ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอขนอม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิพัฒนสีลานุกูล (โชค ฐานธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอขนอม
เจ้าอาวาสวัดกระดังงา
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูอนุรักษ์จันทคุณ (ไพศาล ฐิตธมฺโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลขนอม
เจ้าอาวาสวัดจันทน์ธาตุทาราม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนาจันทคุณ (กรีฑา )
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาหัวช้าง
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุทธิสุวรรณารักษ์ (จรัญ )
เจ้าอาวาสวัดธารทอง
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอจุฬาภรณ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูประโชติอินทคุณ (สนั่น อินฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลทุ่งโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดสำนักขัน
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูปริยัติกิจสุนทร (สุธีร์ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดแร่ราษฎร์สุทัศน์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโพธยานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอจุฬาภรณ์
เจ้าอาวาสวัดโพธิวงศาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญเขตพิทักษ์ (เรียง )
เจ้าคณะตำบลสามตำบล
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอฉวาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปัญญาสิริสุนทร (อุดมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลนากะชะ
เจ้าอาวาสวัดไม้เรียง
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณธรรมชัย (ประภาท ชยธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิลาศธรรมนิเทศ (ดุสิต ญานธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง
เจ้าอาวาสวัดมะปรางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบัณฑิตธรรมรัต (มานิตย์ )
เจ้าคณะอำเภอฉวาง
เจ้าอาวาสวัดควนยูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณคณาภิวัฒน์ (พุ่ม โอภาโส)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอฉวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธีรธรรม (สมรักษ์ )
เจ้าคณะตำบลนาแว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิศิษฏ์วรธรรม (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลกะเบียด
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชะอวด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูจิรธรรมนิวิฐ (พ่วง จิรตฺถิโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอชะอวด
เจ้าอาวาสวัดห้วยแหยง
รจอ.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวรธรรมาราม (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลเคร็ง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูโกศลรัตนธรรม (วิรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลท่าเสม็ด เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูอดุลธรรมโกวิท (ประสิทธิ์ ธมฺมสาโร)
เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุจิตตากร
เจ้าคณะตำบลชะอวด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอช้างกลาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิศาลคุณาทร (สุชาติ สจฺจาสโภ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูกิตติวิมล
เจ้าคณะตำบลช้างกลาง
เจ้าอาวาสวัดสวนขัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทราภรณ์
เจ้าอาวาสวัดควนส้าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบรรพตสมาจารย์
เจ้าอาวาสวัดคีรีวรรณา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตเทวธรรม
เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมงคลบุญเขต
เจ้าอาวาสวัดหน้าเขาเหมน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอถ้ำพรรณรา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสถิตกาญจนคุณ (ประดิษฐ์ กาญฺจนวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอทุ่งใหญ่
เจ้าอาวาสวัดมุขธาราม
จต.ชท. (๒๕๕๒)
  พระครูสันติธาราทร (กฤติศักดิ์ สนฺติธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลถ้ำพรรณรา
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์ (กษม )
เจ้าคณะอำเภอถ้ำพรรณรา
เจ้าอาวาสวัดถ้ำทองพรรณรา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประจักษ์ธรรมวาที
เจ้าอาวาสวัดวังรีบุญเลิศ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิตโสภณ
เจ้าอาวาสวัดควนกอ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอท่าศาลา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวรดิตถานุรักษ์ (ถาวร )
เจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูไพบูลสีลาภรณ์ (บุญเลิศ )
เจ้าคณะตำบลท่าขึ้น
เจ้าอาวาสวัดสาขาชาติพงศ์
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูปัญญากิตตยาธร (ธวัชชัย กิตฺติปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดท่าสูง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิโครธปัญญานันท์ (ไพรินทร์ )
เจ้าอาวาสวัดไทรขาม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุจินต์เขมคุณ (สมจิตร )
เจ้าอาวาสวัดชลธาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสมุห์ฐานันดร
เจ้าอาวาสวัดบางสาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนพนมกิจ
เจ้าอาวาสวัดเขาพนมไตรรัตน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนวรกิจ (จัด )
เจ้าคณะตำบลดอนตะโก
เจ้าอาวาสวัดโมคลาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรบุญทัต (บุญให้ )
เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดโคกตะเคียน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธาจารวัตร (สมพิศ วิสุทฺธิจาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลกลาย
เจ้าอาวาสวัดปลักปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรธรรมรังษี (เอื้อม )
เจ้าคณะตำบลไทยบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระเลียบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิจิตรโพธยาคม (สมโพธิ )
เจ้าคณะตำบลหัวตะพาน
เจ้าอาวาสวัดบนถนน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิอุดมคุณ (สุนัน )
เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
เจ้าอาวาสวัดโคกเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประโชติธรรมาวุธ (นิยม ชุตินฺธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา
เจ้าอาวาสวัดนากุน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณสารธารี
เจ้าอาวาสวัดพระอาสน์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภาจารวิมล
เจ้าอาวาสวัดสำนักม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวรรณวิมล
เจ้าอาวาสวัดเทวดาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอทุ่งสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุจิณธรรมโสภิต (ชัยเจริญ )
เจ้าคณะตำบลถ้ำใหญ่
เจ้าอาวาสวัดไตรวิทยาราม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิเขตตารักษ์ (จีรชัย ปริสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลนาหลวงแสน
เจ้าอาวาสวัดสำโรง
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโรจนธรรมาภรณ์ (สุวิทย์ ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเขาโร
เจ้าอาวาสวัดเขาโร
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตสุวาที (สุรศักดิ์ ญาณมุนี)
เจ้าคณะตำบลหนองหงส์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาปรีดี
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวรธรรมวิภัช (เสฎฐี สุธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอบางขัน
เจ้าอาวาสวัดก้างปลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติสุตากร (ปน )
รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
เจ้าอาวาสวัดไทรห้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลนวพินิจ
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจารุวรรณโสภิต
เจ้าคณะอำเภอทุ่งสง
เจ้าอาวาสวัดเขาปรีดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์วิหารกิจ
เจ้าอาวาสวัดชายคลองที่วัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินทปัญญากร (อรุณ อินฺทปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดท่าแพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสัทธาธรรมโสภณ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งส้าน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอินโทปมคุณ
เจ้าอาวาสวัดเขากลาย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอทุ่งใหญ่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูจิรธรรมานุยุต (อาภรณ์ )
เจ้าคณะตำบลกุแหระ
จต.ชอ
  พระครูวิศาลชัยธรรม (ฉัตรชัย )
เจ้าคณะตำบลทุ่งใหญ่
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณธรรมประดิษฐ์ (วีระพัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดควนอุโบสถ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิศาลสังฆกิจ (เทพฤทธิ์ ผลญาโณ)
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐปุญญากร (วีรพงศ์ )
เจ้าคณะตำบลบางรูป
เจ้าอาวาสวัดประดิษฐาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสมาธิวัตร
เจ้าคณะตำบลทุ่งสัง
เจ้าอาวาสวัดควนคลัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิตตาภิรม (ภูมิพัฒน์ ปภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลท่ายาง
เจ้าอาวาสวัดภูเขาดิน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนบพิตำ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกันตธรรมทัต (ประหยัด )
เจ้าอาวาสวัดคงคาวดี
จร.ชท. (๒๕๕๒)
  พระครูภาวนารัตนวิสิฐ (วัชรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลกะหรอ
เจ้าอาวาสวัดนพรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมวัฒน์ (อนันต์ )
เจ้าคณะตำบลนบพิตำ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนาบอน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสีลาภิรักษ์ (พันธ์พิพัฒน์ ฐานสีโล)
เจ้าคณะตำบลนาบอน
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูศรีสิทธิคุณ (พร้อม โอภาโส ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนาบอน
เจ้าอาวาสวัดเทพประสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตโนภาสโสภณ
เจ้าอาวาสวัดมณีเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางขัน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวีรสิริคุณ (ศรีเงิน อินฺทวีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางขัน
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จต.ชอ (๒๕๕๙)

 

อำเภอปากพนัง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุธรรมปิยาภรณ์ (สมยศ )
เจ้าคณะตำบลคลองกระบือ
เจ้าอาวาสวัดปิยาราม
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูปัญญาสุทธิคุณ (สุวิช สุรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลบ้านเพิง
เจ้าอาวาสวัดท่าพญา
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูขันติศรัทธาคุณ (สุพร )
เจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก
เจ้าอาวาสวัดบ้านงาม
จต.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูปุญญาภิมณฑ์ (บุญสิน อสิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
เจ้าอาวาสวัดนาควารี
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณชัยสิทธิ์ (ถาวร )
เจ้าอาวาสวัดป่าระกำใต้
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูกิตติกาญจนารักษ์ (สุพจน์ )
เจ้าอาวาสวัดกาญจนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูถิรธรรมชัย (ชัยยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดหอยกัน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอนันต์คุณาทร (เผียน อโนมคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าระกำ
เจ้าอาวาสวัดอัฑฒศาสนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลธรรมรัต
เจ้าอาวาสวัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติวุฒิธาดา (ภิญโญ ปนฺตรโต ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เจ้าอาวาสวัดนันทาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวรานุยุต (เปลี่ยน รตนปญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง
เจ้าอาวาสวัดสุขุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิตธรรมสุนทร (บัญญัติ มุนินฺโท)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง
เจ้าอาวาสวัดคงคาสวัสดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรธรรมคุณ
เจ้าอาวาสวัดบางบูชาชนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์อินทมุนี
เจ้าอาวาสวัดหรงบน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพินิจธรรโมภาส
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ธาราวดี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเทพสิทธิการ
เจ้าอาวาสวัดเทพสิทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนานุการ
เจ้าคณะตำบลปากแพรก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพรพรหม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวีรสุตากร (ชากรี ปญฺญาวีโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลช้างซ้าย
เจ้าอาวาสวัดพระพรหม
จร.ชท. (๒๕๕๘)

 

อำเภอพรหมคีรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรัทธาวิหารธรรม (เฉลิม )
เจ้าอาวาสวัดคงคาวง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุคันธมงคล (ทวี )
เจ้าอาวาสวัดป่ายางประดู่หอม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูบรรหารวุฒิชัย
เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตพรหมคุณ (บุญนำ )
เจ้าคณะตำบลพรหมโลก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์ธรรมานุศาสก์
เจ้าคณะตำบลบ้านเกาะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมนิเทศก์
เจ้าคณะตำบลทอนหงส์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลอินทโชติ
เจ้าอาวาสวัดอินทคีรี
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพระพรหม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิจิตรพรหมคุณ (นิคม นิคโม)
เจ้าคณะตำบลนาพรุ
จต.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอพิปูน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิจิตรสุวรรณรักษ์ (วิชิต )
เจ้าคณะตำบลกะทูน
เจ้าอาวาสวัดทองทำนุ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูปิยสีมารัต (วัชรพงษ์ ปิยวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลพิปูน
เจ้าอาวาสวัดศรีมาราม
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสันติธรรมธัช
เจ้าคณะอำเภอพิปูน
เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอร่อนพิบูลย์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูธำรงภูมิธรรม (ยงยุทธ เตชธโร)
เจ้าคณะตำบลร่อนพิบูลย์
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูคีรีรัตนาภิรม (มนตรี ฉนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลหินตก
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุตาพิมล (ชำนาญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลควนพัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปสุตากร (คณพศ )
เจ้าคณะตำบลควนชุม
เจ้าอาวาสวัดสามัคยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัณณาภรณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเนกขัมมาภิราม
เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลานสกา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุตกิจโสภิต (บุญธรรม สิริสาโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลขุนทะเล
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูกิตติธรรมสาร (ปลอบ )
เจ้าอาวาสวัดน้ำรอบ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิมลศีลคุณ (คลาด )
เจ้าอาวาสวัดพัทธเสมา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูญาณธราภรณ์ (อ่ำ ญาณธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดโคกโพธิ์สถิตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมคณารักษ์ (ข้อย ป.ธ.๔)
เจ้าคณะอำเภอลานสกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีเมธาวิมล (อำนวย มหาปุญฺโญ ป.ธ.๖)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าดี
เจ้าอาวาสวัดดินดอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตโพธาภิรม (สมปอง ยโสธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลลานสกา
รองเจ้าอาวาสวัดโคกโพธิ์สถิตย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทรัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลกำโลน
เจ้าอาวาสวัดสมอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรธรรโมภาส
เจ้าอาวาสวัดคีรีวง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสิชล

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศีลปุญญากร (จรวย ปุญฺญลาโภ)
เจ้าคณะตำบลเสาเภา - เปลี่ยน
รองเจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขต
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูเกษมธรรมาธร (วิชัย ธมฺมธีโร)
เจ้าอาวาสวัดเขาตาสัก
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูชลธรรมวงศ์ (วิทยา )
เจ้าคณะอำเภอสิชล
เจ้าอาวาสวัดศิลาชลเขต
จร.ชท. (๒๕๕๔)
  พระครูอินทวัชรคุณ (เพชร อินฺทวีโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดสโมสรสันนิบาต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิศาลธรรมจารี (ไพโรจน์ )
เจ้าคณะตำบลฉลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ (อภิชิต )
เจ้าคณะตำบลทุ่งปรัง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหัวไทร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโกศลเวทย์ (ณัฐวุฒิ ปุญฺญผโล)
เจ้าคณะอำเภอหัวไทร
เจ้าอาวาสวัดแหลม
จอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสันติคุณาธาร (อุดร สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลแหลม
เจ้าอาวาสวัดผาสุการาม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูรัตนคีรีเขต (เกษม สุเมธโส)
เจ้าอาวาสวัดอู่แก้ว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโสภิตบุญสาร (บุญฤทธิ์ เตชปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดหัวค่าย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรัทธาธนวัฒน์ (เชื่อธรรม ฉนฺทกโร)
เจ้าอาวาสวัดหัวช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมาภิรักษ์ (จำเริญ สิริธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลท่าซอม กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดพัทธสีมา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรปัญญาคุณ
เจ้าอาวาสวัดหัวไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจิตตสุนทร (พิชิต )
เจ้าคณะตำบลหัวไทร
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประพัฒน์ธรรมสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลทรายขาว
เจ้าอาวาสวัดโคกยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนสุตากร (ปราโมทย์ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลเขาพังไกร
เจ้าอาวาสวัดคลองแดน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริคณาพิทักษ์ (บัญญัติ ธมฺมสาโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่
เจ้าอาวาสวัดบ่อล้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิเขตตานุรักษ์ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลดอนตรอ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเฟื้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประทีปสารธรรม
เจ้าอาวาสวัดสระใคร
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเชียรใหญ่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปัญญาธรานุวัตร (เคล้า ปญฺญาธโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดแดง
ทป.จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูอนุรักษ์สุทธิธรรม (สุทธิ ปณฺฑิโต)
เจ้าคณะตำบลแม่เจ้าอยู่หัว
เจ้าอาวาสวัดดอนรักษา
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโพธิธรรมบาล (ปัญญา ตนฺติปาโล)
เจ้าคณะตำบลท่าขนาน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ใหม่
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอัครธรรมโชติ
เจ้าอาวาสวัดเภาเคือง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูภาวนาจันทคุณ (แจ้ง จนฺทวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดชายนา
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๐)
  พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลท่าวัง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแจ้ง พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูกาแก้ว (จรัส ขนฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูประโชติกิจจาภรณ์ (สุริยัญ )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดท้าวราษฎร์
รจอ.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูบัณฑิตธรรมชัย (มาศ ปณฺฑิโต)
เจ้าคณะตำบลนาสาร
เจ้าอาวาสวัดน้ำรอบ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูประทีปชัยธรรม (สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลคลัง
เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูไพศาลพัฒนานุยุต (สกนธ์ สิริวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปคุณเจติยกิจ (ปัญญา จารุวํโส)
เจ้าคณะตำบลศาลามีชัย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูภาวนากิจสุนทร (ฉัตรชัย )
เจ้าอาวาสวัดบางใหญ่
จร.ชท.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูอดิสัยธรรมศาสก์ (ชอบ อติเมโธ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดหน้าพระบรมธาตุ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกาเดิม (นิกร )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์เสด็จ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวิริยคุณ (ปราโมทย์ ปสุโต)
เจ้าอาวาสวัดท้าวโคตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอมรธรรมานันท์
เจ้าคณะตำบลปากนคร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีกิตติธำรง
เจ้าคณะตำบลกำแพงเซา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาธนาภรณ์ (เทียบ ธนปญฺโญ ป.ธ.๔)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากพูน
เจ้าอาวาสวัดวังตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมเขตคณารักษ์ (ชัยสิทธิ์ )
เจ้าคณะอำเภอพระพรหม
เจ้าอาวาสวัดสระเรียง
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอขนอม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอฉวาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอรรคธรรมโกวิท (อำนวย )
เจ้าคณะอำเภอฉวาง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชะอวด

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอช้างกลาง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอทุ่งสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอทุ่งใหญ่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอนบพิตำ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอปากพนัง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบริหารสังฆกิจ (ทวี )
เจ้าคณะอำเภอปากพนัง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรกิจโสภณ (เวียง )
เจ้าคณะตำบลปากพนัง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพรหมคีรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอพระพรหม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูธรรมรัตนโสภิต (วินัย )
เจ้าอาวาสวัดพระเพรง
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอพิปูน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูบุญการโกศล (นิกร )
เจ้าคณะตำบลพิปูน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอร่อนพิบูลย์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิจิตรคณาทร (นิพนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอร่อนพิบูลย์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลานสกา

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอสิชล

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุภัทรชยาภรณ์ (ไชยภัทร )
เจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหัวไทร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูเมธีวรคุณ (สามารถ )
เจ้าคณะอำเภอหัวไทร - เฉลิมพระเกียรติ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุทัยธรรมประภาส (สุรีย์ )
เจ้าคณะตำบลเกาะเพชร (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเชียรใหญ่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุพัฒนวรกิจ (สมพักต์ )
เจ้าคณะตำบลเชียรใหญ่ (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)

 

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิศาลวิหารวัตร (บุญให้ ปทุโม)
เจ้าอาวาสวัดท่าม่วง
ทจอ.ชพ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุนทรเจติยาภิมณฑ์ (สันติ สนฺติกโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูโพธิธรรมวุฒิ (จีระพันธ์ ฐานวุฒฺโฑ)
เจ้าคณะตำบลสิชล (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูสุนทรธรรมวินิฐ (สมพงศ์ )
เจ้าคณะอำเภอเชียรใหญ่ - ชะอวด - ทุ่งสง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุรัตวิหารการ (เมษา )
เจ้าคณะอำเภอพรหมคีรี - นบพิตำ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูโอภาสโพธิรัตน์ (วิริทธิพล )
เจ้าคณะตำบลท่าวัง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุเมธมงคลญาณ (บุนเลี่ยม ฐิตเมโธ ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอสิชล - ขนอม (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูธรรมจักรจริยวัฒน์ (จักรี ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลปากพูน (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมะม่วงทอง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุคันธสีลาภรณ์ (สุวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลอินคิรี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวีรโพธิรัต (วีระ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิศิษฎ์คณาทร (วิมล )
เจ้าคณะตำบลเกาะทวด - บ้านใหม่ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสิริธรรมาภิรัต (ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอพระพรหม - ลานสกา (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูเหมเจติยาภิบาล (โสพิทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลลานสกา (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook