ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์จังหวัดเลย - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดอุดรธานี แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริปัญญาวิสุทธิ์ (ปั่น ปญฺญาธโร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย
เจ้าอาวาสวัดศรีคุณเมือง
รจจ.(๒๕๖๑)
  พระครูภาวนาวิสุทธาภรณ์ (สวัสดิ์ อมโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย
เจ้าอาวาสวัดเนรมิตวิปัสสนา
จอ.ชอ.วิ.(๒๕๕๘)
  พระครูประสิทธิ์วรญาณ (ทองสี อิทฺธิญาโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอท่าลี่
เจ้าอาวาสวัดโพนข่า
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสิริสารวิมล (คงเดช สิริสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากชม
เจ้าอาวาสวัดถ้ำแสงธรรมพรหมาวาส
จอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติปัญญาวุธ (เชษฐา วิสุทฺธสิริ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย
เจ้าอาวาสวัดโคกงาม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัตยาทร (บุญชู จตฺตมโล ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอปากชม
เจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวนาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูชลธารธรรมคุณ (บุญ จนฺทธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเอราวัณ
เจ้าอาวาสวัดทิพย์ชลธาวนาราม
ทจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติธรรมโกศล (โกศล ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอเชียงคาน
จอ.ชท.(๒๕๖๑)
  พระครูโชติรัตนากร (ศรีสว่าง )
เจ้าคณะอำเภอผาขาว
เจ้าอาวาสวัดจอมมณี
จอ.ชท.(๒๕๖๑)
  พระครูสุตคุณาลงกรณ์ (ชาญณรงค์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเลย
รองเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธธรรมจักร (ทองอินทร์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าลี่
รจอ.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุทัศน์ธรรมานุยุต (ต้อม ฐานธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอภูกระดึง
เจ้าอาวาสวัดศรีทัศน์
รจอ.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูบุญประภากร (สุบรรณ )
รองเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน
รจอ.ชอ.(๒๕๖๑)
  พระครูปริยัติเจติยคุณ (แสง )
รองเจ้าคณะอำเภอท่าลี่
รจอ.ชท.(๒๕๕๗)
  พระครูรัตนธรรมพิมล (ชัยณรงค์ รตนวณฺโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองหิน
เจ้าคณะตำบลปวนพุ เขต ๒
รจอ.ชท.(๒๕๖๑)
  พระครูปริยัติสารานุยุต (จันทอง กิตฺติสาโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลท่าลี่ เขต ๑
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูโสภณคุณาวสัย (ประมาณทอง )
เจ้าคณะตำบลท่าลี่ เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสันติคุณ (วรวิทย์ วิสุทฺโธ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลนาด้วง
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์โพธิสาร (สมอง )
เจ้าคณะตำบลร่องจิก เขต ๒
จต.ชอ(๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสันติวโรภาส (ณรงค์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเมือง
เจ้าอาวาสวัดสันตยาวาส
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูประทีปวุฒิธรรม (วีระชัย ทีปธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณพัฒนาทร (คำมุข ธมฺมสโร)
เจ้าคณะตำบลกกสะทอน
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสารธรรมาทร (บิน ขนฺติสาโร)
เจ้าคณะตำบลโคกขมิ้น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสิงห์ทอง
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณกัลยาณวัตร (ชูชาติ )
เจ้าคณะตำบลโคกใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
จต.ชอ(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนธรรมานุสิฐ (ธงชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอผาขาว
จต.ชท.(๒๕๕๔)
  พระครูอุทุมพรวนารักษ์ (อุไร โชติวโร)
เจ้าคณะตำบลศรีฐาน เขต ๒
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิธรรมพิพัฒน์ (พัฒนา สุทฺธปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลผานกเค้า เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูศีลธรรมาภิรัต (พูน กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลผาขาว เขต ๓
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูอรรถธรรมโฆสิต (สำเนียง มหาปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลนาดินดำ เขต ๑
จต.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูบูรพาสุตาธิคุณ (ประดู่ )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บูรพาราม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสเจติยานุรักษ์ (ประทีป )
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณสมาจาร (ทองสุก )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตฐิติคุณ (แทน )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผายา
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูถาวรสิริธรรม (บุญเพ็ง )
เจ้าคณะตำบลห้วยสีเสียด
เจ้าอาวาสวัดศรีจำปา
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสุตคุณวิจิตร (สมศักดิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเลียบ
จร.ชอ.(๒๕๕๘)
  พระครูสิริพัฒโนดม (จันดี ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดเวียงล้อม
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูอรุณปริยัติกิจ (นคร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสว่าง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูสันติสิริชัย (สุขสันต์ )
เจ้าอาวาสวัดโพนสูง
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูถิรธรรมพิทักษ์ (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดกู่คำ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรธรรมสันติ (กองจ่าย )
เจ้าอาวาสวัดวิเวกธรรมคุณ
จร.ชอ.(๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาวีรวัตร (ชัยรัตน์​ ภูริปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลน้ำทูน
เจ้าอาวาสวัดโพนทอง
จร.ชท.วิ.(๒๕๕๗)
  พระครูสีลาจารนิวิฐ (คำไม ฐิตสีโล)
เจ้าอาวาสวัดทับมิ่งขวัญ
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิมังคโลภาส (นิคม )
เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วยโตก
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณสิทธิคุณ (ชัยนาท )
เจ้าอาวาสวัดโพนสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูประทีปธรรมานุสิฐ (เสงี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูไพโรจน์รัตนสุนทร (อรุณ )
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสารธรรมานุสิฐ (ชูชีพ )
เจ้าอาวาสวัดศรีสง่าวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูปิยสมาจาร (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดโพนชัย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูโพธิปัญญาสุนทร (ฬุจา )
เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูอรุณสุทธิกร (สัจจา )
เจ้าอาวาสวัดจอมแจ้ง
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูสุเขตสังฆการ (รจนา )
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีชายแดน
จร.ชท.(๒๕๕๘)
  พระครูภัทรมงคลธรรม (เฉลิมชัย )
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพัฒนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิสารสุนทร (คำหล้า )
เจ้าอาวาสวัดหงษาวดี
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวัชรศีลาจาร (สุวรรณ )
เจ้าอาวาสวัดโนนศิลา
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูมงคลกิตโยดม (บุญรอด )
เจ้าอาวาสวัดโพนสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุมนธรรมคุต (สมปอง )
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสารธรรมนิวิฐ (เดชขจร )
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์อรัญญเขต (สุ่ย )
เจ้าอาวาสวัดป่าพิทักษ์ไทย
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒน์สันติคุณ (วสันต์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีตรัยภูมิ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมวุฒิวงศ์ (ธีระพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูธรรมภาณโสภิต (วัลลภ )
เจ้าอาวาสวัดลุมพินีวนาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติศีลสุนทร (วีระศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดศรีเทพ
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูวีรธรรมาภิรัต (สำราญ )
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูจันทศีลนิวิฐ (ลวย )
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูสุคนธ์ศีลาจาร (ตะวัน )
เจ้าอาวาสวัดโพนสว่าง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกิตติวรพินิจ (ตัน )
เจ้าอาวาสวัดโพนสะอาด
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูกัลยาณ์สีลานุวัตร (สุนทร )
เจ้าอาวาสวัดโพนหนอง
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูรัตนวีรคุณ (แหวน )
เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุวันธรรมวงศ์ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดป่าเวฬุวัน
จร.ชท.(๒๕๕๙)
  พระครูถาวรรัตนากร (เชาวรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลด่านซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลโพธิสาร
เจ้าคณะอำเภอเมืองเลย
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีสมโพธิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนรินทรานุวัตร
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเลย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมาทร (สุวิทย์ชาญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนาอาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติภัทราภรณ์
เจ้าคณะตำบลนาอาน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดภัทราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลโพธิวัตร (สนอง )
เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสิริวุฒิ (ทิม )
เจ้าคณะตำบลนาโป่ง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัจธรรมาภรณ์ (สามิตร )
เจ้าคณะตำบลน้ำหมาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์จันทโชติ
เจ้าคณะตำบลนาอ้อ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรคุณวัฒน์
เจ้าคณะตำบลนาอ้อ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมสิริคุณ
เจ้าคณะตำบลชัยพฤกษ์ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวรนาท
เจ้าคณะตำบลชัยพฤกษ์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฏิภาณวรกิจ (จำนง ปฏิภาโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกกดู่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกกดู่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์พัฒนคุณ (วีระศักดิ์ ปวฑฺฒโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาแขม
เจ้าอาวาสวัดบ้านโป่งพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตธรรมากร
เจ้าคณะตำบลน้ำสวย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวัฒนานุกิจ (ชมภู )
รองเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง
เจ้าอาวาสวัดวังสพุงพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจวรวัฒน์ (สมนึก ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมธัช
เจ้าคณะตำบลวังสะพุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสุวรรณโชต (สุวรรณดี )
เจ้าคณะตำบลผาน้อย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆษิตธรรมรัตน์ (ประดิษฐ์ โฆสโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผาน้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนศรีชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตพัฒนากร (สมบัติ )
เจ้าคณะตำบลศรีสงคราม
เจ้าอาวาสวัดประชาราษฎร์นิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสุวัฒนาภรณ์ (วุฒิชัย ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปุญญวรากร (ธาตรี )
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณจารุธรรม (สมควร จารุธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเขาหลวง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนสว่างพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิตตธรรมาภรณ์ (วิรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลเขาหลวง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมโพธิคุณ
เจ้าคณะตำบลทรายขาว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนสมาธิวัตร (สุพล )
เจ้าคณะตำบลทรายขาว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอโศกวรวุฒิ (ที อโสโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากปวน
เจ้าอาวาสวัดอุทุมพรพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิชยานุยุต (เทียม )
เจ้าคณะตำบลโคกขมิ้น เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิสัจจาภรณ์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลหนองงิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวชิรคุณ (ไชยประสิทธิ์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอภูกระดึง
เจ้าอาวาสวัดศรีภูกระดึงพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนคุณาภรณ์ (สุดใจ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติพุทธิวงศ์ (วาสน์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอภูกระดึง
เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวรานุรักษ์ (ช่วง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลภูกระดึง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตธรรมโชติ (เหิน )
เจ้าคณะตำบลศรีฐาน เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนาวิริยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลผานกเค้า เขต ๕
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธีธรรมทัต (เมธี ฐานทตฺโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียงคาน
เจ้าอาวาสวัดศรีสมสนุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตธรรมาภินันท์ (บุญเลิศ สุวีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโป่ง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเนรมิตวิปัสสนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมบุญโสภณ
เจ้าคณะตำบลเชียงคาน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณศิลารักษ์ (หัน เหมวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาซ่าว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบู่ทองศิลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสิริโสภณ (ชิน ชินวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาซ่าว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรีสะอาดโพนทัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐอรัญญธรรม
เจ้าคณะตำบลเขาแก้ว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิวชิรญาณ (วิเชียร )
เจ้าคณะตำบลบุฮม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริจันทสุมณฑ์ (สมพร จนฺทวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลจอมศรี
เจ้าอาวาสวัดศรีหินตั้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมนิวิฐ (บุญยก กนฺตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธาตุ
เจ้าอาวาสวัดป่าใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทปุญโญภาส (บุญมี )
เจ้าคณะตำบลปากตม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสารธาดา
เจ้าคณะตำบลหาดทรายขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมสถิต
เจ้าคณะตำบลหนองผือ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานปริยัติคุณ (สัญญา ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนาฮี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิตติวุฒิ (เสาร์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลน้ำแคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทรสารวิจักษ์
รองเจ้าคณะอำเภอปากชม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมปัญโญภาส (บุญเที่ยง )
เจ้าคณะตำบลเชียงกลม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมเสนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมโกศล
เจ้าคณะตำบลปากชม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติชยาภิวัฒน์ (เฉลิม )
เจ้าคณะตำบลห้วยพิชัย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูลัฏฐิวันคุณากร
เจ้าคณะตำบลห้วยพิชัย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรดิตถ์ขันติธรรม
เจ้าคณะตำบลหาดคัมภีร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญเขตคุณากร (สุวรรณภูมิ )
เจ้าคณะตำบลห้วยบ่อชื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรวงศ์วิวัฒน์ (คำมูล )
เจ้าคณะอำเภอนาด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณโสภิต
รองเจ้าคณะอำเภอนาด้วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติเขมากร
เจ้าคณะตำบลนาดอกคำ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรบุญญากร (บุญช่วย )
เจ้าคณะตำบลนาดอกคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศิษฏ์กิตติคุณ (สมัย )
เจ้าคณะอำเภอภูหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณวรกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอภูหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐกิตติคุณ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองคัน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาพรหมคุณ (ทองใหม่ เตชปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแก่งศรีภูมิ
เจ้าอาวาสวัดศรีภูมิพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสัจจญาณประสุต (สำเริง )
รองเจ้าคณะอำเภอผาขาว
เจ้าอาวาสวัดถ้ำผาสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนธรรมนาถ (เติมใจ )
รองเจ้าคณะอำเภอเอราวัณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศรวุฒิชัย (นัน )
เจ้าคณะตำบลผาขาว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัสร์รัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลท่าช้างคล้อง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตพัฒนกิจ (สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลท่าช้างคล้อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลพิศาล
เจ้าคณะตำบลโนนป่าซาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตรัตนาภรณ์ (เลิศ )
เจ้าคณะตำบลโนนป่าซาง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรธรรมานุสิฐ (บุญเพ็ง วรธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวรานุกูล (วินิจ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธีรคุณ
เจ้าคณะตำบลโคกงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรธรรมวุฒิ (สายยนต์ )
เจ้าคณะตำบลปากหมัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ชยากร (สมส่ง )
เจ้าคณะตำบลอีปุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิวรญาณ (วรวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลนาหอ
เจ้าอาวาสวัดศรีมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณรัตนญาณ
เจ้าคณะตำบลโพนสูง
เจ้าอาวาสวัดป่าศรีสว่างบ้านหนองอุมลัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธีราภรณ์ (บุญมี ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอภูเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรวุฒิสุนทร (วชิระ )
รองเจ้าคณะอำเภอภูเรือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวุฒิธรรมานันท์ (วุฒิ )
เจ้าคณะตำบลร่องจิก เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสิทธิวัฒน์ (คุณัชพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลสานตม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิธรรมาภิวัฒน์ (บัวภา )
เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรัญธีรธรรม (พร้อม )
เจ้าคณะตำบลลาดค่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิจริยาภิวัฒน์ (บุญเลิศ )
เจ้าคณะอำเภอนาแห้ว
เจ้าอาวาสวัดศรีโพธิ์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตธรรมคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอนาแห้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตธรรมาภิรม (หล่ำ ติสรโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาแห้ว
เจ้าอาวาสวัดศรีชมชื่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์โสตถิธรรม (สุบรรณ )
เจ้าคณะตำบลนาพึง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิปภากร (พงศ์สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลนามาลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกวีธรรมนิเทศก์ (ประยงค์ กวีสุสโร)
เจ้าคณะอำเภอเอราวัณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์ศีลธาดา (สวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลเอราวัณ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยธรรมโชติ
เจ้าคณะตำบลเอราวัณ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมคุณากร (เทือง ญาณธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติอาจารคุณ
เจ้าคณะตำบลผาสามยอด เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระประภัศร์วุฒิธรรม (ชนะชล )
เจ้าคณะตำบลผาอินทร์แปลง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณจริยาภรณ์ (บุบผา )
เจ้าคณะตำบลผาอินทร์แปลง เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนสันติธรรม (ใจ สนฺตมโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากชม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดธรรมสารมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลอุดมธรรม (อุดม )
เจ้าคณะอำเภอหนองหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิตติธรรมาภิรมณ์ (ณัฐกฤษณ์ )
เจ้าคณะตำบลปวนพุ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวัฒโนบล
เจ้าคณะตำบลปวนพุ เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมจันทโชติ
เจ้าอาวาสวัดแผงศรีวิทยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปัญญาวิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดศรีชมภู
ไม่ทราบข้อมูล

 

ธรรมยุต

 

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุวรรณรัตนวิมล (ทอง จินฺตามโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีภูมิ
รจจ.
   พระครูปัญญาสารกิจ (สำริด )
เจ้าคณะตำบลศรีฐาน (ธ)
ทจอ.ชพ. (๒๕๕๘)
   พระครูกิตติวิสุทธิธรรม (กิตติพงษ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอวังสะพุง (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูศาสนกิจโกศล (สุรศักดิ์ นรสุโร)
เจ้าคณะตำบลนาโป่ง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูพิสุทธิธรรมาภรณ์ (วิสุทธิ์ วิสุทฺธาจาโร)
เจ้าคณะตำบลจอมศรี (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูโสภณธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อนากุโล)
เจ้าคณะตำบลด่านซ้าย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเย็นศีระธรรมประทีป
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูวิมลญาณรังสี (รัศมี ชุตินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลศรีสองรัก (ธ)
จต.ชท.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูวินัยธรรมสุนทร (วินัย ธมฺมสรโณ)
เจ้าคณะตำบลนาแห้ว (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูประภัสสรธรรมนิวิฐ (ณรินทร์ อาภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลภูหอ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูโพธิจันทรคุณ (จันทร์ ติสรโณ)
เจ้าคณะตำบลปากปวน เขต ๒ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูสิทธิชัยโสภณ (ศุภชัย ธีรสุภชโย)
เจ้าอาวาสวัดศรีทีปาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโอภาสธรรมภาณ
เจ้าคณะตำบลหนองหิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโกศลธรรมคุณากร (ประครอง )
เจ้าคณะอำเภอภูหลวง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณวิสุทธิสาร (ก้าน )
เจ้าคณะอำเภอเชียงคาน (ธ)
เจ้าคณะตำบลเชียงคาน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูรังสิตกาญจโนภาส (ทอง อุตฺตวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลผานกเค้า (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิทธิจริยาภรณ์ (อำนวย )
เจ้าคณะตำบลเอราวัณ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิเทศธรรมรัตน์ (เกษม )
เจ้าคณะตำบลผาอินทร์แปลง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณกิตติวรากร (ประยูร )
เจ้าคณะอำเภอผาขาว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุวรรณศีลคุณ (ฉลวย )
เจ้าคณะตำบลนาพึง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริวัฒนาธร (น้อย )
เจ้าคณะอำเภอวังสะพุง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสีลพลานุโยค (สุพล )
เจ้าคณะอำเภอนาแห้ว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูบวรธรรมนิวิฐ (ประมวล )
เจ้าคณะอำเภอนาด้วง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโอภาสปัญญาจารย์ (สมชาย )
เจ้าคณะอำเภอปากชม (ธ)
เจ้าคณะตำบลเชียงกลม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประโชติปัญญาวุธ (ชำนาญ )
เจ้าคณะอำเภอด่านซ้าย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรญาณโสภณ (ดาด )
เจ้าอาวาสวัดป่าสัมมานุสรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิสุทธิญาณโกศล (เหลา )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรธรรมกิจ (อนุชิต )
เจ้าคณะตำบลปวนพุ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภณกิจจาภรณ์ (สงวน )
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าปล้อง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูถาวรธรรมาจาร (ถาวร )
เจ้าคณะตำบลท่าช้างคล้อง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุทธิธรรมาภิรักษ์ (สงกรานต์ สุทฺธธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลนาด้วง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยปลาดุก
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสังวรกิตติวัฒน์ (สังวร )
เจ้าคณะอำเภอภูกระดึง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิชัยธรรมโกศล (บรรจบ )
เจ้าคณะตำบลนาซ่าว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปัญญากิตติยาคม (ไสว ฐิตมโน)
เจ้าคณะอำเภอภูเรือ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูปริยัติสาทร (วราวุฒิ )
เจ้าคณะตำบลกุดป่อง (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook