ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสงขลา - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีคณาภิรักษ์ (พงศธร เขมจาโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอระโนด
เจ้าอาวาสราษฎร์บำรุง
จอ.ชพ.(๒๕๔๔)
  พระครูสิริจันทโชติ (ปาน จนฺทสุวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาทวี
เจ้าอาวาสวัดเขตตารา
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณคณาภิบาล (กล่อม ปญฺญาคโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคลองหอยโข่ง
เจ้าอาวาสวัดโคกเหรียง
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติธรรมวิธาน (พริ้ม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลควนรู
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวัฒนาภรณ์ (สุภัทร อริโย)
เจ้าคณะตำบลนาทวี
เจ้าอาวาสวัดนาทวี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดในวัง พระอารามหลวง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสิกขการ (สะพรั่ง กิตฺติญาโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลระวะ
เจ้าอาวาสวัดใหญ่
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิรัตธรรมโชติ (มีชัย พุทฺธสุภโร)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
จอ.ชท.
  พระครูอาทรวรคุณ (สุนทร เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.
  พระครูเกษมโพธิกิจจาทร (สมบูรณ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณรัตนบัณฑิต (เทพรัตน์ อริยวํโส ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์งาม
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมโชติวัฒน์ (เฉิน )
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมเขต
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสีลวรวัฒน์ (สุวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปุญญาพิศาล (วิชาญชัย กตปุญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ
เจ้าอาวาสวัดพะโคะ
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวรคุณโสภณ (สุขสวน )
เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูชยุตสุตคุณ (ชยันต์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติธำรง (ดำ )
เจ้าคณะตำบลบางเหรียง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิศิษฏ์สารธรรม (สุทธิ )
เจ้าคณะตำบลสะพานไม้แก่น
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติปริยัติสุนทร (สนอง กิตฺตปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลทุ่งขมิ้น
ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดแม่เปียะ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิสุตรักษ์ (พิศ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลแม่ทอม
เจ้าอาวาสวัดศาลาโพธิ์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติกิตติสาร (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลวัดขนุน
เจ้าอาวาสวัดวาส
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิธรรมญาณ (ผิน )
รักษการเจ้าคณะอำเภอควนเนียง
เจ้าคณะตำบลควนเนียง
เจ้าอาวาสวัดโพธิธรรมาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปาโมกข์คณานุรักษ์ (สมบูรณ์ อโสโก)
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าอาวาสวัดวารีปาโมกข์
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณธรรมรักขิต (นิพนธ์ ฐิติโก)
เจ้าคณะตำบลนาหม่อม
รองเจ้าอาวาสวัดป่ากอสุวรรณาราม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประภัสสรปัญญาคุณ (ไสว ชวนปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลจะโหนง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งแนะ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนวรากร (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตกิตติวัฒน์ (พิภพ )
เจ้าคณะตำบลเทพา
เจ้าอาวาสวัดควนหมาก
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเมธปริยัติสุนทร (สนอง ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดหัวป้อมนอก
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรสุตาภรณ์ (ชัชรินทร์ จตฺตภโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านพรุ
เจ้าอาวาสวัดชินวงศ์ประดิษฐ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวรสุตาภรณ์ (ประเสริฐ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดควนหวาด
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูเกษมพัฒนคุณ (จันทร์ )
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิมลธรรมวิจิตร (จรูญ )
เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพลิทธิธรรมวงศ์ (สมทรง อิทฺธิพโล)
เจ้าอาวาสวัดชะแม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูญาณโกศล (กล้าย ญาณสํวโร)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำตลอด
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวาปีบุญญากร (ไกรสร )
เจ้าอาวาสวัดปลักหนูเหนือ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูธรรมกถาสุนทร (อิทธิกร )
เจ้าอาวาสวัดนางเหล้า
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูติตถานุรักษ์ (ชัยวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดท่าพรุ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูคชสารรักษา (อนุชิต )
เจ้าอาวาสวัดช้างคลอด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลสมณกิจ (เสรี )
เจ้าอาวาสวัดแพรกสุวรรณ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒนมงคล (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดเจริญภูผา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรภัทรคุณ (จักรภัทร )
เจ้าอาวาสวัดศาลาหลวงบน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนวการวิจิตร (สัญญา )
เจ้าอาวาสวัดนิคมประสาท
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณคีรีสถิตย์ (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรรถกิจไพศาล (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลสะบ้าย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตกิตตยาทร (วิชิต )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปราโมทย์ธรรมกิจ (นิคม )
เจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแหลมทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศรธรรมวิธาน (มิ่ง ปภสฺสโร ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
เจ้าอาวาสวัดสระเกษ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมุนีวงศานุวัตร
เจ้าอาวาสวัดแหลมทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณกิจจานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตรัตนบรรพต (ณพฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมานคุณารักษ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิสุตากร
เจ้าคณะตำบลคลองหอยโข่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธราภรณ์
เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์เขตตาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอบางกล่ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประคุณกิจจานุยุต (อุทัย สหอุทโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๓
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาศาสนกิจ
เจ้าคณะตำบลนาหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรสุตาธิคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอระโนด
เจ้าอาวาสวัดสามบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทปัญญารัตน์
เจ้าคณะตำบลวัดสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชตยาธิคุณ (ดวงแข โชติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดในวัง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทปัญญาทร
เจ้าคณะตำบลบ้านโหนด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมานุกิจ (จำลอง สุนฺทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสะบ้าย้อย
เจ้าอาวาสวัดคูหา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณวิริยานุศาสก์ (สว่าง วิริยาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพังลา
เจ้าอาวาสวัดวังปริง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติกิจโกศล
เจ้าคณะตำบลปริก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์กิตติสุนทร
เจ้าคณะตำบลคลองทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรคุณาภรณ์ ( ภทฺทวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเทพา
เจ้าอาวาสวัดสุริยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจุมพลวรพินิต
เจ้าคณะตำบลชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมาภิยุต
เจ้าอาวาสวัดหัวถิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรสุตคุณ
เจ้าคณะอำเภอจะนะ
เจ้าอาวาสวัดขุนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลระโนด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์
เจ้าคณะตำบลคูขุด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลชิงโค เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบัณฑิตธรรมาลังการ
เจ้าคณะอำเภอสะเดา
เจ้าอาวาสวัดยางทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกิตศาสนการ
เจ้าคณะตำบลบางกล่ำ
เจ้าอาวาส วัดบางหยี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณภัทรธรรม
เจ้าคณะตำบลป่าขาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตรัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลทุ่งลาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมานุรักษ์ (จร ธมฺมปาโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลทับช้าง
เจ้าอาวาสวัดสะท้อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจจาภิรม
รองเจ้าคณะอำเภอสิงหนคร
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตาธรรมรัต
เจ้าคณะตำบลลำไพล - ท่าม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนโชติ
เจ้าคณะตำบลคูเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชินวงศ์ธรรมวัตร
เจ้าคณะตำบลพะตง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทสารกิจ
เจ้าคณะตำบลจะทิ้งพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภิชาติปัญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ชัยวงศ์
เจ้าคณะตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมคุณากร
เจ้าคณะตำบลน้ำน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมธาดา
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่
เจ้าอาวาสวัดม่วงค่อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรกิจจานุยุต ( ญานธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสทิงพระ
รองเจ้าอาวาสวัดจะทิ้งพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพบูลกัลยาณวัตร
เจ้าคณะตำบลทำนบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสตถิธีรคุณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์สุตคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา
เจ้าอาวาสวัดทุ่งหวังใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมนิเทศก์
เจ้าคณะอำเภอรัตภูมิ
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทุ่งคา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมวาที
เจ้าคณะตำบลคูขุด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลเกาะใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลท่าชะมวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริเมตตาภรณ์
เจ้าคณะตำบลสทิงหม้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณสิงหธรรม
เจ้าคณะตำบลม่วงงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลท่าประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริญาณวิมล
เจ้าคณะตำบลคูหาใต้
เจ้าอาวาสวัดเกาะบกรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน สนฺตจิตโต)
เจ้าคณะตำบลหาดใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหงษ์ประดิษฐาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธสุตคุณ
เจ้าคณะตำบลควนลัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรปริยัติกิจ (เจริญ อติชาคโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ่อยาง เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล (อนุกูล )
เจ้าคณะตำบลหัวเขา
รองเจ้าอาวาสวัดวาส
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลถาวรกิจ (กรวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดมหัตตมังคลาราม
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูพัฒนาปัญญาทร (ประยงค์ ปญฺญาทีโป)
รองเจ้าอาวาสวัดโคกเหรียง
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูจิรกิจจานุยุต (วินัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเอก
ผจร.(๒๕๕๕)
  พระครูภัทรกิจจานุกูล (เจริญ วฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเอก
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูเจี้ยง ยสธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดชลธาร์วาส
(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบวรชัยวัฒน์ (วันชัย เมธิโก)
เจ้าคณะอำเภอสะเดา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดกอบกุลรัตนาราม
จอ.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิจิตรศีลาจาร (ประสิทธิ์ ชาตวณฺโณ)
รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
เจ้าอาวาสวัดห้วยพุด
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูพลปุณยาภิบาล (สุรวุฒิ )
เจ้าคณะอำเภอเทพา (ธ)
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูประภัสสรสีลโสภณ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลสะเดา - จังหวัดสตูล (ธ)
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสุธรรมเขตคณารักษ์ (สุชิน ธมฺมธโร)
เจ้าอาวาสวัดปัจจันตาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุภัทรปัญญาคุณ (สุรีย์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาล้อม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูศาสนการโกวิท (สมพงษ์ )
เจ้าคณะอำเภอระโนด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริญาณวิมล (อุบ )
เจ้าคณะอำเภอจะนะ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์สังฆกิจ (วิชัย อภิวิชโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำขาว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติสารธรรมวัตร
เจ้าคณะตำบลระโนด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสันตยาภิยุต
เจ้าคณะตำบลคอหงส์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิสุทธิธรรมประโชติ (ชัยยุทธ )
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒน์สิริชัย (เอื้อม )
เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ - นาหม่อม - รัตภูมิ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุภัทรธรรมากร (ประเทือง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอหาดใหญ่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุพัฒนสมาจาร
เจ้าคณะตำบลชะแล้ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิพิษฐ์สมาจาร (ประกิจ อาทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา - สตูล (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุธรรมวรประสาธน์
เจ้าคณะตำบลเทพา (ธ)
เจ้าอาวาสวัดลำพดจินดาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโกศลอรรถกิจ
เจ้าคณะตำบลบ่อยาง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook