ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดยะลา - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสงขลา แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีธรรมธัช (อมร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิเชียรกิตติคุณ (ประเสริฐ กิตฺติญาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรามัน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชตธรรมานุยุต (นะรง )
เจ้าคณะตำบลสะเตง - หน้าถ้ำ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิชิตพุทธิคุณ (วันชัย วิชโย)
เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคล
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอดุลโรจนธรรม (สง่า )
เจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำร้อน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาวิสารัท (ทนงค์ สิริปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบันนังสตา
เจ้าอาวาสวัดเนรัญชราวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์คงคานิมิต (ดนัยพันธ์ วณฺณามูลิโก ป.ธ.๙)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารโต
เจ้าอาวาสวัดคงคานิมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสุตาธร (โชคชัย โชติปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอรามัญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเมืองยะลา พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมธรรมธาดา
เจ้าคณะตำบลเบตง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทนาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลยุโป - ลำใหม่ - ลำพะยา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฐธรรมสุนทร
เจ้าคณะตำบลรามัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธีรธรรม
เจ้าคณะตำบลยะหา - กาบัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลนิคมเขต (จรัญ ปุญฺญลาโภ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองยะลา
เจ้าอาวาสวัดคูหาภิมุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมธร (ปฏิคม )
เจ้าอาวาสวัดมาลาประชาสรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวันสถิต (วิศาล วิสารโท)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิจิตรธรรมปคุณ
เจ้าคณะตำบลจังหวัดยะลา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศรัทธาธรรมสถิต (มงคล )
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดยะลา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook