ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดนราธิวาส - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโอภาสชลธาร (วีระ ฐิติโก)
เจ้าอาวาสวัดชลธาราสิงเห พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวรปัญญาประยุต (ประกอบ ปญฺญาธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอรือเสาะ - ศรีสาคร
เจ้าอาวาสวัดราษฏร์สโมสร
จอ.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูรัตนจันทประโชติ (จันทร์แก้ว )
เจ้าคณะตำบลไพรวัน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอนุกิจสุนทร (บุญช่วย ปุญฺญโช)
เจ้าคณะตำบลตันหยงมัส
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปริมังคลานุรักษ์ (วิรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดปริมังคลาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูภัทรธรรมภาณี
เจ้าคณะตำบลพร่อน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยวรคุณ
เจ้าคณะอำเภอตากใบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมานุรักษ์ (นุ้ย ติกฺขวีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตากใบ
เจ้าอาวาสวัดธารากร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ธรรมานุกูล
เจ้าคณะตำบลลำภู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรเทพวิมล
เจ้าคณะอำเภอสุไหงโก-ลก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสีลขันธ์ (เคลื่อน ฉนฺทสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนบุญเขต
เจ้าคณะอำเภอเมืองนราธิวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมาภิรม
เจ้าคณะตำบลพร่อน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบริหารสังฆานุวัตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมโชติ (พร ธมฺมโชโต ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอยี่งอ - บาเจาะ
เจ้าอาวาสวัดพนาสณฑ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาภิรมย์
เจ้าคณะตำบลบางนาค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูการุณยนิวิฐ
เจ้าคณะอำเภอระแงะ - จะแนะ - เจาะไอร้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศศาสนคุณ
เจ้าคณะตำบลสุไหงโก-ลก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมอินทโชติ (นุ่ม )
เจ้าอาวาสวัดเกษตรธิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรศาสนธรรม
เจ้าคณะอำเภอแว้ง - สุคิริน
รองเจ้าอาวาสวัดนิคมแว้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิสีลาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดนิคมแว้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิคุณาทร (สัญญา สญฺญโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิทธิสารประดิษฐ์
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสถิตสีลาจาร (หล้า )
เจ้าอาวาสวัดโต๊ะโม๊ะ
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรธรรมวัตร (สุรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดสวนธรรม
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook