ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครปฐม ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอกำแพงแสน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิธานธรรมนาถ (อนุศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลกำแพงแสน
เจ้าอาวาสวัดทุ่งกระพังโหม
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูโกศลธรรมรัตน์ (ประพันธ์ จิตฺตกโร)
รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำเขียว
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูปฐมสาธุวัฒน์ (คณิศร ฐิตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดสี่แยกเจริญพร
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูพินิตสุตาคม (สมพงษ์ สุตาคโม)
เจ้าคณะตำบลห้วยขวาง
เจ้าอาวาสวัดลาดหญ้าไทร
จต.ชท.
  พระครูวิมลชัยสิทธิ (ล้อม ชยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไผ่รื่นรมย์
จร.ชท. (๒๕๒๖)
  พระครูปฐมเมธาภรณ์ (วิศิษฎ์ วิสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลทุ่งขวาง
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรวิทยคุณ (โสภณวิชญ์ มหาวีโร)
เจ้าอาวาสวัดห้วยผักชี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอมรบุญญารักษ์
เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมนาถ (สมนึก นาโถ)
เจ้าอาวาสวัดปลักไม้ลาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิธานสังฆการ (อารมณ์ สารโท)
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ภิรมย์วราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์ธีรคุณ (ธีระ )
เจ้าอาวาสวัดห้วยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลประชารักษ์ (เอกลักษณ์ กิตฺติธโร)
เจ้าคณะตำบลกระตีบ
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุมนสุนทรกิจ (สุนทร สุมโน)
เจ้าคณะตำบลห้วยม่วง
เจ้าอาวาสวัดทะเลบก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์ภัทรคุณ (วิโรจน์ )
เจ้าคณะตำบลดอนข่อย
เจ้าอาวาสวัดสระพัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมจินดากร (สายชล )
เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก
เจ้าอาวาสวัดไร่แตงทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอดอนตูม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริสิกขกิจ (พลลภัตม์ สิกฺขาสโภ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดแหลมมะเกลือ
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูวรคามภินันท์ (จอม พลเมโธ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปฐมปัญญาภรณ์ (ปัญญา ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งสีหลง
จร.ชอ. (๒๕๕๕)
  พระครูวิถีธรรมประวรรต (พิเชษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดหัวถนน
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุจิตพิพัฒน์ (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดกงลาด
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปฐมสิทธิชัย (สิทธิชัย อคฺคเตโช)
เจ้าอาวาสวัดสุขวราราม
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูวิมลญาณวัฒน์ (เสมียน ญาณธโร)
เจ้าคณะตำบลสามง่าม
เจ้าอาวาสวัดดอนตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ธรรมกิตติ์
เจ้าคณะตำบลห้วยด้วน
เจ้าอาวาสวัดห้วยพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิชัยธรรมานุกูล
เจ้าอาวาสวัดสระสี่เหลี่ยม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมมานสุนทร (สมพงษ์ ปิยธโร)
เจ้าอาวาสวัดตะโกสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนันทสิริคุณ (สุด นนฺทโก)
เจ้าอาวาสวัดลำเหย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติธรรมานันท์
เจ้าอาวาสวัดลำลูกบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมวรญาณ (คง ญาณวโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบ้านหลวง
เจ้าอาวาสวัดดอนพุทรา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมญาณวิชัย (วารินทร์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง
ผจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอนครชัยศรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโกวิทสุตการ (ระพิน อภิชาโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดโคกเขมา
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูอนุกูลพิศาลกิจ (สำอางค์ ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดบางพระ
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูปฐมโชติวัฒน์ (เสวก โชติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลวัดละมุด
เจ้าอาวาสวัดละมุด
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูยติธรรมานุยุต (สมทรง ธมฺมทินฺโน)
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปฐมชยาภิวัฒน์ (สมชาย วรมุนี)
เจ้าอาวาสวัดใหม่สุปดิษฐาราม
จร.ชอ.
  พระครูปฐมกิตติวรรณ (กิตติ กิตฺติวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดลานตากฟ้า
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ธรรมโฆส (สายันต์ โฆสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไทร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริชัยสถิต (สัมพันธ์ ฐานธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลสัมปทวน
เจ้าอาวาสวัดสัมปตาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทเขมคุณ (เกษม )
เจ้าคณะตำบลศรีมหาโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสิริธรรม (สันติ สมจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดตุ๊กตา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริชัยรังสี (ประยุทธ )
เจ้าคณะตำบลห้วยพลู
เจ้าอาวาสวัดพุทธธรรมรังษี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตบุญเขต (บุญช่วย อาทโร)
เจ้าคณะตำบลบางกระเบา
เจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ (บุญสม ผลญาโณ)
เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี
เจ้าอาวาสวัดสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางเลน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปุญญาภิสันท์ (มานะ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบางไทรป่า
เจ้าอาวาสวัดบางไผ่นารถ
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลบุญญากร (เฟื่อง กตปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดนราภิรมย์
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์สุขวัฒน์ (พเยาว์ เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางเลน
เจ้าอาวาสวัดสุขวัฒนาราม
รจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูปฐมธรรมโชติ (กอบกุล โชติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดดอนสามสิบ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิสุทธิ์ฐานพิธาน (สังข์ชัย ฐานิสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดคลองเสมียนตรา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมถาวรคุณ (ถาวร )
เจ้าคณะตำบลไผ่หูช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรปทุมานันท์ (ฉะอ้อน )
เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า
เจ้าอาวาสวัดบัวหวั่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลสีลากร (ไพทูรย์ เตชปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดเกษตราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมพิมล (สมควร ปิยํกุโร)
เจ้าคณะตำบลบางปลา
เจ้าอาวาสวัดบางปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลกิตติวรรณ (ศรีวรรณ )
เจ้าคณะตำบลบางระกำ
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณกิจวิบูล (สุรพล )
เจ้าคณะตำบลบางภาษี
เจ้าอาวาสวัดบางภาษี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพุทธมณฑล

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณธรรมมงคล (สมจิตร์ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลประชาราม
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูนิมิตกัลยาณวัตร
เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
ทผจล.ชอ.
  พระครูวิศิษฏ์ธรรมสาร (นิวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดสาลวัน
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูถาวรธรรมาภิมณฑ์ (ดวง ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลศาลายา
เจ้าอาวาสวัดหทัยนเรศวร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบวรธรรมานุสิฐ (สอน ปวโร)
เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล
เจ้าอาวาสวัดมะเกลือ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสามพราน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอดุลพัฒนาภรณ์ (ประเทือง จารุมโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดเดชานุสรณ์
จอ.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูปฐมธีรวัฒน์ (บัญชา ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูปฐมธรรมวงศ์ (สุรศักดิ์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูวรดิตถานุยุต (สังเวย คเวสโก)
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่
เจ้าอาวาสวัดท่าพูด
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐธรรมนันท์ (อิทธิพัทธ ฉนฺทธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูจินดากิจจานุรักษ์ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลบางช้าง
เจ้าอาวาสวัดจินดาราม
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมธรรมาภิรักษ์ (สีรมณ์ เขมธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสรรเพชญ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูปฐมจินดาภรณ์ (ครรชิต สนฺตกาโย)
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวัฒนคุณ (จักรวาล จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลไร่ขิง
เจ้าอาวาสวัดหอมเกร็ด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมสุทธิกร (เชวง )
รองเจ้าอาวาสวัดอ้อมใหญ่
รจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอเมืองนครปฐม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รจจ.
  พระครูปฐมธรรมรักษ์ (ประสิทธิชัย ปณฺฑิโต ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลโพรงมะเดื่อ
เจ้าอาวาสวัดโพรงมะเดื่อ
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอุตตรการบดี (เกษมสันต์ เขมเสฏฺโฐ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลเจติยภาณี (มนูญ มนุญฺโญ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาเจติยคุณ (วิทาง ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
  พระครูปฐมวราจารย์ (อวยพร ฐิติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลดอนยายหอม
รองเจ้าอาวาสวัดดอนยายหอม
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูพิพัฒน์สุตกิจ (ประดับ ฐิตเมโธ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดบางแขม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสีลสุทธิคุณ (สะอาด ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดทัพยายท้าว
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูโกวิทธรรมสุนทร (สุนทร โกวิโท)
เจ้าอาวาสวัดเกาะวังไทร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุจิตกิจจานุกูล (เฉลียว )
เจ้าอาวาสวัดห้วยจระเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีเจติยานุกูล (รุ่ง ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธเจติยาภิบาล (บัวทอง ถาวโร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลพระปฐมเจดีย์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปฐมสุตากร (รัตนะ สิทฺธิรตโน ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านยาง
เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณเมธาภรณ์ (ทอง ติกฺขเวโท)
เจ้าคณะตำบลพระประโทน
เจ้าอาวาสวัดไร่เกาะต้นสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูหริภูมิรักษ์ (ชันยา อติฉนฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลสวนป่าน
เจ้าอาวาสวัดหนองดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ (ทองคำ จารุโภ)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม
เจ้าอาวาสวัดพะเนียงแตก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตตานันท์ (จำนงค์ หิตจิตฺโต ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบางแขม
เจ้าอาวาสวัดวังเย็น
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอกำแพงแสน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิวัฒนธรรมโชติ (ประทิน )
เจ้าคณะตำบลทุ่งลูกนก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนครชัยศรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิมลธรรมธัช (ธงไชยวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลท่าตำหนัก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางเลน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอพุทธมณฑล

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอสามพราน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิพัฒน์ศีลาจาร (ดิลก ปริสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดสิรินธรเทพรัตนาราม
เจ้าอาวาสวัดภูมิพาราราม
จอ.ชพ.

 

อำเภอเมืองนครปฐม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูภาวนาโสภิต (นิพนธ์ ธมฺมทีโป)
เจ้าอาวาสวัดป่าปฐมชัย
จร.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูภาวนาวิมล (สุพรชัย )
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุนทรธรรมโสภณ (วิเชียร )
เจ้าคณะอำเภอบางเลน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา อุตฺตโม)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook