ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพัชรคณาภิบาล (แคล้ว ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอหล่มสัก
เจ้าอาวาสวัดเขาค้อพัฒนาราม
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูพัชรคณาภิรักษ์ (ปัณณธร )
เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว
เจ้าอาวาสวัดโคกมน
จอ.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูสุเขตพัชรคุณ
เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ
เจ้าอาวาสวัดบ้านนายาว
จอ.ชอ.
  พระครูสิริพัชรานุศาสน์ (ทวีป ธมฺมิโก ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุตพัชรบรรพต (สนธ์ สนฺติกโร ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
เจ้าอาวาสวัดบรรพตาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูสารวชิราภรณ์ (กฤษณา )
รองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ทจอ.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูศรีพัชโรทัย (คฑาวุธ วิสุทธิเมธี ป.ธ.๖)
ทผจล.ชพ.(๒๕๖๒)
  พระครูอุดมเจติยารักษ์ (ดนัย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตพัชรานุกูล (บุญถิ่น ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริพัชรากร (พงศกร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลบ้านติ้ว
เจ้าอาวาสวัดศรีภูมิ
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๓)
  พระครูสิริพัชรโสภิต (สมชัย ปนฺนภาโร ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูสุพัชราภรณ์ (คูณ )
เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๒
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพัชรสุภาจาร (สง่า สุภาจาโร ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
เจ้าอาวาสวัดบ้านโภชน์
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติพัชรธรรม (อำนวย โชติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์เกษตรใน
จต.ชอ(๒๕๕๔)
  พระครูบรรพตพัชรคุปต์ (สาธิต อุปคุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขาข้าหลวง
จต.ชอ(๒๕๕๔)
  พระครูศรีพัชรบัณฑิต (สุภาพ ญาณวีโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๕)
  พระครูวิเชียรธีรธรรม (ธีรชาติ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลสระประดู่
เจ้าอาวาสวัดสามแยก
จต.ชอ(๒๕๕๕)
  พระครูสุนทรพัชรสาร (สายหยุด ภทฺทจาโร)
เจ้าคณะตำบลวังพิกุล
เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนทอง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติพัชราทร (สมพงษ์ )
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปุณณพัชรสถิตย์ (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลเพชรละคร
เจ้าอาวาสวัดจันทราราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูศุภกิจพัชรสาร (บุญชู กมฺมสุโภ)
เจ้าคณะตำบลศาลาลาย
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติพัชรวิธาน (สหัสพัชกิ์ ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านเนิน - นาเกาะ
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูสุทันต์พัชรสุนทร (ประเพิน )
เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติพัชรากร (เกียรติศักดิ์ เตชวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลโคกปรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโคกปรง
จต.ชท.(๒๕๕๒)
  พระครูโกศลพัชราศัย (ประทวน )
เจ้าคณะตำบลหล่มสัก เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูสุวรรณพัชรวิมล (คำหล้า )
เจ้าคณะตำบลนาเฉลียง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคีธรรม
จต.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูบริรักษ์พัชโรทก (เจษฎ์ )
เจ้าคณะตำบลดงขุย เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูไพศาลพัชรเขต (ธันวาคม )
เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูกมลพัชรประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลกันจุ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดรัตนาราม
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูโอภาสพัชรสุนทร (สมเดช สุภาจาโร)
เจ้าคณะตำบลน้ำชุน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูโอภาสพัชรสาร (คเชนทร์ )
เจ้าคณะตำบลตะกุดไร เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจารุพัชรกิจ (สุครีพ จารุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดห้วยแสนงา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวรพัชรศาสน์ (เอื้อน วรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลยางงาม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาพัชรพิศาล (ไพศาล ปญฺญาโภ)
เจ้าคณะตำบลวังหิน เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูบรรพตพัชรกิตติ์
เจ้าคณะตำบลวังศาล
เจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุตพัชโรดม (บุญเชิด ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดจอมมณี
จร.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูสุตพัชรสาร (สมพร ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสีลพัชโรภาส (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลโคกสะอาด
เจ้าอาวาสวัดบึงศรีเทพรัตนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวรพัชรสถิตย์ (อนุทิน อธิวโร)
เจ้าคณะตำบลท่าพล เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเทพสโมสร
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูกมลพัชราสัย (จำเนียร จิรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติพัชราศัย (ประจวบ ฐานวโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลภูน้ำหยด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคลองยางศิริธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติพัชรสุนทร (สุวัฒน์ สุขวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลกันจุ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดซับไม้แดงใหม่
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพัชรเหมคุณ (น้อย ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดธาตุพลแพง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสพัชรกิจ (เลี้ยม )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สว่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทพัชรโสภณ (สุพรรณ )
เจ้าอาวาสวัดค้องาม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาพัชรโสภิต (ประวิทย์ ปญฺญาสาโร)
เจ้าอาวาสวัดโคกยาว
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณพัชราศัย
เจ้าอาวาสวัดทรายงาม
จร.ชอ.(๒๕๖๒)
  พระครูบวรพัชรโสภิต (ศุภักษร จกฺกวโร)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประดิษฐ์วราราม
จร.ชท.
  พระครูสุจิตพัชรมงคล (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดราหุล
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูสุภัทรพัชโรดม (อุดร )
เจ้าอาวาสวัดเนินมะค่าน้อย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุพัชรประภากร (สมหวัง )
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีพัฒนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตพัชรากร (นเรศ )
เจ้าอาวาสวัดวังกำแพงสามัคคีธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูถาวรพัชโรภาส (เสมือน )
เจ้าอาวาสวัดศรีสองคร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตพัชรสาร (สุดใจ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาพัชรวิสุทธิ์ (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดช้างเผือก
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสัทธาพัชโรทัย (ทองใบ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพัชรธรรมนิมิต (ชาญ )
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตวราราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสิทธิพัชรธรรม (ศรีแพง จกฺกธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลโคกปรง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโฆษิตพัชรโพธิ (บุญส่ง )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมพัชรมงคล (อำพร )
เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกพัชรากร (อำนาจ )
เจ้าอาวาสวัดซับหินเพลิง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบริบูรณ์พัชรสุนทร (ทองดี )
เจ้าอาวาสวัดอุดมมังคลาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอินทพัชโรภาส (อัครพนธ์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่สว่างอารมณ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติพัชรสาร (ละม่อม ขนฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดถนนโค้ง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชิตพัชราศัย (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดสันเจริญ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตพัชรกิจ (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดบรรพตยอดฟ้าวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวุฒิพัชรคุณ (แฉล้ม )
เจ้าอาวาสวัดหัวถนน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนพัชรวิมล (ขุนแผน )
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพัชรคูหาภิรักษ์ (วิชิต )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำวังนาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลพัชรคุปต์ (จิรวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดน้ำซับกุ้งกั้ง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพัชรสิทธิคุณ (วิศวพงศ์ ธีรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดอาคเนย์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูโพธิพัชรธัช (ธง อตฺถกาโม)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูบวรพัชรคุณ (บัณฑิต )
เจ้าอาวาสวัดนาสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูพิพิธพัชรกิจ (วิชิต อตฺตทนฺโต)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีพัฒนา
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุจิตพัชราภิรม (มานิจ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสถิตพัชรศีล (ธงชัย ฐิตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดโป่งตะแบกวนาราม
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูสุวัฒน์พัชรโสภณ (โสภณ สิริจนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดวิมลประชาสรรค์
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวีรพัชรากร (สุระ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูกิตติพัชราคม (สังคม )
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูวิทิตพัชราทร
เจ้าคณะตำบลชนแดน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทชนแดน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรพัชรคุณ (สายบัว ถาวรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชนแดน
เจ้าอาวาสวัดจันทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีพัชโรภาส
เจ้าคณะตำบลดงขุย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทพัชรเขต (บัญชา โกวิโท)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาพัชราทร
เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมพัชรคุณ
เจ้าคณะตำบลท่าข้าม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตพัชรกิตติ์
เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนันท์พัชรเกษม
เจ้าคณะตำบลลาดแค เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติพัชโรภาส
เจ้าคณะตำบลตะกุดไร เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรคุณวัฒน์
เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยพัชรกิจ
เจ้าคณะตำบลพุทธบาท เขต ๔
เจ้าอาวาสวัดวังปลาช่อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพัชโรภาส
เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
เจ้าอาวาสวัดซับสมอทอด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพัชรากร (สมบัติ สิริคุตฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน
เจ้าอาวาสวัดซับบอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประคุณพัชรสรณ์ (ชาญณรงค์ จนฺทสโร)
เจ้าคณะตำบลหนองแจง
เจ้าอาวาสวัดหนองแจง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรปัญญาวุธ
เจ้าคณะตำบลซับไม้แดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรพัชรากร
เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบึงสามพัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรพัชรวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลศรีมงคล
เจ้าอาวาสวัดโคกตายอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนครพัชรโพธิ
เจ้าคณะตำบลพญาวัง
เจ้าอาวาสวัดเวียงโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรพัชรโสภณ (มานะ )
เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวชิราภรณ์ (สุเทพ กิตฺติโสภโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
เจ้าอาวาสวัดป่าเรไรทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมพัชรสาร (สมคิด )
เจ้าคณะตำบลศรีเทพ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดธุตังคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมพัชรพินิต (พินิตศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลศรีเทพ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญพัชรศาสน์ (ลิขิต มหาปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลคลองกระจัง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ววนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพัชรสิทธิ์ (มนตรี เตชปุญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
เจ้าคณะตำบลสระกรวด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวชิรคุณ
เจ้าคณะอำเภอวังโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติพัชโรภาส (อำภัย )
เจ้าคณะตำบลซับเปิบ
เจ้าอาวาสวัดเกตุสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสัทธาพัชราภิรัต
เจ้าคณะตำบลวังโป่ง
เจ้าอาวาสวัดอรัญญาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลพัชรกิจ
เจ้าคณะตำบลท้ายดง
เจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตพัชรากร
เจ้าคณะตำบลวังหิน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิณพัชรโสภณ (ฤทธิรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดอภัยมณีรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยพัชรสถิต (พรชัย )
เจ้าคณะตำบลแคมป์สน
เจ้าอาวาสวัดราชพฤกษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยพัชรโสภณ
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสพัชรเขต (ไพบูลย์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุคณารักษ์ (เวิน กลฺยาณธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
เจ้าอาวาสวัดน้ำวิ่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิวาที (สมเกียรติ )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเทพ
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาพัชรโพธิ (ดิเรก อาวุธปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดซับตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์พัชรกิจ (สงวน อุตฺตมปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติพัชรสาร (เสนอ สนฺติกโร)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเทศวชิรธรรม
เจ้าคณะตำบลสะเดียง
เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมพัชรธรรม
เจ้าคณะตำบลในเมือง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาพัชรสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทพัชโรภาส
เจ้าคณะตำบลนางั่ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิพัชรธรรม (ณรงค์ อินฺทวีโร)
เจ้าคณะตำบลท่าพล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลพัชรเวช (สังเวียน โกสโล)
เจ้าคณะตำบลดงมูลเหล็ก
เจ้าอาวาสวัดโนนตะแบก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลพัชรธรรม
เจ้าคณะตำบลวังชมภู เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดยาวีเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลพัชรธรรม (สุรินทร์ ธมฺมนาโถ)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมพัชรานุสิฐ (มงคล จนฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์สามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาพัชราศัย (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านโตก
เจ้าอาวาสวัดสะแกพนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาทีพัชรโสภณ (ราชันย์ อริโย)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุชัยพัชรมงคล (วิษณุ )
เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตพัชรเขต
เจ้าคณะตำบลป่าเลา
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสะเดียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัชรสารโกวิท
เจ้าคณะตำบลนาป่า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสามสวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรพัชรบรรพต (ไพรัตน์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรพัชราศัย
เจ้าอาวาสวัดดาวนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพัชโรทัย (ทองแก้ว )
เจ้าคณะตำบลตาลเดี่ยว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลพัชรคุณ
เจ้าคณะตำบลน้ำก้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธพัชราภรณ์
เจ้าคณะตำบลลานบ่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรปัญญาวุฒิ
เจ้าคณะตำบลบ้านโสก
เจ้าอาวาสวัดศรีษะเกตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรพัชรกิจ
เจ้าคณะตำบลห้วยไร่
เจ้าอาวาสวัดโฆษา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมพัชรนิวิฐ (ญาณเดช สุตฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลช้างตะลูด
เจ้าอาวาสวัดวังยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม
เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพัชรคุณ
เจ้าคณะตำบลหินหาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณพัชรสถิตย์ (ประวิตร )
เจ้าคณะตำบลนาแซง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติพัชรกิจ (ประสาร )
เจ้าคณะตำบลวังบาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรธรรมรักขิต
เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดตะกรุดหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพัชรมงคล
เจ้าคณะตำบลนาซำ
เจ้าอาวาสวัดศรีสุมังค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิพัชราศัย
เจ้าคณะตำบลศิลา - ตาดกลอย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดห้วยข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิพัชรบวร (คำพงษ์ นาควโร)
รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
เจ้าอาวาสพุเตยประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรปุญญาภรณ์ (ประจวบ ปุญฺญกาโม)
รองเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
เจ้าอาวาสวัดบุญชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณพัชโรทัย ( จิตฺตปาโล)
เจ้าคณะตำบลสักหลง
เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณพัชโรภาส (ปานทอง นิลภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลพุเตย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเชียรวรธรรม ( อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติพัชรธำรง (จักรกฤษณ์ กลฺยาณธโร)
เจ้าคณะตำบลสามแยก
เจ้าอาวาสวัดไร่ตาพุฒ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติพัชโรดม (อนันต์ ญาณาโภ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลซับสมบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดใหม่ไร่อุดม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมพัชรประทีป (เชิด ทีปธฺโม)
เจ้าคณะตำบลซับน้อย
เจ้าอาวาสวัดพรหมาโสฬสาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพวันพัชรธาดา (ขวัญ ธมฺมฐิโต)
เจ้าอาวาสวัดอำพวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีพัชราภรณ์ (บรรจบ ชาคโร)
เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองสมบูรณ์
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดดาดอุดมสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลพัชรสิทธิ์ (ประสิทธิ์ กุสโล)
เจ้าอาวาสวัดโคกกรวด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกพัชรสุนทร (ฉุน กนฺตวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลน้ำร้อน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโคกสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพัชรกิจ (สี สุสลจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดบึงกระจับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีพัชรานุกูล (ยงยุทธ กิตฺติวณฺโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองไผ่
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลพัชราภรณ์ (อำคา ถาวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี
เจ้าอาวาสวัดประชานิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสพัชรศาสน์
เจ้าคณะตำบลท่าแดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสว่างคงคา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิพัชรพิมล (หวิน วิมโล)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรวรธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคลองกระโบน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรประภากร
เจ้าคณะตำบลบัววัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์พัชราทร
เจ้าคณะตำบลบ่อไทย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรวรกิตติ์
เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาพัชราธร
เจ้าคณะอำเภอชนแดน
เจ้าอาวาสวัดวารีวงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสาทรพัชรเขต
รองเจ้าคณะอำเภอชนแดน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรคุณาวสัย (บัวทอง จิตฺตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลท่าแดง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเรไร
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๔)
  พระครูขันติพัชรานุกิจ (สุริยา ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่
รองเจ้าอาวาสวัดหนองไผ่พิทยาราม
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมพัชรานุยุต (ทรงศิลป์ ธมฺมจาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านโภชน์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเพชราราม
ผจร.
  พระครูสุตพัชรานุวัตร (ทองหยอด ธมฺมธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง
ผจร.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีพัชราทร (วุฒิชัย ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์สว่าง
ผจร.(๒๕๖๒)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวัชรธรรมาจารย์ (จิรวัฒน์ อตฺตรกฺโข)
เจ้าคณะอำเภอเขาค้อ - วังโป่ง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าไชยชุมพล
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสีลคุณธราจาร (สมสินธุ์ สิริภทฺโท ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลสะเดียง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูปัญญาวราจารย์ (บุญทัน ฐิตสีโล)
เจ้าคณะอำเภอบึงสามพัน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาเจริญธรรม
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูไพบูลย์ศาสนกิจ (ทนงค์ )
เจ้าคณะตำบลนาสนุ่น (ธ)
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูวัชรวรคุณ (ชวน )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองบง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุนทรวรวัชร (สุนทร กตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าด่านแก้ว
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสุภัทรชัยสิทธิ (สุรัชชัย )
เจ้าอาวาสวัดสังกิจจาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูพุทธิธรรมาภินันท์ (ชัยนาด )
เจ้าอาวาสวัดป่าวังเตียน
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูฉันทธรรมารักษ์ (สมจิตร )
เจ้าอาวาสวัดป่าสระแก้ว
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูประจักษ์กิตติยาธร (สุริยันต์ )
เจ้าอาวาสวัดลัฎฐิวัน
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูสุนทรธรรมาภิวุฒิ (กวีภณ )
เจ้าอาวาสวัดศรีป่าสัก
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูกันตสีลาภิยุต (เคน )
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภิตพัชรธรรม (อาญาวุฒิ )
เจ้าคณะตำบลห้วยสะแก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูมงคลวัชรคุณ (ยงยุทธ )
เจ้าคณะตำบลสักหลง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดนาแซงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูขันติธรรมโสภณ (จำนงค์ )
เจ้าคณะตำบลหนองไผ่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิชัยพัชรกิจ (ฉอ้อน )
เจ้าคณะตำบลหล่มเก่า (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าศิลาวดี
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรธรรมปคุณ (เจน ปณฺฑิโต)
เจ้าคณะอำเภอศรีเทพ (ธ)
รักษาการเจ้าคณะอำเภอวิเชียรบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวรรณรังษี (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลพุเตย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริวัชราภรณ์ (ศิริ )
เจ้าคณะตำบลบึงสามพัน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวินัยคุณโสภณ (สุพล สํวโร)
เจ้าคณะอำเภอหล่มเก่า - น้ำหนาว (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสีบานเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิบูลธรรมจารี (อรรฆพร )
เจ้าคณะตำบลนาป่า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิพัฒนมงคล (พิพัฒน์ กิตฺติภทฺโท)
เจ้าคณะอำเภอชนแดน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเทพธรรมรังษี
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณวัชรคุณ (สมใจ ธมฺมสาโร)
เจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook