ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริปริยัติวิมล (อุเทน ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรวชิโรดม (อุดม อุปโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนวชิรวัฒน์ (วิราช )
เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดนาบ่อคำ
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูวชิรธรรมโชติ (เสาร์ ธมฺมโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหัวถนน - คลองสมบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดคลองเจริญราษฎร์บำรุง
ทปจต.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตวชิรสาทร (สุธีรพล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวังชะโอน - บึงสามัคคี
จต.ชอ(๒๕๕๕)
  พระครูบริบูรณ์วชิรเขต (ทวีชัย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโนนพลวง - ช่องลม
จต.ชอ(๒๕๕๗)
  พระครูสุมนวชิรสาร (ธงชัย )
เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดวังพระธาตุ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุภัทรวชิรกิจ (ทองแดง กิจฺจสาโร)
เจ้าคณะตำบลมหาชัย
เจ้าอาวาสวัดห้วยใหญ่ยางงาม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตวชิรกิตติ์ (สมเกียรติ )
เจ้าคณะตำบลป่าพุทรา
เจ้าอาวาสวัดเขาพิมพาราม
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุตวชิรากร (วิเชียร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหินดาต
เจ้าอาวาสวัดหินดาต
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูกมลวชิรวิสุทธิ์ (มนัส )
เจ้าคณะตำบลหนองทอง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสวชิรานุกูล (สัญชัย นิสโภ)
เจ้าคณะตำบลท่าขุนราม
จต.ชท.(๒๕๕๒)
  พระครูมนูญวชิรานุศาสก์ (บุญเหลือ กตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลอ่างทอง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดมอสำราญ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติวชิรโสภิต (สมเกียรติ์ )
เจ้าคณะตำบลวังไทร
เจ้าอาวาสวัดอัมพาพนาราม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสังวรวชิโรภาส (ทนงศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตวชิรานุศาสก์ (ชัยศิลป์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามสามัคคี
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีวชิรกิจ (อุดม )
เจ้าอาวาสวัดรวงผึ้งพัฒนา
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสวชิรสาร (อำพร )
เจ้าอาวาสวัดบึงลาด
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจินต์วชิราธาร (ถวิล ยสธโร)
เจ้าอาวาสวัดมอเศรษฐี
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุทุมพรวชิรพิทักษ์ (สุธีร์ )
เจ้าอาวาสวัดอุทุมพร
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวชิโรทัย (อุทัยศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดเนินสง่า
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพบูลย์วชิรกิจ (ธานิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดไตรตรึงษาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูขันติวชิราภิรม (สมนึก )
เจ้าอาวาสวัดจันทิมา
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประจักษ์วชิรโสภณ (สมนึก พธ.บ.)
เจ้าอาวาสวัดหนองงูเห่า
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสารวชิโรภาส (จุ่น )
เจ้าอาวาสวัดคงคาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูบุญญวชิรารักษ์ (จิรวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดบุญญารักษ์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทวชิรการ (อารีย์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสวรรค์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐวชิรคุณ (สุชาติ )
เจ้าอาวาสวัดพงษ์สัก
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์วชิรานุกูล (ชารี พธ.บ.)
เจ้าอาวาสวัดรัตนปทุม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตวชิรคุณ (เย็น )
เจ้าอาวาสวัดไร่หลักขวัญ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวชิรวรกิตติ์ (สุเทณ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสวน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูศีลวชิรารักษ์ (สายทอง )
เจ้าอาวาสวัดมาบมะโมง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูถาวรวัชรมงคล (จรูญ )
เจ้าอาวาสวัดสันติวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูศรัทธาวชิรทัต (กงจักร )
เจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลวชิโรภาส (ไข่ )
เจ้าอาวาสวัดคอปล้อง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวัชรบุญญากร (แสงหิรัญ ปุญฺญกาโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าชัยรังสี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอัมพวันวชิรกิตติ์ (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงพัฒนา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณวชิรมงคล (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดโนนจั่นโสภาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒน์วชิรโสภณ (เทือง อคฺคจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดคลองเจริญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกวชิรวัฒน์ (วชิรวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดสุขสำราญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวีรวชิราภรณ์ (ถนอม )
เจ้าอาวาสวัดลานกระทิง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวาปีวชิโรดม (อุดม )
เจ้าอาวาสวัดหนองปากดง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิวชิรศานต์ (บุญโชติ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์พัฒนา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสีหวชิรากร (สิงห์ )
เจ้าอาวาสวัดสามแยก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติวชิราทร (สอน สุมโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวชิราทร (ชลอ สิริทตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนครชุม เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย ปญฺญาวโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดบ่อสามแสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรวชิรกิจ (สัมฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลวชิรกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดประดู่ลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเชียรคุณโชติ
เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวชิรศาสน์
เจ้าคณะตำบลในเมือง - สระแก้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์วชิโรภาส
เจ้าคณะตำบลทรงธรรม
เจ้าอาวาสวัดนิคมสหกรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวชิรโสภิต
เจ้าคณะตำบลหนองปลิง - ลานดอกไม้ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดกัลปพฤกษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาภัสร์วชิรานันท์
เจ้าคณะตำบลนาบ่อคำ เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวชิรกิจ (เมฆ )
เจ้าคณะตำบลวังทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรสุทธิกร
เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวชิโรวาท
เจ้าคณะตำบลไตรตรึงษ์ - ธำมรงค์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรผดุงศาสน์
เจ้าคณะตำบลคณฑี
เจ้าอาวาสวัดคณฑีศรีวชิราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรวชิรากร
เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโขมงหัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลวชิรธรรม
เจ้าคณะตำบลเทพนคร เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดมะกอกหวาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวชิรคุณ (พรหมจักร์ )
เจ้าคณะตำบลนิคมฯ - ทุ่งโพธิ์ทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรวชิรคุณ (มนัส )
เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร
เจ้าอาวาสวัดอมฤต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวชิรสุนทร
เจ้าคณะตำบลโกสัมพี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองวัวดำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทวชิรคุปต์
เจ้าคณะตำบลลานดอกไม้ตก - เพชรชมภู เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิลาสวชิรธรรม
เจ้าคณะอำเภอคลองลาน
เจ้าอาวาสวัดมอสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปรีชาวชิรสิทธิ์
รองเจ้าคณะอำเภอคลองลาน
เจ้าอาวาสวัดใหม่ธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลพัชรากร
เจ้าคณะตำบลคลองลานพัฒนา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคลองน้ำไหลใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลวัชราภรณ์
เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรวชิรไพจิตร
เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒนวชิรโสภณ (จำเริญ )
เจ้าคณะตำบลสักงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมวชิรกิตติ์
เจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
เจ้าอาวาสวัดหนองเต่าทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรวชิรศาสน์
รองเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
เจ้าอาวาสวัดฤกษ์หร่ายสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวชิราทร
รองเจ้าคณะอำเภอคลองขลุง
เจ้าอาวาสวัดศรีภิรมย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทวชิโรดม
เจ้าคณะตำบลคลองขลุง - แม่ลาด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพรหมประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรคุณาภรณ์ (ลำใย ฐานิสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลท่าพุทรา - วังบัว
เจ้าอาวาสวัดคฤหบดีสงฆ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวชิรกิจ
เจ้าคณะตำบลหัวถนน - คลองสมบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดโนนดุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลวชิรกิจ
เจ้าคณะตำบลท่ามะเขือ - วังยาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทวชิรเกษม (ทิม )
เจ้าคณะตำบลวังแขม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรชัยวัฒน์
เจ้าคณะอำเภอปางศิลาทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวชิรบรรพต (สิน )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ทอง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ ( คุณวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา
เจ้าอาวาสวัดถาวรวัฒนา (ใต้)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรสารนิวิฐ
เจ้าคณะตำบลถาวรวัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวัชรกิตติ์ (เทวิน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทุ่งทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรธรรมทัต
เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวชิรากร
เจ้าคณะอำเภอไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรปัญโญภาส
รองเจ้าคณะอำเภอไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวชิรกิจ (สง่า อุฏฺฐาโน)
เจ้าคณะตำบลหนองคล้า
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปวชิรธรรม
เจ้าคณะตำบลพานทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมวชิรคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองแม่แตง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวัชรกิจ (สุพรรณ )
เจ้าคณะตำบลหนองไม้กอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์วชิรากร (นิกร )
เจ้าคณะตำบลวังชะพลู เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวชิรธรรม
รองเจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปวชิรโสภณ (สำเริง ปญฺญาทีโป)
เจ้าคณะตำบลบ่อถ้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปุญญวัชร
เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีไพศาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตวชิโรภาส
เจ้าคณะตำบลปางมะค่า เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์วชิรธรรม
เจ้าคณะตำบลโค้งไผ่
เจ้าอาวาสวัดโค้งไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธ์วัชรากร
เจ้าคณะตำบลวังหามแห
เจ้าอาวาสวัดด่านกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรธรรมนันท์ (ป้อม )
เจ้าคณะตำบลดอนแตง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวชิรธรรม (บุญชื่น )
เจ้าคณะตำบลแสนตอ - เกาะตาล
เจ้าอาวาสวัดน้อยวรลักษณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรชินวงศ์
เจ้าคณะตำบลระหาน - เทพนิมิต เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังเจ้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรวราภรณ์ (ประสิทธิ์ เตชวโร)
เจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิลาศวชิรกิจ (เชาวนะ )
เจ้าคณะตำบลคุยบ้านโอง - คลองพิไกร
เจ้าอาวาสวัดโคศิรการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรธรรมทัต
รองเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย
เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรปัญญาคุณ (ประจวบ ปญฺญาคโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรานกระต่าย
เจ้าอาวาสวัดกุฏิการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวชิรกิจ
เจ้าคณะตำบลพรานกระต่าย - ถ้ำกระต่ายทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปรีชาวชิราทร (ถนอม )
เจ้าคณะตำบลเขาคีริส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศาลวชิรกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองหัววัว
เจ้าอาวาสวัดเทพสโมสร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนวชิโรภาส
เจ้าคณะอำเภอลานกระบือ
เจ้าอาวาสวัดแก้วสุริย์ฉาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวชิรานุยุต
รองเจ้าคณะอำเภอลานกระบือ
เจ้าอาวาสวัดหนองข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวรรณวชิรกิจ
เจ้าคณะตำบลลานกระบือ
รองเจ้าอาวาสวัดแก้วสุริย์ฉาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภัยวชิรคุณ (สำเภา )
เจ้าคณะตำบลประชาสุขสันต์
เจ้าอาวาสวัดดงอีบุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวชิรคุณ (ต่วน )
เจ้าอาวาสวัดใหม่โคกเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทวชิรธรรม (บุญเลื่อน )
เจ้าอาวาสวัดคลองหัวแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวชิรโสภิต (บุญหลาย )
เจ้าอาวาสวัดศรีพรหม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปวชิราทร (ม้อย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ผจร.(๒๕๕๙)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูญาณฐิติคุณ (บุญมา ฐิตญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอโกสัมพีนคร (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณวัชรคุณ (สุขกรี รตนโชโต)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูวัชรธรรมโกวิท (เพลินชัย โกวิโท)
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเด่นแก้วพัฒนา
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูสิทธิฐานคุณ (บำรุง )
เจ้าคณะตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูวัชรวรธรรม (จตุรงค์ ติสฺสวโร)
เจ้าคณะตำบลคลองน้ำไหล (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูจันทรวัชรคุณ (นพพล จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลแสนตอ - จังหวัดพิจิตร (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูบวรวัชรธรรม (อำนาจ คุตฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลโกสัมพี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาวังเจ้า
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูโอภาสวิริยคุณ (ประภาส )
เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ รกฺขิตสจฺโจ)
เจ้าคณะอำเภอขาณุวรลักษบุรี - จังหวัดพิจิตร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเด่นสะเดา
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญาสัตติคุณ (ณรงค์ศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอคลองลาน - ปางศิลาทอง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook