ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประภัศร์วรพินิจ (ศิวกร พุทฺธสโร)
เจ้าคณะอำเภออัมพวา
เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
ทจอ.ชพ.
  พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอบางคนที
เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสมุทรปัญญาพล (พงษ์ศักดิ์ ปญฺญาพโล)
เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตธรรมานุวัตร (เจริญศักดิ์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนวิสุทธิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วอุทยาน
ทผจล.ชพ.
  พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร)
เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
ทผจล.ชพ.(๒๕๔๕)
  พระครูรัตนปัญญาโสภณ (โชคชัย ธมฺมทฺธโช)
เจ้าคณะตำบลบ้านปรก
เจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูพิสุทธิ์ธีรานุวัฒน์ (ก้องเกียรติ ธีรวโร)
เจ้าอาวาสวัดคลองขุดเล็ก
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสมุทรวชิราภรณ์ (ปฐมชัย ปชฺโชโต)
เจ้าคณะตำบลแม่กลอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสมุทรวชิรานุวัตร (ธนัญชัย อริญฺชโย)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตกมลธรรม (กมล รวิวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดปากง่าม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร)
จต.ชอ(๒๕๕๐)
  พระครูไพศาลกิจจาภรณ์ (สุรเดช สุรเตโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
จต.ชอ(๒๕๕๒)
  พระครูปิยธรรมากร (เกษม ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบางเกาะเทพศักดิ์
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ )
เจ้าคณะตำบลบางขันแตก
เจ้าอาวาสวัดนางพิมพ์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสมุทรชัยคุณ (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดมณีสรรค์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโฆสิตสุตคุณ (สมพร )
เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสมุทรธีรคุณ (พีระ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกระพง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสสมุทรวงศ์ (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดโพงพาง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสมุทรโพธิคุณ (นครชัย ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสมุทรคุณาธาร (สายชล นิติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางน้อย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิกิจจากร
เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบางจะเกร็ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมนิเทศ (สุนทร สุทฺธจิตฺโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลสมุทรกิจ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล
เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรวุฒิคุณ (เพิ่ม วุฑฺฒิสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิกรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลสวนหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสมุทรกิจ
เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรสิทธิวัฒน์ (ปฐวี )
เจ้าคณะตำบลกระดังงา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย)
รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณคุณาภรณ์ (วิทยา วรปุญฺโญ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรสมุทรกิจ (เจริญ สุวีโร)
รองเจ้าอาวาสวัดตะโหนดราย
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูอาทรวิริยานุวัตร (สุชาติ สุธีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
ผจร.
  พระครูอาทรสมุทรคุณ (ณัฐพล ณฏฺฐิโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ
ผจร.
  พระครูพิธานรัตนปราการ (ดำริห์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูถาวรธรรมประสิทธิ์ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดธรรมประสิทธิ์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร
เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook