ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิจิตรคณานุกูล (รมย์ )
เจ้าคณะอำเภอกงหรา
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูปภัศร์คุณาทร (สัมผัส )
เจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน
เจ้าอาวาสวัดท่าลาด
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนกิจจานุกูล (สุธรรม )
เจ้าคณะอำเภอบางแก้ว
เจ้าอาวาสวัดรัตนวราราม
จอ.ชอ.
  พระครูประศาสน์กิจโกศล (ขาว จนฺทูปโม ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพะยูน
เจ้าอาวาสวัดพรุพ้อ
จอ.ชอ.(๒๕๓๔)
  พระครูขันตยาภรณ์ (พรหม ขนฺติโก ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอควนขนุน
เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกาแก้ว (วิเชียร ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
รักษาการเจ้าคณะตำบลเขาเจียก
เจ้าอาวาสวัดโคกชะงาย
ทจอ.ชอ.
  พระครูวิจิตรธรรมวิภัช (ธีรภัทร เตชธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพัทลุง
เจ้าอาวาสวัดจินตาวาส
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกาชาด (วิษณุ )
เจ้าคณะตำบลทะเลน้อย
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิสิฐพัฒนคุณ (ประคอง ธมฺมปาโล)
เจ้าคณะตำบลท่ามิหรำ
เจ้าอาวาสวัดอภยาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูการาม (แอบ )
เจ้าคณะตำบลปรางหมู่
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประพัฒน์นิคมเขต (สมใจ ภูริปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลลำสินธุ์
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตบุญญากร (บุญฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลเขาปู่
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิสิฐวรธัช (จิตร์ ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลชัยบุรี
เจ้าอาวาสวัดเขาเมืองเก่า
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิธรรมวัชร์ (วิรัตน์ ฉนฺทกาโม)
เจ้าคณะตำบลป่าบอน
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูศาสนธรรมธำรง (ฮ่วน )
เจ้าอาวาสวัดสะทังใหญ่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวุฒินิคมเขต (คล่อง )
เจ้าอาวาสวัดประดู่หอม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิสารมงคล (สุชีพ )
เจ้าอาวาสวัดพระเกิด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูธรรมคุณประสิทธิ์ (นิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดสมหวัง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณกิตติสุนทร (เพรียง )
เจ้าอาวาสวัดเขาป้าเจ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกัลยาณพุทธิคุณ (สมนึก )
เจ้าอาวาสวัดบ้านนา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติรัตนากร (ธรรมรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดหูแร่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิโครธวรคุณ (ฉว่าง )
เจ้าอาวาสวัดต้นไทร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตกิจจาภิวัฒน์ (สำเริง ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดประจิมทิศาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตกิจสุนทร (ทวีป ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดโคกทราย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริสุตคุณ (บุญนำ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิรินิติสาร (ช้อย ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลท่าแค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสุวรรณสถิตย์
เจ้าคณะตำบลหานโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีกันตศีลาลังการ (กันภัย ป.ธ.๖)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมาภิรักษ์ (ฟอง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอศรีนครินทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวันคณารักษ์ (ประพัฒน์ )
เจ้าคณะอำเภอป่าพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์ปิยคุณ
เจ้าคณะตำบลเกาะนางคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรธรรมาทร
เจ้าคณะตำบลนาขยาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ )
เจ้าคณะตำบลพนมวังก์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชยานุกิจโกศล
เจ้าคณะตำบลเขาชัยสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันตยาภิวัฒน์ (ครื้น )
เจ้าคณะอำเภอปากพะยูน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสังฆคุณ
เจ้าคณะตำบลนาโหนด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสิรธรรม (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลปากพะยูน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวัตร (พยอม อนาลโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านนา
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวัฒน์ (เสวียน )
เจ้าคณะอำเภอศรีบรรพต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกวีวราภรณ์
เจ้าคณะตำบลควนมะพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์ธรรมวาที (สันทัด )
เจ้าคณะตำบลดอนประดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยเขตรัตนารักษ์ (ปรีชา )
เจ้าคณะตำบลนาปะขอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิรธรรมานุยุต (อภิรมย์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกิจจานุโยค
เจ้าคณะอำเภอตะโหมด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประยุตธรรมกิจ (วิชาญ )
เจ้าคณะตำบลตะโหมด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลโคกทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลป่าพะยอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิตยาทร (พงษ์ศิริ )
เจ้าคณะตำบลมะกอกเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรกิจจาภรณ์ (เสถียร )
เจ้าคณะตำบลชะมวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมานันท์
เจ้าคณะตำบลท่ามะเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิสาครธรรม (สาคร )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมวิภัช
เจ้าคณะตำบลกงหรา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรธรรมจารี (ผล อิสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอป่าบอน
เจ้าอาวาสวัดทุ่งนารี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติคุณากร
เจ้าคณะตำบลควนฝาละมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนศาสนาทร (สมใจ )
เจ้าคณะตำบลตำนาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลวิสุทธารักษ์ (ดวน )
เจ้าคณะตำบลควนขนุน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมาวุธ
เจ้าคณะตำบลแพรกหา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลหารเทา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรังสีธรรมโสภิต (นิพนธ์ )
เจ้าอาวาสวัดลอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาสุมณฑ์ (เดช สุมโน)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติอัมพวาทร (กัมปนาท ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
ผจร.(๒๕๕๗)
  พระครูจำนงค์

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอุดมปัญญาคุณ (บุญชู )
เจ้าคณะอำเภอเมือง - ควนขนุน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุภัทรศาสนกร (ชัยยา )
เจ้าคณะตำบลปากพะยูน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิศาลธรรมภัชน์ (ธานินทร์ )
เจ้าคณะตำบลคูหาสวรรค์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริธรรมรุจิ (ถิ่น )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเขาชัยสน - ปากพะยูน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook