ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดหนองคาย - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวรรณสารโกวิท (สำเริง สุจารี ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
รองเจ้าอาวาสวัดศรีสะเกษ
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูปทุมธรรมสถิต (ฉลวย สุธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดหาดปทุม
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาเจติยาภิบาล (ทวี มหาวีโร)
เจ้าคณะตำบลพระธาตุบังพวน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบังพวน
ทจอ.ชอ.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิจักษ์ปริยัติคุณ (ทองสินธุ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๖)
  พระครูสถิตจันทโชติ (หัสดี จนฺทโชโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภาร
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริธีรคุณ (สุนทร ป.ธ.๕)
ทผจล.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิชยานุสิฐ (วีระพงษ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูอนุกูลศิลาเขต (มณเฑียร มหิสฺสโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ผจล.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุญาณโสภิต (วิรัช วีรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองกอมเกาะ
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุราษฎร์บำรุง
จต.ชอ(๒๕๕๒)
  พระครูประดิษฐ์จริยวัฒน์ (เกียรติศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเมืองหมี
จต.ชอ(๒๕๕๖)
  พระครูอุดมรัตนรังษี (บรรจบ )
เจ้าคณะตำบลจุมพล เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิสารญาณ (บง )
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูกันตคุณาจาร (วงษ์สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลโพนทอง เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปทุมสิริธรรม (ก่อง )
เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติจันทคุณ (แสงจันทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองปลาปาก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดจันทราวาส
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูปิยธรรมวัตร (พงษ์ชัย ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลด่านศรีสุข เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหัวด่าน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุพัฒน์สีลคุณ (บำรุง )
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์ เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอัครชยาภรณ์ (เลิศชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านม่วง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดท่าสองคอน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประทีปธรรมมงคล (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลผาตั้ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดถ้ำศรีมงคล
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาธรรมานุสิฐ (บุญเทอม )
เจ้าคณะตำบลชุมช้าง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดท่าลี่ศรีสะอาด
จต.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูประทีปวีรวัฒน์ (เส็ง ชาตวีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านฝาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพุทธประทีป
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูขันติธรรมสถิต (ไพบูลย์ ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลกองนาง เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูเกษมจันทสาร (ชิตพิเชฐ จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตธรรมานุกิจ (สถิตย์ สมจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลคอกช้าง
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูชินวงศ์รัตนาภรณ์ (อุทิศ ชินวํโส)
เจ้าคณะตำบลรัตนวาปี เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอมรธรรมโมภาส (ชม โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคี
จร.ชอ.
  พระครูประทีปเจติยาภิบาล (จรูญ )
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบุ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิวรรณาภรณ์ (สมบัติ )
เจ้าอาวาสวัดหงษ์ทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยธรรมพาที (ไพร้อต )
เจ้าอาวาสวัดมีชัยทุ่ง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิทธิธรรมโสภิต (ดุสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีวิไล
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวชิรเมธาภรณ์ (อัตถาพร )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูนทีธรรมสุนทร (สมคิด )
เจ้าอาวาสวัดเปงจานคราราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประโชติสุตคุณ (อนันต์ )
เจ้าอาวาสวัดสายชลมณฑาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวชิรกิจจาภรณ์ (ศุภชัย )
เจ้าอาวาสวัดเจียมปรางค์
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติโสภณกิจ (วรพรต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญวิหารธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติธรรมานุกิจ (อัมรินทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดบ้านบอน
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปคุณสาร (หนูวา )
เจ้าอาวาสวัดเทพมีชัย
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมนาถ (พีระพล )
รองเจ้าคณะตำบลนาทับไฮ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมสุทธิโกศล (ชมภู )
เจ้าอาวาสวัดอุดมรุกขชาติ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสังวรอัตตานุยุต (อร่าม )
เจ้าอาวาสวัดสีหราช
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาธรรมโกศล (สงัด )
เจ้าอาวาสวัดเนินพระเนาวนาราม
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๙)
  พระครูบุญกิจจาภิรม (อารย์ )
เจ้าคณะตำบลชุมพล เขต ๕
เจ้าอาวาสวัดภิรมยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๕)
  พระครูมงคลปิยสุนทร (อุ่นคำ )
เจ้าอาวาสวัดสมสะอาด
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสัทธาธรรมาภิรม (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดสนทนาธรรมาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุมังคโลภาส (เพลิน )
เจ้าอาวาสวัดนาคประดิษฐ์มีชัย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปทุมรัตนพิสัย (บัวศรี )
เจ้าอาวาสวัดผดุงสุข
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวาปีธรรมาภรณ์ (บุญโฮม )
เจ้าอาวาสวัดราชโพนเงิน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมานุสิฐ (แดง )
เจ้าอาวาสวัดศรีสังวร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนเจติยาภิบาล (ราชันย์ )
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาท
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลโพธิสุนทร (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสมพร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอุดมวราภิวัฒน์ (บุญสิงห์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีอุดมพร
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลรัตนคุณ (เพ็ง )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นุกูล
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลศาสนธำรง (ประศาสตร์ )
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์สันติธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิมลธรรมประดิษฐ์ (พิทูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดเทพพลประดิษฐาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตโพธิรัตน์ (สำรอง )
เจ้าอาวาสวัดศรีสวาดโพธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประพัฒน์จันทคุณ (อุทัย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกลุ่มพัฒนา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมกิตติสุนทร (วันนา )
เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมพร
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณธรรมรักขิต (ไพฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณรัตนาภิรักษ์ (กลอน )
เจ้าอาวาสวัดวารีภิมุข
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูโพธิธรรมนิเทศ (สุเทศ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเทวธรรมาภิราม (แท่ง )
เจ้าอาวาสวัดเทพาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวีรกิจพิทักษ์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
เจ้าอาวาสวัดหนองคอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยสารธรรม
รองเจ้าคณะตำบลพระบาทนาสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาธรรมโฆสิต (เดชศักดิ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณโสตถิธรรม
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีคุณเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสารกิจ (อำนาจ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลาธิคุณ (ถวิล )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตรัตนาภรณ์ (สุดใจ )
เจ้าคณะตำบลมีชัย
เจ้าอาวาสวัดจอมมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสิริธรรม
เจ้าคณะตำบลหาดคำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมานุยุต (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลหินโงม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมภัทรกิจ
เจ้าคณะตำบลกวนวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลกิจจานุกิจ
เจ้าคณะตำบลเวียงคุก
เจ้าอาวาสวัดกุศลนารี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมฐิติคุณ
เจ้าคณะตำบลปะโค
เจ้าอาวาสวัดชุมแพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภัสสราภิราม
เจ้าคณะตำบลวัดธาตุ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิณพัฒนกิจ
เจ้าคณะตำบลวัดธาตุ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประพัฒน์ธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลโพนสว่าง
เจ้าอาวาสวัดโชคอำนวยพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสิริกิจ
เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมปคุณ (ดวง ปคุณธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
เจ้าอาวาสวัดจอมนาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลศาสนกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
เจ้าอาวาสวัดสมุหนาค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณขันติคุณ (อภิชัยเดช )
รองเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
เจ้าอาวาสวัดจอมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลจุมพล เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดมณีโคตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิปัญญาโสภณ
เจ้าคณะตำบลวัดหลวง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมพินิต
เจ้าคณะตำบลวัดหลวง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินัยวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลบ้านผือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจจานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลสร้างนางขาว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรสุตาภรณ์
เจ้าคณะตำบลเหล่าต่างคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาโสภณ
เจ้าคณะตำบลเหล่าต่างคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตอิสสรธรรม
เจ้าคณะตำบลเซิม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาโชติธรรม
เจ้าคณะตำบลกุดบง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิสารธรรม
เจ้าคณะตำบลกุดบง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรรณเจติยาทร
เจ้าคณะตำบลกุดบง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธรรมวัตร
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทธรรมโสภิต
รองเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวชิราภิมณฑ์
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ตาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีโพธิรักษ์
เจ้าคณะตำบลโพนทอง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณรัตนสุนทร
เจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมวิสิฐ
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีสุนทรฉันท์ (สนามชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอรัตนวาปี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลศรัทธาภรณ์
เจ้าคณะตำบลรัตนวาปี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนธรรมสาทร (สาลี )
เจ้าคณะตำบลโพนแพง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสีลาจาร
เจ้าคณะตำบลบ้านต้อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลสิริวุฒิ
เจ้าคณะตำบลนาทับไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวิธาน
เจ้าคณะตำบลพระบาทนาสิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีตลาภิรม
รักษาการเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดศรีเชียงใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภากรกิตติคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่
เจ้าอาวาสวัดธาตุดำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สุมงคล
เจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปัญญาคุณ
เจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิกิจสารคุณ
เจ้าคณะตำบลพานพร้าว เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีธรรมาภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมรักษ์
เจ้าคณะตำบลบ้านหม้อ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิรัตนโชติ
เจ้าคณะตำบลพระพุทธบาท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนวราภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองปลาปาก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมาภรณ์
เจ้าคณะอำเภอสระใคร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยธรรมธัช
เจ้าคณะตำบลสระใคร เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตธรรมานุวัตร
รักษาการเจ้าคณะอำเภอสังคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชัยนาถ
รองเจ้าคณะอำเภอสังคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลผาตั้ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตวิริยกิจ
เจ้าคณะตำบลสังคม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมานันท์
เจ้าคณะตำบลสังคม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธิธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลนางิ้ว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิสีลคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรสีลวัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีชมภูองค์ตื้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสีลวิสุทธิ์ (สุจริต ปิยสีโล)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ
เจ้าอาวาสวัดธรรมคุณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสราภิรม
เจ้าคณะตำบลท่าบ่อ
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวรานุวัตร
เจ้าคณะตำบลโพนสา
เจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิคุณวัฒน์
เจ้าคณะตำบลน้ำโมง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมสิรินันท์
เจ้าคณะตำบลกองนาง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณชัยวัฒน์
เจ้าคณะตำบลโคกคอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวีรธรรม (ยงยุทย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองนาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมาภิรม
เจ้าคณะตำบลบ้านถ่อน
เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมบูรณ์วราสัย
รองเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์จันทรังษี
รองเจ้าคณะอำเภอเฝ้าไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีมงคลธรรม
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธวงศ์บริรักษ์
เจ้าคณะตำบลหนองหลวง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพุทธวงษ์วราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีสุวรรณเขต (สนั่น )
เจ้าคณะตำบลเฝ้าไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์รัตนสุวรรณ
เจ้าคณะตำบลวังหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสมาจาร (บุญเหลือ อกิญฺจโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย
เจ้าอาวาสวัดยอดแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวีรคุณ
เจ้าอาวาสวัดสุขประชา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวชิรธำรง (จันทร์ธง )
เจ้าอาวาสวัดจอมเพชร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังฆกิจวิสุทธิ์ (สงค์ )
เจ้าอาวาสวัดท่าทรายสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์กิตติสาร
เจ้าอาวาสวัดสร้อยพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิเมธาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังฆกิจปัญญาโชติ (สีทน )
เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญสังฆกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนาโพธิวิสุทธิ์ (อุทิศ โกวิโท)
เจ้าคณะตำบลพระธาตุบังพวน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
ไม่ทราบข้อมูล(๒๕๕๔)
  พระครูอาจารสุนทร (ถวิล )
รองเจ้าอาวาสวัดสุมงคลมังคลาราม
รจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุธีวรญาณ (อุทัย นาคเสโน ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอท่าบ่อ (ธ)
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรจันทรังษี (ประกาย สุจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลจุมพล (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูปภัสสรธีรคุณ (แรง )
เจ้าคณะตำบลโคกคอน (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูภัทรธรรมคุณ (พีรณัฐ )
เจ้าอาวาสวัดดอนมนต์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวาทีธรรมวัฒน์ (จำลอง )
เจ้าอาวาสวัดศิริอุปถัมภ์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสุภัทรธรรมานันท์ (สุนันท์ )
เจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคี
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูปริยัติสารโสภิต (วันชัย )
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดจันทรสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณสิทธิคุณ (คำมูล )
เจ้าคณะตำบลพานพร้าว - หนองปลาปาก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพุทธิธรรมโสภณ (สุพจน์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเดื่อ - บ้านว่าน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุทธิญาณโสภณ (เล็ก สุทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอสังคม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่านาขาม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณธรรมคุณากร (สมนึก )
เจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิติสารธรรมคุณ (ละเอียด )
เจ้าคณะตำบลเฝ้าไร่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิโรจน์ธรรมคุต
เจ้าคณะตำบลน้ำโมง - นาข่า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูคุณสารโสภณ (วีระ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูมงคลญาณโสภณ (บุญทวี สีตฺจิตโต)
เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ตาก - สระใคร (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหินหมากเป้ง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโกศลสมณคุณ (แสวง )
เจ้าคณะตำบลค่ายบกหวาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิสุทธิธรรมรังษี (รัชตะ )
เจ้าคณะอำเภอศรีเชียงใหม่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook