรรมโสภณ (เย็น )
เจ้าคณะตำบลอรัญประเทศ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมศิริชัย
เจ้าคณะตำบลอรัญประเทศ เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลปภากร (ศักดิ์สิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองสังข์ - หันทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมกิจ (บุญธรรม )
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ - บ้านด่าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมธัช (อรุณ )
เจ้าคณะตำบลเมืองไผ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนสาวเอ้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีวรกิจ (ฉลาด )
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส - หนองหมากฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรธรรมโสภณ (บุญส่ง )
เจ้าคณะตำบลผักขะ
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิคีรีรักษ์
เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตสีลาภรณ์ (บุญรวม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลท่าเกวียน - ห้วยโจด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสังฆคุณ
เจ้าคณะตำบลวัฒนานคร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมวงศ์
เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคลองนำเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธกัลยาณธรรม (สมอุ่น )
เจ้าคณะตำบลท่าแยก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวชิราภรณ์
เจ้าคณะตำบลโคกปี่ฆ้อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมกิจ (อัศวิน )
เจ้าคณะตำบลโคกปี่ฆ้อง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสีหบรรพต
เจ้าคณะตำบลบ้านแก้ง
เจ้าอาวาสวัดเขาสิงโต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสารธรรม (คำหล้า )
เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวิหารธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมกิตติสาร (ชื่น กิตฺติสาโร)
เจ้าคณะตำบลวังสมบูรณ์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรปริยัติกิจ
เจ้าคณะตำบลศาลาลำดวน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิพัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนภัทราภรณ์ (สุจิตร์ )
เจ้าคณะตำบลสระขวัญ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์พัชราธิมุต
เจ้าอาวาสวัดใหม่วังรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรวรธรรม
เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรวรธรรม
เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาวุธ (วิชัย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหนองบอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธำรงปริยัติคุณ (สุพจน์ รตินธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระแก้ว พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสีลาภรณ์ (สมหวัง ฐิตญาโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตอินทโชติ (ธงชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเขมเขตวิชัย
เจ้าอาวาสวัดใหม่นางาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติกิจจานุกูล (ณรงค์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอุทุมพร
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิมลปัญญานุยุต (บุญทา )
เจ้าคณะตำบลจังหวัดสระแก้ว (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาลาน
จร.ชท. (๒๕๕๙)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook