ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครราชสีมา ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอขามทะเลสอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประภาตธรรมพิทักษ์ (บำรุง )
เจ้าอาวาสวัดดอนมะเกลือ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูถาวรธรรมานุศาสก์
เจ้าคณะอำเภอขามทะเลสอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมปหัฏฐ์ (แย้ม )
เจ้าคณะตำบลพันดุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมวัฒนาธร (ชัยชนะ )
เจ้าคณะตำบลหนองสรวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอขามสะแกแสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีภาวนาวิสุทธิ์ (ประกอบ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง
จอ.ชอ.วิ. (๒๕๕๓)
  พระครูศรีวิริยาภรณ์ (วิริยะ พุทฺธวิริโย ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะตำบลขามสะแกแสง
เจ้าอาวาสวัดบุละกอ
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมประคุณ (ทองอยู่ )
เจ้าคณะตำบลโนนเมือง
เจ้าอาวาสวัดบ้านคูเมือง
จร.ชอ. (๒๕๕๖)
  พระครูอิสสรธรรมวิจิตร (โกศล )
เจ้าอาวาสวัดโนนผักชี
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมประภาต (สาย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองหัวฟาน
เจ้าอาวาสวัดโนนเกษตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัมปนาทวรคุณ
เจ้าคณะตำบลขามสะแกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสุทธิคุณ (สมพิศ )
รองเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิสีลพรต (จำนงค์ )
เจ้าคณะตำบลเมืองนาท
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลธรรมานุวัตร (บริบูรณ์ อาภสฺสโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขามสะแกแสง
เจ้าอาวาสวัดบ้านห้วย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอคง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีพัชรคุณ (วิเชียร วชิรปญฺโญ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลโนนเต็ง
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวกระจาย
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูอัมพวันถาวรคุณ (ชุ่ม )
เจ้าคณะตำบลหนองมะนาว
จต.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูพิศาลธรรมาภิรม (รังสรรค์ กตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลขามสมบูรณ์
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูประโชติธรรมภาณ (เชื่อง พฺรหฺมโชโต)
เจ้าคณะตำบลคูขาด
เจ้าอาวาสวัดกู่สามัคคี
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิปุญญาคม (ประจักร์ )
เจ้าอาวาสวัดตาจั่น
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒนสีลานุยุต (นิวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอาทรกิตตยารักษ์ (อนันต์ )
เจ้าคณะอำเภอคง
เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตยาคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทธรรมาภรณ์ (เทวินทร์ เทวนฺโท)
รองเจ้าคณะอำเภอคง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปัญญาธรรม (บุญเที่ยง พุทฺธญาโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอคง
เจ้าอาวาสวัดปอบิด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิตติธรรม
เจ้าคณะตำบลเมืองคง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลภัทรคุณ (ภัทรวุธ )
เจ้าคณะตำบลดอนใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมพินิต
เจ้าคณะตำบลตาจั่น
เจ้าอาวาสวัดโคกตะพาบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมรัต (ทนงศักดิ์ ฐิตโสภโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านปรางค์
เจ้าอาวาสวัดประคำอารามศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมวิทิต
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมภาณสุนทร
เจ้าคณะตำบลเทพาลัย
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวทุ่ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอครบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริวัฒนพิศาล (นวล )
รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิวีราภรณ์ (ดุรงค์ฤทธิ์ มหาวีโร)
เจ้าคณะตำบลโคกกระชาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาคงคา
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลธรรมประคุณ (ประมวล )
เจ้าอาวาสวัดหนองหิน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูบรรพตปัญญากร (สุทีป )
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยมูลบน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมโกศล
รองเจ้าคณะอำเภอครบุรี
เจ้าอาวาสวัดซับยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสีลคุณ
เจ้าคณะตำบลมาบตะโกเอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมขันธ์ (สมภพ ขนฺติธโล)
เจ้าคณะตำบลเฉลียง
เจ้าอาวาสวัดท่าศิลาอาสน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปัญญาคุณ (สมหวัง )
เจ้าคณะตำบลครบุรี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดแสนสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลครบุรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐบุญญาทร
เจ้าคณะตำบลจระเข้หิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอจักราช

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวรพิพัฒนคุณ (สุพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลหนองพลวง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูจันทสารประยุต (ทองศิลป์ )
เจ้าคณะตำบลหินโคน
เจ้าอาวาสวัดหินโคน
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒนธนกิจ (ไชยพร )
เจ้าคณะตำบลคลองเมือง
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูเวฬุจารุธรรม (สัมฤทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูประภาตนิติสาร (แจ่ม )
เจ้าอาวาสวัดหนองตาโยย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลโสตถิวัฒน์ (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดไทรทอง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมศีลาภรณ์ (บัญญัติ เขมสีโล)
รองเจ้าคณะอำเภอจักราช
เจ้าอาวาสวัดตาเงิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภาจารนิวิฐ
รองเจ้าคณะอำเภอจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมวิบูล (ทุเรียน )
เจ้าคณะตำบลจักราช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวีราคม (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินิตกิตติสาร
เจ้าคณะตำบลศรีละกอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมานันท์
เจ้าคณะตำบลหนองขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลวัตรปสาธน์ (ประดับ )
เจ้าคณะตำบลทองหลาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชุมพวง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีปริยัติโยปการ (วิชัย ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลตลาดไทร เขต ๒
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒน์วราทร (คำฝั่น )
เจ้าคณะตำบลโนนตูม เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูสมัครธรรมวิบูล (คำพอง )
เจ้าอาวาสวัดหนองนกคู่
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสารวุฒิกร (ฉัตร )
เจ้าอาวาสวัดโนนสุกร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประชาพัฒนากร (จำนงค์ )
เจ้าอาวาสวัดประชาพัฒนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูกิตติสารประโชติ (เปล่ง กิตฺติสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลประสุข
เจ้าอาวาสวัดเก่าประสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทปทุมาภรณ์ (ดวง )
เจ้าคณะอำเภอชุมพวง
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัวรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเทศธีรธรรม (วรพล ธมฺมิโก)
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจักขณ์ปัญญาภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอชุมพวง
เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอโศกสีลากร (อุดม )
เจ้าคณะตำบลชุมพวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสมณคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองหลัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสถิตธรรม
เจ้าคณะตำบลโนนตูม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิศรีพิทักษ์ (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลตลาดไทร เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกมลสารธรรม
เจ้าคณะตำบลท่าลาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาตธรรมสาร (สมชาย สุจินฺโณ)
เจ้าคณะตำบลท่าลาด เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณกิจโสภิต
เจ้าคณะตำบลโนนรัง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอด่านขุนทด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ (โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดด่านใน
รจจ.
  พระครูศรีปริยัติพิธาน (สมาน ฐานุตฺตโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
เจ้าอาวาสวัดบ้านหาญ
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุตธรรมประสิทธิ์ (ไพรา ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริจันทวิชัย (สะอาด )
เจ้าอาวาสวัดหนองขุยคูเมือง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิมลชลเขต (สนิท )
เจ้าอาวาสวัดกุดน้ำใส
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุตวรประสิทธิ์ (สิทธิพร ชวนปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดจะบู
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปิยสีลวิฑูร (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตบุญญเขต (สุริยะ )
เจ้าอาวาสวัดหัวนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปราโมทย์ธรรมรส (พิสิฐ )
รองเจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด
เจ้าอาวาสวัดท่าขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสวรคุณ (น้อย อาภากโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดกุดม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรปัญญาโสภณ (ประคอง )
เจ้าคณะตำบลหินดาด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัฒนกิจจานุยุต (อ่าง )
เจ้าคณะตำบลห้วยบง
เจ้าอาวาสวัดห้วยบง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวรญาณ (สอาด ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านเก่า
เจ้าอาวาสวัดจงกอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตานุรักษ์ (ปราการ )
เจ้าคณะตำบลพันชนะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพีรเดชธำรง (วีระ )
เจ้าคณะตำบลกุดพิมาน
เจ้าอาวาสวัดดอนน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกิจวิมล (ทองใบ กิตฺติภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลหนองบัวตะเกียด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนระเวียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์จันทสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านแปรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านแปรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุธรรมวัฒน์ (อินทร์ )
เจ้าคณะตำบลหนองไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมกิตติสาร (หล่า )
เจ้าคณะตำบลหนองบัวละคร
เจ้าคณะตำบลหนองบัวละคร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิริยคุณ (ทองเหลี่ยม )
เจ้าคณะตำบลโนนเมืองพัฒนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรบุญญวัฒน์ (เจิม )
เจ้าคณะตำบลด่านขุนทด
เจ้าอาวาสวัดใหม่เจริญสุข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฎ์นวการ (สุข )
เจ้าคณะตำบลสระจรเข้
เจ้าอาวาสวัดสระจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวิริยคุณ (วีระ )
เจ้าคณะตำบลด่านใน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคชสารวรานุสิฐ (วรวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลด่านนอก
เจ้าอาวาสวัดหนองหัวช้างชัยรังสี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบัวลาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประดิษฐ์วรกิจ (สุรพล )
เจ้าคณะตำบลบัวลาย
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูพิสณฑ์รัตนากร (ทองปาน )
เจ้าอาวาสวัดโนนค้อ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปทุมสีลาภรณ์ (วิชัย ฐิตสีโล)
เจ้าคณะอำเภอบัวลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมทัศน์ (ทองสุข ป.ธ.๔)
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสุวรรณโชติ
เจ้าคณะตำบลหนองหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรจันทโชติ (นิรันดร )
เจ้าคณะตำบลเมืองพะไล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรธรรมวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลโนนจาน
เจ้าอาวาสวัดโนนเสี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบัวใหญ่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิจัยปริยัติกิจ (สมจิตร สุนฺทโร ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดประชานิมิตร
รจอ.ชอ.
  พระครูปริยัติปิยธรรม (สิงห์ทอง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบัวใหญ่
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูศีลวัฒนาภรณ์ (ไสว สีลวฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลกุดจอก
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวาปีพัฒนวิมล (ศุภชัย )
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธาจารคุณ (สิทธิ์จำนง )
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วงบูรพาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลชัยวุฒิ (แต้ม )
เจ้าอาวาสวัดชัยศิริสังฆาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประสิทธิมงคล (สมศรี )
เจ้าอาวาสวัดโคกสี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริปุญญาภิรักษ์ (บุญศรี อติชาโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมธาดา
เจ้าคณะตำบลโนนทองหลาง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลปัญญาวุธ (พูน ปญญาวุโธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดศรีสุภณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรสุวรรณโชติ
รองเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนธรรมวิจิตร
เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนมะเฟือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลนวกิจ
เจ้าคณะตำบลโนนทองหลาง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโนนกระพี้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติปภากร
เจ้าคณะตำบลเสมาใหญ่
เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมานุวัตร
เจ้าคณะตำบลหนองบัวสะอาด
เจ้าอาวาสวัดหัวหนอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิชิตเขมากร
เจ้าคณะตำบลห้วยยาง
เจ้าอาวาสวัดบ้านดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมนิวิฐ
เจ้าคณะตำบลหนองแจ้งใหญ่
เจ้าอาวาสวัดศรีวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมวัชรคุณ (วัชรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุสรารักษ์ (พรมสี )
เจ้าอาวาสวัดสระไผ่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านเหลื่อม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประภากรพิสิฐ (ประสิทธิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองปรือโป่ง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูกิตติสารนิวิฐ
เจ้าคณะอำเภอบ้านเหลื่อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรธรรมนิมิต (เกลี้ยง )
เจ้าคณะตำบลช่อระกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมอาภากร (นรเศรษฐ )
เจ้าคณะตำบลบ้านเหลื่อม
เจ้าอาวาสวัดบ้านโต้น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประทาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุธรรมานุรักษ์ (สนั่น รกฺขิตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอประทาย
เจ้าอาวาสวัดกระโตน
จอ.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูอินทสีลาภรณ์ (ประสิทธิ์ อินฺทวีโร)
รองเจ้าคณะอำเภอประทาย
เจ้าอาวาสวัดหนองคึม
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูวิทิตสันติธรรม (ทวี ชิตมาโร)
รองเจ้าคณะอำเภอประทาย
เจ้าอาวาสวัดนางรำ
รจอ.ชอ. (๒๕๔๘)
  พระครูสิริปัญญาพิมล (คำพอง กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลกระทุ่มราย
เจ้าอาวาสวัดหนองแวง
จต.ชอ (๒๕๔๔)
  พระครูวาปีวรคุณ (อดิศร อตฺตทนฺโต)
เจ้าคณะตำบลดอนมัน
เจ้าอาวาสวัดหนองแสง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสีลธรรมานุกุล (ทองสา สีลเตโช)
เจ้าคณะตำบลตลาดไทร
จต.ชท. (๒๕๔๘)
  พระครูสุภัททวรธรรม (สำรอง วรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองค่าย
เจ้าอาวาสวัดตำแย
จต.ชท. (๒๕๕๑)
  พระครูวิชัยธรรมานุศาสน์ (สง่า ชยนฺโต)
เจ้าคณะตำบลโนนเพ็ด
เจ้าอาวาสวัดหนองจันสอน
จต.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูสุธรรมกิจจานุกูล (บุญรอด ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหันห้วยทราย
เจ้าอาวาสวัดโนนหญ้านาง
จต.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูวาปีวรญาณ (ประสิทธิ์ ญาณวโร)
เจ้าคณะตำบลหนองพลวง
เจ้าอาวาสวัดหนองขาม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสวรวัฒน์ (จักกฤษ อาสโภ)
เจ้าอาวาสวัดฉิมพลีโนนงิ้ว
จร.ชอ. (๒๕๔๗)
  พระครูวีรธรรมานันท์ (สังวาลย์ เตชธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดดอนกอก
จร.ชอ. (๒๕๕๕)
  พระครูสุมนธรรมประพัฒน์ (ประพันธ์ สุมโน)
เจ้าอาวาสวัดบ้านประทาย
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณปุญญาภินันท์ (บุญเลิศ อภินนฺโท)
เจ้าอาวาสวัดหนองเดิ่น
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูบุญธรรมประคุณ (บุญ ปุญฺญกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสี่เหลี่ยม
จร.ชท. (๒๕๔๓)
  พระครูโกวิทธรรมประยุต (แห่ โกวิโท)
เจ้าอาวาสวัดบ้านเขว้า
จร.ชท. (๒๕๔๖)
  พระครูสันติสารานุยุต (สงบ กิตฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มราย
จร.ชท. (๒๕๔๙)
  พระครูปริยัติกัลยาณคุณ (สีมา กลฺยาโณ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดศรีอัมพร
จร.ชท. (๒๕๕๐)
  พระครูจันทธรรมาทร (สายยน จนฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดโคกพระ
จร.ชท. (๒๕๕๓)
  พระครูไพโรจน์พุทธิคุณ (บรรพต พุทฺธธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดคงคาอุดมเขต
จร.ชท. (๒๕๕๔)
  พระครูบวรสิทธิคุณ (ประสิทธิ์ ปสิทฺธิโก)
เจ้าอาวาสวัดโนนกระหาด
จร.ชท. (๒๕๕๔)
  พระครูสุจิตวรวัฒน์ (สมนึก ฐานวโร)
เจ้าคณะตำบลทุ่งสว่าง
เจ้าอาวาสวัดขี้เหล็ก
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูสุนทรธรรมประภัศร์ (สนิท ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดโนนเพ็ดสามัคคี
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูธวัชโชติธรรม (ธงชัย ธมฺมโชโต)
เจ้าอาวาสวัดดอนกลอย
จร.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูสถิตอาภากร (ฐิติพงศ์ อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดหญ้าคา
จร.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูจักรวรธรรม (ยง จกฺกวโร)
เจ้าอาวาสวัดวังม่วง
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสุทธิจิตตารักษ์ (สุริยันต์ สุจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดคึมหญ้านาง
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสกลเมตตานุสิฐ (บุญช่วง เตชธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูคัมภีร์รัตนเขต (ยศ คมฺภีรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งมน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพุทธิสารกิจ (พิชิต พุทฺธสโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองคอกควาย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสีลธรรมานุกูล
เจ้าอาวาสวัดโนนหนองกก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมานุกิจ (สมพงษ์ ทีปธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกระโตน
ผจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอปักธงชัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูภัทรธรรมสุนทร (ปรีชา )
เจ้าคณะตำบลตูม
จต.ชอ (๒๕๕๖)
  พระครูถาวรสีลคุณ (สมโภชน์ ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลดอน เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๕๖)
  พระครูประจิตธรรมธัช (ก้าน )
เจ้าคณะตำบลดอน เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์ธรรมสถิต (พนม )
เจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๑
เจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูสุวรรณนาคประสิทธิ์ (ทอง )
เจ้าคณะตำบลโคกไทย
จต.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูธวัชชัยคุณ (ธนากร )
เจ้าคณะตำบลเมืองปัก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูฉันทวรธรรม (เหลื่อม )
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตพัฒนาทร (นิ่ม )
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สุขัง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเมตตาวิหารกิจ (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดนางเหริญ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภณปัญญาวุฒิ (สุนาถ )
เจ้าอาวาสวัดป่าสุขศรีงาม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีธวัชชัยคุณ (สมชาย ตุฎโฐ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
เจ้าอาวาสวัดกลางปักธงชัย
เจ้าอาวาสวัดกลางปักธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสีลคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอปักธงชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธวัชเมธคุณ
เจ้าคณะตำบลเมืองปัก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เมืองปัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติศีลวัตร
เจ้าคณะตำบลธงชัยเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณกิจจานุการ
เจ้าคณะตำบลสุขเกษม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยวัฒน์พิศาล
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลำนางแก้ว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถิรธรรมรังษี
เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธวัชชัยมงคล (ไสว )
เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณประสิทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลตะขบ เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดม่วงสระน้อย
เจ้าอาวาสวัดม่วงสระน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญธรรมธัช
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนกออก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณวัฒนชัย
เจ้าคณะตำบลสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรธรรมากร (บุญเลื่อน กิตฺติภทฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเกษมทรัพย์
เจ้าอาวาสวัดมนต์มาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์ธวัชชัย
เจ้าคณะตำบลสะแกราช เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูญาณกิจโกศล (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลภูหลวง
เจ้าอาวาสวัดปอแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภิบาลธรรมธาตุ (เจริญ )
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตโรจนากร (ไพโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านขี้เหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิรธรรมานุกูล (สมชาย )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจังหรีด
ผจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอปากช่อง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโอภาสสังฆบรรหาร (มีชัย )
เจ้าคณะตำบลกลางดง
จต.ชอ (๒๕๕๖)
  พระครูสิทธิบุญสาร (จอน )
เจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบุญฤทธิ์
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิโครธวรปัญญา (พิชิต ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลคลองม่วง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองไทร
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูอัครศีลวิสุทธิ์ (พรเลิศ วิสุทฺธสีโล)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดปางแก
จต.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูภัทรจิตตาภรณ์ (ประสิทธิ์ ภทฺรจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลคลองม่วง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดซับหวาย
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุเทพดิตถคุณ (ฝึก )
เจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตวิสารัทธรรม (สมมาศ )
เจ้าอาวาสวัดดำเนินสถิตย์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประกาศิตธรรมคุณ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดพรหมปกาสิต
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริกิตติสาร (กำจัด ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
เจ้าอาวาสวัดโกศลสิตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสีลคุณ (สวัสดิ์ สีลโชโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลขนงพระ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดซับน้ำเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรวรธรรม
เจ้าคณะตำบลคลองม่วง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดซับพลู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์สันติธรรม
เจ้าคณะตำบลจันทึก เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิตยาภรณ์
เจ้าคณะตำบลจันทึก เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรปัญญากร (สมพร )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพิมพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ทีปกร
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทุมพรคุณาธาร
เจ้าคณะตำบลโป่งตาลอง
เจ้าอาวาสวัดธารอุทุมพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตชลธาร
เจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสุขโกโศล (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลพญาเย็น เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรกิตติคุณ
เจ้าคณะตำบลวังกะทะ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลคีรีวัฒน์ (ธีรวัฒน์ ปรกฺกโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวังกะทะ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดมอมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนธรรมประยุต
เจ้าคณะตำบลวังไทร เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเนติปาลคุณ (สุนทร ตนฺติปาโล)
เจ้าคณะตำบลวังไทร เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมจารุธรรม (ทองอินทร์ เขมโก)
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำแดง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบ้านนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตปุญญาทร (ฉัตร เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำแดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเทพสถิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีนิคมพิทักษ์ (พีรพล วิโรจโน ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๑
เจ้าอาวาสปางอโศก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมธีรานุยุต
รองเจ้าคณะอำเภอปากช่อง
เจ้าอาวาสวัดจันทึก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตวนานุกูล
เจ้าคณะตำบลหมูสี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปริยัติโกศล (สี สีหเตโช)
เจ้าคณะตำบลหมูสี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโต่งโต้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตธรรมวิจิตร (พินิจ )
เจ้าคณะตำบลหมูสี เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพระทองคำ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมเหมคุณ (ริม ฐานุตฺตโร)
เจ้าคณะอำเภอพระทองคำ
เจ้าอาวาสวัดทองหลาง
จอ.ชอ. (๒๕๔๘)
  พระครูไพศาลสุทธิคุณ (สมชาย ลทฺธคุโณ)
เจ้าคณะตำบลพังเทียม
เจ้าอาวาสวัดชายพะเนา
จต.ชท. (๒๕๔๒)
  พระครูปัญญาธรวรคุณ (สมุทร ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะตำบลทัพรั้ง
เจ้าอาวาสวัดกุดตาดำ
จต.ชท. (๒๕๔๗)
  พระครูจารุวรรณปิยคุณ (นรินทร์ จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลสระพระ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีมาบกราด
จต.ชท. (๒๕๕๑)
  พระครูสุทธิบุญญากร (ลอย )
เจ้าอาวาสวัดเจริญพรต
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูสุวัฒน์จิตรการ (พุฒ จิตฺตกาโร)
เจ้าอาวาสวัดห้วยเจริญ
จร.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูสุทธิสมาจารคุณ (ล้วน ปริมูตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดโพนไพล
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณกิจจานุยุต (สมบัติ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเขว้า
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูจารุสันติธรรม (เสน่ห์ )
เจ้าอาวาสวัดปะคำ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุตกิจวรคุณ (บุญหลาย ธมฺมปาโล ป.ธ.๓)
รองเจ้าอาวาสวัดทองหลาง
รจร. (๒๕๕๒)

 

อำเภอพิมาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณศีลวิสุทธิ์ (วีรชิต ชิตมาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิมาย
เจ้าอาวาสวัดเดิม
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุตวรากร (พีรพงษ์ วีรวโส ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอพิมาย
เจ้าอาวาสวัดหนองระเวียง
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีสิทธิวิธาน (วิโรจน์ วิโรจโน ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดตะปัน
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมวิสิฐ (มนัสชัย เมตฺตจิตฺโต)
รองเจ้าคณะอำเภอพิมาย
เจ้าอาวาสวัดวิปัสสนารังกาใหญ่
รจอ.ชอ.
  พระครูปริยัติวราวุธ
เจ้าคณะตำบลกระชอน
เจ้าอาวาสวัดตลาดประดู่
จต.ชอ
  พระครูพิบูลกิจจานุกิจ (ทอง สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลในเมือง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณธรรมวิชิต (ประชัน )
เจ้าอาวาสวัดชีวาน
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมประคุณ (ประเสริฐศักดิ์ ปญฺญาปสุโต ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสระเพลง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิคมคณาธร (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดนิคมคณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุขวนาภิรม (บุญหนา )
เจ้าอาวาสวัดสุขาพิริวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมประโชติ (คำผอง ฐิตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดป่าพิทักษ์ธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิลาสปัญญาโชติ
เจ้าคณะตำบลโบสถ์ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสีลากร
เจ้าคณะตำบลโบสถ์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมธัชธาดา
เจ้าคณะตำบลรังกาใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอโศกธรรมาภิรักษ์ (สมดี อโสโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสระนันทวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวุฒิธรรมประยุต
เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธธรรมสาธก
เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมคุต
เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมประยุต
เจ้าคณะตำบลสัมฤทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธินวการ
เจ้าคณะตำบลธารละหลอด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิจวินยากร (วินัย )
เจ้าคณะตำบลกระเบื้องใหญ่
เจ้าอาวาสวัดบ้านตำแย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมประทีป
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลสุทธิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลชีวาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลำทะเมนชัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูเวฬุวรธรรม (ชัย )
เจ้าอาวาสวัดดงหนองไผ่
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปรีชาชัยคุณ (อดิสรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดศิริวิชัยวิทยาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอดุลชัยคุณ
เจ้าคณะอำเภอลำทะเมนชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลธัชธำรง (ไปล่ )
เจ้าคณะตำบลขุย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมงคลสังฆกิจ
เจ้าคณะตำบลไพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์ธรรมญาณ (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลช่องแมว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมวิภัช (สยาม )
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณสราภิบาล (ธนิศวร์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังน้ำเขียว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูธวัชศีลพรต (บุญธง )
เจ้าคณะตำบลวังหมี เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิ์สมณวัตร (มานับ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลไทยสามัคคี เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพัชรธรรมานุกูล (บุญสม วชิรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลระเริง เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒนานุกูล (ใช้ )
เจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว
เจ้าอาวาสวัดเขาภูหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสังฆกิจ
รองเจ้าคณะอำเภอวังน้ำเขียว
เจ้าอาวาสวัดห้วยพรหม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนานุโยค
เจ้าคณะตำบลวังน้ำเขียว เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภาจารคุณ (อภัย )
เจ้าคณะตำบลวังน้ำเขียว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรจารคุณ
เจ้าคณะตำบลอุดมทรัพย์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโนนค่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมศาสนกิจ
เจ้าคณะตำบลอุดมทรัพย์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประกาศสุวรรณคุณ (ณรงค์ สิริวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลระเริง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิโครธธรรมรังษี (ชุ่ม )
เจ้าคณะตำบลวังหมี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดท่าวังไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์ชยาทร
เจ้าคณะตำบลไทยสามัคคี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบุไผ่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสีคิ้ว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกัลยาณานุโยค (แกล้วกล้า )
เจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
เจ้าอาวาสวัดห้วยลุง
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูอมรชัยคุณ (ชฎิล )
เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสุชัยคณาราม
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูสุมนจันทคุณ (ปราโมทย์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านหัน
เจ้าอาวาสวัดจันทราราม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรปทุมากร (ชอบ )
เจ้าคณะตำบลลาดบัวขาว เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูบรรพตบุญโญภาส (สมภาส )
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาหินตัด
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวชิรโชติธรรม (วิเชียร )
เจ้าอาวาสวัดบุญญาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปิยวรรณพิลาส (สง่า )
เจ้าอาวาสวัดบ้านโนนกราด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประโชตินพคุณ (สมิง )
เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรนพคุณ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูถาวรสมณคุณ (ทองแม้น )
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรศีลวิสุทธิ์ (คำพันธ์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองตะแบก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรธรรมรุจิ (ธีรศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สีคิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรกิจจานุการ (ศักดิ์ชัย )
เจ้าคณะตำบลลาดบัวขาว เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิปทุมากร (สุพจน์ )
รองเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
เจ้าอาวาสวัดลาดบัวขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมชัยสิริ
รองเจ้าคณะอำเภอสีคิ้ว
เจ้าอาวาสวัดชัยศรีคณาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทีปนันทคุณ (อนนท์ )
เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดถนนคด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณจารุวัตร (รัตนะ ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลมิตรภาพ
เจ้าอาวาสวัดโนนกุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิปัญญารังษี (สุริยา )
เจ้าคณะตำบลกุดน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตกิจจานุการ (ด้วง )
เจ้าคณะตำบลวังโรงใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมสราภิบาล (ถนอม อาภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมุตติธีรญาณ (ประภาส )
เจ้าคณะตำบลกฤษณา
เจ้าอาวาสวัดวิมุตติธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสิฐธรรมาภินันท์
เจ้าคณะตำบลคลองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุปถัมภ์วิสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขากระโดนวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมพัฒนาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองน้ำใส เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสีดา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอดุลธรรมสถิต (ตลุย วนฺตโทโส)
เจ้าคณะอำเภอสีดา
เจ้าอาวาสวัดโนนประดู่
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูบุญสารโกศล (เฉลียว )
เจ้าคณะตำบลสามเมือง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมวโรดม (จำปี )
เจ้าคณะตำบลสีดา
จต.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูประสิทธิ์พัฒนคุณ (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดประสิทธาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริปิยธรรม
เจ้าคณะตำบลโพนทอง
เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์สีดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิจประสาธน์ (วรรณา )
รองเจ้าคณะอำเภอสีดา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสูงเนิน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริภัทรประยุต (สมบูรณ์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
เจ้าอาวาสวัดสว่างบูรพาราม
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอุดมบุญเขต (ชนิด ชินุตฺตโม)
เจ้าคณะตำบลนากลาง
เจ้าอาวาสวัดนาใหญ่
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปัญญาวัฒนกิจ (ฉลอง ปญฺญาวฑฺฒโน)
รองเจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือใหม่
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริพัฒนพิธาน (บุญทัน ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดกุดเวียน
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิทธิธรรมคุณากร (ประเทือง )
เจ้าคณะตำบลกุดจิก
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูกันตธรรโมภาส (จอย )
เจ้าคณะตำบลโคราช
จต.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูโสภิตสมาจารคุณ (บุญสม )
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองดุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธรรมจักรเสมารักษ์ (ธีระพล )
เจ้าอาวาสวัดธรรมจักรเสมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรกิจจารักษ์
เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน
เจ้าอาวาสวัดใหญ่สูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัครธรรมชัย (เดชฤทธิ์ อคฺคธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้ตาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตญาณประยุต (บุญจวด )
เจ้าคณะตำบลสูงเนิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประยุตวรญาณ (สมชาย วรญาโณ)
เจ้าคณะตำบลเสมา
เจ้าอาวาสวัดเหมือดแอ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิชิตสถิตธรรม
เจ้าคณะตำบลบุ่งขี้เหล็ก
เจ้าอาวาสวัดโคกมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจีรวุฒิคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนค่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลหนองตะไก้
เจ้าอาวาสวัดหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินิตบุรารักษ์ (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลมะเกลือเก่า เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวัฒนานุกูล (บุญเชน จตฺตภโย ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสว่างบูรพาราม
ผจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอหนองบุญมาก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวรธรรมทัต
เจ้าคณะอำเภอหนองบุญมาก
เจ้าอาวาสวัดไตรสิริมงคล
จอ.ชพ.
  พระครูโสภิตธรรมประยุต (อุดม )
เจ้าคณะตำบลหนองหัวแรต
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์สุนทร
จต.ชอ
  พระครูกิตติวิหารธรรม (สุข )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสุข
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพุทธิธรรมสุนทร (พุด )
เจ้าอาวาสวัดป่าสามัคคีธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุสารากร (เลิศ )
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้ไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสารวิสุทธิ์ (แก่น อนคฺโน)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบุญมาก
เจ้าอาวาสวัดหนองหัวแรต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธธัชธำรง (พนม ยติโก)
เจ้าอาวาสวัดสวนป่าพุทธธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรปัญญาวิมล
เจ้าคณะตำบลหนองตะไก้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทวัฒนคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองบุนนาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัครสิริวัฒน์ (บุญศรี )
เจ้าคณะตำบลไทยเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธคุณาทร
เจ้าคณะตำบลสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปรีชากิจจาทร (ถนอมศักดิ์ ปญฺญาธโร ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองไม้ไผ่
ผจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอห้วยแถลง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณจันทวงศ์ (เมิน )
เจ้าคณะตำบลห้วยแถลง
เจ้าอาวาสวัดแสนสุข
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูพนมวนารักษ์ (บุญถิ่น )
เจ้าอาวาสวัดใหม่พนมไพร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลครุธรรม (คำสิน )
เจ้าอาวาสวัดกรรณิการาม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตธรรมวิบูล (ไพบูลย์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง
เจ้าอาวาสวัดชัยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์กิจจาทร
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสารานุกูล (ภิชยพล กตสาโร)
เจ้าคณะตำบลเมืองพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมตตาสารคุณ (ธวัชชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอห้วยแถลง
เจ้าอาวาสวัดหนองซำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหินดาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมประสุต
เจ้าคณะตำบลหลุ่งตะเคียน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิศีลากร (สมศรี )
เจ้าคณะตำบลหลุ่งประดู เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัตินันทกิจ (จีรพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลหลุ่งประดู่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวนานุรักษ์ (วิลัย )
เจ้าคณะตำบลทับสวาย
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลกิตติธำรง (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดชัยราษฎร์ประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูธรรมโชตาภิวัฒน์ (แจ่ม ขนฺติวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ทป.จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทกิตติสาร (ธนเกียรติ โกวิโท)
เจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูกิตติธีรวงศ์ (สุทธิลักษณ์ )
เจ้าอาวาสวัดธีรพงษาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองงูเหลือม
เจ้าอาวาสวัดสมานมิตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญญสารโสภิต (สมพล )
เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพัชรโพธิคุณ
เจ้าคณะตำบลช้างทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมาจารคุณ (เกิด สมาจาโร)
เจ้าคณะตำบลหยองยาง
เจ้าอาวาสวัดหนองยาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเทพารักษ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุมนสราธิคุณ (มนัส )
เจ้าคณะอำเภอเทพารักษ์
เจ้าอาวาสวัดสำนักตะคร้อ
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาธรรมวิบูล (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลหนองแวง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูอรรถกิจบริรักษ์ (สุรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนเต็ง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภณธรรมาภิรัต (แสวง พลสมฺปนฺโน)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสำนักตะคร้อ
เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกนกเทพานันท์ (คัคนันท์ )
เจ้าอาวาสวัดโนนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลบึงปรือ
เจ้าอาวาสวัดห้วยน้ำเค็ม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองนครราชสีมา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริอรุโณภาส (อรุณ โอภาโส ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๔
เจ้าอาวาสวัดหัวสะพาน
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีภาวนาวิกรม (ถนอม ถาวโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีสมณวงศ์ (บุญเลิศ ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพายัพ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติวัฒนธำรง (บุญมี ธมฺมิโก ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติวัฒนวงศ์ (สมชาย ปวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะแก พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติวัฒโนดม (สวั่น ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปทุมธรรมวิมล (จอย สุตฺธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวรอง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐสุตาลังการ (ประเสริฐ สนฺตจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองรังกา
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูโวทานธรรมคุณ (ประเสริฐ คเวสโก)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๕
เจ้าอาวาสวัดต่างตา
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูบริหารธรรมนาถ (อำนวย นาถกโร)
เจ้าคณะตำบลหัวทะเล
เจ้าอาวาสวัดตะคองเก่า
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตญาณประยุต (นวล )
เจ้าอาวาสวัดบ้านเกาะ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิธรรมาธร (สุชาติ )
เจ้าอาวาสวัดศีรษะช้าง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูขันติธัมมูปถัมภ์ (ประยูร )
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประโชติบุญญาภรณ์ (ประทวน อตฺตทีโป)
เจ้าอาวาสวัดหนองพลวงน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติธรรมภาณี (สุรวุฒิ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดดอนขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยธรรมานุศาสก์ (สมจิต พุทฺธวิริโย)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยารักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรคุณวัตร (ทวี ปญฺญาธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดประมวลราษฏร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมวรรโณภาส (เนตร )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปธรรมวัฒน์ (สุวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๖
เจ้าอาวาสวัดกองพระทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศีลวัตรวิสุทธิ์ (บุญธรรม ปิยวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์กลาง - ไชยมงคล
เจ้าอาวาสวัดศาลาเย็น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมประสิทธิ์ (บรรจบ )
เจ้าคณะตำบลมะเริง
เจ้าอาวาสวัดกระทอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์เขมคุณ (ทอง )
เจ้าคณะตำบลหนองระเวียง
เจ้าอาวาสวัดโตนด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพนมวนาภิวัฒน์ (เลี่ยม ธมฺมโชโต)
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์สีลคุณ (เสริม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลจอหอ
เจ้าอาวาสวัดบึงทับช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรคุณากร (จันทร )
เจ้าคณะตำบลโคกสูง
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตวรธรรม (หนู )
เจ้าคณะตำบลพุดซา
เจ้าอาวาสวัดลำโพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาทร (สุทธิรักษ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลพลกรัง
เจ้าอาวาสวัดสีมุมบูรพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปปัญญาวุฒิ (ประทีป ปญฺญาทีโป)
เจ้าคณะตำบลโคกกรวด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองเป็ดน้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสีลพรต (หวาน )
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าอาวาสวัดศรีษะละเลิง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรรณธรรมคุณ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลหนองจะบก - ปรุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตศุภการ (ฉาย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหมื่นไวย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมภิยุต
เจ้าคณะตำบลหนองไข่น้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติสีมาภรณ์ (สมคิด ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบึง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองยาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประภาสสิกขกิจ (ไสว )
เจ้าคณะตำบลกระเบื้องนอก
เจ้าอาวาสวัดสว่างสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาสารวิสุทธิ์ (ปรีชา )
เจ้าคณะอำเภอเมืองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปคุณธรรมวัตร
เจ้าคณะตำบลละหานปลาค้าว
เจ้าอาวาสวัดจินดาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเสิงสาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิสุทธิปัญโญภาส (สมสมัย )
เจ้าคณะตำบลเสิงสาง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูไพบูลจิตตารักษ์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลโนนสมบูรณ์
จต.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูกิตติปทุมรัต (อ้ม )
เจ้าอาวาสวัดหนองบัวแดง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติสิทธานุการ (ประสิทธิ์ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง
เจ้าอาวาสวัดสว่างวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประชากรพิพัฒน์ (ทูลสวัสดิ์ )
เจ้าคณะตำบลสุขไพบูลย์
เจ้าอาวาสวัดประชาไทย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรสันติธรรม (พิษณุ )
เจ้าคณะตำบลสระตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมวินิต (ณรงค์ฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลกุดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแก้งสนามนาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอโศกศีลคุณ (ประศรี สนฺตุสฺสโภ)
เจ้าคณะตำบลโนนสำราญ
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูโกวิทบุญญาภรณ์ (บุญส่ง )
เจ้าอาวาสวัดกุดปลาฉลาด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูญาณิสสรคุณ (สมร ญาณิสฺสโร)
เจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
เจ้าอาวาสวัดศาลาหนองขอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกันตวีราภรณ์ (สุนทร กนฺตวีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
เจ้าอาวาสวัดหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมประยุต (ศุภกร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลแก้งสนามนาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวีรคุณ (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลแก้งสนามนาง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุตาภิวัฒน์ (คำเคน จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอแก้งสนามนาง
เจ้าอาวาสวัดศรีวิไลวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวชิรธรรมประโชติ (วิเชียร จารุธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบึงสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโชคชัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิทักษ์ปทุมากร
เจ้าคณะอำเภอโชคชัย
เจ้าอาวาสวัดใหม่สระประทุม
จอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสิริชัยมงคล (โอด สิริมงฺคโล)
เจ้าคณะตำบลท่าเยี่ยม
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม
จต.ชอ (๒๕๕๕)
  พระครูพิทักษ์อรรถกิจ (สัมฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลท่าจะหลุง
เจ้าอาวาสวัดหนองกก
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาสารประสุต (สำเริง ปญฺญาสาโร)
เจ้าคณะตำบลท่าลาดขาว
เจ้าอาวาสวัดบึงไทย
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุตบุญพินิจ (เสน่ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหนองปรึก
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูชลธารชัยเขต (จรินทร์ )
รองเจ้าคณะอำเภอโชคชัย
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์คงคาล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนวกรรมประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลพลับพลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสธรรมนาถ
เจ้าคณะตำบลท่าอ่าง
เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุตาลังการ (อิ่ม )
เจ้าคณะตำบลโชคชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมาวุธ (คธาวุธ )
เจ้าคณะตำบลกระโทก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวีราภรณ์ (ปุณณรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งอรุณ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนสูง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนันทธรรมโกวิท (เฉลา นนฺทิโก)
เจ้าคณะตำบลจันอัด
เจ้าอาวาสวัดจันอัด
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมนวกิจ (สุชาติ นาถกโร)
เจ้าคณะตำบลธารปราสาท
เจ้าอาวาสวัดใหม่เกษม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูอุดมอรุโณทัย (รุ่งอรุณ ปณฺฑิโต)
เจ้าคณะตำบลใหม่
เจ้าอาวาสวัดถนนถั่ว
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนันทธรรมนิวิฐ (รัญจวน นนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพลจลก
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปภากรพิสิฐ (ประภากร ปภากโร)
เจ้าคณะตำบลบิง
เจ้าอาวาสวัดบิง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติปุญญาภรณ์ (ประจวบ เตชปญฺโญ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลพลสงคราม
เจ้าอาวาสวัดดอนมะเหลื่อม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์ (สาคร จิรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดใหม่สุนทร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสารคุณประโชติ (ช่วย ปชฺโชโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ารัง
จร.ชท.
  พระครูกิตติปัญญากร (จำปา กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดใหม่สามัคคีธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอดุลปทุมรักษ์ (เที่ยง รกฺขิโต)
เจ้าอาวาสวัดใหม่หนองบัว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนรินทร์ธรรมทัศน์ (ชรินทร์ ธมฺมทินฺโน)
เจ้าอาวาสวัดดอนผวา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรคุณวัตร (ลับ ปญฺญาทีโป)
เจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าอาวาสวัดโนนหมัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทประโชติ (ชุตินันท์ ชุตินนฺโท ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตวีรากร (สุรสีห์ ปญฺญาธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอโนนสูง
เจ้าอาวาสวัดหญ้าคา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมประสิทธิ์ (ประนอม กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเมืองปราสาท
เจ้าอาวาสวัดกระเพรา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวุฒิคุณ (ชื่น ปญฺญาพโล)
เจ้าคณะตำบลด่านคล้า
เจ้าอาวาสวัดเมืองที
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปทุมขันติธรรม (สุวรรณ ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลโนนสูง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมประสาท (ชิด ปสนฺโน)
เจ้าคณะตำบลดอนชมพู
เจ้าอาวาสวัดดอนชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวัฒน์ชัยคุณ (ไว ชนาสโภ)
เจ้าคณะตำบลโตนด
เจ้าอาวาสวัดโนนมะกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรประสาท (ถนอม ธมฺมปายโก)
เจ้าคณะตำบลหลุมข้าว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านไพล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญธรรมโสภิต (สัมฤทธิ์ อนุตฺตโร)
เจ้าคณะตำบลขามเฒ่า
เจ้าอาวาสวัดหนองพลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรวุฒิธรรม (จิรวุฒิ อภิชาโต)
เจ้าคณะตำบลลำคอหงษ์
เจ้าอาวาสวัดหนองเครือชุด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภาตธรรมรส (แจ่ม อาจิตฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลมะค่า เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดอนม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธขันติธรรม (ดาวน้อย ขนฺติกาโร)
เจ้าอาวาสวัดคอนน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวิริยากร (สมนึก เขมวีโร)
เจ้าอาวาสวัดเหล่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติประภากร
เจ้าอาวาสวัดด่านติง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตธรรมาวุธ (วันชัย สุสมานโส)
เจ้าอาวาสวัดใหม่กลอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุทัยธรรมสถิต (ส้มเช้า ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดกอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรุณธรรมวิภัช (อุทัย สุตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเพิก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรวรวิทย์
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมประยุต (ไพศาล สารทโร)
เจ้าอาวาสวัดด่านเกวียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีธรรมคุณ (นภดล นาถพโล)
เจ้าอาวาสวัดหนองโจด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิมงคลธรรม (ยัง อุปสนฺโน)
เจ้าอาวาสวัดสีสุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฉันทสังฆกิจ (หลง ฉนฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดท่ากระสัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิชิตวรธรรม ( ชิตมาโร)
เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมประภากร (จำลอง ปภงฺกโร)
เจ้าอาวาสวัดไพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทศีลคุณ
เจ้าอาวาสวัดเกรียม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสีลาจาร (สมัน สีลธโร)
เจ้าอาวาสวัดขามเฒ่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลสังวรารักษ์ (มานพ สญฺญโม)
เจ้าอาวาสวัดเสลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติชัยคุณ ( จนฺทโชโต)
เจ้าอาวาสวัดมะรุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธศีลวัฒน์ ( ธีรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดโคกเปราะหอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมประคุณ ( ธมฺมคุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดโนนลาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรบุญญาทร (เกษม เตชปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดสะพาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัฒนรังษี (พัฒน์กร กิตฺติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดคอหงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอธิปุญญาภิรักษ์ (สมส่วน อธิปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิโชติ ( วณฺณธโร)
เจ้าอาวาสวัดหนองม้า
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนแดง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมธรรมวิสุทธิ์ (อ้อน )
เจ้าอาวาสวัดดอนตัดเรือ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกธรรมานันท์ (อานนท์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสวิริยานุวัตร
เจ้าคณะอำเภอโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรานุวัฒนากร (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลวังหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริกัลยาณคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนแดง
เจ้าอาวาสวัดโนนแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธีราภรณ์ (บุญยัง )
เจ้าคณะตำบลสำพะเนียง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมจิตตารักษ์ (สิงห์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านป่าตะแบง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโนนไทย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุวัตรชินวงศ์ (วิชิต ชินวํโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
เจ้าอาวาสวัดโนนไทย
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธธรรมวิภัช (ยอด โกสโล)
รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูประโชติปัญญากร (ปรีชา วรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบัลลังก์
จต.ชอ (๒๕๔๗)
  พระครูพิพัฒนธรรมกิจ (ช่อ กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสายออ
เจ้าอาวาสวัดโคก
จต.ชท.
  พระครูจักรธรรมพินิจ (จักกฤษ กนฺตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลด่านจาก
เจ้าอาวาสวัดด่านจาก
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอรรถธรรมประคุณ (ถนัด )
เจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดดอนทะยิง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูรัตนวีรธรรม (มณี )
เจ้าอาวาสวัดดอนโบสถ์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสารธรรมพินิจ
รองเจ้าคณะอำเภอโนนไทย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสกิจจานุกูล
เจ้าคณะตำบลโนนไทย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศิริบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิวิริยคุณ
เจ้าคณะตำบลถนนโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจักษ์ธรรมทัศน์
เจ้าคณะตำบลสำโรง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลสำโรง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนาภิธาน (แก้ว )
เจ้าคณะตำบลบ้านวัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญเขตสิริคุณ
เจ้าคณะตำบลกำปัง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดกระเสียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิตรการประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลกำปัง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณบุญกิจ (สมพงษ์ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบัลลังก์ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสระตะเฆ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสุทธิวัตร (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลค้างพลู
เจ้าอาวาสวัดค้างพลูใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิธรรมธร (ชาติ )
เจ้าอาวาสวัดทรงธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดโคกน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธำรงวรรณคุณ (สันติ )
เจ้าคณะตำบลมะค่า
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโนนไทย
ผจร. (๒๕๕๒)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอขามทะเลสอ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์ (สมทรง พลญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
จร.ชอ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอคง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอรัญธรรมาภรณ์ (ประมวล )
เจ้าคณะตำบลเมืองคง (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูวิสุทธิภาวนาญาณ (จิตร )
รองเจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ - บัวลาย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอครบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูถาวรธรรมวิธาน (ลือชัย )
เจ้าคณะตำบลครบุรี เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอจักราช

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูจักราชธรรมานุรักษ์ (ทองแสง )
เจ้าคณะตำบลจักราช เขต ๒ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูสุภัทรธรรมาทร (ประยูร ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลจักราช เขต ๑ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านโคกพลวง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรกิตติญาณ (ชัยนาท )
เจ้าอาวาสวัดป่าหนองบัว
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอชุมพวง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอด่านขุนทด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสิทธิธรรมานุยุต (สุชาติ สุขิโต)
เจ้าคณะตำบลงิ้ว - วังน้ำเขียว (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าญาณสิทธาราม
จต.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอบัวลาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอบัวใหญ่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภณธรรมพินิจ (ลบ )
เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๑ (ธ)
จต.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูไพศาลปทุมาภรณ์ (สมควร )
เจ้าอาวาสวัดป่าเนินโพธิโสธร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูธรรมกิจโสภณ (มะโนด )
เจ้าคณะตำบลบัวใหญ่ เขต ๒ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านดอนหัน
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูกิตติศีลโสภณ (สุเทศ )
เจ้าคณะตำบลแก้งสนามนาง - บ้านเหลื่อม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรธรรมานุยุต (ประเสริฐ )
เจ้าคณะอำเภอบัวใหญ่ - บัวลาย (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประทาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูญาณวรานุยุต (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าโคกเพ็ด
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอปักธงชัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิรุฬห์ธรรมธัช (ตระกูลชาติ )
เจ้าคณะตำบลสะแกราช - วังน้ำเขียว (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบุพรมราช
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูขันติพลากร (สมศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่ามงคลธรรม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอปากช่อง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปรีชาวชิรธรรม (วิเชียร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๓ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวชิราลงกรณวรารามวรวิหาร
ผจล.ชพ.
   พระครูบรรพตสมานคุณ (ประพันธ์ อนาวิโล)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๑ (ธ)
จต.ชอ
   พระครูพิทักษ์ธรรมานุยุต (คมกฤช สุวีโร)
เจ้าคณะตำบลกลางดง - พญาเย็น (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม
จต.ชอ
   พระครูพิทักษ์มัชฌิมเขต (จิรศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๔ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูวิสุทธิคุณากร (ศักดิ์เกษม สุทธเขโม)
เจ้าคณะตำบลปากช่อง เขต ๒ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำไตรรัตน์
จต.ชอ (๒๕๕๙)
   พระครูชัยมงคลคุณ (พล )
เจ้าอาวาสวัดศรีชัยมงคล
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอพระทองคำ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอพิมาย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูคุณสารสัมปัน (จรูญ คุณากโร)
เจ้าคณะอำเภอพิมาย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าคุณสัมปันนาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลำทะเมนชัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอวังน้ำเขียว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวชิรปัญญาภรณ์ (แดนชัย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลเมืองปัก - ตะขบ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสีคิ้ว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอินทรโสภณ (สุทิน อินฺทวํโส ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๒ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอ่างซับประดู่
จต.ชอ (๒๕๕๙)

 

อำเภอสูงเนิน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอหนองบุญมาก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูปัญญาศีลโสภณ (สมจิตร )
เจ้าคณะอำเภอจักราช (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองนครราชสีมา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวชิรปัญญานุยุต (ปรีชา )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโสภิตพรหมคุณ (สุพิศ )
เจ้าคณะตำบลสีคิ้ว เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริเจติยาภิบาล (สมชัย )
เจ้าคณะอำเภอสูงเนิน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธวัชชยาภรณ์ (ธงชัย )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพุทธิธรรมสุธี (ชินวัฒน์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอเสิงสาง - ครบุรี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองยาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเสิงสาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิศิษฏ์ธรรมานุรักษ์ (สุพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลเสิงสาง - โนนสมบูรณ์ เขต ๑ (ธ)
จต.ชอ (๒๕๕๘)
   พระครูอรุณวัฒโนทัย (น้อม นมกาโร)
เจ้าคณะตำบลเสิงสาง - โนนสมบูรณ์ เขต ๔ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสมบัติเจริญ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
   พระครูบวรสมณการ (สมยศ )
เจ้าคณะตำบลเสิงสาง - โนนสมบูรณ์ เขต ๓ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแก้งสนามนาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอโชคชัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอโนนสูง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอโนนแดง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภณวิสุทธิญาณ (เดชา )
เจ้าอาวาสวัดธรรมานุสรณ์ญาณวิสุทธิ
จร.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอโนนไทย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุวิมลวรญาณ (บุญเกิด )
เจ้าคณะอำเภอปักธงชัย - วังน้ำเขียว (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook