ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดราชบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณปัญญาวัฒน์ (ประกอบ ปญฺญาทีโป)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูจริยาธรรมานุรักษ์ (วัลลภ จริยธฺมโม)
เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง
เจ้าอาวาสวัดหนองหมี
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธานันทคุณ (สุรศักดิ์ วิสุทฺธาจาโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอโพธาราม
เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลพัฒนานุกิจ (สำเนียง พาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
จล.ชท.
  พระครูโอภาสพัฒนกิจ (ส่วน โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
เจ้าอาวาสวัดวังมะนาว
ทป.จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูคุณสารานุกูล (ประพัช )
รองเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูโสภณปัญญาวรวัฒน์ (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดท้ายเมือง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีเมตตานุศาสก์ (นุศาสตร์ ธมฺมชฺโชโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลคุ้งพยอม
เจ้าอาวาสวัดโพธิโสภาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (บุญเลิศ ฐิตวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลพงสวาย - บางป่า
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฎร์บูรณะ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนคุณาทร (ละมูล คุณวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธรรมเสน - นางแก้ว
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้า
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธีปริยัติวิธาน (สุภาพ อาตาปโก ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่ง
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีธรรมาภรณ์ (สุรนารถ สีลสํวโร ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
เจ้าอาวาสวัดแจ้งเจริญ
จอ.ชท.
  พระครูสังฆการโกวิท (น้ำวัง อตฺถโกวิโท)
เจ้าคณะอำเภอบางแพ
เจ้าอาวาสวัดหัวโพ
จอ.ชท.(๒๕๖๓)
  พระครูสุธรรมธิติ (ธิติ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูศาสนกิจวิบูลย์ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาล
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูพินิตปัญญาวัฒน์ (มนัส ปญฺญาวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูอุปถัมภ์ปุญญากร (บุญเชิด ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลกรับใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองกลางด่าน
ทผจล.ชอ.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิศาลจริยานุกิจ (พรชัย ฐิตสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเจดีย์หัก - โคกหม้อ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องลม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศรีปทุมาภรณ์ (นพพร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูถิรบุญญาภรณ์ (ถาวร ถาวโร)
เจ้าอาวาสวัดโคกบำรุงราษฎร์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูพัฒนวิสิทธิ์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ่อกระดาน
เจ้าอาวาสวัดสุขวราราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูอมรวิสุทธาภรณ์ (มงคล สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลท่านัด
เจ้าอาวาสวัดอมรญาติสมาคม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริวรรณวิวัฒน์ (วรรณะ วณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
เจ้าอาวาสวัดหลักหกรัตนาราม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูนครเขมกิจ (เทียน ญาณสมฺปญฺโณ)
เจ้าคณะตำบลนครชุมน์- บ้านม่วง
เจ้าอาวาสวัดนครชุมน์
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุพจน์บุญญากร (สุมนต์ )
รองเจ้าคณะอำเภอจอมบึง
เจ้าอาวาสวัดรางเฆ่
รจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิลาศวรธรรม (บุญยัง )
เจ้าอาวาสวัดตาลปากลัด
ทปจต.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูไพศาลพัฒนาภรณ์ (ชุ่ม สมฺปนฺโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดำเนินสะดวก
เจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม
จต.ชอ(๒๕๕๐)
  พระครูโสภณธรรมาภิบาล (เล็ก ธมฺมปาโล)
เจ้าคณะตำบลปากท่อ - ดอนทราย
เจ้าอาวาสวัดหนองระกำ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกวิริยคุณ (สุชิน )
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
เจ้าอาวาสวัดสนามสุทธาวาส
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิหารการโกวิท (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสระสี่มุม
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูพิทักษ์อรัญเขต (ตี๋ อิสิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลท่าเคย
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียว
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนาคุณาธาร (สุชิน คุณธาโร)
เจ้าคณะตำบลเขาชะงุ้ม
เจ้าอาวาสวัดเขาส้ม
จต.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสอรัญวัตร (อรุณ )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดนาสมอ
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพิหารปทุมรักษ์ (สถิตย์ อนาวิโล)
เจ้าคณะตำบลหนองกวาง
เจ้าอาวาสวัดหนองใยบัว
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติวิสุทธิธรรม (ชูชาติ โชติกาโร)
เจ้าคณะตำบลจอมบึง - เบิกไพร
เจ้าอาวาสวัดจอมบึง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลสร้อยฟ้า - ชำแระ
เจ้าอาวาสวัดขนอน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สันติ คนฺธสีโล)
เจ้าคณะตำบลคุ้งกระถิน
เจ้าอาวาสวัดศาลเจ้า
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิโรจน์ญาณธารี (ไสว ญาณจารี)
เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำใส
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐธรรมาภรณ์ (นิวัฒน์ อตฺตคุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลสี่หมื่น - แพงพวย
เจ้าอาวาสวัดท่าเรือ
จต.ชท.(๒๕๖๐)
  พระครูสิกขกิจธำรง (สถิต )
เจ้าอาวาสวัดหนองตาเนิด
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณปุรารักษ์ (ไพสน ธมฺมรกฺขิโต)
เจ้าอาวาสวัดโคกหลวง
จร.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูสาทรสุตกิจ (สระ จนฺทโชโต)
เจ้าอาวาสวัดสอนประดิษฐ์
จร.ชอ.(๒๕๔๘)
  พระครูสุวัฒน์ศาสนกิจ (สถิตย์ มหาญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดปรกเจริญ
จร.ชอ.(๒๕๕๒)
  พระครูธรรมวรทัต (ทองใบ วีรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดตาลบำรุงกิจ
จร.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูพิมลปริยัติกิจ (โสพิธ ภทฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญธรรม (วัดสุน)
จร.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูวิชัยพัฒนาภรณ์ (สุวิชา )
เจ้าอาวาสวัดบางกะโด
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูศุภกิจพิมล (สง่า )
เจ้าอาวาสวัดดอนทราย
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิศิษฏ์ธรรมรักษ์ (บุญรอด )
เจ้าอาวาสวัดห้วยม่วง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประภาสธรรมทัต (สนธยา )
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสันตยาภิรัต (สันติ )
เจ้าอาวาสวัดคงคาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรสารวาที (ทองดี )
เจ้าอาวาสวัดเขากูบอินทาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวุฒิกร (มงคล ปญฺญาวโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดคูหาสวรรค์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาภิยุต (ประจวบ )
เจ้าอาวาสวัดสัมมาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมประศาสน์ (ประยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดเตาอิฐ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสารกิจสุนทร (บุนพัง )
เจ้าอาวาสวัดหนองรี
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิ์ปัญญาวัฒน์ (ทวี ปญฺญาวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดตาลเรียง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูปัญญาภัทราภรณ์ (จิรภัทร )
เจ้าอาวาสวัดเกตุปัญญาประชาสรรค์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูอรัญปริยัติคุณ (ราเชน ธมฺมรโส ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองพันจันทร์
เจ้าอาวาสวัดหนองพันจันทร์
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูภาวนาอินทวงศ์ (เฉลียว อินฺทวํโส)
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวหิ่ง
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๖)
  พระครูภาวนาวุฒิคุณ (เสน่ห์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิมลภาวนานุศาสก์ (วินัย อคฺคปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
จร.ชท.วิ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุทธิวรคุณ (เล็ก อนาลโย)
เจ้าอาวาสวัดสีดาราม
จร.ชท.(๒๕๔๗)
  พระครูวิริยาภิรักษ์ (สังเวียน มหาวิริโย)
เจ้าอาวาสวัดโคกตับเป็ด
จร.ชท.(๒๕๕๒)
  พระครูวุฒิธรรมาภรณ์ (ณัฐวุฒิ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งราษฎร์ศรัทธาธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูสุธรรมพิจิตร (เสนาะ )
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อตะวันตก
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอรัญกันทราภิรม (บุญทิ้ง )
เจ้าอาวาสวัดหนองกลางดง
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพิสุทธิธรรมากร (มานัส )
เจ้าอาวาสวัดหุบมะกล่ำ
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูประภัสสรสมณวัตร (อานันท์ )
เจ้าอาวาสวัดโคกพระราชธรรมเสนานี
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอภิรักษ์รัตนากร (บุญมา )
เจ้าอาวาสวัดมณีลอย
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูถิรญาณประยุต (อำไพ )
เจ้าอาวาสวัดตาผา
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูปทุมกิจจานุรักษ์ (สฤษดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดคูบัว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมกิจจารักษ์ (โสภณ )
เจ้าอาวาสวัดหนองสรวง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจารุวรรณโกวิท (เจตน์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีชมพู
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิโรจน์ธรรมนิมิต (ไพโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดเจริญธรรมนิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์โพธิธรรม (ชัยชนะ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิบัลลังก์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิรัตนาธร (สุรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์รัตนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเขาพระเอก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิติปุญโญภาส (บุญนำ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกบ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลสุทธากร (ไพศาล สุทฺธจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียน - คลองข่อย
เจ้าอาวาสวัดไทรอารีรักษ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูคชสาลาภิรักษ์ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดโรงช้าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมศาสน์ (สิงห์ )
เจ้าอาวาสวัดดอนเซ่ง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรคีรีรักษ์ (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดเขาวังสดึงษ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูดำรงวีรธรรม (กล้า ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนามพุงดอ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูภัทรสารสุนทร (สุรพล อาสโภ)
เจ้าอาวาสวัดหนองประทุน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโสตถิธรรมคุณ (รุ่งวินัย ตนฺติปาโล)
เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูมงคลสุทธิการ (ยอด อคฺคปสนฺโน)
เจ้าอาวาสวัดวิหารสูง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสีลวิสุทธิคุณ (พิชิต คุณสีโล)
เจ้าอาวาสวัดเจ็ดเสมียน
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูบรรพตดิลกรักษ์ (วิรัตน์ อินฺทปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำยอดทอง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสีลาจารวัตรธำรง (สมชัย ฐิตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอดุลธรรมพล (สุเทพ สุเทโว)
เจ้าอาวาสวัดดอนคา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวีรคุณสุนทร (กวี กนฺตวีโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิหารเขมาภิรักษ์ (ประสิทธิ์ เขมรโต)
เจ้าอาวาสวัดเกาะศาลพระ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุธรรมาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดพิบูลวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโพธิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนวกรรมวิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลกิตติวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดเลิศดุสิตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลสมานคุณ
เจ้าอาวาสวัดพุเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลพัฒนวิธาน
เจ้าอาวาสวัดใหม่ราษฏร์เจริญธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ธรรมานุสิฐ
เจ้าอาวาสวัดธรรมวิโรจน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรศรัทธาคุณ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ราษฏร์ศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิหารกิจโสภณ
เจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริคณาภิวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุชาตธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลรางบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมธาดา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมพัฒนโสภณ
เจ้าคณะตำบลด่านทับตะโก
เจ้าอาวาสวัดเขาแดน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริราชบุรานุวัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหอย พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติชัยสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดเขาผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐธีรธรรม
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาชัยสิทธิ์
เจ้าอาวาสวัดป่าภาวนาวิเวกหนองเต่าดำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานอรัญวัตร
เจ้าอาวาสวัดเขาขลุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีธรรมวงศ์
เจ้าอาวาสวัดหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมปัญญาคม
เจ้าอาวาสวัดโกสินารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมาภิยุต
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่บุปผาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลรัตนากร
เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรวิหารการ
เจ้าอาวาสวัดดอนพรหม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมธรรมกิจ
เจ้าอาวาสวัดบัวงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมรัตน์
เจ้าอาวาสวัดท่าราบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัททสิริธรรม
เจ้าอาวาสวัดม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนวงศ์
เจ้าอาวาสวัดรับน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณถิรธรรม
เจ้าอาวาสวัดบางพัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพวันวิธาน
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีวรากร
เจ้าอาวาสวัดบึงกระจับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลกิจจานุการ
รองเจ้าอาวาสวัดหัวโพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรพรตธาดา
เจ้าอาวาสวัดหนองปลาดุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐวิริยานุโยค
เจ้าอาวาสวัดมาบแค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัทรสรธรรม
เจ้าอาวาสวัดหนองปลาหมอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมประยุต
เจ้าอาวาสวัดเวียงทุน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลวัฒนากร
เจ้าอาวาสวัดศรัทธาราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดชัฎป่าหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตอรัญเขต
เจ้าอาวาสวัดสวนผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมสมณวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดห้วยผากเทพประทานพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตพัฒนโสภณ (สง่า ฐานิสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธาราม
เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์รัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลนางแก้ว
เจ้าอาวาสวัดนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวนาภิรมย์
เจ้าคณะตำบลคลองตาคต - ดอนกระเบื้อง
เจ้าอาวาสวัดป่าไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเวกเขตมงคล
เจ้าอาวาสวัดหนองจอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์บุญวิมล (สำลี สิริปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบางโตนด
เจ้าอาวาสวัดสมถะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนกิตติวัฒน์ (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลแก้มอ้น - เบิกไพร
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือใหญ่พลายงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคันธสีลาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญเขตคณารักษ์ (นิพนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอบ้านคา
เจ้าอาวาสวัดโป่งกระทิงล่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสาทวรคุณ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลวังเย็น
เจ้าอาวาสวัดบางแพใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณอาจารคุณ (เซียน อาวุธปญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางแพ
เจ้าอาวาสวัดกลางวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาโชติคุณ (กุ้ยไฮ้ )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงโตทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมวิมล (ประเสริฐ นาควโร)
เจ้าคณะตำบลหินกอง
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์จริยาภรณ์ (สาโชติ )
รองเจ้าคณะอำเภอปากท่อ
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญญาภิรักษ์ (อนุชัย )
เจ้าคณะตำบลอ่างหิน
เจ้าอาวาสวัดเขาถ่านธรรมเสนานี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรากร
เจ้าอาวาสวัดบ้านหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิวราทร (ประทีป )
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาธกธรรมกิจ (สมจิตร วิจิตฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านเลือก
เจ้าอาวาสวัดบ้านเลือก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปริยัติคุณ
เจ้าอาวาสวัดดอนกระเบื้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณอาจารวัตร (สมยศ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลปัญญานุกูล
เจ้าอาวาสวัดดอนทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิตติคุณ (ด้วง สวาคโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านสิงห์ - หนองโพ
เจ้าอาวาสวัดบ้านฆ้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวิชัย
เจ้าอาวาสวัดท่ามะขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพัฒน์วรกิจ (ใหม่ )
เจ้าคณะตำบลหนองปลาหมอ
เจ้าอาวาสวัดชมภูพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตชัยธรรม
เจ้าอาวาสวัดโชค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรกิจโสภณ
เจ้าอาวาสวัดบ้านสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสารสุนทร (พิศิษฏ์ ญาณจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลคุ้งน้ำวน
เจ้าอาวาสวัดท่าสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมวาที (ศักดา อคฺคปญฺโญ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองราชบุรี
เจ้าอาวาสวัดเทพอาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติสุวรรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดเฉลิมอาสน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรปริยัติสุธี (สุบรรย์ สุธีโร ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธิการ (บุญช่วย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวัดแก้ว
เจ้าอาวาสวัดทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์สุตกิจ (ปรีชา ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านโป่ง
เจ้าอาวาสวัดอุทุมพรทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดท่าหลวงพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวิภูษิต (บรรจบ สีลภูสิโต)
เจ้าคณะตำบลท่าราบ
เจ้าอาวาสวัดบางลี่เจริญธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิหารการ (เดชา จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลสามเรือน
เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชินวรานุวัตร (สิงห์ )
เจ้าคณะตำบลท่าผา
เจ้าอาวาสวัดบ้านฆ้องน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสังวร (อนุวัตร กิตฺติสํวโร)
เจ้าคณะตำบลดอนตะโก
เจ้าอาวาสวัดอรุณรัตนคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบริรักษ์คามเขต (สุกิจ วรกิจโจ)
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขาเหลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรธรรมพิพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดเขาค่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ถาวรเขต (สุพัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองนางแพรว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมปัญญาพิสุทธิ์ (หลอด เขมจาโร)
เจ้าคณะตำบลเบิกไพร - ลาดบัวขาว
เจ้าอาวาสวัดปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลพัฒนาภิรัต (วิจิตร )
เจ้าคณะตำบลหนองกบ
เจ้าอาวาสวัดประชารังสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิภัชธรรมวิสิฐ
เจ้าอาวาสวัดดีบอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลภัทรกิจ (อุดม โอภาโส)
เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง - ตะนาวศรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองหมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลกิจสุนทร (เมธี )
เจ้าคณะอำเภอจอมบึง
เจ้าอาวาสวัดวาปีสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตอาจารวัตร (วิวัฒน์ )
เจ้าคณะอำเภอวัดเพลง
เจ้าอาวาสวัดคลองขนอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติถิรธรรม
เจ้าอาวาสวัดกำแพงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรญาณวินิฐ (บุญยัง )
เจ้าคณะอำเภอปากท่อ
เจ้าอาวาสวัดปากท่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพิพิธการ (ฉัฏฐ์ อิฏฺฐผโล)
เจ้าคณะตำบลดอนทราย
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยคีรีรักษ์ (ชัยวัฒน์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเขาขลุง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโป่งยอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมนาท (ดำเกิง ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอบ้านโป่ง
เจ้าอาวาสวัดท่าผา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีศาสนกิจจากร (อวยชัย ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลวัดยางงาม
เจ้าอาวาสวัดยางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวิสุทธิวัตร (สวัสดิ์ อธิวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเตาปูน
เจ้าอาวาสวัดเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ศาสนการ (เฉลิม จนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลคูบัว
เจ้าอาวาสวัดแคทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรปิยาจาร (ละมูล ปิยาจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพหัก - ดอนคา
เจ้าอาวาสวัดดอนสาลี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนวิหารธรรม (สวัสดิ์ ปวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลท่าชุมพล
เจ้าอาวาสวัดม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมาภิรัต (บุญชัย สนฺติกโร)
เจ้าอาวาสวัดอ้ออีเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตญาณคุณ (จรัญ พลญาโณ)
เจ้าคณะตำบลเขาแร้ง - เกาะพลับพลา
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำกรวย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพลธรรมาภิรัต (นิพนธ์ พลวโร)
เจ้าคณะตำบลธรรมเสน
เจ้าอาวาสวัดเขาแหลม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลกิจจานุวัตร
รองเจ้าอาวาสวัดโชติทายการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานสังวรคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัวงาม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธำรงปริยัติวงศ์ (ไพรัช ธมฺมรตโน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจจานุโยค
เจ้าอาวาสวัดดอนตลุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมขันติคุณ
เจ้าอาวาสวัดโสดาประดิษฐาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธรรมรัตน์
เจ้าอาวาสวัดไพรสะเดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสีลากร
เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดรางวาลย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาภินันท์
เจ้าอาวาสวัดดาวลอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดบ้านกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดหัวป่าพรหมสราภิรัต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคุณาภิรม
เจ้าอาวาสวัดเขาลอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนกิจสุนทร
เจ้าอาวาสวัดใหม่นครบาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธรรมวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์เจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวัฒน์ประยุต
เจ้าอาวาสวัดวังปลาช่อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนวโรภาส
เจ้าอาวาสวัดบ้านซ่อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลวรากร (รวีโรจน์ วรมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดปราสาทสิทธิ์
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูวิรุฬห์ธรรมวงศ์ (ภาณุพงศ์ พลญาโณ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูเขมาภินันท์ (ชยธร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลรัตนคุณ (สุนทร )
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำกุญชร
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
   พระครูวิบูลกิจจาทร (บุญสิน )
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
   พระครูสุจิตธรรมาภิวัฒน์ (นภดล )
เจ้าคณะตำบลอ่างหิน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดห้วยต้นห้าง
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูภัทรกิจวิหารคุณ
เจ้าคณะตำบลหลุมดิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลธรรมาภินันท์
เจ้าคณะอำเภอสวนผึ้ง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมวิภูษิต (สุเทพ ป.ธ.๓)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมสังวร (อภิชาติ อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดสุรชายาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศาสนกิจจานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลสวนผึ้ง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประกาศธีรคุณ
เจ้าคณะตำบลคุ้งกระถิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิสุทธิพลญาณ
เจ้าคณะอำเภอปากท่อ - โพธาราม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิชิตธรรมคุณ (พิเชฐ อารยธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าโป่งกระทิง
ผจร. (๒๕๕๘)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook