ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลก - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดพิษณุโลก แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย
รจจ.
  พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ (เสนอ )
เจ้าคณะอำเภอชาติตระการ
เจ้าอาวาสวัดโพนไทรงาม
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ (นวล )
เจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอดุลธรรมสาร (บัญญัติ โอภาโส)
เจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลสิทธิธรรม (บุญชัย จนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
เจ้าอาวาสวัดหนองพยอม
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศุภกิจจาภิรัต (สมโชค ตาณรโต)
เจ้าคณะตำบลหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดคลองตาล
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ์ (พรหมสวรรค์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริรัตนสุนทร (มณเฑียร ตนฺติปาโล ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีรัตนาทร (ฐานะวะ คมฺภีรเวที ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนสารสาทร (ชาญ สิรินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์บุรีเขต (กุมาร ปทุมวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครไทย
เจ้าอาวาสวัดนาเมือง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติจันทคุณ (บุญมี จนฺทูปโม)
เจ้าคณะตำบลบึงพระ
เจ้าอาวาสวัดสันติวัน
จต.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติวราคม (อาคม )
เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต (ธีระพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองกะท้าว เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสังวรยติวัฒน์ (ทะนัง )
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธพัฒนกิจ (จำลอง )
เจ้าคณะตำบลวัดตายม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง ตโมนุโท)
เจ้าคณะตำบลจอมทอง
เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรโชติวัฒน์ (ณัฐวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลท่าทอง
เจ้าอาวาสวัดสะอัก
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูบริบูรณ์โกวิท (วัลลพ )
เจ้าคณะตำบลตลุกเทียม
เจ้าอาวาสวัดสันติกาวาส
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูผาสุกวรนิเวศน์ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลวังนกแอ่น
เจ้าอาวาสวัดวังนกแอ่น
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูนิวิฐจันทประโชติ (บุญหลาย จนฺทาโภ)
เจ้าคณะตำบลสวนเมี่ยง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพบูลจันทสาร (บัวศรี จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองกาดำบำรุงธรรม
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุภาจารประสิทธิ์ (ไสว คมฺภีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านมุง
เจ้าอาวาสวัดอัมพรินทร์คูหา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิลาสธรรมประทีป (ทวีป ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิรุฬห์จันทโชติ (พยับ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลแก่งโสภา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปากยาง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์ธรรมนิวิฐ (สังเวียน ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองพระ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรธรรมประพุฒิ (รังสัน ธมฺมธีโป)
เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประกาศขันติคุณ (จำรัส ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านดง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรศีลสังวร (บุญล้ำ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลชาติตระการ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์กิตติคุณ (สง่า กิตฺตินธโร)
เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประคุณธรรมวิจารณ์ (แช่ม )
เจ้าคณะตำบลนครชุม
เจ้าอาสวัดนาลานข้าว
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์ปสาทกิจ (สำเริง )
เจ้าอาวาสวัดเนินกุ่ม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยธรรมาลังการ (วสุ )
เจ้าอาวาสวัดสวนอธิษฐาน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรมงคลวิบูลย์ (ไพบูลย์ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิต
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูเมธาประยุตต์ (สุเมธ สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอมรสุตกิจ (นิยม ฉนฺทวาที ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูฉันทธรรมโสภณ (มะลิ ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประกาศพุทธิคุณ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดโสภาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตคุณาธาร (อ่อง )
เจ้าอาวาสวัดเชิงเขาวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์สิทธิคุณ (แปลก )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรายมูล
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิสณฑ์กิจจานุกิจ (รวม )
เจ้าอาวาสวัดทับยายเชียง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมฐานานุยุต (บุญเสริม )
เจ้าอาวาสวัดตาลสุวรรณ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิลาสสีลาจาร (ลำยงค์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตธรรมประคุณ (ยงยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประสุตปัญโญภาส (นุกูล )
เจ้าอาวาสวัดหัววังกร่างวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรขันตยาภิรม (สมทรง )
เจ้าอาวาสวัดปากพิงตะวันออก
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิฑูรธรรมโสภณ (เริง )
เจ้าอาวาสวัดหนองหม้อแกง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิสิฐฉันทานุศาสก์ (จำรัสพัฒนา )
เจ้าอาวาสวัดนาบัว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิธรรมคุณ (จักรภพ )
เจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณวโรภาส (ชินวร )
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมนูญบุญวาท (การุณ )
เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรฉันทานุโยค (มุกดา )
เจ้าอาวาสวัดบึงช้าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์พัฒนากร (บัญชา )
เจ้าอาวาสวัดเข็กใหม่พัฒนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐกิตติสุนทร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดปากคลองชุมแสง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติสุวรรณคุณ (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดวังไม้แก่น
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภากรชัยกิจ (จตุชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนขันธ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญารัตนาทร (เชาว์ )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติรัตนานุกูล (จันดี )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจจานุกรม (พิน ฉินฺนาลโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์ (จง )
เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง
เจ้าอาวาสวัดพระขาวชัยสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ (เอกอุดม ธีรวํโส)
เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดเสาหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมโสภณ (สำอางค์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
เจ้าอาวาสวัดพิกุลวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวราภิรัต (เศรษฐวุฒิ )
เจ้าคณะตำบลมะขามสูง
เจ้าอาวาสวัดจอมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนเวฬุวัน (ชัยพร )
เจ้าคณะตำบลปากโทก
เจ้าอาวาสวัดไผ่ค่อมรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรอรรถสาร (ศรีไพร อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลสมอแข
เจ้าอาวาสวัดสมอแข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวาปีพิสัย (ณัฐพล )
เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบึกกระดาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์บุญญากร (บำรุง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดธรรมจักร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนเสนาภิมุข (สุวิทย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลพลายชุมพล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภัยจริยาภรณ์ (บุญชู ชินวํโส)
เจ้าคณะตำบลวัดพริก
เจ้าอาวาสวัดบางทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทพัฒนาทร (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลวังน้ำคู้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรโรจนคุณ (ปิยะพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลอรัญญิก
เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐวีรธรรม (วิรัช )
รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
รองเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถาพรธรรมประสิทธิ์ (ถนอม )
รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถาพรบุญสาร (จันทร์ )
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมกิจโกศล (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลธรรมคุณ (สุชาติ )
เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมานุยุต (สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลบึงกอก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดตะโม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฉันทธรรมานุสิฐ (ประวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรนิคมเขต (อาจหาญ )
เจ้าคณะตำบลท่านางงาม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดย่านใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยวีรกิจ
เจ้าอาวาสวัดอินทรีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์สารธรรม (อภิชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
เจ้าอาวาสวัดวังไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกิตติรัต (ประยูร )
เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์นวกิจ (สมปอง )
รองเจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธบุญเขต (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมโชติ (บุญสม )
เจ้าคณะตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวราภินันท์ (สำเริง )
เจ้าคณะตำบลเนินกุ่ม
เจ้าอาวาสวัดดงหมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลสนามคลี
เจ้าอาวาสวัดกำแพงมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์นิติสาร (บุญส่ง )
เจ้าคณะตำบลท่าตาล
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์อาจารคุณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพัฒนพิธาน (แร่ )
เจ้าคณะตำบลคันโช้ง
เจ้าอาวาสวัดหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลชัยคุณ (มนู )
เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรคามเขต (ลำไย )
เจ้าคณะตำบลหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ (ธวัช )
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัฒนานุยุต (ประดับ )
เจ้าคณะตำบลหอกลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุภัยโกศล (เจริญ )
เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม
เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรกิจจานุยุต (กฤษณพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลมะต้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยวรรณสุนทร (สนอง )
เจ้าคณะตำบลวังวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิณวรธรรม (สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
เจ้าอาวาสวัดนาขุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สีลาจาร (สมบัติ )
เจ้าคณะตำบลมะตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (สุรทิน ญาณสุโภ)
เจ้าคณะตำบลศรีภิรมย์
เจ้าอาวาสวัดสวนร่มบารมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมวิภัช (สำอางค์ ธมฺมภาโค)
เจ้าคณะตำบลหัวรอ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภกิจชยาภรณ์ (ศุภชัย )
เจ้าคณะตำบลทับยายเชียง
เจ้าอาวาสวัดหนองมะคัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธพัฒโนดม (บุญธรรม )
เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรศาสน์กิจจาทร (ธีระพง )
เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลสุตวัฒน์
เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมกิจ (ธรรมนูญ อารยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลป่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทปัญญาวิมล (คูณ )
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิ์เขมาภินันท์ (อวน )
เจ้าคณะตำบลบ่อภาค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสถาพร (วานิช )
เจ้าคณะตำบลท่าสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมรักขิต (สมหวัง )
รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดวังทองวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานสาธุกิจ (ดำรงค์ )
รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดบัวทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรคุณวัตร (พล )
เจ้าคณะตำบลดินทอง
เจ้าอาวาสวัดสะเดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิษณุกิตติธาดา (เสนาะ )
เจ้าคณะตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมานัสวรดิตถ์ (มณู )
เจ้าคณะตำบลท่าหมื่นราม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพัฒนโสภิต (อาคเนย์ )
เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมสาร (สมพร )
เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลธรรมรังษี (รุ่ง )
เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถธรรมาภรณ์ (ผล )
เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลธรรมวงศ์
เจ้าคณะอำเภอนครไทย
เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธากิตตยาทร (ณัฏฐ์ธน )
เจ้าคณะตำบลนครไทย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินิตศีลขันธ์ (นิ่ม )
เจ้าคณะตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตจันทเขต (สมพงษ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเนินเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานศีลวัตร (ฉลอง อธิสีโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านแยง
เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุขวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลบุญสาร (ประเสริฐ ปุญฺญผโล)
เจ้าคณะตำบลห้วยเฮี้ย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าคาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนครวรานุสิทธิ์ (ทวีป )
เจ้าคณะตำบลยางโกลน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรจันทคุณ (สมจันทร์ จิตฺตคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัฒนานคร
เจ้าอาวาสวัดสุธรรมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (สุทิน )
เจ้าคณะตำบลเนินมะปราง
เจ้าอาวาสวัดเนินมะปราง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลขันติสาร (จันทร์ทรา )
เจ้าคณะตำบลวังโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปัญญาภิสุทธิ์ (สุภี )
เจ้าคณะตำบลบ้านน้อย - วังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิตติพิลาส
เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองขมิ้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมวิภัช (สำลี วราโภ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครููถาวรธรรมเจดีย์
เจ้าอาวาสวัดแหลมเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติบุรีกร
เจ้าอาวาสวัดวังวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานธรรมรักขิต (จิรวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลวังอิทก
รองเจ้าอาวาสวัดกลางสุริยวงศ์
รจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
เจ้าคณะอำเภอบางระกำ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบางระกำ
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
เจ้าคณะอำเภอนครไทย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอภัยสุพรรณภูมิ
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูกันตสีลสัมบัน (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสุวรรณสุนทร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูจิตตนันทคุณ
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook