ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสาครพิพัฒนโสภณ (พิมาย ถิรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลนาโคก
เจ้าอาวาสวัดนาโคก
ทจอ.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสีลาธิการี (ถวิล ฉนฺทสีโล)
เจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน
เจ้าอาวาสวัดหนองพะอง
จอ.ชท.(๒๕๕๒)
  พระครูสาครสิทธิวิมล (ชลอ วิมโล)
เจ้าอาวาสวัดศาลพันท้ายนรสิงห์
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริสาครธรรม (จำนงค์ คุณงฺโค ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดท่ากระบือ
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสาครธรรมโชติ (ปรีชา ติสฺสวํโส)
รองเจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
เจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูกัลยาณ์ธรรมสาคร (สมพงษ์ กลฺยาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดฟุ้งประชาธรรมาราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสาครธรรมประสิทธิ์ (บุญเลิศ อภิรโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าอาวาสวัดหลังศาลประสิทธิ์
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ วิสุทฺธสีโล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลโกรกกราก
เจ้าอาวาสวัดโกรกกราก
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสาครรัตนาภรณ์ (สุนัน )
เจ้าคณะตำบลมหาชัย
เจ้าอาวาสวัดโคกขาม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติสาครธรรม (ศิริ กิตฺติธโร)
เจ้าคณะตำบลบางโทรัด
เจ้าอาวาสวัดบางพลี
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรสาครกิจ (กมล )
เจ้าคณะตำบลท่าไม้
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติสาครธรรม (วันชัย โชติโก)
เจ้าคณะตำบลหลักสอง
เจ้าอาวาสวัดหลักสองราษฎร์บำรุง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสาครธรรมวัตร (สมฤทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดใต้บ้านบ่อ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสาครจริยาภรณ์ (อำพล กตทีโป ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศรีบูรณาวาส
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสาครสารโสภณ (อัมพร )
เจ้าอาวาสวัดเกาะ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสาครธรรมโฆสิต (สังวาลย์ )
เจ้าอาวาสวัดสหกรณ์โฆสิตาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสาครสุตกิจ (ชาญณรงค์ นรปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดน้อยนางหงษ์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสาครอุทัยธรรม (สนิท )
เจ้าอาวาสวัดธัญญารามราษฎร์บำรุง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสาครวิสุทธาภรณ์ (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดวิสุทธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสาครกิจจาภรณ์ (สำเริง )
เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรธนาคม (สิทธิพร )
เจ้าอาวาสวัดศรีสินมา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์เดชาธร (ปรีชา )
เจ้าอาวาสวัดเทพธงชัย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสาครภัทรธรรม
เจ้าอาวาสวัดวิสุทธิวราวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีพัฒโนดม
เจ้าอาวาสวัดกลางอ่างแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาครพิสุทธิธรรม
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาครสีลโสภณ (สิทธิชัย )
เจ้าคณะตำบลนาดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมาภรณ์ (ณรงค์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสารนิวิฐ (ชำนาญ มหาวีโร ป.ธ.๕)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมสาคร (มาลัย อุทโย)
เจ้าคณะตำบลท่าฉลอม
เจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาครสุตาภิวัฒน์ (สำรวย )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติสาคร (อ่อน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบ้านบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสาครกิจ (สำอาง ติสฺสเทโว)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร
เจ้าอาวาสวัดพันธุวงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาครสุวรรณรัตน์ (นิยม )
เจ้าคณะตำบลท่าเสา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาครธรรมสถิต (แหลม )
เจ้าคณะตำบลสวนส้ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาครคุณาภรณ์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบางยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสุวรรณสาคร (ทองเปลว จนฺทสุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลยกกระบัตร
เจ้าอาวาสวัดโรงเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาครสิริคุณ (เจริญ )
เจ้าคณะตำบลบางกระเจ้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรสาครกิจ
รองเจ้าอาวาสวัดท่าไม้
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสิฐกิจสาคร (นพรัตน์ กนฺตสีโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร
ผจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูรัตนธรรมโสภณ (สุทัศน์ ถิรจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอจังหวัดสมุทรสาคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่เจริญผล
จอ.ชอ. (๒๕๔๒)
   พระครูโสภณธรรมวัฒน์ (ภิรุณ )
เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมหาชัยคล้ายนิมิตร
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูศรีปริยัติวิธาน (แม้น คุปตรํสี ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูประกาศธรรมคุณ (ศักดา กลฺยาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดอุทยาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูโอภาสธรรมาภรณ์ (เชียง )
เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว - กระทุ่มแบน (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๗)
   พระครูอรรถสิทธิโกศล (สมคิด ธมฺมาวุโธ)
เจ้าคณะตำบลบ้านแพ้ว (ธ)
จต.ชท. (๒๕๖๒)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook