ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปริยัตยาภิรม (สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
จจ.
  พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่
รจจ.
  พระครูอนุภาสวุฒิคุณ (กระจ่าง อนุภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเคียนซา
รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเกาะกลาง
เจ้าอาวาสวัดน้ำรอบ
ทป.จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติวรรณวิมล (วัชรินทร์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิม
เจ้าอาวาสวัดชโลตตมาราม
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริทีปคุณากร (ประจวบ ปญฺญาทีโป ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
เจ้าอาวาสวัดคุณาราม
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวิมลสังฆกิจ (พิรุณ ฐานทตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดดอนกะถิน
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริทีปรัต (นิพนธ์ วรกวินฺโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีธนู
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอินทธรรมวงศ์ (ธรรมศักดิ์ อคฺควํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพนม
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิเวกสุตาคม (สมนึก )
เจ้าอาวาสวัดวิเวการาม
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมชัย (พิเชษฐ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทุ่ง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริธรรมวัฒนากร (ณัฐพงศ์ ณฎฺฐวํโส)
เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ
เจ้าอาวาสวัดเวียงสระ
จอ.ชท.
  พระครูพิทักษ์เจติยานุกูล (สุเทพ สุเทโว ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอไชยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิพัฒนากร (ประดับ ถิรจิตฺโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติธรรมรักษ์ (ดุสิต โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง
เจ้าอาวาสวัดละไม
ทผจล.ชอ.(๒๕๒๙)
  พระครูจิรเจติยาทร (เชษฐกร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิชัยธรรมสาร (สุนทร )
เจ้าคณะตำบลนาสาร
เจ้าอาวาสวัดพัฒนารมย์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูมานิตปุญญากร (น้อม )
เจ้าคณะตำบลตลาดไชยา
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสรัตนากร (อรุณ )
เจ้าคณะตำบลช้างขวา
เจ้าอาวาสวัดพ่วง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ (ล้าน เขมจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางงอน
เจ้าอาวาสวัดเกษมบำรุง
จต.ชท.(๒๕๕๖)
  พระครูนิโครธธรรมวิสุทธิ์ (จเร จรณโก)
เจ้าคณะตำบลตลาด
เจ้าอาวาสวัดไทร
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูพิสุทธิธรรมโชติ (วีระชาติ วิสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลเสวียด
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิคมธรรมพินิต (พินัย สิริธโร)
เจ้าคณะตำบลสองแพรก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอาคมปัญญาคุณ (นาวี ปญฺญาคโม)
เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดตรณาราม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสกิจสาร (กัมพล กิจฺจสาโร)
เจ้าคณะอำเภอพระแสง
เจ้าอาวาสวัดแสงสะท้อน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนธารารักษ์ (พิรมณ์ ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลชลคราม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชลาธรธำรง (สุวรรณ ธิติวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลศรีวิชัย
เจ้าอาวาสวัดสถลธรรมาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูถิรบุญญากร (สถิตย์ ถิรปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดสันติวราราม
ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์แหลมสอ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปุญญทีปกร (จำเนียร เตชปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดคีรีมาส
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสังวรบุญกิจ (บุญฤทธิ์ จิตฺตสํวโร)
เจ้าอาวาสวัดปัฏนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตธรรมสิทธิ์ (สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลขุนทะเล
เจ้าอาวาสวัดสมหวัง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติชยารักษ์ (อุดมศักดิ์ ปณฺณญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดชยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตธรรมวัตร (ศักดิ์ชาย )
เจ้าคณะตำบลดอนสัก
เจ้าอาวาสวัดท้องอ่าว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณสัทธากิจ (เพิ่ม )
เจ้าอาวาสวัดแสงอรุณศรัทธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกัลยาณธรรมวาที (ปรีชา )
เจ้าอาวาสวัดคลองปราบกัลยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลปุญญสุนทร (ชะโอด )
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิภาตารักษ์ (สถิต )
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพนม
เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตปัญญาภรณ์ (อนุชิต )
เจ้าอาวาสวัดสมุหนิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์จันโทภาส (พิพัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดแหลมทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาธรรมคุณ
เจ้าอาวาสวัดนางห้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวรรณวิสุทธิ์ (เนี่ยม จารุวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
เจ้าอาวาสวัดน้ำหัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสุธรรมาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์นิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลคุณาภรณ์ (ประพันธ์ สุจิณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
เจ้าอาวาสวัดอภัยเขตตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมกิจจานุการ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิตติธรรมคุณ
เจ้าอาวาสวัดมูลเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมหาเจติยารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลสีลานุวัตร
เจ้าคณะตำบลบางใบไม้
เจ้าอาวาสวัดกลางเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมาธร (อารมณ์ สิริธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอิปัน
เจ้าอาวาสวัดย่านดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลพัฒนานุกิจ (สุจินต์ ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางกุ้ง
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์ (รุ่งเรือง ธมฺมปวโร ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอไชยา
เจ้าอาวาสวัดเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมิศราภรณ์ (ชาติชาย )
เจ้าอาวาสวัดถนนสุวรรณประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีโพธยาภรณ์ (สุจินต์ สุจิณฺโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดโพหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมรักษ์ (วิเชียร ธมฺมปาโล)
เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์
เจ้าอาวาสวัดแสงประดิษฐ์
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสุวรรณาภรณ์ (จารึก ปภาโส ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดแหลมสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวราภิยุต (แสวง ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม
เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมานันท์ (สมหมาย )
เจ้าคณะตำบลพรุพี
เจ้าอาวาสวัดสุคนธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมสุนทร (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ่อผุด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรธรรมพิมล (ทิม )
เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร
เจ้าอาวาสวัดโฉลกศิลาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุตตมฃลานุยุต (สมเดช )
เจ้าคณะตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิลาศนวกิจ (วิชิต )
เจ้าคณะตำบลเคียนซา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารโสตถิคุณ (สวัสดิ์ กิตฺติสาโร)
รองเจ้าคณะอำเภอพุนพิน
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเซียด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีกาญจนาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลพลายวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์วรธรรม (สว่าง ชิรารกฺโข)
เจ้าคณะตำบลป่าเว
เจ้าอาวาสวัดวิโรจนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธำรงคุณ
เจ้าคณะตำบลคลองน้อย
เจ้าอาวาสวัดบุญบันเทิง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลท่าทองใหม่
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลศุภกิจ
เจ้าคณะตำบลท่าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสารธรรมรัต (ชัยวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลหัวเตย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรัทธาสุนทร ( สุนฺทโร)
เจ้าคณะตำบลกรูด
เจ้าอาวาสวัดอุดมศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตวัฒนาภรณ์ (ภาระดา )
เจ้าคณะอำเภอพุนพิน
เจ้าอาวาสวัดท่าตลิ่งชัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณเจติการาม (อุดมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลตะกรบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตสรคุณ (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมทีปากร (ธนิต ธมฺมฏโฐ)
เจ้าอาวาสวัดน้ำตกหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต (ประสิทธิ์ ปุปฺผคนฺโธ)
เจ้าคณะอำเภอชัยบุรี
เจ้าอาวาสวัดสมัยสุวรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรสังฆานุกูล (สมนึก )
เจ้าคณะตำบลบางงอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทนวการ (ประภาส โกวิโท)
เจ้าคณะอำเภอเคียนซา
เจ้าอาวาสวัดพุนพินใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิจโกศล (โกศล )
เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคีรีเขตคณารักษ์ (สมปอง ฐิตญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน
เจ้าอาวาสวัดตาขุน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมากร (สถิต )
เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์สุนทร
เจ้าคณะตำบลท่าเคย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมาภิยุต (จำนรรค์ ชาตเมโธ)
เจ้าคณะตำบลบ้านส้อง
เจ้าอาวาสวัดเขานิพันธ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวรวุฒิ (สากล โกวิโท ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลท่าชนะ
เจ้าอาวาสวัดชัยธาราวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมธรรมโกศล
เจ้าคณะตำบลประสงค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมากร
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ธรรมรุจิ (วิลาส ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอดอนสัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิโครธนันทคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลธรรมโสภิต
เจ้าอาวาสวัดบ้านไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธธรรม (คลาย คนฺธสุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าทอง
เจ้าอาวาสวัดจันทาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัชรากร (วิเชียร วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอดอนสัก
เจ้าอาวาสวัดชลคราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์คีรีวงศ์ (จำเริญ ฐานภทฺโท ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตลิ่งงาม
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมถวิกรม (ประจวบ วชิรญาโญ)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอานันทคุณากร (ซ้าย นนฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดหาดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีบรรพตพิชัย (เจรียง ฐิตปุญโญ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเขาศรีวิชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลศรัทธาธรรม
เจ้าอาวาสวัดกุศลศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรัทธาโสภิต (ประกอบ วชิรญาโณ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธรรมรังสี (ถาวร เขมรํสิโย)
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรธรรมานุกูล (ชัยวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองตาล
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูปคุณสัทธาทร (อติชาต )
เจ้าคณะตำบลช้างซ้าย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร
ผจร.(๒๕๕๖)
  พระครูกิตติวัฒนานุกูล (พิสูจน์ศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลท่าโรงช้าง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งเซียด
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปัญญาคมสถิต (ถวิล ฐิตปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
จอ.ชพ. (๒๕๒๓)
   พระครูธีรธรรมานุยุต (ธีระยุทธ )
เจ้าคณะตำบลตลาด (ธ)
เจ้าอาวาสวัดวิภาวดีกาญจนา
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูปัญญาสารโสภณ (ธำรงค์ ปญฺญาสาโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๓๘)
   พระครูสุนทรธรรมพินิจ (เที่ยง ญาณุชุโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๔๑)
   พระครูสุธรรมพรหมวัฒน์ (เสกสรร สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๔๗)
   พระครูสิริธรรมวรานุยุต (ยงยุทธ ฐิตามโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๔๗)
   พระครูอมรวิหารวัตร (สุทธิเวช )
เจ้าคณะตำบลกะแดะ (ธ)
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๕)
   พระครูอรรถจริยาภิสิทธิ์ (ทนงค์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูโสภณวีราภรณ์ (สมชาย อติวีโร)
เจ้าอาวาสวัดนิกรประสาท
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโชติธรรมวราภรณ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวัฒนธรรมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมบูชา พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณจิตตสุนทร (โสภณ ปิยจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบางกล้วย
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook