ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดชุมพร - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดชุมพร ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอท่าแซะ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสถิตธรรมปยุต (บัณฑูร )
เจ้าอาวาสวัดปากแพรก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุทธิธรรมโกวิท
เจ้าอาวาสวัดลุ่ม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูโสภณธรรมวิธาน (นิพนธ์ )
เจ้าอาวาสวัดประชานิคม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูศรีศาสนคุณ (วิทยา ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลนากระตาม
เจ้าอาวาสวัดนาสร้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมประกาศ (สุรพันธ์ )
เจ้าคณะตำบลท่าข้าม
เจ้าอาวาสวัดเทพประดิษฐาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตธรรมวาที (ประชุม )
เจ้าคณะตำบลหงษ์เจริญ
เจ้าอาวาสวัดภูพางพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังฆกิจธำรง (นพดล )
เจ้าคณะตำบลคุริง
เจ้าอาวาสวัดยางฆ้อ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอทุ่งตะโก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิธานนิติธรรม (ณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดมุจลินทาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุตาภินันท์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลตะโก
เจ้าอาวาสวัดควนตะโก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอปะทิว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสิริวชิรวงศ์ (วีระ วชิรญาโณ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลชุมโค
เจ้าอาวาสวัดมาบอำมฤต
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูรัตนวรรัต (บรรจง )
เจ้าอาวาสวัดแก้วประเสริฐ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถิตธรรมธร
เจ้าคณะตำบลปากคลอง
เจ้าอาวาสวัดบางแหวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตญาณปยุต (บุญมี )
เจ้าคณะตำบลทะเลทรัพย์
เจ้าอาวาสวัดพรุใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพะโต๊ะ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิพิธวรธรรม (ประเสริฐ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านโหมง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอรรถวรากร (ทวี )
เจ้าคณะตำบลพะโต๊ะ
เจ้าอาวาสวัดปังหวาน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอละแม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปริยัติกิจวิธาน (ไพสิทธิ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลละแม
เจ้าอาวาสวัดสวนสมบูรณ์
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวิเชียรปัญญาภรณ์ (สุรินทร์ วชิรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลทุ่งหลวง
เจ้าอาวาสวัดโสมสิริวัฒนาราม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูเนกขัมมธรรมธาร (มนูญ จารุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำละแม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุวรรณอินทโชติ
เจ้าคณะอำเภอละแม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสวี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวรธรรมพิมล (วิชัย อคฺควโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวิสัยใต้
เจ้าอาวาสวัดช่องรอ
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูโสภิตสังฆการ (สม สมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดหน้าศาลช้างแล่น
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพินิจจันทโชติ (สุชน จนฺทโชโต)
เจ้าอาวาสวัดนอก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ธรรมทิน (ทวี ธมฺมทินฺโน)
เจ้าอาวาสวัดเล็บกะรอก
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสิริจันทรัต ( สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลสวี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุธรรมคุณ (สุขสาคร สุธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอสวี
เจ้าอาวาสวัดแหลมปอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรสิริรัต (อุทัย สุนฺทโร)
เจ้าคณะตำบลเขาทะลุ
เจ้าอาวาสวัดถ้ำห้วยกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐสีลวัตร (จรัส จาริโก)
เจ้าคณะตำบลด่านสวี
เจ้าอาวาสวัดท้องตมใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธัญญารัต (เสวก เปสโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลนาโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดธัญญาราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหลังสวน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวีรกิจจาทร (สมพร สิริธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหลังสวน
เจ้าอาวาสวัดสว่างมนัส
ทป.จอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูศรีหิรัญธรรมาทร (สุริยา ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลนาขา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดขันเงิน พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูสิริวินัยบรรหาร (เกียรติศักดิ์ ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูศรีกิตตยาทร (สกล กิตฺติเมธี ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูขันติธุราทร (สมชาย ธมฺมจารี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูโสรัจวรปัญญา (ดำเนิน )
เจ้าคณะอำเภอหลังสวน
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูสุเทพโชติคุณ (วัชนะ )
เจ้าคณะตำบลหลังสวน
เจ้าอาวาสวัดเทพวงศ์วราราม
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูธรรมบาลชัยคุณ (ธงชัย )
เจ้าอาวาสวัดแหลมสน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุตธรรมรัต (สมยศ เตชวโร ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดวิเวการาม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอาทรธรรมวัตร (ขาว นาถปุญฺโญ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางมะพร้าว
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์บำรุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพีรปัญญาภิวัฒน์ (ชูศักดิ์ วีรปญฺโญ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลหาดยาย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐปัญญาคุณ
รองเจ้าคณะอำเภอหลังสวน
เจ้าอาวาสวัดดอนวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพัฒนโกศล (สาธร )
เจ้าคณะอำเภอพะโต๊ะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตสีลานุกูล (สุรชาติ )
รักษาการเจ้าคณะตำบลบางมะพร้าว
เจ้าคณะตำบลแหลมทราย
เจ้าอาวาสวัดบ่อคุณ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองชุมพร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิศิษฐ์พัฒนคุณ (คล้อย โชติธมฺโม ป.ธ.๓)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิพัฒน์ประชาทร (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลทุ่งคา
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงห์
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูรัตนธรรมานันท์ (ทวี )
เจ้าคณะตำบลขุนกระทิง
เจ้าอาวาสวัดคอออม
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูพิจิตรพัฒนานุโยค (ไกรสร )
เจ้าคณะตำบลหาดพันไกร
เจ้าอาวาสวัดหัวถนน
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวรพุฒิคุณ (ประวิทย์ ติสฺสวโร)
เจ้าคณะตำบลท่ายาง
เจ้าอาวาสวัดท่ายางเหนือ
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูพิพัฒน์ขันตยาภรณ์ (เพ็ง ขนฺติโก)
เจ้าอาวาสวัดศาลาลอย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุจิณธรรมรส (บุญชวน )
เจ้าอาวาสวัดเขาบ่อ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูโอภาสธรรมานุกูล
เจ้าอาวาสวัดท่ายางใต้
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐบุญญาภินันท์ (บุญคง ปุญฺญการี)
เจ้าอาวาสวัดประเดิม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอาทรประชารักษ์ (หลา ยุตฺติโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากน้ำ
เจ้าอาวาสวัดดอนรวบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพโรจน์พัฒนกิจ (วิโรจน์ อาสโภ)
เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบัณฑิตธรรมธาดา
เจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนทีปานุยุต (ชายชาญ )
เจ้าคณะตำบลบางลึก
รองเจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมโชติ (พงษ์มิตร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะอำเภอประทิว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธรรมวิเทศ (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลปากน้ำ
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำชุมพร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมาภิวัฒน์ (สำรวล ฐิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร
เจ้าอาวาสวัดวังไผ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมจักร (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลวิสัยเหนือ
เจ้าอาวาสวัดพระขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลสุวรรณประดิษฐ์ (ประยูร อตฺถลทฺโธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดถ้ำสำเภาทอง
ผจร. (๒๕๕๙)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอทุ่งตะโก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอละแม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูถาวรธรรมนิเทศ (นิพนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอหลังสวน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสวี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุธรรมวีราจารย์ (ใจศรม )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำขวัญเมือง
ทผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูจันทปัญโญภาส (เสน่ห์ )
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวี
จร.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
   พระครูอุทัยธรรมโสภณ (อุทัย )
เจ้าอาวาสวัดถ้ำฤาษี
จร.ชท. (๒๕๖๒)
   พระครูเมตตาธรรมจารี
เจ้าคณะอำเภอสวี - ทุ่งตะโก (ธ)
เจ้าคณะตำบลนาโพธิ์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหลังสวน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิจิตรกรณีย์ (สุขุม )
เจ้าคณะตำบลหลังสวน (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองชุมพร

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูรัตนวิสุทธิคุณ (สงกรานต์ ชยรตโน)
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ลาย
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูอดุลยวัชรกิจ (สุวิทย์ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านนา
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูสุนทรวิริยาภิวัฒน์ (นิพนธ์ ฉนฺทโก)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองชุมพร (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูถาวรสีลาจาร (เสถียร )
เจ้าคณะตำบลนาทุ่ง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอุชชัยธรรมสถิต (เฉลิมชัย )
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook