ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดบึงกาฬ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโอภาสธรรมรส (สงวน )
เจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
เจ้าอาวาสวัดโชติรสธรรมากร
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวรวัฒน์คณารักษ์ (อำไพ )
เจ้าคณะอำเภอพรเจริญ
เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมคุณ
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลวุฒิชัย (จรินทร์ อติชาคโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเซกา
เจ้าอาวาสวัดศรีพนา
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒน์ชัยกิจ (นิคม ติกฺขปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
เจ้าอาวาสวัดสว่างวารี
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริวุฒิธรรม (บวรวิชช์ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ เขต ๒
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูสุทธธรรมสถิต (สวรรค์ )
รองเจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติภัทรานุกูล (วันดี )
เจ้าคณะตำบลหนองยอง เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิ์วรานุวัตร (หนูพร กมโล)
เจ้าคณะตำบลชมภูพร
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีมังคโลภาส (สวาท สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลบึงโขงหลง เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีศีลสุนทร (สมร สุจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลท่าดอกคำ เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอภินันทโสภิต (เมธี อภินนฺโท)
เจ้าคณะตำบลปากคาด เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอัครสุทธิคุณ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลซาง เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสพุทธิวงศ์ (บุญสงค์ )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างธรรมแสงทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูมุจรินท์วรานุวัฒน์ (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดมุจจรินทราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูจันทสิริกิจ (พรมมา )
เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสรุจิธรรม (ทองคำ )
เจ้าอาวาสวัดบูรพาประชาอุทิศ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิศีลาภรณ์ (คำพอ )
เจ้าอาวาสวัดคำสมบูรณ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสสิริคุตต์ (สี )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์ธรรมสังวร (สมเดช )
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวรธรรมวนาวาส (บุญสงค์ )
เจ้าคณะตำบลศรีชมภู เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดชมภูวนาวาส
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูธรรมวราภิวัฒน์ (ทรงสิน )
เจ้าอาวาสวัดชมพูจันทราราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรังสีธรรมาภิวัฒน์ (ฤทธิ์สมร )
เจ้าอาวาสวัดพุทธรังษีอรัญญาวิเวก
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจันทธรรมานุสิฐ (คำผล )
เจ้าอาวาสวัดธรรมเจริญ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวชิรธรรมาภิวัฒน์ (ชัยรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดสิริสมควรวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตพัฒนาภรณ์ (อาวุฒ )
เจ้าอาวาสวัดป่าพัฒนาพร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณธรรมาภิรม (รักเร่ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างระดาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลวุฒิธาดา (มา )
เจ้าอาวาสวัดจันทร์เดชราษฎร์บำรุง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติสารโสภิต (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดศรีคันไชย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลธรรมประทีป (ชู )
เจ้าอาวาสวัดอุทัยทอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปญาณวัฒน์ (บุญสี )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงินคณาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตธรรมสุนทร (สมภาร )
เจ้าอาวาสวัดโคกสะอาด
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมสีโลภาส (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างสำราญธรรมคุณ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิทัศน์กิตยาธร (กฤษณะ )
เจ้าอาวาสวัดจิตตภาวันนที
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณธรรมาภิมณฑ์ (ดิเรก )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอรุณธรรมาธิราช
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนธรรมรังษี (อุทัย )
เจ้าอาวาสวัดแสงอุทัยรัตนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูขันติธรรมพิมล (ดำรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลธรรมกิตติ์ (คำ )
เจ้าอาวาสวัดป่าอรัญญรุกขาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์รัตนปัญญา (เอกรัตน์ )
เจ้าอาวาสวัดดงชมภูเลิศมงคล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอิสสรธรรมาภินันท์ (คำม้วน )
เจ้าอาวาสวัดสังขลิการาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมธรรมมงคล (ทองดี )
รองเจ้าคณะอำเภอศรีวิไล
เจ้าอาวาสวัดมงคลสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญสารคุณ (อัศจรรย์ )
เจ้าคณะตำบลศรีวิไล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมานันท์
เจ้าคณะตำบลนาสะแบง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตโพธิคุณ (นิรันดร์ )
เจ้าคณะตำบลนาแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสศีลสาร (บุญเรียง )
เจ้าคณะตำบลบึงโขงหลง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมวิบูล (ปรียะ )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์หมากแข้ง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณธรรมวัฒน์ (เถาวัลย์ )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์หมากแข้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตพัฒนการ
เจ้าคณะตำบลดงบัง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปุญโญภาส
เจ้าคณะตำบลดงบัง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทโชติธรรมาธร (จิตกร )
เจ้าคณะตำบลท่าดอกคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติคุณาภรณ์ (สุรกากรณ์ ธมฺมวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณรัตโนภาส
เจ้าคณะตำบลโคกกว้าง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์สิริธรรม (สุภาพ )
เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวรญาณ (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลบุ่งคล้า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลกันตคุณ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองเดิ่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติบุญสาร
เจ้าคณะตำบลนาสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรโมภาส (ดวงศรี )
เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนาภิราม
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
เจ้าอาวาสวัดศรีแก้ววนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมโชติคุณ
เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมานุวัตร
เจ้าคณะตำบลไคสี เขต ๑
เจ้าคณะตำบลไคสี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพรวรกิจ
เจ้าคณะตำบลไคสี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประชาธรรมโสภิต (คำฝั่น จารุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหอคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสีลวิสุทธิ์ (ไพฑูรย์ )
เจ้าคณะตำบลหอคำ เขต ๒
เจ้าคณะตำบลหอคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์วิชัยกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองเลิง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลสารกิตติคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองเลิง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมเขมคุณ (สุขเกษม )
เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตวิหารธรรม (จินดา )
เจ้าคณะตำบลโคกก่อง
เจ้าอาวาสวัดจิตตภาวดีคีรีบรรพต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตกิตติคุณ
เจ้าคณะตำบลชัยพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณจันทกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองเข็ง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยพัฒนกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองเข็ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมธนันทกิจ
เจ้าคณะตำบลนาสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมเขตคุณารักษ์ (บุญธรรม ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะตำบลนาคำดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์นทีเขต (บุญถิ่น กิตฺติวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากคาด
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสร้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสพัฒนานุกูล
รองเจ้าคณะอำเภอปากคาด
เจ้าอาวาสวัดสว่างพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาปัญญาสาร
รองเจ้าคณะอำเภอปากคาด
เจ้าอาวาสวัดสว่างมีชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญปัญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลปากคาด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัชรญาณประยุต (นวพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลโนนศิลา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์ (สมพร )
เจ้าคณะตำบลโนนศิลา เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนาภรณ์โสภณ (อนรรฆวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลนากั้ง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญสีลาภรณ์ (บุญถม )
เจ้าคณะตำบลหนองยอง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวรรณวิวัฒน์ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลสมสนุก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตธรรมประทีป (ลี )
เจ้าคณะตำบลนาดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมานุยุต
รองเจ้าคณะอำเภอพรเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวชิรสาธน์ (คำสอน ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดดอนก่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมภาณ
เจ้าคณะตำบลป่าแฝก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพวันวรกิจ
เจ้าคณะตำบลหนองหัวช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมานุยุต
เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์ธรรมาภิวัฒน์ (สถิตพงษ์ สุธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอเซกา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเวกอรัญคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอเซกา
เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิโพธารักษ์ (สมพร )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณธรรมทาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสปุญญาภิวัฒน์ (คำจันทร์ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเซกา เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมมงคล
เจ้าคณะตำบลซาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวรากร
เจ้าคณะตำบลหนองทุ่ม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมสิทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองทุ่ม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรธรรมชโยภาส (อุเทน )
เจ้าคณะตำบลท่ากกแดง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเขตธรรมธร
เจ้าคณะตำบลท่ากกแดง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมรัตนโชติ
เจ้าคณะตำบลท่าสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมประโชติ
เจ้าคณะตำบลป่งไฮ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรวนาภิรม
เจ้าคณะตำบลป่งไฮ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทวีรธรรม
เจ้าคณะตำบลน้ำจั้น เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมพินิจ (อินทร์แปลง สนฺตจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบ้านต้อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดทรายทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติคุณาภรณ์ (สุรกาากรณ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านต้อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมาภิมณฑ์
เจ้าคณะตำบลโสกก่าม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตวรธรรม
เจ้าคณะตำบลโสกก่าม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณวัตร
เจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรโสภณ (ถวิล )
เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรสารโพธิชัย (รุ่งสวัสดิ์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิปิยานุรักษ์ (รักศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองพันทา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลธรรมโกวิท (หนูกัน )
เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมนิวิฐ (บดินทร์ )
เจ้าคณะตำบลถ้ำเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกมลสีลคุณ (จรัส )
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศิรินวกิจ
เจ้าคณะตำบลศรีชมภู เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์จริยาภรณ์ (อรุณ )
เจ้าคณะตำบลคำแก้ว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภินันทโสภณ (สุภาพ )
เจ้าคณะอำเภอบุ่งคล้า
เจ้าอาวาสวัดจันทราราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตโชติคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอบุ่งคล้า
เจ้าอาวาสวัดบึงสาราษฎร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสารโกศล
รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
เจ้าอาวาสวัดสิงหารินทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวรธรรมพินิจ
รองเจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคลวราราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุทธิธรรมญาณ (สัญญา รตนญาโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเมืองบึงกาฬ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าเทพวิมุต
จอ.ชอ. (๒๕๕๗)
   พระครูวิมลธรรมาภรณ์ (ผัส ธมฺมทีโป)
เจ้าคณะอำเภอบึงโขงหลง - บุ่งคล้า (ธ)
เจ้าอาวาสวัดขันติวนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูกันตธรรมสังวร (โกวิญ )
เจ้าอาวาสวัดภูงาม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูพุทธิธรรมคุณ (พุทธา ฐานวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลชัยพร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสันติสามัคคี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูปิยธรรมสุนทร (สุบิน )
เจ้าคณะอำเภอพรเจริญ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริธรรมานุกร (หนูกร )
เจ้าคณะอำเภอโซ่พิสัย - ปากคาด (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิวัฒน์ธรรมสาร (บุดดา )
เจ้าคณะตำบลโซ่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูถาวรธรรมโฆษิต (คำษร )
เจ้าคณะตำบลศรีชมภู (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประสิทธิเมธากร (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลพรเจริญ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิสุทธิเมธาภรณ์ (บรรดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลบึงกาฬ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประภัสสรวีรคุณ (วีระพล )
เจ้าคณะอำเภอศรีวิไล (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประโชติธรรมคุณ (พวน )
เจ้าคณะอำเภอเซกา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอดุลกิจจาทร (ประสพสุข ธมฺมวิริโย)
เจ้าคณะตำบลป่งไฮ (ธ)
รองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอาด
รจร. (๒๕๕๙)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook