ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดหนองบัวลำภู - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูเจติยาภิวัฒน์ (อัมพร จกฺกธมฺโม)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม
รจจ.
  พระครูโสภิตธรรมากร (สนธยา )
เจ้าคณะอำเภอนาวัง
จอ.ชพ.(๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยธรรมานุวัตร (สมชาย )
เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูวชิรปัญญาภรณ์ (วิเชียร สุภทโท)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดหนองสวรรค์
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอุดมสิริธรรม (เตี้ยม )
รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างอุดมพร
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทสุตาภรณ์ (สมดี โกวิโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศิริชัยเจริญ
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสันติสีลคุณ (บุญชู )
เจ้าคณะตำบลบุญทัน
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติพัฒนสุนทร (สุระศักดิ์ ติสฺสโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนาแก เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปธรรมธร (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิชัยมงคลธรรม (ทองทิพย์ )
เจ้าคณะตำบลนามะเฟือง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณวีรวัฒน์ (ทองเนตร )
เจ้าคณะตำบลนากลาง
เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูวิวิตสมณวัตร (สงกรานต์ )
เจ้าคณะตำบลนาด่าน
เจ้าอาวาสวัดโนนคำวิเวก
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประยุตธรรมโชติ (สงวน ธมฺมโชโต)
เจ้าคณะตำบลกุดดินจี่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศิริราษฎร์อุปถัมภ์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมพัฒนาทร (ทองพูล ครุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลกุดผึ้ง เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิจันทโชติ (สมคิด จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลกุดผึ้ง เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิชัยมงคลธรรม (จำนง )
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูธำรงคุณวัตร (ด้วง )
เจ้าคณะตำบลเก่ากลอย เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูรัตนสีลาจาร (คำพวง พุทฺธสีโล)
เจ้าคณะตำบลนากอก เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูจันทรัตนโชติ (ชนรัตน์ จนฺทปชฺโชโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวิโรจน์ธรรมาภรณ์ (สีเทา )
เจ้าคณะตำบลนาเหล่า เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณวีรคุณ (วิชิต )
เจ้าอาวาสวัดสระปทุมทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิชัยพัฒนกิจ (สมพร )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาเวียง
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิสีลวัตร (เจริญชัย )
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูวิชัยธรรมโชติ (เสาร์ )
เจ้าอาวาสวัดชัยชนะวิทยาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณธรรมนาถ (กลม กตคุโณ)
รองเจ้าคณะตำบลป่าไม้งาม
เจ้าอาวาสวัดศรีวิลัยธรรม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูกัลยาณวุฒิคุณ (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสมพร
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตธรรมาธร (นิยม ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศรีสุวรรณเลไลย์
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติจันทประโชติ (สมยศ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสว่างวนาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุขุมกิจจาทร (หนูคล้าย )
เจ้าอาวาสวัดสระพังทอง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสุจิตสมานคุณ (อมร )
เจ้าคณะตำบลบ้านพร้าว
จร.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูบูรพาธรรมาภรณ์ (วิโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดบูรพาสามัคคี
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปธรรมาภิรม (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดเทพโพธาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูพิบูลอาจารนิวิฐ (เพิ่ม )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่างคงคา
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูบูรพาภิรักษ์ (ละออ )
เจ้าอาวาสวัดบูรพา
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาสีลาภิวัฒน์ (แสวง )
เจ้าอาวาสวัดโนนศิลาอาสน์
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูมงคลรัตนาภิวัฒน์ (บุญแปลง )
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐเจติยานุรักษ์ (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดธาตุกู่ประภาชัย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลประชาทร (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดประชามงคล
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวัชรประภากร (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติธรรมสังวร (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดกุงศรีสันติยาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประภาตอาจารคุณ (อารีย์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างประจันตเขต
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสังวรธรรมธาดา (เรวัช )
เจ้าอาวาสวัดป่าสหธรรมวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุพจน์พัฒนธาดา (สมพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณโพธาธิการ (คมสรรค์ คนปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ทอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูประโชติธัมมูปถัมภ์ (บัวลอย )
เจ้าอาวาสวัดอำนวยญาติการาม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรธรรมประกาส (กัมปนาท )
เจ้าอาวาสวัดศิริสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสังวรธรรมประยุต (ลี )
เจ้าอาวาสวัดศรีสังวรเจริญธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐสีลานุกูล
เจ้าคณะตำบลบ้านค้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติวีรคุณ (ประผาน )
เจ้าคณะตำบลหนองเรือ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมากร (จันทร์เพ็ญ )
เจ้าคณะตำบลโนนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาสสิริชัย (รวยรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลปางกู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสารโสภณ (เมธีภัทร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ศีลคุณ
เจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรขันติธรรม (จันทร์ )
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริประภากร
รองเจ้าคณะอำเภอสุวรรณคูหา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตคุณารักษ์ (สมบัติ )
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณชยาภิวัฒน์ (ไชยา )
เจ้าคณะตำบลบ้านโคก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนพิบูลย์ (สวาท )
เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมโสภณ (สมพร )
เจ้าคณะตำบลดงมะไฟ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมศาสนกิจ (ทองคูณ )
เจ้าคณะตำบลนาสี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณประภากร (ทองอินทร์ )
เจ้าคณะตำบลนาสี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ธรรมาทร
รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมถาวรวัตร (ทรงเดช )
รองเจ้าคณะอำเภอนากลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริอรรถโกวิท
เจ้าคณะตำบลฝั่งแดง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรโพธิธรรม (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลฝั่งแดง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติวิริยคุณ (วิไลศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลโนนเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดิศัยกิจจานุวัตร (เดชา )
เจ้าคณะตำบลอุทัยสวรรค์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิชัยพัฒนคุณ (หัสดี )
เจ้าคณะตำบลกุดแห่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปัญญาวิสิฐ (อรรถกร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลกุดดินจี่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมสีลาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลเก่ากลอย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรธรรโมภาส (ชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอนาวัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมนิมิต (บัวพันธ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอนาวัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวราทร (ผิน )
เจ้าคณะตำบลนาแก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมวิธาน (บุญเลิศ )
เจ้าคณะตำบลเทพคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตสิริวัฒน์
เจ้าคณะตำบลนาเหล่า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวันธรรมรักษ์ (สม )
เจ้าคณะตำบลวังทอง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมฐิติ
เจ้าคณะตำบลวังปลาป้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระอธิการสมพร (สมพร )
เจ้าอาวาสวัดโนนสะอาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมภาณี (บุญล้ำ พลญาโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสระแก้ว พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมานุกูล (บัวผัน )
เจ้าคณะตำบลลำภู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมบุญโชติ (เดช เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหนองสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมพัฒนคุณ (เพ็ญ สุเมโธ)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดอุดมพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาศสิริวัฒน์ (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลกุดจิก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตวีรคุณ (สุมิตร สุจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศิริมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวรวิจิตร (สีนวล )
เจ้าคณะตำบลบ้านขาม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรธรรมรักษ์ (ประพันธ์ ขนฺติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลโนนขมิ้น เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์วิสุทธิธรรม
เจ้าคณะตำบลป่าไม้งาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลกิจโกศล
เจ้าคณะตำบลหัวนา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติธรรมานุวัตร (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลหัวนา เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภากรธรรมานุสิฐ (สมศักดิ์ ปภากโร)
เจ้าคณะตำบลนาคำไฮ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสนวการ (มนูญ )
รองเจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสารธรรมานุกิจ (อดุลย์ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมจารี (สำรวย )
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วทรายขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสิริวุฒิ (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดเจริญศรีวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมโกศลกิจ (สมบัติ )
เจ้าคณะตำบลหันนางาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลสังวรคุณ
เจ้าคณะตำบลทรายทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลสุภการ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลศรีบุญเรือง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปัญญาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลศรีบุญเรือง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลวิมลกิจ
เจ้าคณะตำบลนากอก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเทพคุณารักษ์
เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวีรโชติ (อดุล )
เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมโฆสิต
เจ้าคณะตำบลโนนสะอาด เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชโยภาส
เจ้าคณะตำบลยางหล่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติสุภการ (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองกุงแก้ว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปทุมธรรม (ชำนาญ ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองกุงแก้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศิลาอาสน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสารกิจ
เจ้าคณะตำบลกุดสะเทียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์ธรรมรักษ์
เจ้าคณะตำบลหนองแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมกร
เจ้าคณะอำเภอโนนสัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัติวรากร
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมากร (ดวง )
เจ้าคณะตำบลกุดดู่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติบรรณกิจ (สุบัน สุวณฺโณ ป.ธ.๔)
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะตำบลหนองบัว
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยสมสะอาด
ผจร.(๒๕๕๘)

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภิตธรรมนาถ (ทวี )
เจ้าคณะอำเภอโนนสัง (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูปทุมธรรมาภิบาล (รุ่งเสน่ห์ )
เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (ธ)
รองเจ้าอาวาสวัดมหาชัย
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูปิยวุฒิธรรม (บุญเตียง )
เจ้าคณะตำบลนากลาง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเลิศเสนีย์
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูสีลคุณาธาร (บุญเลี่ยม )
เจ้าคณะตำบลบ้านถิ่น (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิริยธรรมโสภิต (บุญช่วย โชติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าจุลบัณฑิตาราม
จร.ชอ.
   พระครูพันธสมณวัฒน์ (ทองสุข ฐิตปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลยางหล่อ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าวุฑฒาราม
จร.ชอ.
   พระครูกัลยาณานุวัตร (เหลา กลฺยาโณ)
เจ้าอาวาสวัดสวรรค์คงคา
จร.ชอ.
   พระครูประสิทธิ์ธรรมโอภาส (พิกุล อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดจันทรประสิทธิ์
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูวิจิตรธรรมคุณากร (บุญชู )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำเอราวัณ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูประภัสสรธรรมโสภิต (สมยงค์ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดป่ากลันทกาวาส
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโสภณสีลวิสุทธิ์ (สากล สีลสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลศรีบุญเรือง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหนองแก
จร.ชท.
   พระครูจันทรปัญญาคุณ (คำผอง อภิจนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดศรีอภัยวัน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูอดุลธรรมรัต (สุนา )
เจ้าอาวาสวัดสันติวัน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสิทธิวรานุยุต (ประกอบ สชีโว)
เจ้าอาวาสวัดป่าสมใจนึก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรธรรมประดิษฐ์ (สมทรง )
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูกมลสมณกิจ (บุญรอง )
เจ้าอาวาสวัดป่าโนนสงเปลือย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูวิชัยคุณวัตร (ชาญยุทธพัสฏิ์ ชิตินฺทริโย)
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีชาสมบัติ
จร.ชต.
   พระครูโพธิญาณสัมพันธ์ (สุเทพ )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลบุญโสภณ (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลนาคำไฮ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิทธิญาณวินิจ (บุญตา )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวใต้
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโชติธรรมคุณ (พเยาว์ )
เจ้าคณะอำเภอศรีบุญเรือง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิคมพัฒนาทร (กัณหา )
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิชัยรัตนอุบลคุณ (ชาญชัย )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ชัย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโกศลวนานุรักษ์ (บุญผัน )
เจ้าคณะตำบลโนนทัน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอรุณธรรโมภาส (รุ่งอรุณ )
เจ้าคณะอำเภอนากลาง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปิยธรรมโมบล (ไหม )
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook