ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสงคราม - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดสมุทรสงคราม ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอบางคนที

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปราโมทย์ปัญญาวัฒน์ (บุญเลิศ เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอบางคนที
เจ้าอาวาสวัดปราโมทย์
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสมุทรประภากร (เฉลิม ปภงฺกโร)
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสมุทรปัญญาพล (พงษ์ศักดิ์ ปญฺญาพโล)
เจ้าคณะตำบลบางนกแขวก
เจ้าอาวาสวัดเจริญสุขารามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูสถิตกมลธรรม (กมล รวิวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลกระดังงา
เจ้าอาวาสวัดปากง่าม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์สมุทรคุณ (บุญหยด วฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลบางกุ้ง - บางพรม
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูพิทักษ์สมุทรเขต (องอาจ )
เจ้าอาวาสวัดบางกุ้ง
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสมุทรโพธิคุณ (นครชัย ธมฺมวโร)
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสมุทรคุณาธาร (สายชล นิติสาโร)
เจ้าอาวาสวัดบางน้อย
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสมุทรสารคุณ
เจ้าอาวาสวัดบางพลับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสมุทรคุณ
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรวรวงศ์
เจ้าอาวาสวัดปรกราษฎร์รังสฤษฎ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรวรากร
เจ้าอาวาสวัดบางสะแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวีรวัตร
เจ้าอาวาสวัดบางกล้วย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสมุทรกิจ
เจ้าอาวาสวัดสินวิเศษศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสมุทรกิจ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกระดังงา
เจ้าอาวาสวัดแก่นจันทร์เจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรสิทธิวัฒน์ (ปฐวี )
เจ้าอาวาสวัดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรสมุทรกิจ (เจริญ สุวีโร)
รองเจ้าอาวาสวัดตะโหนดราย
รจร. (๒๕๖๒)
  พระครูอาทรสมุทรคุณ (ณัฐพล ณฏฺฐิโก)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางเหนือ
ผจร.

 

อำเภอสมุทรสงคราม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภออัมพวา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประภัศร์วรพินิจ (ศิวกร พุทฺธสโร)
เจ้าคณะอำเภออัมพวา
เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส
ทจอ.ชพ.
  พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (สมโภชน์ ภทฺทจาโร)
เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
ทผจล.ชพ. (๒๕๔๕)
  พระครูพิสุทธิ์ธีรานุวัฒน์ (ก้องเกียรติ ธีรวโร)
เจ้าอาวาสวัดคลองขุดเล็ก
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิธานกิจจาภิรม (นุกูล อนาวิโล)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสมุทรพิทยาคม (ใจ ฐิตาจาโร)
เจ้าอาวาสวัดพระยาญาติ
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูไพศาลกิจจาภรณ์ (สุรเดช สุรเตโช)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
จต.ชอ (๒๕๕๒)
  พระครูปิยธรรมากร (เกษม ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบางเกาะเทพศักดิ์
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูสมุทรชัยคุณ (วิชัย )
เจ้าคณะตำบลอัมพวา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดมณีสรรค์
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโฆสิตสุตคุณ (สมพร )
เจ้าคณะตำบลเหมืองใหม่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบางแคใหญ่
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูมงคลสมุทรกิจ (เมือง )
เจ้าอาวาสวัดบางวันทอง
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสมุทรธีรคุณ (พีระ )
เจ้าอาวาสวัดหนองกระพง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิกรมปัญญาภรณ์
เจ้าคณะตำบลสวนหลวง
เจ้าอาวาสวัดสวนหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ (ประยูร นนฺทิโย)
รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา
เจ้าอาวาสวัดอินทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณคุณาภรณ์ (วิทยา วรปุญฺโญ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยารามวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรกิจวิบูลย์
เจ้าอาวาสวัดบางแคกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสมุทรการ
เจ้าอาวาสวัดสาธุชนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรสรคุณ
เจ้าอาวาสวัดประชาโฆสิตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์รัตนากร
เจ้าอาวาสวัดเจริญรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรปัญญาโสภณ
เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรวิริยานุวัตร (ธีรวัฒน์ สุธีโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี
ผจร.

 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิศาลสมุทรกิจ (ไพศาล )
เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดลาดเป้ง
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสุตธรรมานุวัตร (เจริญศักดิ์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูรัตนวิสุทธิวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดสวนแก้วอุทยาน
ทผจล.ชพ.
  พระครูรัตนปัญญาโสภณ (โชคชัย ธมฺมทฺธโช)
เจ้าคณะตำบลบ้านปรก
เจ้าอาวาสวัดจันทร์เจริญสุข
ทผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูสมุทรวชิราภรณ์ (ปฐมชัย ปชฺโชโต)
เจ้าคณะตำบลแม่กลอง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสมุทรวชิรานุวัตร (ธนัญชัย อริญฺชโย)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมสมุทรคุณ (ทองหล่อ )
เจ้าคณะตำบลบางขันแตก
เจ้าอาวาสวัดนางพิมพ์
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวิสุทธิ์สมุทรคุณ (วิชัย )
เจ้าอาวาสวัดลาดใหญ่
จร.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูโอภาสสมุทรวงศ์ (สมาน )
เจ้าอาวาสวัดโพงพาง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณเสลธรรม (มนตรี สุมงฺคโล)
เจ้าอาวาสวัดปากสมุทร
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสิทธิกิจจากร
เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบางจะเกร็ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมนิเทศ (สุนทร สุทฺธจิตฺโต ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลสมุทรกิจ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลลาดใหญ่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดดาวโด่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธพิพัฒนโกศล
เจ้าคณะตำบลบางจะเกร็ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดศรัทธาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรวุฒิคุณ (เพิ่ม วุฑฺฒิสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม
เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรวชิรคุณ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตธรรมานวัตร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมสมุทรกิจ
เจ้าอาวาสวัดท้ายหาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรสุทธิวัตร
เจ้าอาวาสวัดพวงมาลัย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสมุทรคุณ
เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิติ์วราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรวรคุณ
เจ้าอาวาสวัดบางขันแตก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสมุทรกิตติวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดช่องลม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเทศสมุทรคุณ
เจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภาวนารัตนวิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดปากลัด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิธานรัตนปราการ (ดำริห์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว
ผจร. (๒๕๕๙)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอบางคนที

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวีรวงศ์วิวัฒน์ (สุรพงษ์ สุรวํโส)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๖๒)

 

อำเภออัมพวา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโกศลพิพัฒนสุนทร (ชูชีพ )
เจ้าคณะตำบลจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธรรมนิมิต
จต.ชอ (๒๕๖๒)
   พระครูถาวรธรรมประสิทธิ์ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดธรรมประสิทธิ์
จร.ชท. (๒๕๕๘)

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook