ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดราชบุรี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวัชรสุวรรณาทร (ลูกชุบ ธมฺมโชโต)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
จล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูฌานวัชราภรณ์ (ห่วย จกฺกวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอำ
เจ้าอาวาสวัดห้วยทรายใต้
จอ.ชพ.
  พระครูพิทักษ์วัชรกิจ (หมื่น )
เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าปล้อง
เจ้าอาวาสวัดหนองหญ้าปล้อง
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยวัชรคุณ (เผือน ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอบ้านลาด
เจ้าอาวาสวัดช่อม่วง
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธพัชโรภาส (เหวี่ยน พฺรหฺมจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองเผาถ่าน
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูไพศาลพัฒนานุกูล (พัว อสิญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านลาด
เจ้าอาวาสวัดห้วยเสือ
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวาทีวรวัฒน์ (กล้า วีรรตโน)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูวิกรมวัชรกิจ (อินทศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดไตรโลก
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวัชรชัยธรรม (ศุภชัย ชยธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลท่าราบ - ช่องสะแก
เจ้าอาวาสวัดเพชรพลี
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลวัชรธรรม (จิตติพร )
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวัชรธรรมคุณ (วิเชียร กลฺยาณธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธา
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวัชรกิจโกศล (เพิ่มศักดิ์ โชติญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองเตียน
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตวัชรากร (เสรี )
เจ้าคณะตำบลหัวสะพาน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูจันทวชิรคุณ (ประเทือง จนฺทโสภโณ)
เจ้าคณะตำบลทับคาง
เจ้าอาวาสวัดดอนทราย
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูญาณเพชรรัตน์ (เทวินทร์ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดยาง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูมนูญศีลสังวร (แถม สีลสํวโร)
เจ้าคณะตำบลชะอำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดช้างแทงกระจาด
จต.ชท.
  พระครูวชิรชลธาร (สมชาย ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดคลองสายหนึ่ง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิวัชราจารย์ (เยี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กรุ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์วัชโรทัย (แย้ม )
เจ้าอาวาสวัดดอนบ้านใหม่
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุปถัมภ์วัชรคุณ (ธีระพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดพุสวรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมวชิราภรณ์ (ศักดา )
เจ้าอาวาสวัดสวนโมก
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยวัชรวงศ์ (พงษ์เทพ )
เจ้าอาวาสวัดสำมะโรง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวัชรกิจจานุกูล (ถนอม )
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมวัชรากร (ธนัญชัย )
เจ้าอาวาสวัดเขากระปุก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวัชรกิตตยาธาร (กิตติคุณ )
เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิรุฬห์วัชรธรรม (ศิริชัย )
เจ้าอาวาสวัดขุนตรา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐวัชรธรรม (ยวง )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ลอย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวัชรพงศ์สถิต (ประยูร )
เจ้าอาวาสวัดยางน้ำกลัดใต้
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุวงศ์วัชรกิจ
เจ้าคณะตำบลแก่งกระจาน - สองพี่น้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิถิวชิรธรรม
เจ้าคณะตำบลวังจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวัชรธรรม
เจ้าคณะตำบลชะอำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์วชิรปัญาวุฒิ
เจ้าคณะตำบลหนองศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจักษ์วัชรธรรม (ประจักร )
เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวัชรานุกิจ
เจ้าคณะตำบลบางตะบูน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพัชรศาสน์
เจ้าคณะตำบลท่าไม้รวก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลวัชรกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์พัชรสาร
เจ้าคณะตำบลท่าแลง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริทัศนียคุณ
เจ้าคณะตำบลท่ายาง - ท่าคอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัชรสารธรรม (ฉลวย )
เจ้าคณะตำบลเขากระปุก - กลัดหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรวัชรการ ( อพโล)
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดลิ้นช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์วชิรกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองจอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัชรินทรขีลารักษ์
รองเจ้าคณะอำเภอท่ายาง
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัชรชลธรรม
เจ้าคณะอำเภอท่ายาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรรัตนวงศ์
เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์วัชรวงศ์
เจ้าคณะตำบลวังไคร้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัชรธรรมนาถ
เจ้าคณะตำบลโรงเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรวัชรกิจ
เจ้าคณะตำบลถ้ำรงค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลสมอพลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวชิรากร
เจ้าคณะตำบลตำหรุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตกิตติคุณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีวัชราภรณ์
เจ้าคณะตำบลบางเค็ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธรัตนาภิบาล
เจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
เจ้าอาวาสวัดเขาตะเครา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิกรมพัชรธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยวัชราภรณ์
เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ญาณวัชร์
เจ้าคณะตำบลหนองกะปุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรศิลปาคม (นริศ นริสฺสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติวัชรคุณ
เจ้าคณะตำบลนาพันสาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัชรวีรวงศ์
เจ้าคณะตำบลห้วยโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรโพธิวิโรจน์
เจ้าคณะตำบลโพธิ์พระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติวัชราภรณ์
เจ้าคณะตำบลบางจาน - หนองโสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทรวชิราภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม - ธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมรัตน์
เจ้าคณะตำบลไร่ส้ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลวัชรกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวรวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าอวาสวัดเขาตะเครา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวชิรธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านแหลม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปุญภัทรปุญญาคม
เจ้าคณะตำบลบ้านทาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติวชิรากร
เจ้าคณะตำบลคลองกระแชง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตวัชรกิจ (สงวน พุทธสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแหลม
เจ้าอาวาสวัดบางลำภู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวัชราทร (ประภัคดิ์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูวัชรกิจจานุกิจ (สมศักดิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดในกลาง
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูญาณสิทธิโสภณ (น่วม )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาสมณารามราชวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวัชรธรรมโสภิต (ชุบ สุปภาวโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่ายาง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูอุทัยบุญวัชร์ (บุญยิ่ง จิราภิปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอุทัยโพธาราม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิบูลพัชรกิจ (บุญมา )
เจ้าอาวาสวัดป่าเขากลิ้ง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูจันทรธรรมโชติ (สมัย )
เจ้าอาวาสวัดห้วยไผ่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูปิยธรรมาภิยุต
เจ้าคณะตำบลท่าราบ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวินิจสมณการ (ช้าง อินฺทโชโต)
เจ้าคณะอำเภอท่ายาง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวัชรญาณโสภิต
เจ้าคณะตำบลท่ายาง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมธรรมปโชติ
เจ้าคณะตำบลบ้านลาด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูจิรพัฒนาทร
เจ้าคณะตำบลชะอำ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook