ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสุพรรณบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอดอนเจดีย์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ (ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
รจจ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณธรรมรัตน์ (สว่าง )
เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูวิบูลปัญญารัตน์ (ก้อน )
เจ้าคณะตำบลทะเลบก กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดทะเลบก
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิ์สุวรรณสีล (สมมาตร )
เจ้าอาวาสวัดราษฎรบำรุง
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณเจติยาภรณ์ (บรรพต )
เจ้าอาวาสวัดหนองสานแตร
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูเกษมสุวรรณวัฒน์ (ธนภน )
เจ้าอาวาสวัดสระศรีเจริญ
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิสมณการ
เจ้าอาวาสวัดดงกะเชา
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณยติกิจ
เจ้าอาวาสวัดบ้านกรวด
จร.ชท.
  พระครูเกษมวิสุทธิคุณ
เจ้าอาวาสวัดไร่รถ
จร.ชท.
  พระครูประโชติสุทธิคุณ (ประชุม )
เจ้าคณะตำบลทะเลบก
เจ้าอาวาสวัดสระหลวง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธสุวรรณาภรณ์ (ทองอินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองหลอด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณสีลวิสุทธิ์ (บุญเสริม วิสุทฺธสีโล)
เจ้าอาวาสวัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณสันติวงศ์ (สันติ )
เจ้าคณะตำบลหนองสาหร่าย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์วรธรรม (สมภพ ธมฺมวโร)
เจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองสลักได
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธีรวงศ์ (ทองดี )
เจ้าคณะตำบลสระกระโจม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปริยัตยาทร (วรเชษฐ์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอดอนเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิจจานุกูล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
ผจร.

 

อำเภอด่านช้าง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูธรรมสารรักษา (ป่วน ณฏฺฐโสภโร)
เจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
เจ้าอาวาสวัดบรรหารแจ่มใส
จอ.ชอ. (๒๕๔๖)
  พระครูโกศลคชเขต (สวรรค์ อตฺถโกสโล)
รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูชลประชาพิพัฒน์
ทผจล.ชอ.
  พระครูคชเขตบุรารักษ์ (คมสันต์ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง
รจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูวิบูลบริรักษ์ (วิเศษ )
เจ้าคณะตำบลนิคมกระเสียว
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุมหาพรหม
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูวิสิฐสุวรรณคุณ (เสน่ห์ )
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๓
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณจันทนิวิฐ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลองค์พระ
เจ้าอาวาสวัดองค์พระ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมคชรักษ์ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต ๑
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตสุวรรณาภรณ์ (กฤติธี )
เจ้าคณะตำบลวังยาว
เจ้าอาวาสวัดดงเสลา
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์คชเขต (ทรงเกียรติ อุทาโน)
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูภาวนาจิตตาภิรักษ์
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำหมี
จร.ชอ.
  พระครูสุตาภิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดหนองยาว
จร.ชอ.
  พระครูสุวรรณนพวงศ์ (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดวังคัน
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูเวฬุวันพิพัฒน์ (ประจบ )
เจ้าอาวาสวัดป่าขี
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณกิตติธาดา (ปิยะพงษ์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาตะเภาทอง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิกรมพัฒนกิจ (ชำนาญ )
เจ้าอาวาสวัดวังกุ่ม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประภัสสรสิงคิคุณ (สถีระพันธ์ุ สุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดวังยาว
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโกมุทสมานคุณ (สุชาติ จนฺทโชโต)
เจ้าอาวาสวัดสระบัวก่ำ
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูจันทสุวรรณาภรณ์
เจ้าคณะตำบลกิตติมศักดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลนาคประทีป (วิรมย์ )
เจ้าคณะตำบลวังคัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุกาญจนวงศ์ (กวางเฉียบ )
เจ้าคณะตำบลหนองมะค่าโมง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวันคีรีวงศ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรจารุวัตร (สมาน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุน้ำร้อน
ผจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอบางปลาม้า

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโสภณคุณาธาร (สิงโต ปสนฺนจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าอาวาสวัดสาลี
จอ.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูโกศลธรรมานุสิฐ (ประสิทธิ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าอาวาสวัดสวนหงส์
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูศาสนกิจจาภิรม (ธานี ธานิโย)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าอาวาสวัดดาว
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูโสภิตสุตการ (บุญโปรด ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดบางแม่หม้าย
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูสิริสีลวิสุทธิ์ (สีนวล สีลสุทฺโธ ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดบางจิก
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิมลปริยัติกิจ (นิรมล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบางปลาม้า เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูวิมลวัฒนกิจ (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลบ้านแหลม
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมานุสิฐ (อรัญ ฐิตญาโณ)
เจ้าคณะตำบลบางใหญ่
รองเจ้าอาวาสวัดบางแม่หม้าย
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิวิธโชติคุณ (นันทชัย ชุตินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลวังน้ำเย็น
เจ้าอาวาสวัดดอนยอ
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสาธุกิจจาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดพิพัฒนาราม
จร.ชอ.
  พระครูสุชาติวุฒิคุณ
เจ้าอาวาสวัดสูงสุมารมหันตาราม
จร.ชอ.
  พระครูวิทิตปริยัติคุณ (จรัล ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดมณีวรรณ
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูโอภาสพัฒนาทร
เจ้าอาวาสวัดทวิชาตาราม
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณถิรสาร
เจ้าอาวาสวัดขวาง
จร.ชท.
  พระครูถาวรธรรมพิศิษฎ์
เจ้าอาวาสวัดเจ้าขาว
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณปัญญาธร
เจ้าอาวาสวัดดอนตาจีน
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณดารากร
เจ้าอาวาสวัดดารา
จร.ชท.
  พระครูปทุมานุรักษ์
เจ้าอาวาสวัดลำบัว
จร.ชท.
  พระครูกิตติวัฒนากร
เจ้าอาวาสวัดอินทราวาส
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณธำรงคุณ
เจ้าอาวาสวัดอู่ทอง
จร.ชท.
  พระครูกิตติสารธรรม (เดชา )
เจ้าอาวาสวัดท่าเจริญ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูจิรวัฒนคุณ (ประสาน )
เจ้าอาวาสวัดบ้านสันดอน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโกศลบุญญากร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมี่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประภาสอรุณธรรม (อรุณ )
เจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณกิจจาทร (สิงห์ อภิชาโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลมะขามล้ม
เจ้าอาวาสวัดตปะโยคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวุฒิรังษี (วีระ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอบางปลาม้า
เจ้าคณะตำบลสาลี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์สุวรรณวัฒน์ (อำนาจ )
เจ้าคณะตำบลจรเข้ใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเวฬุวันปัญญาวัฒน์ (เชิงชาญ )
เจ้าคณะตำบลวัดโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมอรรถโกศล (ประสาน )
เจ้าคณะตำบลไผ่กองดิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวัจน์ธรรมคุณ (ธวัช )
เจ้าคณะตำบลวัดดาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลสุวรรณกิจ (สมนึก )
เจ้าคณะตำบลกฤษณา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอศรีประจันต์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์ (วิชัย จนฺทโชโต)
รองเจ้าคณะอำเภอศรีประจันต์
เจ้าอาวาสวัดหนองเพียร
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณสิทธิการ (วสันต์ อนุปตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๒)
  พระครูพิสุทธิรัตนาภรณ์ (สัญทัต )
เจ้าอาวาสวัดเถรพลาย
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณธรรมวัฒน์ (เปล่ง )
เจ้าคณะตำบลมดแดง
ทผจล.ชอ.
  พระครูปริยัติกิตติวงศ์ (ประกิตต์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลบางงาม
เจ้าอาวาสวัดเกาะ
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณศาสนคุณ
เจ้าอาวาสวัดน้อยชมภู่
จร.ชอ.
  พระครูพินิตสารธรรม
เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
จร.ชอ.
  พระครูสุวรรณธรรมทัต
เจ้าอาวาสวัดม่วงเจริญผล
จร.ชอ.
  พระครูโกศลบุญเขต (บุญเสริม )
เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุกิจจานุรักษ์ (ชยุตม์ )
เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรสีลสัมบัน (คำรณ คุณสมฺปนฺโน)
เจ้าอาวาสวัดบ้านกร่าง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูเกษมสุวรรณวงศ์
เจ้าอาวาสวัดละหาร
จร.ชท.
  พระครูเกษมวรการ
เจ้าอาวาสวัดวังพลับเหนือ
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณวิสุทธาจาร (สุชิน )
เจ้าอาวาสวัดบันไดทอง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสถิตปัจจันตเขต (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดปลายนา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูภัทรกิตติสาร (วิจิตร์ )
เจ้าคณะตำบลวังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาศาสนธำรง (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลดอนปรู
เจ้าอาวาสวัดสามจุ่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติคุณวุฒิ (ทนงศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลศรีประจันต์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทราจารวัตร (เดชา )
เจ้าคณะตำบลวังน้ำซับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจันตสีลาภรณ์ (ชาคริต )
เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรยติกิจ
รอง เจ้าอาวาสวัดพยัคฆาราม
รจร.

 

อำเภอสองพี่น้อง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูดิลกวัฒนาภรณ์ (สมชาย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหนองบ่อ
ทผจล.ชอ.
  พระครูอนุกูลนวการ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
ผจล.ชท.
  พระครูสุวิธานสังฆกิจ (สมศักดิ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูจันทธรรมรังษี (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลบ่อสุพรรณ
เจ้าอาวาสวัดหัวกลับ
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูพิพัฒน์สุวรรณสุนทร (สุนทร )
เจ้าคณะตำบลสองพี่น้อง
เจ้าอาวาสวัดร่มโพธิ์ทอง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณอโนมคุณ (อำนวย )
เจ้าคณะตำบลบางเลน
เจ้าอาวาสวัดทองประดิษฐ์
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณอโนมคุณ (อำนวย )
เจ้าคณะตำบลบางเลน
เจ้าอาวาสวัดทองประดิษฐ์
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณสมโณภาส (สินชัย )
เจ้าคณะตำบลบ้านกุ่ม
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ราษฎร์
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอินทสุวรรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน
จร.ชอ.
  พระครูอุภัยธรรมวงศ์ (สาย )
เจ้าอาวาสวัดลาดประทุมทอง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอุทัยประภัสสร (สวง )
เจ้าอาวาสวัดรางกร่าง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอุภัยธรรมสาร (สุภาพ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดท่าไชย
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณญาณวิสุทธิ์ (ปราโมทย์ )
เจ้าอาวาสวัดสำเภาทอง
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณปิยโสภณ
เจ้าอาวาสวัดดอนมะนาว
จร.ชท.
  พระครูปัญญาอุภัยวงศ์
เจ้าอาวาสวัดเนินพระปรางค์
จร.ชท.
  พระครูเกษมสีลากร
เจ้าอาวาสวัดหนองกระดี่
จร.ชท.
  พระครูขันตยานุสิฐ (บุญมี )
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเข็น
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูอุภัยบุญญาภรณ์ (เสถียร )
เจ้าอาวาสวัดจันทรังษีฉิมาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิมลวรดิตถ์ (ทวนทอง )
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณรัตนากร (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่เพชรรัตน์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมวรพิพัฒน์ (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดโคกงูเห่า
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลวิบูลกิจ (จวน ปริปุณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทู้
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสสุวรรณากร (ชำเรือง อาภากโร)
เจ้าอาวาสวัดศรีประทุนทอง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิบูลสุวรรณกิจ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์เจติยาภรณ์ (ธนู )
เจ้าคณะตำบลหัวโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดท่าเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรสุวรรณาภรณ์ (สำอางค์ )
เจ้าคณะตำบลศรีสำราญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตาภรณ์พิสุทธิ์ (ชลอ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบางตาเถร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสีลสังวร (สำรวย )
เจ้าคณะตำบลบางตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลปัญญากร (สุชิน )
รองเจ้าคณะอำเภอสองพี่น้อง
เจ้าอาวาสวัดไผ่โรงวัว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสามชุก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวรรณวิจิตร (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลสามชุก
เจ้าอาวาสวัดสามชุก
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๐)
  พระครูวิสาลวรานุวัตร (พงษ์ระพี )
เจ้าคณะตำบลบ้านสระ
ทผจล.ชอ.
  พระครูอาทรสุวรรณคุณ (สุบิน )
เจ้าคณะตำบลย่านยาว
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณธีรวัฒน์ (ชำนาญ )
เจ้าอาวาสวัดหนองผักนาก
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุภัทรศาสนวิธาน (เฮง )
เจ้าอาวาสวัดท่าพิกุลทอง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณวรวงศ์ (ล้ำเลิศ )
เจ้าอาวาสวัดวังจิก
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูดิลกปัญญาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดลำพระยา
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณเขมาภิรัต
เจ้าอาวาสวัดวังหว้า
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณสีลวัฒน์ (วาสนา )
เจ้าอาวาสวัดบ้านทึง
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสุภรัตโนภาส (มณี )
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูบวรสุวรรณสถิตย์ (ประวร ปวโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งแฝก
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิกรมปริยัตยากร (แดง ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลกระเสียว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลสุวรรณเขต (สนิท ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภอสามชุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศาสนกิจจาภรณ์ (โกศล )
เจ้าคณะอำเภอสามชุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิปัญญากร (ทองลอย )
เจ้าคณะตำบลหนองสะเดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสุวรรณาภรณ์ (สุรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลวังลึก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวาปีพิทักษ์ (อุบล )
เจ้าคณะตำบลหนองผักนาก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองหญ้าไซ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกิตติวีรานุวัฒน์ (พิเชฐ ธมฺมวุฑฺโฒ)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
เจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูศาสนกิจจานุยุต (จำนงค์ นรินฺโท)
เจ้าคณะอำเภอหนองหญ้าไซ
เจ้าอาวาสวัดหนองทราย
รักษาการเจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณธรรมานุยุต
เจ้าอาวาสวัดลำพันบอง
จร.ชอ.
  พระครูโกวิทสุวรรณคุณ
เจ้าอาวาสวัดหนองราชวัตร
จร.ชอ.
  พระครูจารุธรรมวงศ์
เจ้าคณะตำบลหนองหญ้าไซ
เจ้าอาวาสวัดบ่อหว้า
จร.ชท.
  พระครูสุทธิสุวรรณวงศ์ (สุทธิรักษ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองพงษ์เจริญสุข
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูภัทรสุวรรณากร (วัฒนา )
เจ้าอาวาสวัดดอนสำโรง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสถิตสุวรรณวงศ์ (กมล )
เจ้าอาวาสวัดหนองห้าง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมสุวรรณคุณ
เจ้าคณะตำบลทัพหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณชนาภิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลหนองโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภออู่ทอง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวรรณประชานุกูล (กมลศิลป์ กมสินโน ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
เจ้าอาวาสวัดเขากำแพง
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูอาทรธรรมประทีป (เทศ )
เจ้าคณะตำบลบ้านโข้ง
เจ้าอาวาสวัดจำปา
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูอนุกูลปัญญาวุธ (ปรีชา ปญฺญาวุโธ)
เจ้าคณะตำบลกระจัน - เจดีย์
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมาภิรักษ์ (บุญค้ำ )
เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดชัยเภรีย์
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูโอภาสจารุธรรม (สมหมาย )
เจ้าคณะตำบลสระยายโสม
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูโสภณชยานุศาสน์ (ขวัญชัย ขนฺติโก)
เจ้าคณะตำบลพลับพลาไชย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดโสภาวราราม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณปัญจมิตร (ชุมพล )
เจ้าคณะตำบลสะพังลาน - ดอนมะเกลือ
เจ้าอาวาสวัดปัญจมิตรชลิตาราม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิรุฬห์สุวรรณเขต (ขันทอง เมธิโก)
เจ้าคณะตำบลดอนคา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองกระโซ่
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณพัฒนคุณ
เจ้าอาวาสวัดสระยายโสม
จร.ชอ.
  พระครูสุนทรธรรมประทีป (บัณฑูรย์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านกล้วย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาโพธิวงศ์ (สราวุธ )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทองเจริญ
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมาภินันท์
เจ้าอาวาสวัดสระกร่างเจริญธรรม
จร.ชท.
  พระครูโพธิวรารักษ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เขียว
จร.ชท.
  พระครูธวัชวุฒิคุณ
เจ้าอาวาสวัดปทุมสราวาส
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณภัทรวงศ์
เจ้าอาวาสวัดดอนมะเกลือ
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณยติวงศ์
เจ้าอาวาสวัดดอนไฟไหม้
จร.ชท.
  พระครูเขมาจารพิพัฒน์
เจ้าอาวาสวัดโคกยายเกตุ
จร.ชท.
  พระครูสุวรรณสีลากร (ทองเหมาะ )
เจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสุวรรณคีรีรักษ์ (ชั้นประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำโกปิดทอง
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูนันทวันพิทักษ์ (ปรีดา )
เจ้าอาวาสวัดนันทวัน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพินิตสุวรรณภูมิ (ยอด ปญฺญาวุโธ)
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์วิทยาคาร
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิสุทธิสุวรรณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลยุ้งทะลาย
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสุวรรณวัฒน์
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
เจ้าอาวาสวัดโภคาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาญจนวิมล ( ปสนฺโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติวรธรรม (ทะเบียน )
เจ้าคณะตำบลยุ้งทะลาย
เจ้าอาวาสวัดดอนหอคอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณศาสนกิจ (สุภีร์ )
เจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโคกสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุวรรณาภรณ์ (สุรพล )
เจ้าคณะตำบลหนองโอ่ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคอกวัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสิฐกิจจาทร (บุญยัง ถิรจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลอู่ทอง
เจ้าอาวาสวัดพระยาจักร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณโพธิมัณฑ์ (ไพรวัลย์ )
รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง
เจ้าอาวาสวัดห้วยมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนคีรีพิทักษ์ (เด่น )
เจ้าคณะตำบลดอนคา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดคีรีรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวโรปถัมภ์
เจ้าอาวาสวัดอู่ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรปิยกิจ ( ปิยวณฺโณ)
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
ผจร.

 

อำเภอเดิมบางนางบวช

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีสุตาคม (วัง ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
เจ้าอาวาสวัดกำมะเชียร
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสิริสิกขการ (กิตติณัฏฐ์ ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
เจ้าอาวาสวัดเขาดิน
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอุดมรัตนวัฒน์ (ประจักษ์ อุตฺตมปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดวังสำเภาล่ม
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๖)
  พระครูศรีสุวรรณากร (สุพรรณ สุวณฺโณ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิโรจน์สมณคุณ (รุ่งโรจน์ ปญฺญาวชิโร)
เจ้าอาวาสวัดวุ้งสุทธาวาส
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณวรเขต (ธานินทร์ กิตฺติวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหัวเขา
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโกมุทสุวรรณาภรณ์ (บัวลอย )
เจ้าคณะตำบลบ่อกรุ
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอินทคุณาธาร
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
จร.ชอ.
  พระครูสุวรรณกิตติชัย (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลเขาดิน
เจ้าอาวาสวัดกาบบัว
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรจันทโรภาส (พรเทพ จนฺทโชโต)
เจ้าอาวาสวัดปากดง
จร.ชท.
  พระครูโกศลสุวรรณธรรม
เจ้าอาวาสวัดดอนมะเกลือ
จร.ชท.
  พระครูกิตติสารวงศ์
เจ้าอาวาสวัดท่านางเริง
จร.ชท.
  พระครูโกวิทสีลวัตร
เจ้าอาวาสวัดป่าสะแก
จร.ชท.
  พระครูพัฒนสุวรรณดิตถ์ (มานิต )
เจ้าอาวาสวัดท่าทอง
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูไพโรจน์สุวรรณคุณ (พยนต์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาวัฒนวิกรม (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดดอนเก้า
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐสุวรรณวงศ์ (สมพร )
เจ้าอาวาสวัดท่าเตียน
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณโพธิธัช (เดือน )
เจ้าคณะตำบลป่าสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุขุมปัญญากร
เจ้าคณะตำบลหนองกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยศาสนกิจ (สมเจตต์ )
รองเจ้าคณะอำเภอเดิมบางนางบวช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกัลยาณธรรมโชติ (สุรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลหัวนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณปุญญรักษ์ (ปุญญพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลเดิมบาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติสารโสภิต
รองเจ้าอาวาสวัดกำมะเชียร
รจร.

 

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริวรธรรมาภินันท์ (ชูชาติ อานนฺโท ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดมะนาว
ทจอ.ชอ.
  พระครูโสภณวีรานุวัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ผจล.ชพ.
  พระครูพิพัฒน์วุฒิกร (สุธีร์ ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูไพศาลธรรมวงศ์ (สมศักดิ์ กตวฑฺฒโน)
เจ้าอาวาสวัดแค
ทผจล.ชพ.
  พระครูปัญญาสุวรรณวัฒน์ (สุชิน )
เจ้าคณะตำบลบ้านโพธิ์
ทผจล.ชพ.
  พระครูดิลกคณานุสิฐ (สมชาย เตชพโล ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลท่าระหัด
เจ้าอาวาสวัดท่าโขลง
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูวิจิตรวราลังการ (อนันต์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดสำปะซิว
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูปริยัติวรางกูร
เจ้าอาวาสวัดหน่อพุทธางกูร
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูอมรศุภกิจ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ผจล.ชอ.
  พระครูสังวรวีรวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดศรีบัวบาน
ทผจล.ชอ.
  พระครูวิมลปริยัตยาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดอู่ยา
ทผจล.ชอ.
  พระครูสุวรรณบุญวัฒน์ (บุญเลิศ )
เจ้าอาวาสวัดชายทุ่ง
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูศรีอรรถศาสก์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
ผจล.ชท.
  พระครูวิสิฐปัญโญภาส (ประเสริฐ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลทับตีเหล็ก
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูสุมนต์วิริยคุณ (บุญชอบ )
เจ้าคณะตำบลพิหารแดง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลปริยัติวิธาน (บุญสุข สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลดอนมะสังข์
เจ้าอาวาสวัดสองเขตสามัคคี
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูพิสุทธิ์สมณการ (ทวน )
เจ้าอาวาสวัดอุทุมพราราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณสีลโสภิต
เจ้าอาวาสวัดโคกโคเฒ่า
จร.ชท.
  พระครูพิพัฒน์สุวรรณสาร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดประตูสาร
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตสุวรรณรักษ์ (สุนาท )
เจ้าอาวาสวัดภูเขาดิน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์บุญสาร (บุญมาก )
เจ้าอาวาสวัดบำรุงราษฎร์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณปทุมรักษ์ (สายบัว )
เจ้าอาวาสวัดสระประทุม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสังวรสีลวิมล (สมบุญ กนฺตสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสนามคลี
เจ้าอาวาสวัดสังฆมงคล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทสุวรรณเทพ (ทองคำ จนฺทเทโว)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลโพธิ์พระยา
เจ้าอาวาสวัดพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีรัตนวิภูษิต (วิเชียร กลฺยาโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลโคกโคเฒ่า
เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสุธรรมนาถ (สุทธิ สุธมฺโม ป.ธ.๗)
เจ้าคณะตำบลรั้วใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสารภี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณคุณวัฒน์ (ทิวา )
เจ้าคณะตำบลรั้วใหญ่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดกงจักร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโพธิสุวรรณคุณ (มานพ )
เจ้าคณะตำบลดอนโพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณธรรมาภิมณฑ์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลสวนแตง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์ (ทวี รตนเมธี ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระลอย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวีรานุวัตร (ย้อย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลท่าพี่เลี้ยง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวิริยาภรณ์ (เพียร ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลสนามชัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิโรจน์สุวรรณคุณ (เดโช )
เจ้าคณะตำบลตลิ่งชัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีปริยัตยานุศาสก์ (วีระ วีรปญฺโญ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดปราสาททอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริกิตติคุณ (ชาญชัย ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนันทโชติ (นิ่ม โชติธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสระแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลสุวรรณาทร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิ
ผจร.

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอดอนเจดีย์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ (สมศักดิ์ ญาณคุตโต)
เจ้าอาวาสวัดตรีวิสุทธิธรรม
จร.ชท.

 

อำเภอด่านช้าง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอศรีประจันต์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอสามชุก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอหนองหญ้าไซ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภออู่ทอง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุนทรธรรมาภินันท์
เจ้าคณะตำบล กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดบางกุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook