ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดกาญจนบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ (ศุภชัย ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
เจ้าอาวาสวัดทุ่งมะสัง
จอ.ชพ.
  พระครูสิริกาญจโนภาส (สมบุญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
เจ้าอาวาสวัดเขาวัง
จอ.ชพ.
  พระครูจริยาภิรัต (ประยูร สุจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
เจ้าอาวาสวัดดงสัก
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลจารุวรรณ
รองเจ้าคณะอำเภอเลาขวัญ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระบ่ำ
ทจอ.ชพ.
  พระครูเกษมกาญจนสิทธิ์ (ศักดิ์ดา เขมจาโร)
เจ้าคณะอำเภอด่านมะขามเตี้ย
เจ้าอาวาสวัดท่าเสด็จ
ทจอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวรกาญจนโชติ (ฉลอง โชติวโร)
เจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
เจ้าอาวาสวัดปรังกาสี
จอ.ชอ.
  พระครูกาญจนธรรมธัช (ธงชัย )
เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้เอื้อย
จอ.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูกิตติชัยกาญจน์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.
  พระครูวิบูลกาญจโนภาส (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
ผจล.ชพ.
  พระครูพุทธมัญจาภิบาล
เจ้าคณะตำบลพระแท่น
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
ผจล.ชพ.
  พระครูศรีกาญจนวิสุทธิ์ (ไพรัช อินฺทวิสุทฺโธ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๕)
  พระครูกาญจนสุตาภรณ์ (ณัฐพล ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูศรีธรรมวราภรณ์ (จีรพันธ์ ธมฺมปสฏฺโฐ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีกาญจนากร (สรรเสริญ นาโค ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดพุประดู่
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีกาญจนกิตติ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.
  พระครูสุตกิจวิธาน (ไพโรจน์ ญาณวีโร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเขาล้านธรรมาราม
ผจล.ชอ.
  พระครูกาญจนวัฒน์
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
ทผจล.ชอ.
  พระครูปริยัติกาญจนโสภณ
รองเจ้าคณะอำเภอหนองปรือ
เจ้าอาวาสวัดสมเด็จเจริญ
รจอ.ชท.
  พระครูสีลกาญจนาธาร (สาคร สีลธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลรางหวาย
เจ้าอาวาสวัดห้วยกรด
ทปจต.ชอ.
  พระครูอนุรักษ์กาญจนาทร
เจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม เขต ๒
จต.ชอ
  พระครูโสภณกาญจนคุณ ( กลฺยาโณ)
เจ้าคณะตำบลหลุมรัง
จต.ชอ
  พระครูสิริกาญจโนบล ( วชิรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้า
จต.ชอ
  พระครูปัญญากาญจนาภรณ์ (ปรีชา ฉนฺทโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา
เจ้าอาวาสวัดห้วยตะเคียน
จต.ชอ
  พระครูสุนทรกาญจนคุณ (พล ปญฺญาคโม ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากแพรก
จต.ชอ
  พระครูสุทธิสารโสภิต (สิทธิพงษ์ สุทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลท่าเสา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพุตะเคียน
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสุชาติกาญจนวงศ์ (ชานนท์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองฝ้าย
เจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูกาญจนธรรมวุฒิ (สวิง )
เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูถาวรกาญจนกิตติ์ (วิชยง )
เจ้าคณะตำบลสำนักคร้อ
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูบวรกาญจนธรรม (สมคิด )
เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนงาม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอมรชยาภิวัฒน์ (บุญชัย อมโร)
เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอุปถัมภ์ธรรมวัฒน์ (อำนวย )
เจ้าคณะตำบลวังเย็น
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเจริญธรรม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมกาญจนกิจ (อำนวย อนีโฆ)
เจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดลิ่นถิ่นพัฒนาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุจิณบุญกาญจน์ (สมจิตร )
เจ้าคณะตำบลห้วยเขย่ง
เจ้าอาวาสวัดท่ามะเดื่อ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุตกาญจนรัตน์ (สุรัตน์ ถาวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลวังกระแจะ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดแก่งสามัคคี
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติวชิรกาญจน์
เจ้าคณะตำบลแก่งเสี้ยน
เจ้าอาวาสวัดถ้ำขุนไกร
จต.ชท.
  พระครูปัญญากาญจนวิทย์
เจ้าคณะตำบลช่องสะเดา
จต.ชท.
  พระครูสุตกาญจนวงศ์
เจ้าคณะตำบลทุ่งสมอ - ดอนเจดีย์
เจ้าอาวาสวัดปลักเขว้า
จต.ชท.
  พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์
เจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพุทโธภาวนา
จต.ชท.
  พระครูวัชรกาญจนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลวังขนาย
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณาวาส
จต.ชท.
  พระครูสุภัทรกาญจนกิจ (สนองชาติ ฐิตฺจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดเย็นสนิทธรรมาราม
จต.ชท.
  พระครูสุนทรกาญจนาคม (สุพจน์ )
เจ้าคณะตำบลหนองตากยา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
จต.ชท.
  พระครูสันติชัยกาญจน์ (ชนะชัย )
เจ้าคณะตำบลวังด้ง
เจ้าอาวาสวัดสันติราษฎร์บำรุงวราราม
จต.ชท.
  พระครูกาญจนสวัสดิโชติ (ทรงสวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้องตี้
เจ้าอาวาสวัดเข้าน้อยชินราช
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูวิจิตรกาญจนาภรณ์ (ประสาน )
เจ้าคณะตำบลหนองนกแก้ว
เจ้าอาวาสวัดช่องกลิ้ง
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูกาญจนสิทธิคุณ (อิทธิพล คมฺภีรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลสหกรณ์นิคม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุชาตคีรีเขต (สรสิทธิ์ สุจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลสมเด็จเจริญ
เจ้าอาวาสวัดเขาแหลม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูถาวรกาญจนมงคล (บุญสม )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองขอนเทพมงคล
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิสุทธิ์กาญจนาภรณ์ (วิสุทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดอู่ล่อง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุกิจกาญจนสาร (จันทร์ )
เจ้าคณะตำบลรางสาลี่
เจ้าอาวาสวัดเขาธรรมอุทยาน
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกาญจนสวัสดิคุณ (แสน เขมิโก)
เจ้าคณะตำบลหวายเหนียว
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกาญจนธรรมพิทักษ์ (อำนาจ เขมงฺกโร)
เจ้าคณะตำบลหนองรี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองรี
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิศิษฏ์ปิยธรรม (สมาน )
เจ้าคณะตำบลพังตรุ
เจ้าอาวาสวัดโป่งกูป
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกกาญจนธรรม
เจ้าคณะตำบลเลาขวัญ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเลาขวัญ
จร.ชอ.
  พระครูวิโรจน์กาญจนโสภิต
เจ้าอาวาสวัดนาพระยา
จร.ชอ.
  พระครูกาญจนโกวิท
เจ้าอาวาสวัดเบญพาด
จร.ชอ.
  พระครูโสภณกาญจนกิจ
เจ้าคณะตำบลม่วงชุม
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ
จร.ชอ.
  พระครูสุกิจกาญจนากร
เจ้าคณะตำบลดอนแสลบ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดห้วยยาง
จร.ชอ.
  พระครูกาญจนปัญญาคม
เจ้าอาวาสวัดเขาเม็งอมรเมศร์
จร.ชอ.
  พระครูสุตวรกาญจน์
เจ้าอาวาสวัดเขาแหลม
จร.ชอ.
  พระครูปริยัติชัยกาญจน์
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาปูน
จร.ชอ.
  พระครูประทีปกาญจนธรรม
เจ้าอาวาสวัดพุน้ำร้อนรัตนคีรี
จร.ชอ.
  พระครูโสภณกาญจนพัฒน์
เจ้าคณะตำบลหนองโรง
เจ้าอาวาสวัดห้วยสะพาน
จร.ชอ.
  พระครูโสภณกาญจนวัตร
เจ้าอาวาสวัดดอนคราม
จร.ชอ.
  พระครูกาญจนปัญญาธร
เจ้าอาวาสวัดถ้ำอ่างหิน
จร.ชอ.
  พระครูกาญญจนปริยัติคุณ
เจ้าอาวาสวัดพุทธมณฑลอรัญญิกาวาส
จร.ชอ.
  พระครูสุพัฒนกาญจนกิจ
เจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้น
จร.ชอ.
  พระครูอาภากรกาญจนสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดลูกแก
จร.ชอ.
  พระครูนิโครธปิยธรรม
เจ้าอาวาสวัดท่าตาเสือ
จร.ชอ.
  พระครูกาญจนวิสุทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดท่าพระเนียดกุญชร
จร.ชอ.
  พระครูศรีกาญจนารักษ์ (สมคบ ป.ธ.๗)
รองเจ้าคณะอำเภอบ่อพลอย
เจ้าอาวาสวัดเขาวงจินดาราม
จร.ชอ.
  พระครูวิริยกาญจนาภรณ์ (ชาลี )
เจ้าอาวาสวัดลำทหาร
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีกาญจนวัฒน์ (ปิยวัฒน์ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดศรีอุปลาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูปุญญกาญจนโชติ (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิพัฒน์วรกาญจน์ (พงษ์พันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเสือ
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุกิจกาญจนโสภิต (กำธร )
เจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดผาสุกิจสุวรรณเขต
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูปัญญาวชิรกาญจน์ (ศักดิ์ดา ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลพงตึก
เจ้าอาวาสวัดใหม่รางวาลย์
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวรธรรมประภาส (สุดใจ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสมอ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์กาญจนาคม (อาคม )
เจ้าอาวาสวัดปากลำขาแข้ง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูนิโครธสุตคุณ (วิชัย ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเขาพังเจริญผล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวศินสุตกาญจน์ (วินัย ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสันติคิรีศรีบรมธาตุ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกาญจนปริยัติคุณ (ชุมพร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบริษัท
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภัทรกาญจนกิจ (มณฑล )
เจ้าอาวาสวัดทะเลสาบ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลกาญจนธรรม (อดุลย์ )
เจ้าอาวาสวัดปากกิเลน
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐกาญจนกิจ (เอี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดใหญ่ดงรัง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิรุฬห์กาญจนกิจ (วสันต์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาธรรมโชติ
เจ้าอาวาสวัดหนองขอนเทพพนม
จร.ชท.วิ.
  พระครูกาญจนกิจจานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดยางขาว
จร.ชท.
  พระครูกาญจนประภาธร
เจ้าอาวาสวัดด่านมะขามเตี้ย
จร.ชท.
  พระครูโสภิตกาญจนธรรม
เจ้าคณะตำบลกลอนโด
เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง
จร.ชท.
  พระครูสารกาญจนกิจ
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
จร.ชท.
  พระครูกาญจนปริยัติวิมล ( ฐิตเวโท)
เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา
จร.ชท.
  พระครูสิงคีคุณธาดา
เจ้าอาวาสวัดรางสมอ
จร.ชท.
  พระครูวิลาศกาญจนธรรม
เจ้าคณะตำบลท่าขนุน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดท่าขนุน
จร.ชท.
  พระครูกาญจนกิตติชัย
เจ้าอาวาสวัดวังรักราษฎร์บำรุง
จร.ชท.
  พระครูกาญจนธรรมนาถ
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
จร.ชท.
  พระครูสีลกาญจนคุณ
เจ้าคณะตำบลหินดาด
เจ้าอาวาสวัดหินดาด
จร.ชท.
  พระครูสุชัยกาญจนสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลดอนแสลบ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองนางเลิ้ง
จร.ชท.
  พระครูถาวรกาญจนธรรม
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
เจ้าอาวาสวัดหินแท่นลำภาชี
จร.ชท.
  พระครูกิตติกาญจนวงศ์
เจ้าคณะตำบลเขาสามสิบหาบ
เจ้าอาวาสวัดเขาสามสิบหาบ
จร.ชท.
  พระครูวรธรรมาภิรัต
เจ้าอาวาสวัดเขาคีรีวงค์
จร.ชท.
  พระครูกาญจนธรรมโชติ ( อุชุโชโต)
เจ้าอาวาสวัดเขาตองเมืองลับแล
จร.ชท.
  พระครูกาญจนธรรมสถิต
เจ้าอาวาสวัดถ้ำประทุน
จร.ชท.
  พระครูกาญจนธรรมรัตน์
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพุหว้า
จร.ชท.
  พระครูจันทกาญจนสิริ
เจ้าอาวาสวัดทับศิลา
จร.ชท.
  พระครูสิทธิกิจจานุวัตร
เจ้าคณะตำบลลาดหญ้า
เจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า
จร.ชท.
  พระครูวิโรจน์กาญจนสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลไล่โว่
เจ้าอาวาสวัดใหม่พัฒนา
จร.ชท.
  พระครูปัญญากาญจนวงศ์
เจ้าอาวาสวัดวังจาน
จร.ชท.
  พระครูพิพัฒน์กาญจนโสภณ
เจ้าอาวาสวัดตลาดสำรองพันธาราม
จร.ชท.
  พระครูวิบูลจิตตารักษ์
เจ้าอาวาสวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
จร.ชท.
  พระครูโสภณกาญจนาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดสระกลอย
จร.ชท.
  พระครูโกศลพิมลกิจ
เจ้าอาวาสวัดหนองสองห้อง
จร.ชท.
  พระครูกาญจนธรรมานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดโป่งโก
จร.ชท.
  พระครูสุขุมกาญจนกิจ
เจ้าอาวาสวัดหนองกวาง
จร.ชท.
  พระครูกาญจนวนานุรักษ์ ( จนฺทสโร)
เจ้าอาวาสวัดวังไพรศิลาทอง
จร.ชท.
  พระครูกาญจนฐิติญาณ
เจ้าอาวาสวัดจันทร์หงาย
จร.ชท.
  พระครูโกศลกาญจนวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดเชิงเขา
จร.ชท.
  พระครูสิทธิกาญจนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดไร่ป้า
จร.ชท.
  พระครูกาญจนสุทธสีล
เจ้าอาวาสวัดหินแหลม
จร.ชท.
  พระครูสังวรกาญจนธรรม
เจ้าอาวาสวัดสำนักคร้อ
จร.ชท.
  พระครูปัญญากาญจนกิจ
เจ้าอาวาสวัดหนองพลับ
จร.ชท.
  พระครูกาญจนธรรมชัย
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แก่น
จร.ชท.
  พระครูบวรกาญจนรัตน์
เจ้าอาวาสวัดหนองลาน
จร.ชท.
  พระครูกาญจนธีรวงศ์
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล
จร.ชท.
  พระครูกาญจนวรธรรม
เจ้าคณะตำบลหนองรีเขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโป่งรี
จร.ชท.
  พระครูวิลาศจันทโรภาส ( คุตฺตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาวังจันทร์
จร.ชท.
  พระครูพิศาลกาญจนกิจ
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
จร.ชท.
  พระครูสุนทรกาญจนกิจ
เจ้าอาวาสวัดหนองแดงวนาราม
จร.ชท.
  พระครูกาญจนธรรมวัตร
เจ้าอาวาสวัดหนองหมู
จร.ชท.
  พระครูสุธรรมกาญจนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือดาว
จร.ชท.
  พระครูกาญจนวราภรณ์
เจ้าอาวาสวัดทุ่งมะเซอย่อ
จร.ชท.
  พระครูกาญจนมงคลธรรม
เจ้าอาวาสวัดไทรโยคมณีกาญจน์
จร.ชท.
  พระครูอัคคกาญจนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดเนรัญชราราม
จร.ชท.
  พระครูนริสสรากร
เจ้าอาวาสวัดพุเตย
จร.ชท.
  พระครูพิพัฒนกาญจนธรรม
เจ้าอาวาสวัดทัพพระยา
จร.ชท.
  พระครูโสภณกาญจนโนบล
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวทอง
จร.ชท.
  พระครูเวฬุกาญจนวรรณ
เจ้าอาวาสวัดสระลงเรือ
จร.ชท.
  พระครูวิจิตรกาญจนธรรม
เจ้าคณะตำบลหนองประดู่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองไก่เหลือง
จร.ชท.
  พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ (สมบูรณ์ สุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลแม่กระบุง
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเนรมิตร
จร.ชท.
  พระครูสุขวรกาญจน์
เจ้าคณะตำบลพังตรุ
เจ้าอาวาสวัดหนองพังตรุ
จร.ชท.
  พระครูปิยกาญจนธรรม (นเรศ )
เจ้าคณะตำบลจรเข้เผือก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าปล้อง
จร.ชท.
  พระครูวิโรจน์กาญจนากร
เจ้าอาวาสวัดเทพมงคล
จร.ชท.
  พระครูวชิรกาญจนธรรม
เจ้าอาวาสวัดเพชรสมบูรณ์
จร.ชท.
  พระครูกาญจนสันติธรรม
เจ้าอาวาสวัดหนองสาหร่าย
จร.ชท.
  พระครูธำรงวงศ์วรกาญจน์
เจ้าอาวาสวัดหนองใหญ่เจริญพร
จร.ชท.
  พระครูสุทธิกาญจนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดห้วยหวาย
จร.ชท.
  พระครูดิลกสุตคุณ (ทองดี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตรีมิตรประดิษฐาราม
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูกาญจนบุญวัฒน์ (บุญยิ่ง )
เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอัคควรกาญจน์ (ดาวเรือง )
เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวีรกาญจนกิจ (สุรเจตน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองหิน
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูจิรกาญจนธรรม (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดหนองกะหนาก
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูกาญจนชินธรรม (ชนะ )
เจ้าอาวาสวัดเสาหงษ์
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูกาญจนสวัสดิชัย (วันชัย )
เจ้าอาวาสวัดเกาะบุก
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูจิรกาญจนวัฒน์ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดพุพรหม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูกาญจนสุทธาภรณ์ (สมหวัง )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งนาโกลน
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุกิจกาญจนคุณ (พงศกร )
เจ้าอาวาสวัดเขากรวด
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูกาญจนเมธาภรณ์ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดหนองโรง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกาญจนธรรมเชษฐ์ (ศิรเชษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดพุเลียบ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกาญจนเทวธรรม (ดนัย )
เจ้าอาวาสวัดเทวธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประภัศร์กาญจนกิจ (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดม่วงชุม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูถิรศรัทธาธรรม (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดหนองมะค่า
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิณธรรมาภรณ์ (สมจิตต์ )
เจ้าอาวาสวัดโป่งไหม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิกาญจโนดม (อุดม )
เจ้าอาวาสวัดป่าผาตาดธารสวรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกันตธรรมโชติ (ธงชัย )
เจ้าอาวาสวัดพุตาเฮียงสามัคคีธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีกาญจนคุณ (ประจวบ )
เจ้าอาวาสวัดบึงหล่ม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยกาญจนวงศ์ (บุญมา )
เจ้าอาวาสวัดเนินสวรรค์ฤทธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตคีรีเขต (แฉล้ม )
เจ้าคณะตำบลเลาขวัญ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสันติธรรมสถิต (ทูล )
เจ้าอาวาสวัดมะลังกา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุสังวรกาญจน์ (เยี่ยม จนฺทสาโร)
เจ้าอาวาสวัดน้ำโจนกาญจนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสวัสดิ์กาญจนาภรณ์ (เฉลิมพล )
เจ้าอาวาสวัดภูกำแพง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปิยสีลสังวรการ (สังวรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมกาญจโนภาส (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองลานราษฎร์บำรุง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเมตตากาญจนคุณ (เชวง )
เจ้าอาวาสวัดเมตตาปิตยานนท์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลกาญจนธรรม (วิสันติ )
เจ้าอาวาสวัดสระบ้านกล้วย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลกาญจนวิจิตร (ศิลปจิตร )
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุโป่งนก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกาญจนประภากร (รัศมี )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกรับ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตกาญจนเขต (ดนัยพล )
เจ้าอาวาสวัดห้วยมาลัย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอดุลกาญจนกิจ
เจ้าอาวาสวัดเจดีย์สามองค์
จร.ชต.
  พระครูอาทรกาญจนธรรม
เจ้าคณะตำบลปรังเผล
เจ้าอาวาสวัดวังขยาย
จร.ชต.
  พระครูประกาศกาญจนกิจ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาพิรุณ
จร.ชต.
  พระครูบวรกาญจนรักษ์
เจ้าอาวาสวัดทุ่งก้างย่าง
จร.ชต.
  พระครูวิมลกาญจนารักษ์ (แผ้ว )
เจ้าคณะตำบลไทรโยค เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังพระวิเวกวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนปัญญาวุฒิ (พูลศักดิ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอทองผาภูมิ
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนวชิราลงกรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติกาญจนธรรม (ทักษิณ )
เจ้าคณะตำบลปิล๊อก
เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตกาญจนวงศ์ (อโนทัย ปสนฺนจิตโต)
เจ้าคณะตำบลชะแล เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสองท่อธรรมสถิตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนสิริพัฒน์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลหนองกุ่ม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลกาญจนรัตน์ (เสนาะ )
เจ้าคณะตำบลบ่อพลอย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลกาญจนาภรณ์ (หน่วง )
เจ้าคณะตำบลสระลงเรือ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านพนมนาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนกิจธำรง (พิทัก )
เจ้าคณะตำบลท่าเสา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพุพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนสิรินธร (นรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนสิริโชติ
เจ้าคณะตำบลวังกระแจะ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดแก่งสารวัตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนประภัสสร (ตั้ง ปภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลศรีมงคล
เจ้าอาวาสวัดถ้ำมะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกาญจโนบล
เจ้าคณะตำบลวังไผ่
เจ้าอาวาสวัดวังไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนสมาจาร
เจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดอนงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกาญจนเขต
เจ้าคณะตำบลทุ่งกระบ่ำ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนวุฒิกร
รองเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
เจ้าอาวาสวัดลุ่มสุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกาญจนโชติ
เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนกิจวิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลสระลงเรือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพรหมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวรการ
เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลวิริยกิจ (เสงี่ยม สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพนมทวน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านทวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนบุญญานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลสิงห์
เจ้าอาวาสวัดพุปลู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์กาญจนธรรม (อบ ธมฺมปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลิ่นถิ่น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกุยแหย่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสาลกาญจนกิจ
เจ้าคณะตำบลตะคร้ำเอน
เจ้าอาวาสวัดตะคร้ำเอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภัสสรกาญจนกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองกุ่ม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติกาญจนธรรม
เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรกาญจนาภรณ์ (วิเชียร กนฺตวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกาะสำโรง
เจ้าอาวาสวัดถ้ำมุนีนาถ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนสุตคุณ (บุญเชิด อินฺทวณโณ)
เจ้าคณะตำบลท่าล้อ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ ( ปญฺญาสีโล)
เจ้าคณะตำบลไทรโยค เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเขาสามชั้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกาญจนพิสุทธิ์ ( นาควโร)
เจ้าคณะตำบลนาสวน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังผาแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพุทธิคุณ (สวัสดิ์ วิเสโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
เจ้าอาวาสวัดท่ากระดาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตกาญจนคุณ (บุญสืบ สุจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลหนองตากยา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองตากยาอภัยสัตว์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนสุตาคม (สมพงษ์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอท่าม่วง
เจ้าอาวาสวัดวังขนายทายิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิโครธโยคาภิรักษ์
เจ้าคณะอำเภอไทรโยค
เจ้าอาวาสวัดน้ำตก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิกาญจนคุณ
เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
เจ้าอาวาสวัดมโนธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลพิริยานุวัตร (ชุบ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไทรโยค
เจ้าอาวาสวัดวังกระแจะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนเขมากร (ช้อน เขมจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลห้วยกระเจา
เจ้าอาวาสวัดหนองต่อยอด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนกาญจโนภาส (เฉลียว )
เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพรหมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลกาญจนธรรม (บรรหาญ )
เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุชัยกาญจนกิจ
เจ้าคณะตำบลเขาโจด
เจ้าอาวาสวัดเขาเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์กาญจนวัฒน์ (นิวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลหนองปลิง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิกาญจนวัตร
รองเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
เจ้าอาวาสวัดถ้ำองจุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสวัสดิ์กาญจนารักษ์ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลหนองเป็ด
เจ้าอาวาสวัดท่าสนุ่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนครินทรารักษ์ (ฉลอม )
เจ้าคณะตำบลท่ากระดาน
เจ้าอาวาสวัดพ่อขุนเณร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวิธกาญจนคุณ
เจ้าคณะตำบลปากแพรก
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสัตตบรรณคูหา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกาญจนธรรม
เจ้าคณะตำบลนาสวน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดองสิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทกาญจนโชติ
เจ้าคณะตำบลด่านแม่แฉลบ
เจ้าอาวาสวัดศรีสวัสดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลกาญจนาคม
เจ้าคณะตำบลหนองประดู่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนธรรมวิสุทธิ์ (จำเริญ )
เจ้าคณะตำบลท่ามะกา
เจ้าอาวาสวัดท่ามะกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนวชิราธร (วิเชียร )
เจ้าคณะตำบลด่านมะขามเตี้ย
เจ้าอาวาสวัดหนองโสนเทียมจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลกาญจนธรรม
เจ้าคณะตำบลหนองปรือ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดทุ่งโป่งบูชาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์กาญจนธรรม (สนธยา )
เจ้าคณะตำบลหนองลู
เจ้าอาวาสวัดห้วยกบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติกาญจนคุณ (น้าว )
เจ้าคณะตำบลทุ่งกระบ่ำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดน้ำลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรกาญจนวงศ์ (สุมิตร จนฺทวํโส)
เจ้าคณะตำบลหนองโสน
เจ้าอาวาสวัดน้ำคลุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลนวการ (ไกร )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิกาญจนาคม
รองเจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
รจร.
  พระครูกาญจนกิจวิธาน (ทอง )
รองเจ้าอาวาสวัดทุ่งลาดหญ้า
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุกูลกาญจนวงศ์ (วงษ์ มหาวีโร)
รองเจ้าอาวาสวัดหนองไม้เอื้อย
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูกาญจนคีรีรักษ์ (ประภาส )
เจ้าอาวาสวัดเขารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขารักษ์
ผจร.
  พระครูกาญจนกิจโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนบุรีเก่า
ผจร.

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิโรจน์ธรรมาจารย์ (บุญเรือง กิตฺติปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพุมุด
ทผจล.ชพ.วิ. (๒๕๕๘)
   พระครูกาญจนธรรมโมภาส
เจ้าอาวาสวัดลิเจีย
จร.ชอ.
   พระครูภาวนาสุทธาจารย์
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
จร.ชอ.
   พระครูโชติธรรมานุวัฒน์ (เฉลิม )
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาใหญ่
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
   พระครูเกษมธรรมพิลาส
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิริธรรมาราม
จร.ชท.
   พระครูสถิตธรรมนันท์ (สุทด )
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมบูชา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูกิตติกาญจนโสภณ (ชูเกียรติ )
เจ้าอาวาสวัดหนองขาว
จร.ชต. (๒๕๕๗)
   พระครูประภาสกาญจนคุณ (สุภาพ )
เจ้าคณะอำเภอหนองปรือ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสีลาภิรัต (สงวน ยุตฺตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจังหวัดกาญจนบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธุดงคนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโพธิกาญจนธรรม (ทองยุ้ย )
เจ้าคณะตำบลลุ่มสุ่ม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดวังโพธิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศรีศาสนกิจ (ณรงค์ชัย ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองกาญจนบุรี - ท่าม่วง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประภัสสรกิตติธรรม (สมเกียรติ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธุดงคนิมิต
ผจร. (๒๕๕๗)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook