ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดอุตรดิตถ์ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดพิษณุโลก แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิศาลจริยธรรม (มงคล ปคุโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดวังกะพี้
ทจอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวรดิตถ์คณารักษ์ (อนันต์ อภิปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอฟากท่า
เจ้าอาวาสวัดกกต้อง
จอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ (ศรีรอด ฐานวีโร)
เจ้าคณะอำเภอบ้านโคก
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยศรี
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีบุณยาคม (พเยาว์ ปุญฺญาคโม ป.ธ.๗)
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๗)
  พระครูสิริภัทรโกศล (สุขภัทร์ โสภณจิตฺโต ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดหนองคันธมาศ
ทผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรธรรมรส (สนั่น ชิโนรโส)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุตรดิตถ์
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
รจอ.ชท.
  พระครูวิบูลสมัตถกิจ (สามารถ )
เจ้าคณะตำบลป่าเซ่า
เจ้าอาวาสวัดป่าเซ่า
จต.ชอ
  พระครูปราโมทย์วรคุณ (บันเทิง )
เจ้าคณะตำบลหาดกรวด - วังกะพี้
เจ้าอาวาสวัดวังโป่ง
จต.ชอ
  พระครูโสภณจิตการ (สมจิตร จิตฺตกาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลงิ้วงาม
เจ้าอาวาสวัดวังขอน
จต.ชอ
  พระครูอดุลวรธรรม (พลอย )
เจ้าคณะตำบลขุนฝาง
เจ้าอาวาสวัดปากฝาง
จต.ชอ
  พระครูสิริกิจวิธาน (มานัส สิริมงฺคโล)
เจ้าคณะอำเภอลับแล
เจ้าอาวาสวัดเสาหิน
จต.ชอ(๒๕๔๙)
  พระครูอภัยพัฒนาทร (จีรวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลน้ำพี้
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีธรรมวิจิตร (สุรศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูพิลาสธรรมสาร (บุญมี )
เจ้าคณะตำบลคอรุม
เจ้าอาวาสวัดขวางชัยภูมิ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอดุลจารุวรรณ (พิมพ์ )
เจ้าคณะตำบลน้ำอ่าง
เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิวิธาน (มาโนช )
เจ้าคณะตำบลไร้อ้อย
เจ้าอาวาสวัดคลองละมุง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิหารกิจจานุยุต (ประสาทพร รกฺขิโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
รองเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสถิตธรรมเวทย์ (สุเวทย์ )
เจ้าคณะตำบลด่านนาขาม
เจ้าอาวาสวัดด่านนาขาม
จต.ชท.
  พระครูกัลยาณกิตติวัฒน์ (การะเวก กลฺยาโณ)
เจ้าคณะตำบลท่าอิฐ
เจ้าอาวาสวัดอรัญญิการาม
จต.ชท.(๒๕๔๙)
  พระครูปัญญาผาสุกิจ (สำราญ ปญฺญาวุฑฺโฒ)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าปลา
เจ้าอาวาสวัดท่าปลา
จต.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูสุขบทบริหาร (วีระ )
เจ้าคณะตำบลน้ำไคร้
จต.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูชัยศีลวัตร (วินัย )
เจ้าคณะตำบลน้ำไผ่
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะพล
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูธำรงสีลวัตร (เภา )
เจ้าคณะตำบลจริม
เจ้าอาวาสวัดท่าแฝก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐตารกานุรักษ์ (สมบัติ อหึสโก)
เจ้าคณะตำบลท่าสัก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโกศลสันติกร (ประสพ สนฺติกโร)
เจ้าคณะตำบลฟากท่า
เจ้าอาวาสวัดบ้านเดิ่น
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธปัญญาโสภณ (สิทธิภูมิ โสภณปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลผาเลือด
เจ้าอาวาสวัดสิงห์คอมพัฒนา
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสถาพรจิตตานุยุต (ประสิทธิ์ มนาโป)
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก
เจ้าอาวาสวัดห้วยครั่ง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประทีปคามเขต (นุกูล )
เจ้าคณะตำบลบ้านดารา
เจ้าอาวาสวัดบ้านเกาะ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณสิทธิธรรม (เล็ก )
เจ้าคณะตำบลบ้านด่าน
เจ้าอาวาสวัดม่อนหินขาว
จต.ชต.
  พระครูสุปุญญาภินันท์ ( ปุญฺญนนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดศรีธาราม
จร.ชอ.
  พระครูอุปถัมภ์ธรรมมงคล (บุญช่วย สุมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดทองเหลือ
จร.ชอ.(๒๕๕๔)
  พระครูสีหบุญโชติ (บุญโชติ )
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ศรีสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุปถัมภ์วัชรศาสน์ (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ช่องลม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยวาทสังฆกิจ (ทวี ปิยวาจโก)
เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสันตจิตตานุยุต (สุเทพ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริอุทุมพรพิพัฒน์ (เจริญ อตฺถกาโม)
รองเจ้าคณะอำเภอลับแล
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรคณารักษ์
จร.ชท.(๒๕๓๒)
  พระครูกิตติธรรมานุยุต (โอภาส กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดกลาง
จร.ชท.(๒๕๕๑)
  พระครูพลากรขันติคุณ (ณัทกร )
เจ้าอาวาสวัดจอมคีรี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์ (สมบัติ )
เจ้าอาวาสวัดท่าทอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประสิทธิ์ธรรมประคุณ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเอี้ยง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิบูลธรรมสิทธิ์ (กัน )
เจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิมลวราภรณ์ (พาน )
เจ้าอาวาสวัดปางวุ้น
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์ถาวรธรรม (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดดอนแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุปถัมภ์ธรรมนิวิฐ (ถวิล )
เจ้าอาวาสวัดหมู่ห้าสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิมลสุขวัฒน์ (นัน )
เจ้าอาวาสวัดขุนฝาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐธรรมวิมล (สมชัย )
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดดอนมูลน้ำลอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิจจาภิมณฑ์ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลผักขวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตธรรมรุจี (อดุลย์ )
เจ้าคณะตำบลป่าคาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญสีลากร
เจ้าคณะตำบลสองคอน
จ้าอาวาสวัดโพนดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนวีรโสภิต (เดชา )
เจ้าคณะอำเภอน้ำปาด
เจ้าอาวาสวัดส่องแดด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสกิตติพิมล (ไสว )
เจ้าคณะตำบลบ้านฝาย
เจ้าอาวาสวัดต้นตาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมบุญกิจ (กมล กิตฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเด่นเหล็ก
เจ้าอาวาสวัดลานชุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สารคุณ (เสนอ )
เจ้าคณะอำเภอท่าปลา
เจ้าอาวาสวัดผาเลือด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัจธรรมโชติ (บัญชา )
เจ้าคณะตำบลร่วมจิต
เจ้าอาวาสวัดหาดล้าเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวรรณวรนาท (ระพิน )
เจ้าคณะตำบลนางพญา
เจ้าอาวาสวัดปากลี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมนาถ (จันทร์ )
เจ้าคณะตำบลน้ำหมัน
เจ้าอาวาสวัดน้ำหมัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพิธานพัทธกิจ (สมหมาย )
เจ้าคณะตำบลท่าปลา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหาดลั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณชัยประดิษฐ์ (ประดิษฐ์ กมฺพโล)
เจ้าคณะตำบลท่ามะเฟือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลกิตติคุณ (เบี้ยว )
เจ้าคณะตำบลนายาง
เจ้าอาวาสวัดบ้านดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์วรนาถ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลพญาแมน
เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณนันทโกวิท (ละมูล )
เจ้าคณะตำบลในเมือง
เจ้าอาวาสวัดกองโค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลสิริวิธาน (บุญเลิศ )
เจ้าคณะตำบลหาดสองแคว
เจ้าอาวาสวัดหาดสองแคว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธีรวัฒน์ (บุญเชิด )
เจ้าคณะตำบลข่อยสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลธรรมคุณ (ยอม )
เจ้าคณะตำบลวังแดง
เจ้าอาวาสวัดวังแดงหมู่สอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุสีลวัตร (ล้อม )
เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธบทบริหาร (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งยั้ง
เจ้าอาวาสวัดพระยืนพุทธบาทยุคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมโสภิต (บุญธรรม )
เจ้าคณะตำบลฝ่ายหลวง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดใหม่เชียงแสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสีลธาดา (สีมา )
เจ้าคณะตำบลแม่พูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมาภิรัต (คำตัน )
เจ้าคณะตำบลชัยจุมพล
เจ้าอาวาสวัดม่อนนางเหลียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทวีรวงศ์ (วิเชียร )
เจ้าคณะตำบลหาดงิ้ว
เจ้าอาวาสวัดเกาะเรไร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมศีลานุยุต (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลผาจุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสันติธรรม ( สมาหิโต)
เจ้าอาวาสวัดเสกษนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรสันติคุณ
เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรปัญญาวุธ
เจ้าอาวาสวัดคุ้งยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรพิสิฏฐ์
เจ้าอาวาสวัดหนองกลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตพัฒนพิธาน (สมพงษ์ สมจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลคุ้งตะเภา
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์ภูริทัต (ไทย สปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลท่าเสา
เจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิจิตรธรรมสุนทร (ธนพล จิตฺตธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูภาวนารัตยาธิคุณ (แสวง )
เจ้าคณะตำบลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบึงสัมพันธ์
จต.ชอ (๒๕๕๙)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook