ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐม - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รจจ.
  พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์
จอ.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิชาโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูปฐมธรรมรักษ์ (ประสิทธิชัย ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อ
เจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอบางเลน
เจ้าอาวาสวัดบางไผ่นารถ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพินิตสุตาคม (สมพงษ์ สุตาคโม)
เจ้าคณะตำบลห้วยขวาง
เจ้าอาวาสวัดลาดหญ้าไทร
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูปฐมธรรมวงศ์ (สุรศักดิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุตตรการบดี (เกษมสันต์ เขมเสฏฺโฐ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลเจติยภาณี (มนูญ มนุญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูปฐมพิทยาภรณ์ (สมพงษ์ ภทฺทาจาโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูโสภณธรรมมงคล (สมจิตร์ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลประชาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิธานธรรมนาถ (อนุศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลกำแพงแสน
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระพังโหม
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (สำอางค์ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดบางพระ
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลธรรมรัตน์ (ประพันธ์ จิตฺตกโร)
รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียว
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริสิกขกิจ (พลลภัตม์ สิกฺขาสโภ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดแหลมมะเกลือ
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยธรรมานุกูล (วันชัย ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนาเจติยคุณ (วิทาง ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูนิมิตกัลยาณวัตร
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
ทผจล.ชอ.
  พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลวัดละมุด
เจ้าอาวาสวัดละมุด
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูปฐมสาธุวัฒน์ (คณิศร ฐิตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมฺมทินฺโน)
เจ้าคณะตำบลบางกระเบา
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลบุญญากร (เฟื่อง กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดนราภิรมย์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก)
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าอาวาสวัดท่าพูด
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวรคามภินันท์ (จอม พลเมโธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ สิทฺธิรตโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสิฐธรรมนันท์ (อิทธิพัทธ ฉนฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ (พเยาว์ เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเลน
เจ้าอาวาสวัดสุขวัฒนาราม
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลบางช้าง
เจ้าอาวาสวัดจินดาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณกิจวิบูล (สุรพล สุรพโล)
เจ้าอาวาสวัดบางภาษี
จต.ชท.
  พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร ฐิติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
รองเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริชัยสถิต (เหลือ )
เจ้าคณะตำบลสัมปทวน
เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ (สมชาย วรมุนี)
เจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม
จร.ชอ.
  พระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลสามง่าม
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวิถีธรรมประวรรต (พิเชษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดหัวถนน
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิพัฒน์สุตกิจ (ประดับ ฐิตเมโธ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบางแขม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิศิษฏ์ธรรมสาร (นิวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดสาลวัน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตพิพัฒน์ (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดกงลาด
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสีลสุทธิคุณ (สะอาด ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดทัพยายท้าว
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัสร์มโนธรรม (ธงทิพย์ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ดอนทราย
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดใหม่ดอนทราย
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลประภาส (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดนครชื่นชุ่ม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตอมรพิสัย (ดุสิต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพระอมรพิสัย
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลชัยสิทธิ (ล้อม ชยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไผ่รื่นรมย์
จร.ชท.(๒๕๒๖)
  พระครูปฐมสิทธิชัย (สิทธิชัย อคฺคเตโช)
เจ้าอาวาสวัดสุขวราราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูปฐมเมธาภรณ์ (วิศิษฎ์ วิสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูปฐมกิตติวรรณ (กิตติ กิตฺติวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปฐมธรรมโชติ (กอบกุล โชติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดดอนสามสิบ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์ (สีรมณ์ เขมธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทธรรมสุนทร (สุนทร โกวิโท)
เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆส (สายันต์ โฆสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไทร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย ฐานิสฺสโร)
รองเจ้าคณะตำบลบางภาษี
เจ้าอาวาสวัดคลองเสมียนตรา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรวิทยคุณ (โสภณวิชญ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดห้วยผักชี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปฐมวิบูลกิจ (ไพบูลย์ กตปุโญ)
เจ้าอาวาสวัดห้วยตะโก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมวรดิตถ์ (ณัฐพงษ์ อุปสนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมมงคลรัตน์ (แหวน ฐานธโร)
เจ้าอาวาสวัดลาดสะแก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมปัญญาคุณ (ปัญญา สิริปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดศาลาตึก
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูปฐมศุภกิตติ์ (บุญเกียรติ จิตสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งผักกูด
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอมรบุญญารักษ์
เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร )
เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง
เจ้าอาวาสวัดบางเลน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทเขมคุณ (เกษม )
เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรปทุมานันท์ (ฉะอ้อน )
เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
เจ้าอาวาสวัดบัวหวั่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลห้วยด้วน
เจ้าอาวาสวัดห้วยพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมจินดาภรณ์ (ครรชิต สนฺตกาโย)
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ สมจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดตุ๊กตา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสาโรภาส (อภิวัฒน์ ฐิตสาโร)
เจ้าคณะตำบลบางภาษี
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสีลากร (ไพทูรย์ เตชปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตกิจจานุกูล (เฉลียว )
เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมนาถ (สมนึก นาโถ)
เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร)
เจ้าคณะตำบลบางปลา
เจ้าอาวาสวัดบางปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมมานสุนทร (สมพงษ์ ปิยธโร)
เจ้าอาวาสวัดตะโกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทสิริคุณ (สุด นนฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดลำเหย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานสังฆการ (อารมณ์ สารโท)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ภิรมย์วราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์ธีรคุณ (ธีระ )
เจ้าอาวาสวัดห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมานันท์
เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธเจติยาภิบาล (บัวทอง ถาวโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชัยรังสี (ประยุทธ )
เจ้าคณะตำบลห้วยพลู
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมรังษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง ติกฺขเวโท)
เจ้าคณะตำบลพระประโทน
เจ้าอาวาสวัดไร่เกาะต้นสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา อติฉนฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลสวนป่าน
เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ จารุโภ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตตานันท์ (จำนงค์ หิตจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบางแขม
เจ้าอาวาสวัดวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลประชารักษ์ (เอกลักษณ์ กิตฺติธโร)
เจ้าคณะตำบลกระตีบ
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนสุนทรกิจ (สุนทร สุมโน)
เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
เจ้าอาวาสวัดทะเลบก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์ )
เจ้าคณะตำบลดอนข่อย
เจ้าอาวาสวัดสระพัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตบุญเขต (บุญช่วย อาทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลกิตติวรรณ (ศรีวรรณ )
เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ (ดวง ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลศาลายา
เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวัฒนคุณ (จักรวาล จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลไร่ขิง
เจ้าอาวาสวัดหอมเกร็ด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมถิรธรรม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมวรญาณ (คง ญาณวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
เจ้าอาวาสวัดดอนพุทรา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมจินดากร (สายชล )
เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
เจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร)
เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมสุทธิกร (เชวง )
รองเจ้าอาวาสวัดอ้อมใหญ่
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูปฐมญาณวิชัย (วารินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูทักษิณานุกิจ (พิทยา ปริญญาโณ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
ผจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
เจ้าอาวาสวัดภูมิพาราราม
จอ.ชพ.
   พระครูสุธีจริยาภรณ์ (ชลธิชา ปทีโป ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูภาวนาโสภิต (นิพนธ์ ธมฺมทีโป)
เจ้าอาวาสวัดป่าปฐมชัย
จร.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลธรรมธัช (ธงไชยวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลท่าตำหนัก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย )
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิวัฒนธรรมโชติ (ประทิน )
เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรธรรมโสภณ (วิเชียร )
เจ้าคณะอำเภอบางเลน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook