ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
รจจ.(๒๕๖๒)
  พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน )
เจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
เจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส
จอ.ชอ.(๒๕๔๖)
  พระครูศรีสุตาคม (วัง ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
เจ้าอาวาสวัดกำมะเชียร
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ (ชูชาติ อานนฺโท ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดมะนาว
ทจอ.ชอ.
  พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลสามชุก
เจ้าอาวาสวัดสามชุก
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๐)
  พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
เจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าอาวาสวัดสวนหงส์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณประชานุกูล (กมลศิลป์ กมสินโน ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
เจ้าอาวาสวัดเขากำแพง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ (วิชัย จนฺทโชโต)
รองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์
เจ้าอาวาสวัดหนองเพียร
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูศาสนกิจจาภิรม (ธานี ธานิโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าอาวาสวัดดาว
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริสิกขการ (กิตติณัฏฐ์ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณวีรานุวัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ผจล.ชพ.
  พระครูพิพัฒน์วุฒิกร (สุธีร์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูไพศาลธรรมวงศ์ (สมศักดิ์ กตวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดแค
ทผจล.ชพ.
  พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ (สุชิน )
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
ทผจล.ชพ.
  พระครูโสภณสิทธิการ (วสันต์ อนุปตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๒)
  พระครูอุดมรัตนวัฒน์ (ประจักษ์ อุตฺตมปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๖)
  พระครูดิลกคณานุสิฐ (สมชาย เตชพโล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลท่าระหัด
เจ้าอาวาสวัดท่าโขลง
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ (สัญทัต )
เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิจิตรวราลังการ (อนันต์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสำปะซิว
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูโสภิตสุตการ (บุญโปรด ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดบางแม่หม้าย
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูอมรศุภกิจ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ผจล.ชอ.
  พระครูชลประชาพิพัฒน์
ทผจล.ชอ.
  พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์ (เปล่ง )
เจ้าคณะตำบลมดแดง
ทผจล.ชอ.
  พระครูวิสาลวรานุวัตร (พงษ์ระพี )
เจ้าคณะตำบลบ้านสระ
ทผจล.ชอ.
  พระครูดิลกวัฒนาภรณ์ (สมชาย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
ทผจล.ชอ.
  พระครูสังวรวีรวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน
ทผจล.ชอ.
  พระครูวิมลปริยัตยาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดอู่ยา
ทผจล.ชอ.
  พระครูอาทรสุวรรณคุณ (สุบิน )
เจ้าคณะตำบลย่านยาว
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูอนุกูลนวการ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.
  พระครูศรีอรรถศาสก์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ผจล.ชท.
  พระครูสุวิธานสังฆกิจ (สมศักดิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูคชเขตบุรารักษ์ (คมสันต์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูอาทรธรรมประทีป (เทศ )
เจ้าคณะตำบลบ้านโข้ง
เจ้าอาวาสวัดจำปา
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูวิสิฐปัญโญภาส (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทับตีเหล็ก
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูวิบูลบริรักษ์ (วิเศษ )
เจ้าคณะตำบลนิคมกระเสียว
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุมหาพรหม
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูวิมลปริยัติกิจ (นิรมล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูจันทธรรมรังษี (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ่อสุพรรณ
เจ้าอาวาสวัดหัวกลับ
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูวิสิฐสุวรรณคุณ (เสน่ห์ )
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๓
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูพิพัฒน์สุวรรณสุนทร (สุนทร )
เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิ์ทอง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุมนต์วิริยคุณ (บุญชอบ )
เจ้าคณะตำบลพิหารแดง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณธรรมรัตน์ (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลองค์พระ
เจ้าอาวาสวัดองค์พระ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลวัฒนกิจ (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลบ้านแหลม
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลปัญญารัตน์ (ก้อน )
เจ้าคณะตำบลทะเลบก กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดทะเลบก
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอนุกูลปัญญาวุธ (ปรีชา ปญฺญาวุโธ)
เจ้าคณะตำบลกระจัน - เจดีย์
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตสุวรรณาภรณ์ (กฤติธี )
เจ้าคณะตำบลวังยาว
เจ้าอาวาสวัดดงเสลา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณชยานุศาสน์ (ขวัญชัย ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโสภาวราราม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณปัญจมิตร (ชุมพล )
เจ้าคณะตำบลสะพังลาน - ดอนมะเกลือ
เจ้าอาวาสวัดปัญจมิตรชลิตาราม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์คชเขต (ทรงเกียรติ อุทาโน)
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิโรจน์สมณคุณ (รุ่งโรจน์ ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดวุ้งสุทธาวาส
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณสมโณภาส (สินชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณวรเขต (ธานินทร์ กิตฺติวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหัวเขา
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ (อรัญ ฐิตญาโณ)
เจ้าคณะตำบลบางใหญ่
รองเจ้าอาวาสวัดบางแม่หม้าย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณพัฒนคุณ
เจ้าอาวาสวัดสระยายโสม
จร.ชอ.
  พระครูสุวรรณศาสนคุณ
เจ้าอาวาสวัดน้อยชมภู่
จร.ชอ.
  พระครูพินิตสารธรรม
เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
จร.ชอ.
  พระครูภาวนาจิตตาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำหมี
จร.ชอ.
  พระครูสุวรรณธรรมทัต
เจ้าอาวาสวัดม่วงเจริญผล
จร.ชอ.
  พระครูสุตาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดหนองยาว
จร.ชอ.
  พระครูอินทสุวรรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชอ.
  พระครูอินทคุณาธาร
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
จร.ชอ.
  พระครูสาธุกิจจาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดพิพัฒนาราม
จร.ชอ.
  พระครูสุชาติวุฒิคุณ
เจ้าอาวาสวัดสูงสุมารมหันตาราม
จร.ชอ.
  พระครูสุวรรณธรรมานุยุต
เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง
จร.ชอ.
  พระครูโกวิทสุวรรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดหนองราชวัตร
จร.ชอ.
  พระครูสุวรรณบุญวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดชายทุ่ง
จร.ชอ.
  พระครูวิสุทธิ์สุวรรณสีล (สมมาตร )
เจ้าอาวาสวัดราษฎรบำรุง
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโกศลบุญเขต (บุญเสริม )
เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณกิตติชัย (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลเขาดิน
เจ้าอาวาสวัดกาบบัว
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณเจติยาภรณ์ (บรรพต )
เจ้าอาวาสวัดหนองสานแตร
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิทิตปริยัติคุณ (จรัล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดมณีวรรณ
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณธีรวัฒน์ (ชำนาญ )
เจ้าอาวาสวัดหนองผักนาก
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุภัยธรรมวงศ์ (สาย )
เจ้าอาวาสวัดลาดประทุมทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรธรรมประทีป (บัณฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทรศาสนวิธาน (เฮง )
เจ้าอาวาสวัดท่าพิกุลทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุกิจจานุรักษ์ (ชยุตม์ )
เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณนพวงศ์ (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดวังคัน
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุทัยประภัสสร (สวง )
เจ้าอาวาสวัดรางกร่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสุทธิ์สมณการ (ทวน )
เจ้าอาวาสวัดอุทุมพราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณญาณวิสุทธิ์ (ปราโมทย์ )
เจ้าอาวาสวัดสำเภาทอง
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูภาวนาโพธิวงศ์ (สราวุธ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองเจริญ
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมาภินันท์
เจ้าอาวาสวัดสระกร่างเจริญธรรม
จร.ชท.
  พระครูโพธิวรารักษ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เขียว
จร.ชท.
  พระครูธวัชวุฒิคุณ
เจ้าอาวาสวัดปทุมสราวาส
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณภัทรวงศ์
เจ้าอาวาสวัดดอนมะเกลือ
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณยติวงศ์
เจ้าอาวาสวัดดอนไฟไหม้
จร.ชท.
  พระครูเขมาจารพิพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดโคกยายเกตุ
จร.ชท.
  พระครูวิสุทธิสมณการ
เจ้าอาวาสวัดดงกะเชา
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณยติกิจ
เจ้าอาวาสวัดบ้านกรวด
จร.ชท.
  พระครูเกษมวิสุทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดไร่รถ
จร.ชท.
  พระครูเกษมสุวรรณวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดสระศรีเจริญ
จร.ชท.
  พระครูสุนทรสีลสัมบัน
เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง
จร.ชท.
  พระครูเกษมสุวรรณวงศ์
เจ้าอาวาสวัดละหาร
จร.ชท.
  พระครูเกษมวรการ
เจ้าอาวาสวัดวังพลับเหนือ
จร.ชท.
  พระครูสุนทรจันทโรภาส (พรเทพ จนฺทโชโต)
เจ้าอาวาสวัดปากดง
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณปิยโสภณ
เจ้าอาวาสวัดดอนมะนาว
จร.ชท.
  พระครูอุภัยธรรมสาร
เจ้าอาวาสวัดท่าไชย
จร.ชท.
  พระครูปัญญาอุภัยวงศ์
เจ้าอาวาสวัดเนินพระปรางค์
จร.ชท.
  พระครูเกษมสีลากร
เจ้าอาวาสวัดหนองกระดี่
จร.ชท.
  พระครูโกศลสุวรรณธรรม
เจ้าอาวาสวัดดอนมะเกลือ
จร.ชท.
  พระครูกิตติสารวงศ์
เจ้าอาวาสวัดท่านางเริง
จร.ชท.
  พระครูโกวิทสีลวัตร
เจ้าอาวาสวัดป่าสะแก
จร.ชท.
  พระครูดิลกปัญญาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดลำพระยา
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณวรวงศ์
เจ้าอาวาสวัดวังจิก
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณเขมาภิรัต
เจ้าอาวาสวัดวังหว้า
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณถิรสาร
เจ้าอาวาสวัดขวาง
จร.ชท.
  พระครูถาวรธรรมพิศิษฎ์
เจ้าอาวาสวัดเจ้าขาว
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณปัญญาธร
เจ้าอาวาสวัดดอนตาจีน
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณดารากร
เจ้าอาวาสวัดดารา
จร.ชท.
  พระครูโอภาสพัฒนาทร
เจ้าอาวาสวัดทวิชาตาราม
จร.ชท.
  พระครูปทุมานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดลำบัว
จร.ชท.
  พระครูกิตติวัฒนากร
เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
จร.ชท.
  พระครูจารุธรรมวงศ์
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
เจ้าอาวาสวัดบ่อหว้า
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณธำรงคุณ
เจ้าอาวาสวัดอู่ทอง
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณสีลโสภิต
เจ้าอาวาสวัดโคกโคเฒ่า
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณสีลากร (ทองเหมาะ )
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณคีรีรักษ์ (ชั้นประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำโกปิดทอง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูเวฬุวันพิพัฒน์ (ประจบ )
เจ้าอาวาสวัดป่าขี
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูขันตยานุสิฐ (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็น
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพัฒนสุวรรณดิตถ์ (มานิต )
เจ้าอาวาสวัดท่าทอง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณสีลวัฒน์ (วาสนา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านทึง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุทธิสุวรรณวงศ์ (สุทธิรักษ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองพงษ์เจริญสุข
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพิพัฒน์สุวรรณสาร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดประตูสาร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุภรัตโนภาส (มณี )
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติสารธรรม (เดชา )
เจ้าอาวาสวัดท่าเจริญ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์สุวรรณคุณ (พยนต์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจิรวัฒนคุณ (ประสาน )
เจ้าอาวาสวัดบ้านสันดอน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณวิสุทธาจาร (สุชิน )
เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุภัยบุญญาภรณ์ (เสถียร )
เจ้าอาวาสวัดจันทรังษีฉิมาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติสุทธิคุณ (ประชุม )
เจ้าคณะตำบลทะเลบก
เจ้าอาวาสวัดสระหลวง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูภัทรสุวรรณากร (วัฒนา )
เจ้าอาวาสวัดดอนสำโรง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณกิตติธาดา (ปิยะพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาตะเภาทอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตสุวรรณรักษ์ (สุนาท )
เจ้าอาวาสวัดภูเขาดิน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิมลวรดิตถ์ (ทวนทอง )
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกศลบุญญากร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมี่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์บุญสาร (บุญมาก )
เจ้าอาวาสวัดบำรุงราษฎร์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตปัจจันตเขต (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดปลายนา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณปทุมรักษ์ (สายบัว )
เจ้าอาวาสวัดสระประทุม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิกรมพัฒนกิจ (ชำนาญ )
เจ้าอาวาสวัดวังกุ่ม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาวัฒนวิกรม (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดดอนเก้า
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณรัตนากร (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่เพชรรัตน์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาสอรุณธรรม (อรุณ )
เจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมวรพิพัฒน์ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดโคกงูเห่า
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธสุวรรณาภรณ์ (ทองอินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองหลอด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนันทวันพิทักษ์ (ปรีดา )
เจ้าอาวาสวัดนันทวัน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตสุวรรณวงศ์ (กมล )
เจ้าอาวาสวัดหนองห้าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิสุวรรณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลยุ้งทะลาย
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
เจ้าอาวาสวัดโภคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนวิมล ( ปสนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสุวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรสีลวิมล (สมบุญ กนฺตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสนามคลี
เจ้าอาวาสวัดสังฆมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสุวรรณเทพ (ทองคำ จนฺทเทโว)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์พระยา
เจ้าอาวาสวัดพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีรัตนวิภูษิต (วิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลโคกโคเฒ่า
เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสุธรรมนาถ (สุทธิ สุธมฺโม ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลรั้วใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณคุณวัฒน์ (ทิวา )
เจ้าคณะตำบลรั้วใหญ่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดกงจักร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสุวรรณคุณ (มานพ )
เจ้าคณะตำบลดอนโพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลสวนแตง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสันติวงศ์ (สันติ )
เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (ทวี รตนเมธี ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระลอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณโพธิธัช (เดือน )
เจ้าคณะตำบลป่าสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณกิจจาทร (สิงห์ อภิชาโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามล้ม
เจ้าอาวาสวัดตปะโยคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรกิตติสาร (วิจิตร์ )
เจ้าคณะตำบลวังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาศาสนธำรง (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลดอนปรู
เจ้าอาวาสวัดสามจุ่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติคุณวุฒิ (ทนงศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลศรีประจันต์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมปัญญากร
เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสุวรรณกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสุวรรณคุณ
เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณชนาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลหนองโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์วรธรรม (สมภพ ธมฺมวโร)
เจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองสลักได
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวรธรรม (ทะเบียน )
เจ้าคณะตำบลยุ้งทะลาย
เจ้าอาวาสวัดดอนหอคอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณคุณาธาร (สิงโต )
เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจจานุยุต (จำนงค์ นรินฺโท)
เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
เจ้าอาวาสวัดหนองทราย
รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวุฒิรังษี (วีระ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าคณะตำบลสาลี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวีรานุวัตร (ย้อย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลท่าพี่เลี้ยง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณศาสนกิจ (สุภีร์ )
เจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโคกสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ (สุรพล )
เจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคอกวัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิกรมปริยัตยากร (แดง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลกระเสียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสจารุธรรม (สมหมาย )
เจ้าคณะตำบลสระยายโสม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ (ธนู )
เจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดท่าเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลสุวรรณเขต (สนิท ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอสามชุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์สุวรรณวัฒน์ (อำนาจ )
เจ้าคณะตำบลจรเข้ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐกิจจาทร (บุญยัง ถิรจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอู่ทอง
เจ้าอาวาสวัดพระยาจักร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทราจารวัตร (เดชา )
เจ้าคณะตำบลวังน้ำซับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล )
เจ้าคณะอำเภอสามชุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมาภิรักษ์ (บุญค้ำ )
เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดชัยเภรีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลคชเขต (สวรรค์ )
รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปัญญากร (ทองลอย )
เจ้าคณะตำบลหนองสะเดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ )
รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมคชรักษ์ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์ (สำอางค์ )
เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธีรวงศ์ (ทองดี )
เจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณอโนมคุณ (อำนวย )
เจ้าคณะตำบลบางเลน
เจ้าอาวาสวัดทองประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ )
รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนคีรีพิทักษ์ (เด่น )
เจ้าคณะตำบลดอนคา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคีรีรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลนาคประทีป (วิรมย์ )
เจ้าคณะตำบลวังคัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุกาญจนวงศ์ (กวางเฉียบ )
เจ้าคณะตำบลหนองมะค่าโมง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันคีรีวงศ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตาภรณ์พิสุทธิ์ (ชลอ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบางตาเถร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์ (เชิงชาญ )
เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจันตสีลาภรณ์ (ชาคริต )
เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์สุวรรณคุณ (เดโช )
เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณธรรมโชติ (สุรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลหัวนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปุญญรักษ์ (ปุญญพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลเดิมบาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมอรรถโกศล (ประสาน )
เจ้าคณะตำบลไผ่กองดิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสุวรรณาภรณ์ (สุรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลวังลึก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัจน์ธรรมคุณ (ธวัช )
เจ้าคณะตำบลวัดดาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลสุวรรณกิจ (สมนึก )
เจ้าคณะตำบลกฤษณา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสีลสังวร (สำรวย )
เจ้าคณะตำบลบางตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน )
รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
เจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปริยัตยาทร (วรเชษฐ์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริกิตติคุณ (ชาญชัย ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์ (อุบล )
เจ้าคณะตำบลหนองผักนาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวโรปถัมภ์
เจ้าอาวาสวัดอู่ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนันทโชติ (นิ่ม โชติธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรยติกิจ
รอง เจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม
รจร.
  พระครูขันติสารโสภิต
รองเจ้าอาวาสวัดกำมะเชียร
รจร.
  พระครูอาทรปิยกิจ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
ผจร.
  พระครูสุกิจจานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
ผจร.
  พระครูโกศลสุวรรณาทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
ผจร.
  พระครูอาทรจารุวัตร (สมาน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุน้ำร้อน
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ (สมศักดิ์ ญาณคุตโต)
เจ้าอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม
จร.ชท.
   พระครูสุนทรธรรมาภินันท์
เจ้าคณะตำบล กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดบางกุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook