ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิเชฏฐ์อรรถกิจ (สมเดช )
เจ้าคณะอำเภอสากเหล็ก
เจ้าอาวาสวัดถ้ำคะนอง
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีปริยัติวิสิฐ (สุพิน ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิวรคุณ (ศุภเดช สุภกิจฺโจ)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประทับช้าง
เจ้าอาวาสวัดหนองต้นไทร
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสิริพัฒนากร (อนันต์ ปภากโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดบ้านตาล
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิทิตปัญญาวุธ (กิตติพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย
ทผจล.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิทักษ์ภัทรคุณ (วันชัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์สุตคุณ (ธัญพิสิษฐ์ เตชธโร ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
จต.ชอ
  พระครูวิมลธรรโมภาส (บุญรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลวังตะกู
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิลาสพลวัฒน์ (ธนพล )
เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิศิษฏ์ปริยัติคุณ (สมบัติ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลวัดขวาง
เจ้าอาวาสวัดพร้าว
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐธรรมสาร (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
เจ้าอาวาสวัดทุ่งใหญ่
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรรตโนดม (แก้ว )
เจ้าคณะตำบลหนองปลาไหล
เจ้าอาวาสวัดหนองปลาไหล
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิธานวรกิจโกศล (วันชัย เตชปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคายน้อย
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิวัฒน์วิริยาภรณ์ (สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหัวดง - ฆะมัง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบางเพียรวิลัยรัตน์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (สมจิตร อุฏฐานโน)
เจ้าคณะตำบลดงกลาง - ดงป่าคำ
เจ้าอาวาสวัดเขารูปช้าง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวิจารณ์วรธรรม (กมล เตชวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทับหมัน
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวิลาสรัตนรังสี (สง่า )
เจ้าคณะตำบลห้วยเกตุ
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูวิกรมสมาธิวัตร (จรัญ จนฺทสีโล)
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประทับช้าง
จต.ชท.วิ.(๒๕๕๕)
  พระครูพิธานนวกรรม (ชัยสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลวังงิ้ว
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิทิตธรรมวิสุทธิ์ (วิสุทธิ์ สุทฺธิมโน)
เจ้าคณะตำบลสำนักขุนเณร
เจ้าอาวาสวัดธรรมสังเวช
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิเศษสมาธิวัตร (ประยงค์ )
เจ้าคณะตำบลคลองทราย
เจ้าอาวาสตลุกหิน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิเศษวาปีพิสัย (บรรจบ ปิยาจาโร)
เจ้าคณะตำบลแหลมรัง
เจ้าอาวาสวัดบึงลี
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิมลปุญญาภรณ์ (พิมพ์ ผลปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพฤกษะวัน
จร.ชอ.
  พระครูวิวิธบุญกิจ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดหงษ์
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์คามเขต (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านนา
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิธานเวฬุวัน (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดไผ่ใหญ่
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิสิทธิ์ธรรโมภาส (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดต้นชุมแสง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธธรรมประโชติ (ถวิล )
เจ้าอาวาสวัดเถรน้อย
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมบาล (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดโคกสะอาด
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิภาสสัทธาพิทักษ์ (เสนอ )
เจ้าอาวาสวัดห้วงศรัทธาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิบูลธรรมคุณ (คำสอน )
เจ้าอาวาสวัดเนินสาลิกา
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมสาทร (กุหลาบ )
เจ้าอาวาสวัดวังเทโพ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธกิตติวัฒน์ (กิตติชัย )
เจ้าอาวาสวัดปากคลองไข่เน่า
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสัยบุญรักษ์ (บุญส่ง สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดหนองเครือซูด
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธธรรมเวทย์ (ทองหล่อ )
เจ้าอาวาสวัดฆะมัง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิชิตสิทธิโสภณ (สมมาตร )
เจ้าอาวาสวัดศรีสัทธาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิธูรธรรมสถิตย์ (เสมอ )
เจ้าอาวาสวัดย่านยาว
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิเชษฐ์จริยาภรณ์ (เสถียร )
เจ้าอาวาสวัดลำนัง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิเศษบุญญากร (ผ่อง )
เจ้าอาวาสวัดบางไผ่
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสัยสุวรรณบรรพต (ขัน )
เจ้าอาวาสวัดบรรพตสุทธาราม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิธานรัตนสุนทร (ชลอ )
เจ้าอาวาสวัดทับทิม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูวิวิตจิตสุนทร (สมนึก )
เจ้าอาวาสวัดป่าแซง
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิริยวาปีพิสัย (วินัย )
เจ้าอาวาสวัดหนองขนาก
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูพิพัฒน์ปริยัติคุณ (สิริคุตต์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดวังกลม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิบูลชัยสิทธิ์ (วันชัย )
เจ้าอาวาสวัดปินสุทธาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิลาสปัญญาคุณ (ฝ้าย )
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์หิรัญโพธิ (ประทิน )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงิน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิมลวาปีพิทักษ์ (พัน )
เจ้าอาวาสวัดหนองยาง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพินิจนิมมานคุณ (บุญนำ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลพัฒนโกศล (เฉลียว )
เจ้าอาวาสวัดหนองตะเคียน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิสุทธิ์ธรรมคุณ (สาธิต )
เจ้าอาวาสวัดท่าตำหนัก
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิธานรัตนกิจ (อมร )
เจ้าอาวาสวัดวังบงก์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิชิตพัฒนคุณ (ฉัตรชัย )
เจ้าอาวาสวัดประดาทอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์โพธิคุณ (กัมพล )
เจ้าอาวาสวัดเนินโพธิ์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิรุณห์ธรรมสาร (ปลูก )
เจ้าอาวาสวัดหนองน้ำเขียว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศิษฏ์ธรรมรักษ์ (สละ )
เจ้าอาวาสวัดท่าปอใต้
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิจารณ์วรธรรม (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดวังหูทิพย์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิรุฬห์สีลสุนทร (ปวเรศ )
เจ้าอาวาสวัดหนองจะปราบ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวินิตวรสุทธิ์ (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดหนองขานาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลโชติคุณ (มานะ )
เจ้าอาวาสวัดท่ามะไฟ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐมงคลรังษี (ไฉน )
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรสาธุวัตร (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ลอย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิเศษจรณธรรม (มูล )
เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิโรจน์สาธุกิจ (สมควร )
เจ้าอาวาสวัดสระยายชี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจักษ์ปัญญาสาร (เกษม )
เจ้าอาวาสวัดวังโมกข์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิรัชสีลคุณ (มนตรี )
เจ้าอาวาสวัดคลองตางาว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจารณ์สิทธิคุณ (วันชัย )
เจ้าอาวาสวัดนางชี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสาลคีรีรักษ์ (บุญธรรม )
เจ้าอาวาสวัดเขาพนมพา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิริยปัญญากร (ปัญญา ปรกฺกโม)
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสัยนิมมานการ (ณรงค์ กิจจธโร)
เจ้าอาวาสวัดดงพลับ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสณฑ์ปทุมรักษ์ (วิรัตน์ ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดสระประทุม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิเชษฐ์วรดิตถ์ (สมยศ ปนฺนภาโร)
เจ้าอาวาสวัดหาดแตงโม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพินิตกิตติสาร (วรเทวา กิตฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองกะทอ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิศิษฏ์ธรรมทิน (นิรันดร์ ธมฺมทินโน)
เจ้าอาวาสวัดวังงิ้ว
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิมลปุญโญปถัมภ์ (ทองใบ วิมโล)
เจ้าอาวาสวัดประชาบำรุง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพินิจธรรมประยุต (ยงค์ยุธ เตชธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดยางตะพาย
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิทูรนคราภิรักษ์ (อนุชาติ นรินฺโท)
เจ้าอาวาสวัดนครชุม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิสิฐปิยวัฒน์ (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดเปี่ยมเจริญราษฎร์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพินิจสีลคุณ (สนม )
เจ้าคณะตำบลโพทะเล
เจ้าอาวาสวัดท้ายน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลประชานาถ
เจ้าคณะอำเภอวังทรายพูน
เจ้าอาวาสวัดยางคอยเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิฑิตวรธรรม (จรัญ วรธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอบางมูลนาก
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวิสุทธิสาร
เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมวิมล
รองเจ้าคณะตำบลเขาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลท่านั่ง - บางคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ปุญญากร
เจ้าคณะอำเภอสามง่าม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพรหมาภรณ์ (สุวรรณ์ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลวังหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมวุฒิ
เจ้าคณะอำเภอวชิรบารมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ปทุมเขต
เจ้าคณะตำบลบึงบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิภัชธรรมโสภิต (เชือน อติชาโต)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาธิมุต
เจ้าคณะตำบลห้วยพุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสราภิบาล
เจ้าคณะตำบลหนองหลุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีรัตนวิเชียร (ยอดเพชร ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลวังจิก
เจ้าอาวาสวัดท่าบัวทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐนิโครธาภิรักษ์ (ภานุมาศ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตปัญญาคุณ
เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม
เจ้าอาวาสวัดไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศิษฏ์ธรรมโชติ ( สิรินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลงิ้วราย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ธรรมาภิรัต
เจ้าคณะอำเภอโพทะเล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตธุราธร (ประจวบ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์สิริมงคล
เจ้าคณะอำเภอตะพานหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลหนองพยอม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสุภัทรคุณ
เจ้าคณะตำบลภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุวัตร
เจ้าคณะตำบลห้วยเขน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตชัยวัฒน์
เจ้าคณะตำบลห้วยแก้ว
เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลปุญญาภินันท์
เจ้าคณะตำบลบึงนาราง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมโกวิท
เจ้าคณะตำบลบางลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมนาท
รองเจ้าคณะอำเภอทับคล้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิภัชกิตติสาร
เจ้าคณะตำบลท้ายทุ่ง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวัฒน์วรดิษ
เจ้าคณะตำบลบ้านบุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ประภากร
เจ้าคณะตำบลสากเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุตโสภณ
เจ้าคณะอำเภอดงเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิชัยบัณฑิต (เพชร )
เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศาลสีลสังวร (เฉลิม )
เจ้าคณะตำบลบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์ผดุงศาสน์ (อัครพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลเนินปอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุธรรมวงศ์
เจ้าคณะตำบลวังงิ้วไต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิเศษอรรถสิทธิ์ (ประสงค์ )
เจ้าอาวาสวัดใดน้ำขุ่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิวรากร
รองเจ้าคณะอำเภอโพทะเล
เจ้าอาวาสวัดหนองดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์โพธิธรรม
เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลญาณกิจ
เจ้าคณะตำบลทุ่งน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์ปัญญากร
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลธรรมโกวิท
เจ้าคณะตำบลเนินสว่าง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์วีรธรรม
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ไทรงาม
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเวกพิริยธาดา
เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมวิจิตร
เจ้าคณะตำบลลำประดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสังฆไพโรจน์
เจ้าคณะตำบลบางไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธรรมวิมล (จรูญ ปภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบึงนาราง
เจ้าอาวาสวัดวังกระสูบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ธรรมทัศน์
เจ้าคณะตำบลท่าเสา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสิทธิการ
รองเจ้าคณะตำบลหนองโสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลโพธิกิจ
เจ้าคณะตำบลไผ่ท่าโพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐเวฬุวัน
เจ้าคณะตำบลไผ่รอบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์กิตติโชติ
เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลธรรมสุนทร
เจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์คุณากร
เจ้าคณะตำบลหนองปล้อง
เจ้าอาวาสวัดคลองน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิภาสสิทธิการ
เจ้าคณะตำบลรังนก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมนันท์
เจ้าคณะตำบลโรงช้างคลองคะเชนทร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติวิธูร
รองเจ้าคณะอำเภอสามง่าม
เจ้าอาวาสวัดกำแพงดิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลปุญญาทร
เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์กันตธรรม
เจ้าคณะตำบลวังทรายพูน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธูรธรรมวิมล
รองเจ้าคณะตำบลไผ่รอบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปัญโญภาส
เจ้าคณะตำบลทับคล้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชิตสังฆไพโรจน์
เจ้าคณะตำบลท่าขมิ้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลวังสำโรง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิภัชสิริคุณ
เจ้าคณะตำบลหอไกร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลท่าบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรวรเวท
เจ้าคณะตำบลท่าฬ่อ - ไผ่ขวาง - ย่านยาว
เจ้าอาวาสวัดท่าฬ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธธีรธรรม
เจ้าคณะตำบลหนองโสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลธรรมานุสิฐ
เจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิภัชธรรมโกวิท
เจ้าคณะตำบลหนองพยอม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิริยสาธุกิจ
เจ้าคณะตำบลเขาทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธธรรมาทร (หวั่น กุสลจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองคูณ
เจ้าอาวาสวัดคลองคูณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตปัญโญภาส
เจ้าคณะตำบลสามง่าม
เจ้าอาวาสวัดสามง่าม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสณฑ์ตันติรักษ์
เจ้าคณะตำบลเขาเจ็ดลูก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์บุณยากร
เจ้าคณะตำบลดงเสือเหลือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมโกศล (นงค์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ (โกศล จนฺทวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดทับคล้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลวโรปการ
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง - ปากทาง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธจารุธรรม
เจ้าอาวาสวัดบึงเฒ่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธธุราทร ( อุปคุตฺโต)
รองเจ้าอาวาสวัดทับคล้อ
รจร.
  พระครูศรีวชิรากร (ทวี วชิรญาโณ ป.ธ.๖)
รองเจ้าอาวาสวัดตะพานหิน
รจร.(๒๕๖๒)
  พระครูโฆสิตพัชราศัย ( โฆสธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทับคล้อ
ผจร.
  พระครูวิภาสธุราทร ( กิตฺติธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทับคล้อ
ผจร.

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook