ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสุโขทัย - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดพิษณุโลก แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูไพโรจน์ศาสนคุณ (สมบูรณ์ วิสารโธ)
เจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย
เจ้าอาวาสวัดลานหอย
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูไพบูลย์ชัยสิทธิ์ (เสนาะ )
เจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย
เจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาราม
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมวโรทัย (สถิตพงษ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ
เจ้าอาวาสวัดคุ้งยาง
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุชิตธรรมคุณ (เยื้อน อชิโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโตนด
เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติธรรมาภิสิฐ (สุวรรณ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอศรีนคร
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูศรีธรรมานุสิฐ (ทรงชัย ธวชฺชโย ป.ธ.๖)
ผจล.ชอ.(๒๕๕๗)
  พระครูปราโมชสิทธานุยุต (วิมล สิทฺธินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลเมืองบางยม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองโว้ง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูวิบูลศุภกิจ (ลมูล อํสุธโร)
เจ้าคณะตำบลธานี
เจ้าอาวาสวัดคูหาสุวรรณ
จต.ชอ
  พระครูวิบูลวิริยกิจ (ประภาส )
เจ้าคณะตำบลดงคู่
จต.ชอ(๒๕๕๔)
  พระครูโอภาสธรรมรักษ์ (ชินกร ถิรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเมืองบางขลัง
เจ้าอาวาสวัดท่าเกย
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิศิษฏ์จริยาวัตร (สมศักดิ์ ฉนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลทุ่งเสลี่ยม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดฝั่งหมิ่น
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุขุมธรรมวิจิตร (สุรศักดิ์ ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลเกาะตาเลี้ยง
เจ้าอาวาสวัดศรีสังวร
จต.ชท.(๒๕๓๕)
  พระครูธำรงบุญเขต (บุญธรรม ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลโตนด
เจ้าอาวาสวัดวาลุการาม
จต.ชท.(๒๕๔๓)
  พระครูปิยกิจบัณฑิต (กรกิจ ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสามเรือน
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูประคุณสาธุกิจ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลศรีสัชนาลัย
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธพัฒนปรากรม (ประโรม ปรกฺกโม)
เจ้าคณะตำบลกกแรต เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคลองตะเข้
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์กิจโกศล (บุญช่วย นนฺทปสาโท)
เจ้าคณะตำบลบ้านกล้วย
เจ้าอาวาสวัดกำแพงงาม
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิบูลธรรมานุกูล
เจ้าคณะตำบลไทยชนะศึก
เจ้าอาวาสวัดเหมืองนา
จต.ชต.
  พระครูถาวรธรรมประภาส (จิรพัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดถาวรโพธิการาม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณวรวัฒน์ (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดเกาะ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูไพบูลธรรมากร (วิฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านเหมือง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติมงคลธาดา (สำเนียง )
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตวิริยสุนทร (บรรจง สุชาโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลวังน้ำขาว
เจ้าอาวาสวัดห้วยไคร้
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมบุญเขต (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเนินพะยอม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุมนรัตนโชติ (สมใจ อรินฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดทะเลลอย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตยากรพิพัฒน์ (วัฒนากร )
เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอัมพวันประภาส (เฉลิมชัย อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดอัมพวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์สุตากร (บุญมี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกศลยติกิจ (ไพร )
เจ้าอาวาสวัดบานชื่น
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสกันตศีล (ฐาม์ส่งแสง ยนฺตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตวรวัตร (สุวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองวังทอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลสาธุกิจ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านซ่าน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์ประภากร (สมบุญ )
เจ้าอาวาสวัดโป่งฝาง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิทิตปัญญาคม (เอกลักษณ์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งมหาชัย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจันทสีลาภรณ์ (สมบุญ )
เจ้าอาวาสวัดเขาลานพระวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิรุฬห์สัจจารักษ์ (กิตติพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดธรรมิการาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมจิตตานุรักษ์ (วราม )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยั้งเมือง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพินิจธรรมรัต (ศักย์ศรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดโสภาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสาทรธรรมประสิทธิ์ (เอื้อน )
เจ้าอาวาสวัดวังตะคร้อ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์ธรรมบวร (บุญทัน )
เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประจักษ์ธรรมสถิต (วันชัย )
เจ้าอาวาสวัดสิริเขตคีรี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรสีลโสภณ (ดิเรก )
เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปัญญารัต (ระเหย )
เจ้าคณะตำบลทับผึ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิโครธธรรมคุณ (สอง กตสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลคลองตาล
เจ้าอาวาสวัดศรีนิโครธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมธรรมนิเทศก์ (สุทน จนฺทโก)
เจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก
เจ้าอาวาสวัดท่าเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรพัฒนานุกูล (นิมิต )
เจ้าคณะตำบลในเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิลาศเขมากร (ชูชาติ )
เจ้าคณะตำบลป่ากุมเกาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมนิเทศก์ (ศุภโชค )
เจ้าคณะตำบลย่านยาว
เจ้าอาวาสวัดหนองป่าตอสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตวินัยสาร (ประทวน )
เจ้าคณะตำบลหนองกลับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา (สายันต์ จนฺทวํโส)
เจ้าคณะตำบลคลองกระจง
เจ้าอาวาสวัดคลองกระจง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสิริวัฒน์ (เสน่ห์ สิริวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลคลองยาง
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์วรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธพัฒโนทัย ( สุรเมโธ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดไทยชุมพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทสีลาจาร (บุญมี เปมสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาตธรรมานันท์ (สุดา )
เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า
เจ้าอาวาสวัดบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตเขมาภิรม (พรม )
เจ้าคณะตำบลบ้านสวน
เจ้าอาวาสวัดหัวฝาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรธีรคุณ (สำราญ สุธีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านหลุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธีรคุณ (เฉลิม กุสลธมฺโม ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสุโขทัย
เจ้าอาวาสวัดราชธานี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธพัฒนวิธาน (อ๊อด )
เจ้าคณะตำบลวังทองแดง
เจ้าอาวาสวัดหนองตาโชติ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญากิจโกศล (สมหวัง )
เจ้าคณะตำบลยางซ้าย
เจ้าอาวาสวัดคงคามาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพัฒนโสภณ (ลำจวน )
เจ้าคณะอำเภอกงไกรลาศ
เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิลาศธรรมคุณ (แสวง )
เจ้าคณะตำบลไกรใน
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพบูลศาสนกิจ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลดงเดือย
เจ้าอาวาสวัดดงยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมาทร (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลท่าฉนวน
เจ้าอาวาสวัดหนองตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมสุนทร (สมจิต )
เจ้าคณะตำบลกง
เจ้าอาวาสวัดกงไกรลาศ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ธรรมโชติ (ชุมพร )
เจ้าคณะตำบลกกแรต เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคันธศีลคุณ (ทอน ฐิตสีโล)
เจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ
เจ้าอาวาสวัดสามพวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุกูล (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลศรีคีรีมาศ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมปัญญาวุฒิ
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
เจ้าอาวาสวัดบึงภูเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์วราทร (วิสูตร )
เจ้าคณะตำบลสามพวง
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมประยุต (ทุเรียน วรธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอคีรีมาศ
เจ้าอาวาสวัดศรีคีรีสุวรรณราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลกิจจาทร (พนมไพร )
เจ้าคณะตำบลบ้านป้อม
รองเจ้าอาวาสวัดศรีคีรีสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานธรรมประสิทธิ์ (ดิเรก )
เจ้าคณะตำบลหนองจิก
เจ้าอาวาสวัดลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเขตสุทธาลังการ (อลงกรณ์ อนาลโย)
เจ้าคณะตำบลทุ่งเสลี่ยม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเสลี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธธรรมมงคล (อินทร อินฺทปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลกลางดง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดกลางดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ชโยดม (อภิชาต อคฺควณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลกลางดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดชัยอุดม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปัญญาภิราม ( สิริปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดม่อนศรีสมบุรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยรัตนบรรพต
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่ชัยมงคล
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วชัยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวันพิทักษ์สุนทร
เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรสีลาภิรม (เทียว )
เจ้าคณะตำบลลานหอย
เจ้าอาวาสวัดเชิงคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์ปุญญสาร (สะอาด วรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดพระพายหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรธรรมรักษ์ (บุญลือ อคฺคธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน
รองเจ้าอาวาสวัดลานหอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรธรรมวิจารณ์ (แดง จนฺทาโภ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีนคร
เจ้าอาวาสวัดบ่อทองอุดมธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธนิมมานการ (ปัญญา )
รองเจ้าคณะอำเภอศรีสัชนาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลกิจโกศล (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลหาดเสี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวัฒนานุกิจ (จิรวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลหนองอ้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศปัญญาคม (เอนก )
เจ้าคณะตำบลแม่สำ
เจ้าอาวาสวัดตอสัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติวชิราภรณ์ (วิเชียร )
เจ้าคณะตำบลป่างิ้ว
เจ้าอาวาสวัดแม่รากสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตคุณสาทร (เดชา )
เจ้าคณะตำบลแม่สิน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตจันทคุณ (จันทร์ศร )
เจ้าคณะตำบลแม่สิน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสารนิยุต (กิตติ )
เจ้าคณะตำบลบ้านตึก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรปัญญาคม (คำอ้าย )
เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระโสภิตธรรมสุนทร (จรัญ )
เจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยคุณาธาร (กฤษณะ วิชโย)
รองเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆษิตบุญโญปถัมภ์ (บุญช่วย สาทโร)
เจ้าคณะตำบลนาขุนไกร
เจ้าอาวาสวัดถ้ำระฆัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์สังวรคุณ (วอน )
เจ้าคณะตำบลวังลึก
เจ้าอาวาสวัดหนองแหน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุธรรมสาทร (สมหมาย )
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวินิตธรรมโชติ (ประเสริฐ )
รองเจ้าอาวาสวัดชัยสิทธาราม
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูอาทรปสาทคุณ (สมวงษ์ ปสนฺโน)
รองเจ้าอาวาสวัดบ่อทองอุดมธรรม
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ปัญญาทร (สุธีร์ )
รองเจ้าอาวาสวัดคลองกระจง
รจร.(๒๕๕๙)
  พระครูอาทรสังฆพินิต (เสวย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังฆาราม
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอดุลธรรมสาร (อุดร ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุโขทัย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบนเนิน
จอ.ชท. (๒๕๕๖)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook