ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดปราจีนบุรี ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอกบินทร์บุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูรัตนสุทธิคุณ (โพธิ์ศรี ญาณวีโร)
เจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
เจ้าอาวาสวัดรัตนชมภู
จอ.ชอ.
  พระครูปริยัติวรานุยุต (เสน่ห์ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูอรุณธรรมธาดา (ทนงค์ )
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์รังษี
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณกิตติพิมล (มนัส กิตฺติคุโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านนา
เจ้าอาวาสวัดนาคำ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยสิริคุณ (หงษ์ทอง )
เจ้าคณะตำบลวังดาล
เจ้าอาวาสวัดหนองศรีวิชัย
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูประทีปสราภิวัฒน์ (สุทิน )
เจ้าอาวาสวัดหนองสังข์
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิมลธรรมโฆสิต (สุพล )
เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนูประสาทวราวาส
จร.ชท. (๒๕๕๕)
  พระครูมนูญธรรมฐิติ (สมหมาย )
เจ้าอาวาสวัดศรีกบินทร์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวชิรกิจโสภณ (วัชรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดสระขุด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูไพบูลย์สุขวัฒน์
เจ้าคณะตำบลลาดตะเคียน เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลประชานุกิจ (นิมิตร )
เจ้าคณะตำบลหาดนางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติพรหมวรคุณ
เจ้าคณะตำบลวังท่าช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตเขมาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลนาแขม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจักรธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลหนองกี่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมานุรักษ์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองกี่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลวีรธรรม
เจ้าคณะตำบลนนทรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตปัญญาวัฒน์
เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุปัญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกบินทร์ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติปัญญาธร
เจ้าคณะตำบลย่านรี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบดินทร์เดชาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลเมืองเก่า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมรังษี
รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสจันทสิริ
รองเจ้าคณะอำเภอกบินทร์บุรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยกิจจานุกูล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจประชานุกูล (สมประสงค์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทร์ประชาราษฎร์
ผจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอนาดี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูญาณวัฒโนภาส (คำภา )
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลวีรญาณ (ซ่อน )
เจ้าอาวาสวัดระเบาะเกตุ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิชัยโพธาภิรมย์ (เชี่ยวชาญ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิจันทคุณ
เจ้าคณะตำบลแก่งดินสอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติสารธรรม (สมจันท์ )
เจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
เจ้าอาวาสวัดโคกสว่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรญาณประยุต (ทองสุข )
เจ้าคณะอำเภอนาดี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิกิจจานุการ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสารคุณ
เจ้าคณะตำบลนาดี เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติบุญวัฒน์
เจ้าคณะตำบลสำพันตา เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านสร้าง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโฆสิตปริยัติกิจ (วิชัย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านสร้าง
เจ้าอาวาสวัดบางเตย
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลธรรมสิทธิ์ (กอง )
เจ้าอาวาสวัดท่ากระทุ่ม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปิยธรรมพิทักษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวิสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลบางแตน
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรโพธิวัฒน์ (สมยศ )
เจ้าคณะตำบลบางเตย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์บุญญาราม (สุจินต์ สุจิณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระทุ่มแพ้ว
เจ้าอาวาสวัดเทพพิทักษ์บุญญาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลถาวรกิจ (ถาวร กตกุสโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านสร้าง
เจ้าอาวาสวัดบางแตน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอประจันตคาม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปิยศีลโสภณ (จันทร์ กนฺตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองแก้ว
เจ้าอาวาสวัดหนองแก้ว
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูกิตติสารประสิทธิ์ (โกศล )
เจ้าคณะตำบลประจันตคาม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลปัญญาวุธ (ไพฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลชัย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอรุณมงคลธรรม (จำนงค์ )
เจ้าอาวาสวัดเกตุการาม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิพิธชยาภิรักษ์ (วิทยา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหว้าน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประทีปสิทธิคุณ (จรูญ )
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรรัตนคุณ (สุนิพล อคฺคจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
เจ้าอาวาสวัดมะกอกแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลธรรมโสภณ
รองเจ้าคณะอำเภอประจันตคาม
เจ้าอาวาสวัดแจ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธโพธิกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมโกศล (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลดงบัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติพรหมธรรม
เจ้าคณะตำบลบ้านหอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิวรพิพัฒน์
เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลคำโตนด เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปภากรธรรมวิท (อุทัย )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์พรหมรังษี
เจ้าคณะตำบลโพธิ์งาม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิวรธรรม
เจ้าคณะตำบลบุฝ้าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวรธรรมกิจ
เจ้าคณะตำบลเกาะลอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตธรรมกิจ (เสถียร )
เจ้าคณะตำบลหนองแสง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีมหาโพธิ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูถาวรโพธาภิรักษ์ (ถนอมศักดิ์ )
เจ้าคณะอำเภอศรีมหาโพธิ
เจ้าอาวาสวัดธรรมโพธิ์ศรี
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูจันทสารสุนทร (วันชัย จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลดงกระทงยาม
เจ้าอาวาสวัดบ้านกุดตาเสก
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวิสิฐกิจจาภรณ์ (สามารถ อภิชาโต)
เจ้าอาวาสวัดต้นตาล
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมภาณี (ธนชัย )
เจ้าอาวาสวัดประทุมบูชา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโพธิธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองหูช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณโพธาภิบาล (น้อย )
เจ้าคณะตำบลหนองโพรง เขต ๒
เจ้าอาวสาวัดปทุมวานาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัฒน์กันตาภิรม (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลหัวหว้า เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสิริสาร
เจ้าคณะตำบลบ้านทาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสุตศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลกรอกสมบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีมโหสถ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณเวฬุพิทักษ์ (สำรวย )
เจ้าคณะอำเภอศรีมโหสถ
เจ้าอาวาสวัดไผ่งาม
จอ.ชพ. (๒๕๕๖)
  พระครูจันทกิจโสภณ (เฉลิมพล )
เจ้าคณะตำบลคู้ลำพัน
เจ้าอาวาสวัดโคกปีบ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูกิตติธรรมโฆสิต (เกรียงศักดิ์ โฆสโก)
เจ้าอาวาสวัดสระข่อย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนามหาโพธิ (อนุสรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูอภินันทวรคุณ
เจ้าคณะตำบลโคกปีบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสราธิคุณ
เจ้าคณะตำบลโคกไทย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูภาวนาธรรมธารี (สัมพันธ์ ปญฺญาปทีโป)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดป่ามะไฟ
ทผจล.ชอ.วิ.
  พระครูประภัศร์จันทคุณ (บุญจันทร์ )
เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิเทศก์ธรรมานุกูล (จิระเดช จิตฺตสุโภ)
เจ้าคณะตำบลเนินหอม เขต ๓
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูกิตติพัฒนกุล (พฤหัส )
เจ้าอาวาสวัดเนื่องเกียรตินิกร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูประภากรกิจพิมล (ศุภชัย )
เจ้าอาวาสวัดเกาะเค็ดนอก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูคัมภีร์ธรรมาภิรักษ์ (ชูชาติ )
เจ้าอาวาสวัดเรไร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูขันติกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลไม้เค็ด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรสังฆการ
เจ้าคณะตำบลบางบริบูรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยกิจพิพัฒน์
เจ้าคณะตำบลดงพระราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาประโชติ
เจ้าคณะตำบลดงขี้เหล็ก เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิสารโสภณ
เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสุคนธคุณ (ธรรมนูญ สุนฺทโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
รองเจ้าอาวาสวัดเนินหอม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิชัย
เจ้าคณะตำบลโนนห้อม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทวรกิจจาภรณ์
เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติธรรมธร (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านพระ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรมานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง - บางเดชะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูคฃสารมุนีวงศ์ (ใบ )
เจ้าคณะตำบลโคกไม้ลาย เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติปริยัติคุณ (ประเชิญ )
เจ้าคณะอำเภอเมืองปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกบินทร์บุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุทธิปัญญาโสภณ (นิกร เตชปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดป่าอุดมสุข
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอบ้านสร้าง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอประจันตคาม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูนวกิจจการี (สมชาติ ปิยธโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งยาว
จร.ชอ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอศรีมหาโพธิ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสีตจิตธรรมคุณ (เย็น )
เจ้าคณะตำบลโคกปีบ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีมโหสถ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเมืองปราจีนบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูยุตติคุณากร (สายหยุด )
เจ้าคณะตำบลหน้าเมือง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook