ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีปริยัตยาลังการ (สุวรรณ อาจารสุโภ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์
เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง
จล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสังวรธรรมวงศ์ (พงษ์สุริยา ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอส่องดาว
จอ.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมพิริยกิจ (อุดร อุตฺตโม)
เจ้าคณะอำเภอกุดบาก
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปคุณสิริธรรม (พิชิต )
เจ้าคณะอำเภอภูพาน
เจ้าอาวาสวัดหลุบเลา
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวิธานพัฒนกิจ (คำมอญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโคกภู
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสุวรรณรังษี (ชูศักดิ์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูคัมภีรธรรมกิจ (วิรัช )
รองเจ้าคณะอำเภอโคกศรีสุพรรณ
เจ้าอาวาสวัดสุพรรณหงษ์วนาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูศรีเจติยาภรณ์ (ธนวิชช์ จิตฺตทนฺโต ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ผจล.ชพ.(๒๕๕๘)
  พระครูศรีสกลกิจจาภรณ์ (มีชัย ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอกุดบาก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๕)
  พระครูพิพิธเจติยานุการ (กฤษศนรัตน์ ธมฺมทสฺสี)
เจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร
ผจล.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูวิธานปริยัติธรรม (วิชิต จนฺทโชโต ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอวาริชภูมิ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีมงคล
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์ธรรมคุณ (พนม )
รองเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์สังฆคุณ (อนันต์ อานนฺโท)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร
เจ้าอาวาสวัดสะพานศรี
จต.ชอ(๒๕๔๘)
  พระครูมงคลสุขวัฒน์ (บุญเติม )
เจ้าคณะตำบลนาตาล
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูประสิทธิ์กิตติโสภณ (โสภา )
เจ้าคณะตำบลคำบ่อ เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูขันติสมณคุณ (ล้วน )
เจ้าคณะตำบลดงหม้อทองใต้
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณกิตติวรรณ (ทองพูน )
เจ้าคณะตำบลสามัคคีพัฒนา
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกิตติคีรีรักษ์ (จันทร์รวม )
เจ้าคณะตำบลคอนสวรรค์
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสารัทธรรมคุณ (คำไพ )
เจ้าคณะตำบลแร่
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนสามัคคี
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิวัฒน์ธรรมสถิต (ทรงชัย )
เจ้าคณะตำบลคูสะคาม
เจ้าอาวาสวัดบูรพานิวาส
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสกลธรรมรักขิต (จันลี ธมฺมรกฺขิตโต)
เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสอนประชาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูจันทสารธรรมคุณ (สนอง จทฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลดงหม้อทองเหนือ
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยสารคุณ (หนุน สุวิชโย)
เจ้าคณะตำบลนาแก้ว
เจ้าอาวาสวัดพุทธโมกพลาราม
จต.ชท.(๒๕๕๒)
  พระครูประดิษฐ์วีรธรรม (สำพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งแก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตวงศ์วิวัฒน์ (วันชัย อินฺทวํโส ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลคำบ่อ เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประภาสธรรมนิวิฐ (สมาน ปภาโส)
เจ้าคณะตำบลม่วง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประภัสร์สมานคุณ (คมสันต์ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลพรรณา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุเมธธรรมรัต (บุญถัน )
เจ้าคณะตำบลช้างมิ่ง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูนิวาสธรรมวิจิตร (ญาณ ญาณวฑฺฒโก)
เจ้าคณะตำบลธาตุ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุมนธรรมาภรณ์ (บุญสนอง )
เจ้าคณะตำบลตาลเนิ้ง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจันทสารวรธรรม (วรพิศ จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลพันนา
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปทุมสันติวัฒน์ (คำหล้า สิริวฑฺฒโก)
เจ้าคณะตำบลกุดบาก
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุทุมพรพิลาส (วิการณ์ วิกาลชาโต)
เจ้าคณะตำบลเดื่อศรีคันไชย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุภัทรจันทสาร (อริยะ )
เจ้าคณะตำบลพอกน้อย
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณมงคลวัตร (สายทอง )
เจ้าคณะตำบลนาตงวัฒนา เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสกลธรรมาภรณ์ (ทวีศักดิ์ วรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลส่องดาว
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอัมพวันกัลยาณวัตร (สมดี ธีรภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลหนองกวั่ง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตปัญญาคุณ (ทองสุข ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดกกกอก
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติธรรมานุวัตร (สุดใจ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองไผ่ล้อม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตธรรมสถิต (สุภีร์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีชุมพล
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมธีรคุณ (สมบัติ )
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีเทวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิมลธรรมคุณ (ประยูร )
เจ้าอาวาสวัดบ้านงิ้ว
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิชยาภรณ์ (เสริมชัย )
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูนิคมพรหมคุณ (บรรทม )
เจ้าคณะตำบลวังยาง
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมธรรมประสิทธิ์ (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลธาตุ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสระเกษ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสกลภัทรธรรม (ณรงค์ชัย ธีรภทฺโท)
เจ้าอาวาสวัดไทรทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูไพบูลย์ชัยธรรม (สวาท )
เจ้าอาวาสวัดสุปัฏชัยยาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสกลวรธรรม (ไพรบูลย์ )
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง
เจ้าอาวาสวัดโนนศรีแก้ว
จร.ชท.
  พระครูสกลปัญญาธร (อภิสิทธิ์ จนฺทปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร
เจ้าอาวาสวัดศรีวิทยาลัย
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูสกลจันโทภาส (ไชยมาศ )
เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูอัครปัญโญภาส (บุญเลิศ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิศิษฐ์ธรรมาภิวัฒน์ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีฟอง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตวนานุรักษ์ (สะไนย์ )
เจ้าอาวาสวัดดอนสร้างไพร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปราโมทย์พัฒนคุณ (บรรเทิง )
เจ้าอาวาสวัดศิริพัฒนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสถิตจันทราภรณ์ (อุดมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำแก่นจันทน์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณโชติวัฒน์ (คำภา )
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนปัญญานุวัฒน์ (สมผล )
เจ้าอาวาสวัดศรีดอกแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวีรธรรมสมาทาน (มาโนช )
เจ้าอาวาสวัดกลาง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุเขตธรรมคุณ (ธนา )
เจ้าอาวาสวัดนาขาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณรัตนาทร (หนูพิน มนาปนยิโก)
เจ้าคณะตำบลนาแต้
เจ้าอาวาสวัดสระพังทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิโรจน์ธรรมสถิต (อนันต์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลกาญจนคุณ (เตียง อนาลโย)
เจ้าอาวาสวัดไทรทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมบริรักษ์ (สมดี ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเตาไห
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตวิริยาภรณ์ (ถะเหนือ )
เจ้าอาวาสวัดสวรรค์นิมิต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติกิตติวัตร (สำเร็จ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างคำฮุย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูนิวาสธรรมสุนทร (ฐนกร )
เจ้าอาวาสวัดนิวาสถาน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรปัญญาวุฒิ (สมเพชร ปญฺญาวุฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดศรีจอมพล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประดิษฐ์ธีรธรรม (ไพลพ ธีรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดศรีประดิษฐาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลธรรมานุศาสก์ (สอน )
เจ้าอาวาสวัดศรีธาตุการาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ชโยดม (ณรงค์ชัย )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโสภณสุวรรณวัฒน์ (ไพวรรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณราษฎร์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวรธรรมประโชติ (สินธุ์ )
เจ้าคณะตำบลขมิ้น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดแดนโมกษาวดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรปัญญาธร
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขมิ้น เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโคกเลาะน้อยวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติกัลยาณวัตร (ศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเชียงเครือ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมานุกิจ
เจ้าอาวาสวัดน้อยหัวคู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมาภิราม
เจ้าอาวาสวัดดงมะไฟ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณวุฒิกร (ดำเนิน )
เจ้าคณะตำบลฮางโฮง
เจ้าอาวาสวัดสะอาดสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมสีลคุณ
เจ้าอาวาสวัดโนนแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีชยานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประพัฒน์สิริวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดโคกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยานุวัตร
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลวิมลฉันท์ (วินิตย์ )
เจ้าอาวาสวัดท่าเยี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรธรรมาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมธร
เจ้าอาวาสวัดบ้านบอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลวิริยคุณ (นฤทัย )
เจ้าคณะตำบลอากาศ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลกิจจาทร (ชินชนะเลิศ )
รองเจ้าคณะอำเภอภูพาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลจันทโชติ (บุญหอม )
เจ้าคณะตำบลหลุบเลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริทัศนานุรักษ์ (จันที )
เจ้าคณะอำเภอนิคมน้ำอูน
เจ้าอาวาสวัดศรีทัศน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิติสารสุนทร (อนันตศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลนิคมน้ำอูน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลปัญญาภรณ์ (ไวพร )
เจ้าคณะตำบลสุวรรณคาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัครธรรมสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านแป้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิบุญญาภิราม (โกเนตร )
เจ้าคณะตำบลนาตงวัฒนา เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิชัยธรรม
เจ้าคณะตำบลเชียงสือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมานุยุต (บุญทวี )
เจ้าคณะตำบลบ้านโพน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมนิวิฐ (ณรงค์ศักดิ์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว
เจ้าอาวาสวัดศรีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสิริคุณ (วิศิษฎ์ )
เจ้าคณะอำเภอโคกศรีสุพรรณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพวันธรรมสถิต
เจ้าคณะตำบลเหล่าโพนค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีศีลสุนทร
เจ้าคณะตำบลด่านม่วงคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ธรรมวัฒน์
เจ้าคณะตำบลด่านม่วงคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเขตธรรมสถิต
เจ้าคณะตำบลแมดนาท่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวิริยานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอเจริญศิลป์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพัชราภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอเจริญศิลป์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรปัญญาโสภณ
เจ้าคณะตำบลเต่างอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์สกลกาญจน์
เจ้าคณะตำบลบึงทวาย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวัชรโพธิมงคล
เจ้าคณะตำบลบึงหวาย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตจริยสุนทร
เจ้าคณะตำบลจันทร์เพ็ญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์กิจจาทร
เจ้าคณะอำเภอวาริชภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสกลการ (นิพล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลค้อเขียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมานุวัฒน์ (ประไพ )
เจ้าคณะตำบลปลาโหล เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโชติธรรมรักษ์
เจ้าคณะตำบลปลาโหล เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์กิตติคุณ (พรหมมา )
เจ้าคณะตำบลหนองลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวิกรม (ศักดา ปญญาธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลต้นผึ้ง
เจ้าอาวาสวัดดงสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลปุญโญภาส (กัณหา กตปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลม่วงไข่
เจ้าอาวาสวัดวิไล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสิริวัฒน์ (ชุมพร )
เจ้าคณะตำบลพังโคน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์สิทธิธรรม
เจ้าคณะอำเภอพังโคน
เจ้าอาวาสวัดนาเวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลคุณากร (จันทร์ดี )
เจ้าคณะอำเภอบ้านม่วง
เจ้าอาวาสวัดเจริญศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนวราธิคุณ (เดือน จิตฺตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย
เจ้าอาวาสวัดไตรแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิจริยาภิวัฒน์
รองเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญชู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจจานุยุต (แสงจันทร์ )
รองเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวัฒนากร (สไกร )
เจ้าคณะตำบลอากาศ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนวรกิจ (อุลัย )
เจ้าคณะตำบลวาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรปุญโญภาส (ฉลาด ธมฺมวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาฮี
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนสิริวัฒน์ (บุญมา )
เจ้าคณะตำบลท่าก้อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลวิหารการ (บัวสา ปิยธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพนงาม
เจ้าอาวาสวัดไตรภูมิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคัมภีรวรคุณ
เจ้าคณะตำบลบะหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติเจติยาภิบาล (สมศักดิ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอคำตากล้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสราภิวัฒน์ (สมพร ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอคำตากล้า
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณบุญโชติ
เจ้าคณะตำบลคำตากล้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมสุนทร
เจ้าคณะตำบลแพด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุโพธิวัฒน์ (ไสย ธมฺมิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม
เจ้าอาวาสวัดศรีธรรมสมโพธิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเศษธรรมคุณ (บุดดา อติภทฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสว่าง
เจ้าอาวาสวัดแสนสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทสกลธรรม (ประเทือง อภิโกวิโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบงเหนือ
เจ้าอาวาสวัดสระแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลถาวรกิจ
เจ้าอาวาสวัดกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัครธรรมโสภิต (สมาน จกฺกวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลวรานุกูล
รองเจ้าคณะอำเภอพรรณานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลปิยคุณ
เจ้าคณะตำบลเชิงชุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิญาณคุณ
เจ้าคณะตำบลไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบะฮี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเทพสันติคุณ (กาไว )
เจ้าคณะตำบลนาใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปุญญากร (วีระศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสิริชัย (อำคา เขมจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลไฮหย่อง
เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสรคุณ (บรรจง )
เจ้าคณะตำบลวานรนิวาส เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมณกิจสุนทร (วชิระ )
เจ้าคณะตำบลหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทชัยคุณ (สมหมาย จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลนาคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมาภินันท์ (จำเนียร )
เจ้าคณะตำบลขัวก่าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิจิตตานุรักษ์ (เฉลิมพงษ์ สุทธิจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลนาซอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปทุมากร (บัวคำ )
เจ้าคณะตำบลหนองสนม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธรรมรังษี (ถนอม )
เจ้าคณะตำบลหนองสนม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิปุญญาภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอเบญจลักษณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์ศุภการ
เจ้าคณะตำบลท่าศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลสีลาภรณ์ (คี คุตฺตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัฒนา
เจ้าอาวาสวัดอุทการาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสิริวัฒน์ (ธนู จนฺทเมธี ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตอาจารคุณ (สุพล )
รองเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสชัยวุฒิ
เจ้าคณะตำบลบงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลปัญญาวุธ (ชู )
เจ้าคณะตำบลธาตุทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติวรวัฒน์
เจ้าคณะตำบลโคกสี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตสีลคุณ (จันทา )
เจ้าคณะตำบลคำสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมพิมล (นิรันดร์ )
เจ้าคณะตำบลตาลโกน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิสีลธำรง
เจ้าคณะตำบลทรายมูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลวิมลกิจ (ร่วมสมัย )
เจ้าคณะตำบลนาม่อง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลกิตติสาร
เจ้าคณะตำบลอุ่มจาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมประสุต
เจ้าคณะตำบลนาเพียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลสุภกิจ (เที่ยง )
เจ้าคณะตำบลโพธิไพศาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสันติคุณ
เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลขันติธรรม (สุริยา )
เจ้าคณะตำบลกุสุมาลย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตวชิรคุณ
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิตสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตบุญญาคม (บุญสวน )
รองเจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสังวรคุณ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดนาโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตสีลานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดบึงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลกิตติโสภณ (สมหมาย กิตฺติโสภโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลธรรมวิจิตร (ขจรศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านนาอ้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธสกลการ
เจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสิริชัย (ปิ่นชัย )
เจ้าคณะตำบลพังขว้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมประยุต (จำลอง )
เจ้าคณะตำบลงิ้วด่อน
เจ้าอาวาสวัดคูสนาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศุภาจารพิมล
เจ้าอาวาสวัดศรีสระเกษ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมรัตน์
เจ้าคณะตำบลหนองลาด
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติวุฒิคุณ (สุวัฒน์ ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมธาดา (นฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลดงชน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิวรานุวัตร (เทิดทนู )
เจ้าคณะตำบลดงชน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสกลพรหมคุณ (ศิริรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลเหล่าปอแดง
เจ้าอาวาสวัดมหาพรหมโพธิราช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพัฒน์วรธรรม (สมัย )
เจ้าคณะตำบลม่วงลาย
เจ้าอาวาสวัดม่วงลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมาภิวัฒน์ (ชำนาญ )
เจ้าคณะตำบลโคกก่อง
เจ้าอาวาสวัดยางอาจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมบุญญานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรโชติคุณ (วีระ )
เจ้าคณะตำบลโนนหอม
เจ้าอาวาสวัดโนนหอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทกิจจานุกูล (จำเนียร )
รจร.(๒๕๕๘)
  พระครูธีรศักดิ์ กิตฺติวณฺโณ

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูประวิตรธรรมสุนทร (สมบัติ ธนวฑฺโฒ)
เจ้าคณะอำเภอบ้านม่วง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรัทธาราม
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสันตยาภิวัฒน์ (วสันต์ ทยาลุโก)
เจ้าคณะตำบลพังโคน เขต ๑ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหนองนกกด
ทจอ.ชอ.
   พระครูสุวิมลบุญญากร (บุญพิน กตฺปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลวาริชภูมิ เขต ๑ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๔๕)
   พระครูสุทธสีลาจาร (สุรสิทธิ์ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลอากาศอำนวย เขต ๑ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่านายอ
จต.ชอ (๒๕๕๒)
   พระครูวีรปัญญาภรณ์ (เฉวียง อสฺสโว)
เจ้าคณะตำบลส่องดาว เขต ๒ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูภัทรคุณาธาร (ชดี ธมฺมวโร)
เจ้าคณะตำบลโคกสี เขต ๑ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรธรรมวินิต (ธานิน อคฺคปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเจริญศิลป์ เขต ๒ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิโรจน์สมณกิจ (อำนาจ ปภากโร)
เจ้าคณะตำบลม่วง เขต ๑ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสถิตสุทธิคุณ (เสถียร ปริสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลโคกสี เขต ๒ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูธรรมญาณทิพยรัชต์ (จักรายุธ สมฺปตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์ - โพนนาแก้ว (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนขุมเงิน
จร.ชอ. (๒๕๕๔)
   พระครูสิริปุญโญภาส (บุญเรียบ ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดคำเจริญ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูฐิติธรรมมงคล (ชุมพร ฐิตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าชุมชนพัฒนา
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูภาวนาวรวุฒิ (ทรงวุฒิ )
เจ้าอาวาสวัดอาจาโรรังสี
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๘)
   พระครูสิริธรรมชัย (ชัยณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าโคกสี
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูกัลยาณธรรมพัฒน์ (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีพัฒนา
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูโสภณเมธาวัฒน์ (อานนท์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าอ้อมแก้ว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูอาทรธรรมาภิรักษ์ (เดช )
เจ้าคณะอำเภอวานรนิวาส - คำตากล้า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวรธรรมสุนทร (ประยงค์ )
เจ้าคณะอำเภอเจริญศิลป์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูศรีภูมานุยุต (ภูมิ )
เจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน (ธ)
เจ้าคณะตำบลสว่างแดนดิน เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูถิรสีลาคุณ
เจ้าอาวาสวัดดงชน
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโชติคุณาภรณ์ (ประครอง )
รองเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสกลกิจโกศล (วีระ )
เจ้าคณะตำบลวาริชภูมิ เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุจิณรัตนาภรณ์ (ทองแก้ว )
เจ้าคณะอำเภอพรรณนานิคม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุทธิธรรมสังวร (เชาวรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลพรรณนานิคม เขต ๕ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมสุนทร (เลื่อน )
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมจารุ (ธนพล )
เจ้าคณะตำบลพรรณนานิคม เขต ๔ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโฆสิตธรรมคุณ (แสวง )
เจ้าคณะตำบลพังโคน เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิทิตธรรมาภิวัฒน์ (วิชิต )
เจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๓ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าภูธรพิทักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิริยธรรมนิเทศก์ (ไพรเวช )
เจ้าคณะอำเภอโคกศรีสุพรรณ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูขันตยาภิรัต (สมหมาย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนาตงวัฒนา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมคุณาทร (สูนย์ จนฺทวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออากาศอำนวย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าอิสรธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ (พัชรพล ปญฺญาปสฺโต)
เจ้าคณะตำบลธาตุเชิงชุม เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรชัยสุนทร (เชิดชัย )
เจ้าคณะตำบลสว่างแดนดิน เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุทธธรรมาภรณ์ (พยุง )
เจ้าคณะตำบลพรรณนานิคม เขต ๓ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติสารประสาธน์ (ประสงค์ )
เจ้าคณะตำบลตองโขบ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรธรรมคุณ (อินตอง )
เจ้าคณะอำเภอพังโคน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประยุตธรรมาภินันท์ (ยุทธศิลป์ )
เจ้าคณะตำบลคูสะคาม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสกลคณานุรักษ์ (ประนอม วิริโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสกลนคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีโพนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูไพบูลพิริยกิจ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลพรรณนานิคม เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรปัญญาวัฒน์ (สุนทร )
เจ้าคณะตำบลม่วง เขต ๔ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรธรรมสุนทร (วีระ )
เจ้าคณะตำบลเจริญศิลป์ เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประทีปปรีชาญาณ (เกษม )
เจ้าคณะตำบลส่องดาว เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุทธิสังวร (อากาศ )
เจ้าคณะตำบลพรรณนานิคม เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปุณณสารธรรม (มนูญ )
เจ้าคณะตำบลอากาศอำนวย เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิริยกิจโสภณ
เจ้าอาวาสวัดหนองหอย
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวรกิจธรรมโกศล (เคน )
เจ้าคณะอำเภอส่องดาว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริชัยปัญญาวุธ
เจ้าอาวาสวัดไชยศิริมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมไตรสังวรกิจ (ผจญ )
เจ้าคณะตำบลกุสุมาลย์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook