ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุสรณ์ชัยสิทธิ์ (ชัยพร ปพฺพชิโต ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง
จล.ชอ.
  พระครูอนุชิตสุตาทร (สวัสดิ์ ถาวรธมฺโม ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
เจ้าอาวาสวัดผาอ่าง
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุสารสัทธานุกิจ (ทองสุข )
เจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๑
รองเจ้าอาวาสวัดหัวเวียง
จต.ชอ(๒๕๖๒)
  พระครูอนุสิฐกิตติคุณ (สมาน สมานฉนฺโท)
เจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุสิฐรัตนคุณ (ส่าเก สมจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านกาศ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านแพะ
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุสิฐเขมคุณ (เกษม อินฺทปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลห้วยผา
เจ้าอาวาสวัดน้ำกัด
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอนุกูลวิรัชกิจ (วิรัช วิริยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลปางมะผ้า
เจ้าอาวาสวัดปางคาม
จต.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอนุศาสน์สุตคุณ (นิยม ปญฺญาวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง
เจ้าอาวาสวัดก้ำก่อ
จร.ชอ.
  พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล (ไพศาล )
รองเจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี
จร.ชท.
  พระครูอนุกูลถาวรกิจ (เพิ่มผล )
เจ้าอาวาสวัดป่าปุ๊
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุสรณ์วรการ (สุรเดช )
เจ้าอาวาสวัดนาปู่ป้อม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุสารนันทสิทธิ์ (ทวีศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดประตูเมือง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุสรณ์สันติคุณ (สุวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอนุพัทธ์ถิรธรรม (อภิภูพงษ์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเมืองแปง
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอนุสรณ์ชัยคุณ (อภิชัย อภิชโย)
เจ้าอาวาสวัดสบหารเหนือ
จร.ชท.(๒๕๖๒)
  พระครูอนุรักษ์ธรรมเจดีย์ (เล็ก ยุตฺตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจองคำ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลศีลสังวร
เจ้าคณะตำบลผาบ่อง
เจ้าอาวาสวัดผาบ่องใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุยุตสังฆกิจ (ปิยะศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลปางหมู เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดปางหมู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสนธิ์ธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลหมอกจำแป่
เจ้าอาวาสวัดหมอกจำแป่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุศาสน์โกศล
เจ้าคณะอำเภอขุนยวม
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลกัลยาณพจน์ (กมล กลฺยาณวาโจ)
เจ้าคณะตำบลขุนยวม - แม่เงา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุวัตรสมณคุณ (อมรรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลเมืองปอน
เจ้าอาวาสวัดเมืองปอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุศาสน์โสภณ (อนุรัตน์ )
เจ้าคณะอำเภอปางมะผ้า
เจ้าอาวาสวัดม่วยต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณสัมปยุต
เจ้าคณะอำเภอแม่ลาน้อย
เจ้าอาวาสวัดแม่ลาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสิฐปริยัติโวหาร (เกตุแก้ว คมฺภีรปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลแม่ลาน้อย
เจ้าอาวาสวัดโวหารคุณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสิฐธีรคุณ
เจ้าคณะตำบลแม่ลาหลวง
เจ้าอาวาสวัดแม่ลาหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์พัฒนคุณ ( ปภสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอสบเมย
เจ้าอาวาสวัดผาผ่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลบุญกิจ
เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง
เจ้าอาวาสวัดชัยลาภ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนารจารุวรรณ
เจ้าคณะตำบลแม่สะเรียง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสารปุญญาคม
เจ้าคณะอำเภอปาย
เจ้าอาวาสวัดแม่นาเติงใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสรณ์จารุวรรณ
เจ้าคณะตำบลเมืองแปง - โป่งสา
เจ้าอาวาสวัดแม่ปิง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุสนธิ์ประชาทร (รัตน์ รตนญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดดอยเกิ้ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูประสิทธิคณารักษ์ (ถนอม )
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดแม่ปาง
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูวิมลภาวนานุศาสน์ (สายหยุด ปญฺญาธโร)
เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว
จร.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิศาลธรรมโสภณ (รัชชพล )
เจ้าอาวาสวัดโป่งน้ำร้อน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูบรมธรรมจารี (จรัญ )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระ
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูสังวรธรรมาภินันท์ (สำเริง )
เจ้าคณะตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook