ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ (วัลลภ จริยธฺมโม)
เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
เจ้าอาวาสวัดหนองหมี
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลพัฒนานุกิจ (สำเนียง พาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
จล.ชท.
  พระครูโอภาสพัฒนกิจ (ส่วน โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
เจ้าอาวาสวัดวังมะนาว
ทป.จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช )
รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีเมตตานุศาสก์ (นุศาสตร์ ธมฺมชฺโชโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลคุ้งพยอม
เจ้าอาวาสวัดโพธิโสภาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (บุญเลิศ จิตวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลพงสวาย - บางป่า
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนคุณาทร (ละมูล คุณวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธรรมเสน - นางแก้ว
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้า
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ สีลสํวโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ
จอ.ชท.
  พระครูสุธรรมธิติ (ธิติ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศาสนกิจวิบูลย์ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาล
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร (บุญเชิด ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลกรับใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองกลางด่าน
ทผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลจริยานุกิจ (พรชัย ฐิตสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเจดีย์หัก - โคกหม้อ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีปทุมาภรณ์ (นพพร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประภัสสรวรคุณ (ชัยพร วลฺลโภ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูถิรบุญญาภรณ์ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดโคกบำรุงราษฎร์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพัฒนวิสิทธิ์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ่อกระดาน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ (มงคล สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลท่านัด
เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
เจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปญฺโณ)
เจ้าคณะตำบลนครชุมน์- บ้านม่วง
เจ้าอาวาสวัดนครชุมน์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุพจน์บุญญากร (สุมนต์ )
รองเจ้าคณะอำเภอจอมบึง
เจ้าอาวาสวัดรางเฆ่
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิลาศวรธรรม (บุญยัง )
เจ้าอาวาสวัดตาลปากลัด
ทปจต.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
จต.ชอ(๒๕๕๐)
  พระครูโสภณธรรมาภิบาล (เล็ก ธมฺมปาโล)
เจ้าคณะตำบลปากท่อ - ดอนทราย
เจ้าอาวาสวัดหนองระกำ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกวิริยคุณ (สุชิน )
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
เจ้าอาวาสวัดสนามสุทธาวาส
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาคุณาธาร (สุชิน คุณธาโร)
เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม
เจ้าอาวาสวัดเขาส้ม
จต.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสอรัญวัตร (อรุณ )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพิหารปทุมรักษ์ (สถิตย์ อนาวิโล)
เจ้าคณะตำบลหนองกวาง
เจ้าอาวาสวัดหนองใยบัว
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติวิสุทธิธรรม (ชูชาติ โชติกาโร)
เจ้าคณะตำบลจอมบึง - เบิกไพร
เจ้าอาวาสวัดจอมบึง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า - ชำแระ
เจ้าอาวาสวัดขนอน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สันติ คนฺธสีโล)
เจ้าคณะตำบลคุ้งกระถิน
เจ้าอาวาสวัดศาลเจ้า
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสิงขรพนารักษ์ (ชวลิต ญาณชลิโต)
เจ้าคณะตำบลด่านทับตะโก - แก้มอ้น
เจ้าอาวาสวัดโกรกสิงขร
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิโรจน์ญาณธารี (ไสว ญาณจารี)
เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำใส
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์ อตฺตคุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลสี่หมื่น - แพงพวย
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
จต.ชท.(๒๕๖๐)
  พระครูสิกขกิจธำรง (สถิต )
เจ้าอาวาสวัดหนองตาเนิด
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณปุรารักษ์ (ไพสน ธมฺมรกฺขิโต)
เจ้าอาวาสวัดโคกหลวง
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
จร.ชอ.(๒๕๔๙)
  พระครูพิมลปริยัติกิจ (โสพิธ ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน)
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวิศิษฏ์ธรรมรักษ์ (บุญรอด )
เจ้าอาวาสวัดห้วยม่วง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประภาสธรรมทัต (สนธยา )
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสันตยาภิรัต (สันติ )
เจ้าอาวาสวัดคงคาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรสารวาที (ทองดี )
เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาภิยุต (ประจวบ )
เจ้าอาวาสวัดสัมมาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมประศาสน์ (ประยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดเตาอิฐ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาอินทวงศ์ (เฉลียว อินฺทวํโส)
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๖)
  พระครูภาวนาวุฒิคุณ (เสน่ห์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูวุฒิธรรมาภรณ์ (ณัฐวุฒิ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุธรรมพิจิตร (เสนาะ )
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อตะวันตก
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูถิรญาณประยุต (อำไพ )
เจ้าอาวาสวัดตาผา
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวิบูลธรรมโฆษ (สุบิณฑ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่เหนือ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปทุมกิจจานุรักษ์ (สฤษดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดคูบัว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมกิจจารักษ์ (โสภณ )
เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจารุวรรณโกวิท (เจตน์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีชมพู
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิโรจน์ธรรมนิมิต (ไพโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมนิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์โพธิธรรม (ชัยชนะ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิบัลลังก์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิรัตนาธร (สุรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์รัตนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเขาพระเอก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิติปุญโญภาส (บุญนำ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกบ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลสุทธากร (ไพศาล สุทฺธจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียน-คลองข่อย
เจ้าอาวาสวัดไทรอารีรักษ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูคชสาลาภิรักษ์ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดโรงช้าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมศาสน์ (สิงห์ )
เจ้าอาวาสวัดดอนเซ่ง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรคีรีรักษ์ (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดเขาวังสดึงษ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนวกรรมวิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริญาณวิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลพัฒนวิธาน
เจ้าอาวาสวัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ธรรมานุสิฐ
เจ้าอาวาสวัดธรรมวิโรจน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรศรัทธาคุณ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิหารกิจโสภณ
เจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริคณาภิวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมธาดา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริราชบุรานุวัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหอย พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรสุตกิจ
เจ้าอาวาสวัดสอนประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ
เจ้าอาวาสวัดปรกเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดโคกตับเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมวรทัต (ทองใบ วีรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดตาลบำรุงกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานอรัญวัตร
เจ้าอาวาสวัดเขาขลุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมปัญญาคม
เจ้าอาวาสวัดโกสินารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมกิจ
เจ้าอาวาสวัดบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัททสิริธรรม
เจ้าอาวาสวัดม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนวงศ์
เจ้าอาวาสวัดรับน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณถิรธรรม
เจ้าอาวาสวัดบางพัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพวันวิธาน
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีวรากร
เจ้าอาวาสวัดบึงกระจับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรพรตธาดา
เจ้าอาวาสวัดหนองปลาดุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐวิริยานุโยค
เจ้าอาวาสวัดมาบแค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัทรสรธรรม
เจ้าอาวาสวัดหนองปลาหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตพัฒนโสภณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์บุญวิมล (สำลี สิริปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลท่าชุมพล - บางโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนกิตติวัฒน์ (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลรางบัว - เบิกไพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (นิพนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอบ้านคา
เจ้าอาวาสวัดโป่งกระทิงล่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสาทวรคุณ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณอาจารคุณ (เซียน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอบางแพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาโชติคุณ (กุ้ยไฮ้ )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมวิมล (ประเสริฐ นาควโร)
เจ้าคณะตำบลหินกอง
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ (สาโชติ )
รองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญญาภิรักษ์ (อนุชัย )
เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร)
เจ้าคณะอำเภอโพธาราม
เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิวราทร (ประทีป )
เจ้าคณะตำบลโพธาราม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาธกธรรมกิจ (สมจิตร วิจิตฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านเลือก - หนองโพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณอาจารวัตร (สมยศ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิตติคุณ (ด้วง สวาคโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่ )
เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ
เจ้าอาวาสวัดชมภูพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสระสี่มุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์อรัญเขต (ตี๋ อิสิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฏ์ ญาณจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลคุ้งน้ำวน
เจ้าอาวาสวัดท่าสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดเทพอาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรปริยัติสุธี (สุบรรย์ สุธีโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธิการ (บุญช่วย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวัดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
เจ้าอาวาสวัดอุทุมพรทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวิภูษิต (บรรจบ สีลภูสิโต)
เจ้าคณะตำบลท่าราบ
เจ้าอาวาสวัดบางลี่เจริญธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิหารการ (เดชา จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลสามเรือน
เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ )
เจ้าคณะตำบลท่าผา
เจ้าอาวาสวัดบ้านฆ้องน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสังวร (อนุวัตร กิตฺติสํวโร)
เจ้าคณะตำบลดอนตะโก
เจ้าอาวาสวัดอรุณรัตนคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบริรักษ์คามเขต (สุกิจ วรกิจโจ)
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขาเหลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ถาวรเขต (สุพัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองนางแพรว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ (หลอด เขมจาโร)
เจ้าคณะตำบลเบิกไพร - ลาดบัวขาว
เจ้าอาวาสวัดปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร )
เจ้าคณะตำบลหนองกบ
เจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังฆการโกวิท (น้ำวัง )
เจ้าคณะตำบลบางแพ - หัวโพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลภัทรกิจ (อุดม โอภาโส)
เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริภัททาภรณ์ (เพียว )
เจ้าคณะตำบลวังมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี )
เจ้าคณะอำเภอจอมบึง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน์ )
เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
เจ้าอาวาสวัดคลองขนอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรญาณวินิฐ (บุญยัง )
เจ้าคณะอำเภอปากท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพิพิธการ (ฉัฏฐ์ อิฏฺฐผโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยคีรีรักษ์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโป่งยอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
เจ้าอาวาสวัดท่าผา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีศาสนกิจจากร (อวยชัย ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลวัดยางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวิสุทธิวัตร (สวัสดิ์ อธิวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเตาปูน
เจ้าอาวาสวัดเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ศาสนการ (เฉลิม จนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลคูบัว
เจ้าอาวาสวัดแคทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรปิยาจาร (ละมูล ปิยาจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพหัก - ดอนคา
เจ้าอาวาสวัดดอนสาลี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนวิหารธรรม (สวัสดิ์ ปวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลโพธาราม เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร)
เจ้าอาวาสวัดอ้ออีเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตญาณคุณ (จรัญ พลญาโณ)
เจ้าคณะตำบลเขาแร้ง - เกาะพลับพลา
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำกรวย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพลธรรมาภิรัต (นิพนธ์ พลวโร)
เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม - นางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ (ประกอบ ปญฺญาทีโป)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธำรงปริยัติวงศ์ (ไพรัช ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลวิมลกิจ (ทองย้อย สญฺญโม)
เจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจจานุโยค
เจ้าอาวาสวัดดอนตลุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมขันติคุณ
เจ้าอาวาสวัดโสดาประดิษฐาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสีลากร
เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดรางวาลย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคุณาภิรม
เจ้าอาวาสวัดเขาลอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนกิจสุนทร
เจ้าอาวาสวัดใหม่นครบาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธรรมวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์เจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนวโรภาส
เจ้าอาวาสวัดบ้านซ่อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ธรรมวงศ์ (ภาณุพงศ์ พลญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูเขมาภินันท์ (ชยธร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิบูลกิจจาทร (บุญสิน )
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
   พระครูสุจิตธรรมาภิวัฒน์ (นภดล )
เจ้าอาวาสวัดห้วยต้นห้าง
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูภัทรกิจวิหารคุณ
เจ้าคณะตำบลหลุมดิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลธรรมาภินันท์
เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง (ธ)
เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมวิภูษิต (สุเทพ ป.ธ.๓)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมสังวร (อภิชาติ อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิสุทธิพลญาณ
เจ้าคณะอำเภอปากท่อ - โพธาราม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิศาลสมณวัตร
เจ้าคณะตำบลอ่างหิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิชิตธรรมคุณ (พิเชฐ อารยธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโป่งกระทิง
ผจร. (๒๕๕๘)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook