ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ (วัลลภ จริยธฺมโม)
เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
เจ้าอาวาสวัดหนองหมี
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลพัฒนานุกิจ (สำเนียง พาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
จล.ชท.
  พระครูโอภาสพัฒนกิจ (ส่วน โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
เจ้าอาวาสวัดวังมะนาว
ทป.จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช )
รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ (มงคล )
เจ้าคณะตำบลเจดีย์หัก - โคกหม้อ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีเมตตานุศาสก์ (นุศาสตร์ ธมฺมชฺโชโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลคุ้งพยอม - บ้านม่วง
เจ้าอาวาสวัดโพธิโสภาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (บุญเลิศ จิตวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลสามเรือน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนคุณาทร (ละมูล คุณวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธรรมเสน - นางแก้ว
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้า
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ สีลสํวโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ
จอ.ชท.
  พระครูสุธรรมธิติ (ธิติ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศาสนกิจวิบูลย์ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาล
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลจริยานุกิจ (พรชัย ฐิตสาโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีปทุมาภรณ์ (นพพร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประภัสสรวรคุณ (ชัยพร วลฺลโภ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูถิรบุญญาภรณ์ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดโคกบำรุงราษฎร์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพัฒนวิสิทธิ์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ่อกระดาน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ (มงคล สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลท่านัด
เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
เจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปญฺโณ)
เจ้าคณะตำบลนครชุมน์
เจ้าอาวาสวัดนครชุมน์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุพจน์บุญญากร (สุมนต์ )
รองเจ้าคณะอำเภอจอมบึง
เจ้าอาวาสวัดรางเฆ่
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
จต.ชอ(๒๕๕๐)
  พระครูโสภณธรรมาภิบาล (เล็ก ธมฺมปาโล)
เจ้าคณะตำบลปากท่อ - ดอนทราย
เจ้าอาวาสวัดหนองระกำ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกวิริยคุณ (สุชิน )
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
เจ้าอาวาสวัดสนามสุทธาวาส
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาคุณาธาร (สุชิน คุณธาโร)
เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม
เจ้าอาวาสวัดเขาส้ม
จต.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสอรัญวัตร (อรุณ )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพิหารปทุมรักษ์ (สถิตย์ อนาวิโล)
เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม - หนองกวาง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติวิสุทธิธรรม (ชูชาติ โชติกาโร)
เจ้าคณะตำบลจอมบึง - เบิกไพร
เจ้าอาวาสวัดจอมบึง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า - ชำแระ
เจ้าอาวาสวัดขนอน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สันติ )
เจ้าคณะตำบลคูบัว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศาลเจ้า
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสิงขรพนารักษ์ (ชวลิต ญาณชลิโต)
เจ้าคณะตำบลด่านทับตะโก - แก้มอ้น
เจ้าอาวาสวัดโกรกสิงขร
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิโรจน์ญาณธารี (ไสว ญาณจารี)
เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำใส
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์ อตฺตคุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลสี่หมื่น - แพงพวย
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
จต.ชท.(๒๕๖๐)
  พระครูสิกขกิจธำรง (สถิต )
เจ้าอาวาสวัดหนองตาเนิด
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณปุรารักษ์ (ไพสน ธมฺมรกฺขิโต)
เจ้าอาวาสวัดโคกหลวง
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตบุญญาภิราม (บุญรอด ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดอุบลวรรณาราม
จร.ชอ.(๒๕๔๙)
  พระครูพิมลปริยัติกิจ (โสพิธ ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน)
จร.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวิศิษฏ์ธรรมรักษ์ (บุญรอด )
เจ้าอาวาสวัดห้วยม่วง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประภาสธรรมทัต (สนธยา )
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสันตยาภิรัต (สันติ )
เจ้าอาวาสวัดคงคาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรสารวาที (ทองดี )
เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาภิยุต (ประจวบ )
เจ้าอาวาสวัดสัมมาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมประศาสน์ (ประยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดเตาอิฐ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาอินทวงศ์ (เฉลียว อินฺทวํโส)
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๖)
  พระครูภาวนาวุฒิคุณ (เสน่ห์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลธรรมโฆษ (สุบิณฑ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่เหนือ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปทุมกิจจานุรักษ์ (สฤษดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดคูบัว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมกิจจารักษ์ (โสภณ )
เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจารุวรรณโกวิท (เจตน์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีชมพู
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิโรจน์ธรรมนิมิต (ไพโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมนิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์โพธิธรรม (ชัยชนะ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิบัลลังก์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิรัตนาธร (สุรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์รัตนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเขาพระเอก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิติปุญโญภาส (บุญนำ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกบ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลสุทธากร (ไพศาล )
เจ้าอาวาสวัดไทรอารีรักษ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูคชสาลาภิรักษ์ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดโรงช้าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมศาสน์ (สิงห์ )
เจ้าอาวาสวัดดอนเซ่ง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรคีรีรักษ์ (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดเขาวังสดึงษ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสาทรสุตกิจ
เจ้าอาวาสวัดสอนประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ
เจ้าอาวาสวัดปรกเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดโคกตับเป็ด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมวรทัต (ทองใบ วีรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดตาลบำรุงกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์บุญวิมล (สำลี )
เจ้าคณะตำบลท่าชุมพล - บางโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนกิตติวัฒน์ (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลรางบัว - เบิกไพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (นิพนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอบ้านคา
เจ้าอาวาสวัดโป่งกระทิงล่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสาทวรคุณ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณอาจารคุณ (เซียน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอบางแพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาโชติคุณ (กุ้ยไฮ้ )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมวิมล (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลหินกอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ (สาโชติ )
รองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญญาภิรักษ์ (อนุชัย )
เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิวราทร (ประทีป )
เจ้าคณะตำบลโพธาราม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาธกธรรมกิจ (สมจิตร )
เจ้าคณะตำบลบ้านเลือก - หนองโพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณอาจารวัตร (สมยศ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิตติคุณ (ด้วง )
เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธธรรมานุยุต (ประชุม )
เจ้าคณะตำบลเกาะพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์วรกิจ (ใหม่ )
เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์อรัญเขต (ตี๋ อิสิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฏ์ )
เจ้าคณะตำบลคุ้งน้ำวน - คุ้งกระถิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรปริยัติสุธี (สุบรรย์ สุธีโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธิการ (บุญช่วย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวัดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวิภูษิต (บรรจบ )
เจ้าคณะตำบลท่าราบ - โคกหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิหารการ (เดชา )
เจ้าคณะตำบลพงสวาย - บางป่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ )
เจ้าคณะตำบลท่าผา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสังวร (อนุวัตร )
เจ้าคณะตำบลดอนแร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบริรักษ์คามเขต (สุกิจ )
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ถาวรเขต (สุพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลน้ำพุ - ห้วยไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ (หลอด )
เจ้าคณะตำบลเบิกไพร - ลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร )
เจ้าคณะตำบลหนองกบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังฆการโกวิท (น้ำวัง )
เจ้าคณะตำบลบางแพ - หัวโพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลภัทรกิจ (อุดม โอภาโส)
เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริภัททาภรณ์ (เพียว )
เจ้าคณะตำบลวังมะนาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี )
เจ้าคณะอำเภอจอมบึง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน์ )
เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
เจ้าอาวาสวัดคลองขนอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรญาณวินิฐ (บุญยัง )
เจ้าคณะอำเภอปากท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพิพิธการ (ฉัฏฐ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยคีรีรักษ์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีศาสนกิจจากร (อวยชัย ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลวัดยางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวิสุทธิวัตร (สวัสดิ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเตาปูน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ศาสนการ (เฉลิม )
เจ้าคณะตำบลคูบัว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรปิยาจาร (ละมูล )
เจ้าคณะตำบลโพหัก - ดอนคา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนวิหารธรรม (สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลโพธาราม เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย )
เจ้าคณะตำบลกรับใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพบูลย์ธรรมวงศ์ (ไพฑูรย์ )
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตญาณคุณ (จรัญ )
เจ้าคณะตำบลเขาแร้ง - หนองกลางนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพลธรรมาภิรัต (นิพนธ์ )
เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม - นางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลวิมลกิจ ( สญฺญโม)
เจ้าอาวาสวัดเขาวัง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสีลากร
เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดรางวาลย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ธรรมวงศ์ (ภาณุพงศ์ พลญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูเขมาภินันท์ (ชยธร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิบูลกิจจาทร (บุญสิน )
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
   พระครูสุจิตธรรมาภิวัฒน์ (นภดล )
เจ้าอาวาสวัดห้วยต้นห้าง
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูภัทรกิจวิหารคุณ
เจ้าคณะตำบลหลุมดิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลธรรมาภินันท์
เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง (ธ)
เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมวิภูษิต (สุเทพ ป.ธ.๓)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมสังวร (อภิชาติ อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิสุทธิพลญาณ
เจ้าคณะอำเภอปากท่อ - โพธาราม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิศาลสมณวัตร
เจ้าคณะตำบลอ่างหิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิชิตธรรมคุณ (พิเชฐ อารยธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโป่งกระทิง
ผจร. (๒๕๕๘)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook