ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอาทรคีรีรักษ์ (ประทุม ฉนฺทปาโล)
เจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (บุญเลิศ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอหัวหิน
เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาชยาภรณ์ (ชัยชนะ ชวนปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอสามร้อยยอด
เจ้าอาวาสวัดสามร้อยยอด
จอ.ชท.
  พระครูสุนทรกิตติวัฒน์ (พนมชัย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหนองตาแต้ม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูประวิตรพุฒิคุณ (สถาน ฉนฺทลีโล)
รองเจ้าคณะอำเภอบางสะพาน
เจ้าอาวาสวัดเกาะยายฉิม
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิ์ปริยัตยานุกูล (สวัสดิ์ ธมฺมปาโล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหัวหิน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดไกลกังวล
จต.ชอ
  พระครูโสภณธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วิรตโน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลไร่เก่า - ไร่ใหม่
เจ้าอาวาสวัดธรรมรังสี
จต.ชอ
  พระครูศรีธรรมาภินันท์ (อภิเษก มุตฺตจิตฺโต ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลศิลาลอย
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำ
จต.ชอ
  พระครูพิศาลปัญญาประโชติ (สำรวย โชติปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์สิริมงคล (สถาพร สิริมงฺคโล)
เจ้าคณะตำบลพงศ์ประศาสน์
เจ้าอาวาสวัดหินกอง
จต.ชท.
  พระครูประทีปธีรคุณ (จันทร์ ธมฺมธีโร)
เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคั่นกระได
จต.ชท.
  พระครูพิพัฒน์ธรรมรักษ์ (บุญยืน ธมฺมปาโล)
เจ้าคณะตำบลทองมงคล
เจ้าอาวาสวัดทองมงคล
จต.ชท.
  พระครูโสภณวนารักษ์ (เอกราช เอกราโช)
เจ้าคณะตำบลร่อนทอง
เจ้าอาวาสวัดดงไม้งาม
จต.ชท.
  พระครูวิสิฐสาธุการ (เด่นดวง ธนนาโค)
เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเขาไม้รวก
จต.ชท.
  พระครูวิจิตพัฒนานุกูล (สมาน สุขวทฺฒโร)
เจ้าคณะตำบลหินเหล็กไฟ
เจ้าอาวาสวัดหนองตะเภา
จต.ชท.
  พระครูวีรธรรมพิทักษ์ (วิรัตน์ วีรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลกำเนิดนพคุณ
เจ้าอาวาสวัดนาผักขวง
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูประจักษ์สิริคุณ (อำนวย )
เจ้าคณะตำบลปากแพรก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูถาวรธรรมสาร (วิรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตกัลยาณคุณ (เทียน ฐิติสีโล)
เจ้าคณะตำบลศาลาลัย
เจ้าอาวาสวัดศาลาลัย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณพัฒนาภรณ์ (ทองใบ มหานาโค)
เจ้าคณะตำบลหนองแก
เจ้าอาวาสวัดเขาตะเกียบ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์ปราณเขต (ลำยง ทีปกโร)
เจ้าคณะตำบลปราณบุรี
เจ้าอาวาสวัดปากคลองปราณ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถิรธรรมดำรง (เสถียร สิริธโร)
เจ้าคณะตำบลชัยเกษม
เจ้าอาวาสวัดสามขุม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัสสรพุทธิคุณ (พรหมเมศ ภทฺทสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางสะพาน
เจ้าอาวาสวัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณมณฑลบริรักษ์ (มณฑล คุณยุตโต)
เจ้าคณะตำบลเขาล้าน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุมนธรรมสถิต (โสธร )
เจ้าอาวาสวัดสุมนาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๐)
  พระครูสุภจิตตาภิรม (สวัสดิ์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหนองแก
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรคีรีวงศ์ (ชรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองซอ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประภัสสรวรการ (มณเฑียร )
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวิบูลบรรพต (จิระศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาเขียว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุชาตคีรีเขต (เล็ก )
เจ้าอาวาสวัดรวมไทย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประจักษ์ชัยมงคล (ชัยชนะ )
เจ้าอาวาสวัดหนองมะค่า
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณคีรีรักษ์ (สุรศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประสงค์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติญาณพิสุทธิ์ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดไร่ใหม่สามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิคมประชาภิรักษ์ (เลิศ )
เจ้าอาวาสวัดนิคมประชาสรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรธรรมประภาต (ชาติ )
เจ้าอาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธ์ธรรมโสภิต (ดำรงศักดิ์ ป.ธ.๔)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ธรรมาภรณ์ (ทองเติม )
เจ้าคณะตำบลเกาะหลัก
รองเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมพิทักษ์ (น้ำผึ้ง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริศุภกิจ (ณรงค์ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอหัวหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมานุรักษ์ (เฉลิม ชีวสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลสามร้อยยอด
เจ้าอาวาสวัดพุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลสุภกิจ (จำนง ฐิตเวโท)
เจ้าคณะอำเภอกุยบุรี
เจ้าอาวาสวัดวังยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธพลาทร (สมชาย )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรสาธุกิจ (เอื่อน )
เจ้าคณะตำบลบ่อนอก
เจ้าอาวาสวัดบ่อนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศุภกิจจาภินันท์ (สุนทร )
เจ้าคณะตำบลธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรเวชวิสุทธิ์ (ไข่ ธมฺมวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
เจ้าอาวาสวัดละหาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลพัฒนากร (อดุลย์ )
เจ้าคณะตำบลเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยาธิการี (ทรงยศ )
รองเจ้าคณะอำเภอปราณบุรี
เจ้าอาวาสวัดหนองตาแต้ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิ์ปุญญาคม (เนิ่ม สิริปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตะแบกโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีวรธรรม (เล็ก ชาคโร)
เจ้าคณะตำบลหนองพลับ
เจ้าอาวาสวัดห้วยไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมวิภาส (วิชิต )
เจ้าคณะตำบลกุยบุรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวรธรรม (บุญธรรม )
เจ้าคณะอำเภอบางสะพานน้อย
เจ้าอาวาสวัดดอนมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมสถิต (สวัสดิ์ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลอ่าวน้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนิคมราษฎร์รังสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติภัทรวงศ์ (พงษ์เจริญ ป.ธ.๓)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปภัมถ์ปุญญสาร (บุญเชิด รตฺนนาโถ)
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูประภัสสรวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ อภิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูโอภาสธรรมวงศ์ (อุดมศักดิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๗)
   พระครูวิโรจน์ธรรมทัศน์ (สมทบ อุปสนฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูมนูญธรรมากร (ศักดิ์สิทธิ์ )
เจ้าคณะอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสันติธรรมานุยุต (สุชาติ )
เจ้าคณะตำบลหัวหิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปภัสสรวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลปราณบุรี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมานุจารี (ทองพูน )
เจ้าคณะอำเภอหัวหิน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอภัยธรรมสุนทร
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook