ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริพรหมสุนทร (อนุชา อนุชาโต ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลปะนาเระ
เจ้าอาวาสวัดพรหมประสิทธิ์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทวโรภาส (เป้า จนฺทปชฺโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดโรงวาส
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกศลกิจวิธาน (สุบิน )
เจ้าคณะอำเภอเมือง - หนองจิก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมุจลินทวาปีวิหาร พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๒)
  พระครูสุตกิจสโมสร (จรินทร์ ปญฺญาวุโธ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลอาเนาะรู
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโกศลกิตติคุณ (ธรรมนูญ พลวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลช้างให้ตก
เจ้าอาวาสวัดบันลือคชาวาส
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (เจรียง โฆสธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูไพศาลขันตยาทร (สมยศ ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติวชิรโสภณ (มนัส มหพฺพโล)
เจ้าอาวาสวัดโบกขรณี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูธนสารสาทร (ประพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดธนาภิมุข
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตโพธิคุณ (จ่าง )
เจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดศรีมหาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธรรมโสภณ (สันต์ )
เจ้าคณะอำเภอสายบุรี - ไม้แก่น
เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สุวรรณากร (จรัญ )
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณากร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตธรรมธาดา (ชอบ )
เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน
เจ้าอาวาสวัดบุพนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสัทธาภิยุต (แจ้ง )
เจ้าคณะตำบลมายอ
เจ้าอาวาสวัดมาลีนิเวศน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณกิจ (ถัด )
เจ้าคณะตำบลยะรัง
เจ้าอาวาสวัดสุขาวดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรญาณคุณ (เจิม ปวรญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไม้แก่น
เจ้าอาวาสวัดทุ่งคล้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนวการโสภณ (จวน อภิวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
เจ้าอาวาสวัดมะกรูด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปราโมทย์สีตคุณ (เพ็ง )
เจ้าอาวาสวัดทรายขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตนิคมธรรม (จวน อภิวฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโคกโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดนิคมสถิตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ธรรมานุรักษ์ (ไสว )
เจ้าคณะตำบลยามู - ปิยามุมัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีวัฒนวิมล (ชวน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลตะลุบัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตเขตตารักษ์ (นิวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลเตราะบอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมาทร (ประมุข )
เจ้าคณะอำเภอยะหริ่ง
เจ้าอาวาสวัดปิยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยกิจจานุกูล (วิเชียร )
เจ้าคณะอำเภอยะรัง - มายอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมประดิษฐ์ (เจียร )
เจ้าคณะตำบลมะกรูด
เจ้าอาวาสวัดปุราณประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรนาถโพธิคุณ (อุดม )
เจ้าคณะตำบลทุ่งพลา
เจ้าอาวาสวัดอรัญวาสิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิจสมณการ (จวง จนฺทลาโภ)
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
เจ้าอาวาสวัดควนนอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรปัญญาภรณ์ (สิน มหาปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลคอกกระบือ
เจ้าอาวาสวัดดอนตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมะปริงวารีราม
รจจ.


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook