ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดลพบุรี ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอชัยบาดาล

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูบุญบาลประดิษฐ์ (ทองใบ เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
เจ้าอาวาสวัดลำนารายณ์
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรธรรมทิน (ดาว ธมฺมทินฺโน)
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
เจ้าอาวาสวัดสิงหาราม
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูมงคลสุนทร (ทองสุข )
รองเจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล
เจ้าอาวาสวัดหนองโก
รจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรกิจจาทร (ทองคูณ )
เจ้าคณะตำบลบ้านใหม่สามัคคี
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูสุนทรสิงหกิจ (ธงชัย )
เจ้าคณะตำบลบัวชุม
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูชัยวัฒน์สุตกิจ (สะริ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดซับยาง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูปริยัติธีราภรณ์ (วินัย )
เจ้าคณะตำบลลำนารายณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูชัยกิจจารักษ์ (สมวงศ์ ฐิตธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองยายโต๊ะ
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธกิจจานุยุต
เจ้าคณะตำบลท่าดินดำ
เจ้าอาวาสวัดท่าดินดำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุวัตรนันทสาร
เจ้าคณะตำบลมะกอกหวาน
เจ้าอาวาสวัดอัมพวันวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมพัฒนานุรักษ์ (กฤษดา )
เจ้าคณะตำบลนิคมลำนารายณ์
เจ้าอาวาสวัดนิคมพัฒนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอัมพวันกิจวิธาน (ไพโรจน์ )
รองเจ้าอาวาสวัดอัมพวันวนาราม
รจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอท่าวุ้ง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอนุยุตศาสนกิจ (สำรวล )
เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง
เจ้าอาวาสวัดยวด
จอ.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูพิมลจริยาภรณ์ (เอก เอกธมฺมจารี ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลบ้านเบิก
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูสาธุกิจบริหาร (พิพัฒน์ ปณีตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลโคกสลุด - บางลี่
เจ้าอาวาสวัดบางลี่
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมรัตนรักษ์ (คำทรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดบันไดสามแสน
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูวรดิตถ์สิทธิคุณ (เพิ่มศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองมน
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์ (ประดิษฐ์ )
รองเจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรพรตธำรง
เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง - บางงา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกธรรมโสภิต
เจ้าคณะตำบลเขาสมอคอน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวิสุทธิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลบางคู้
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอท่าหลวง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุดมวรรักษ์ (อัศวิน )
เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง
เจ้าอาวาสวัดซับจำปา
จอ.ชพ. (๒๕๕๗)
  พระครูอมรธรรมรัต (อดุลย์ ยสินฺธโร)
เจ้าคณะตำบลซับจำปา
เจ้าอาวาสวัดทะเลวังวัด
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิ์ญาณวัฒน์ (ทุเรียน )
เจ้าคณะตำบลหัวลำ
เจ้าอาวาสวัดหัวลำ
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูประโชติธรรมทัต (ชินโชติ โอวาทกาโม)
เจ้าคณะตำบลแก่งผักกูด
เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูไพศาลสุทธานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง
เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรสุทธานุกิจ (สมพงษ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส
ผจร. (๒๕๕๘)
  พระครูวรกิจจานุกิจ (สมาน )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดซับจำปา
ผจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอบ้านหมี่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุตคุณากร (เฉลิม คุณกโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
เจ้าอาวาสวัดมหาสอน
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริธรรมกิตติ์ (สมเกียรติ ธมฺมปาโล ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลชอนม่วง
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิศาลโชติวัฒน์ (วิฑูรย์ )
เจ้าคณะตำบลพุคา
เจ้าอาวาสวัดสระตาแวว
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูรัตนาธิคุณ (ไพฑูลย์ )
เจ้าคณะตำบลมหาสอน
เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอดุลธรรมารักษ์ (พูนศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดพานิชธรรมิการาม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูถาวรวิหารธรรม (ทนงศักดิ์ ถาวรจิตโต)
เจ้าคณะตำบลบางขาม
เจ้าอาวาสวัดประชาแสวงธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูปิยคามพัฒนกิจ (สุวัช )
เจ้าอาวาสวัดบ้านหมี่ใหญ่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสีลกันตาภรณ์
เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์สีลวงศ์
เจ้าคณะตำบลเชียงงา
เจ้าอาวาสวัดกลางสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลสังวรกิจ (ประทุม )
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปัญญาวุธ (โกมิน )
เจ้าคณะตำบลโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรกิจจาภิรม (ประทุม สจฺจวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
เจ้าอาวาสวัดท้องคุ้ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิบูลปัญญากร
เจ้าคณะตำบลหินปัก
เจ้าอาวาสวัดหินปักใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิมลปัญญา
เจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว
เจ้าอาวาสวัดหนองทรายขาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลธรรมวงศ์ (วันชัย สุกฺกธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองกระเบียน
เจ้าอาวาสวัดสระเตยน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยธรรมธีราภรณ์
เจ้าคณะตำบลสนามแจง
เจ้าอาวาสวัดคลองสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภากรวิสุทธิ์ (ธีระ ปภงฺกโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองทรายขาว
เจ้าอาวาสวัดเนินยาว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพัฒนานิคม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิคมธรรมานุรักษ์ (มะลิต )
เจ้าคณะตำบลน้ำสุด
เจ้าอาวาสวัดน้ำสุด
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูอุทุมพรพัฒนคุณ (ฉลวย )
เจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดอุทุมพรวนาราม
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูผาสุกพัฒนสุนทร (ฉลวย ตนฺติปาโล)
เจ้าคณะตำบลโคกสลุง
เจ้าอาวาสวัดโคกสำราญ
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูชลสิทธิ์พัฒนกิจ (ประนอม )
เจ้าอาวาสวัดหนองบัว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพัฒนาภิบาล (อนุชา )
เจ้าอาวาสวัดช่องสาริกา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูภัทรธรรมคุณ (อำนาจ )
เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิเวกสันติคุณ (สุรพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยขุนราม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดถ้ำวิเวกศรีสวัสดิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรังษีกิจจาทร
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนโชติวัตร
เจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปากช่องสาริกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิ์พัฒนคุณ (พายัพ )
เจ้าคณะตำบลช่องสาริกา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองโพธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตโพธิธรรม
เจ้าอาวาสวัดใหม่โพธิ์ทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์กิตติสาร (สวง )
เจ้าคณะตำบลหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดเขาพระ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาภากรวิวัฒน์ (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลดีลัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมนิวิฐ
รองเจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม
เจ้าอาวาสวัดหนองนา
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลำสนธิ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศีลสังวรพิมล (กำจัด )
รองเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยราษฎร์บำรุง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูเกษมธารคุณ (จาก ฉนฺทโก)
เจ้าคณะตำบลเขาลวก
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณธาราภรณ์ (ชาญณรงค์ )
เจ้าอาวาสวัดวังทอง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริธารากร (วิรัตน์ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประดิษฐ์นวการ (ประมุข ปชากุโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลำสนธิ
เจ้าอาวาสวัดจงโก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรจิตตาภิรักษ์ (สมบูรณ์ วรจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลกุดตาเพชร
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสระโบสถ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิทักษ์ศีลคุณ (พิทักษ์ )
เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
เจ้าอาวาสวัดกระดานเลื่อน
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูอนุกูลเหมวรรณ (สังวาลย์ )
เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูวิริยกิจธำรง (สมควร ชยวุฑฺโฒ)
เจ้าอาวาสวัดรังเตี้ย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูมหาสรานุรักษ์ (จอม )
เจ้าอาวาสวัดสระใหญ่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูคุณสัมบัน
เจ้าคณะอำเภอสระโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมสราภิรักษ์
เจ้าคณะตำบลสระโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลพัฒนาภรณ์ (สมประสงค์ สีลวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลนิยมชัย เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองม่วง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิทักษ์รัตนาภรณ์ (บุญรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลชอนสมบูรณ์ เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๖)
  พระครูประภาตธรรมสุนทร (ทองแถม )
เจ้าคณะตำบลชอนสารเดช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมโนสิทธิการ (มโนรม )
รองเจ้าคณะอำเภอหนองม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิสุทธิจิตตานุรักษ์
เจ้าคณะตำบลยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวาปีธรรมรักษ์
รองเจ้าคณะอำเภอบ้านหมี่
เจ้าอาวาสวัดวาปีอัมพาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนาภิราม (บำรุง )
เจ้าคณะตำบลดงดินแดง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองลพบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูภาวนาโสภณ (สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
รจจ.
  พระครูประสิทธิ์ภาวนาวิสุทธิ์ (พรชัย สุกธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดมงคลประสิทธิ์
ทผจล.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
  พระครูสุสีลาภรณ์ (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลท้ายตลาด
เจ้าอาวาสวัดท่าข้าม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสุวัฒน์กิตติสาร (จรัญ กิตฺติสาโร)
เจ้าคณะตำบลเขาสามยอด
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูอาทรโพธิคุณ (อัญชนะ )
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิศิษฏ์ปัญญาวุธ (จะเล )
เจ้าอาวาสวัดบ้านดาบ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสุวรรณวิลาศ (วิจิตร สุวณฺโณ)
เจ้าอาวาสวัดข่อยใต้
จร.ชท. (๒๕๕๑)
  พระครูโสภณวิสุทธิ์ (สมชัย )
เจ้าอาวาสวัดถนนใหญ่
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูรัตนคีรีบริรักษ์ (หนัก ฐานสุโภ)
เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนคีรี
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูโสภณกิตติธำรง (วิโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดบ่อเงินเจริญสุข
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนวกรรมาธิวัฒน์ (อธิวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดน้ำจั้น
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสิริจริยาภรณ์ (ศิลปชัย สิปฺปชโย ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธรรมโฆษิต
เจ้าคณะตำบลท่าศาลา
เจ้าอาวาสวัดเชิงท่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูบุญสิริวัฒน์
เจ้าคณะตำบลงิ้วราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธาจารวัฒน์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถิตรัตนคุณ
เจ้าคณะตำบลกกโก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลนันทสาร
เจ้าคณะตำบลป่าตาล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภิตนิมมานการ (สำริด ปวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เก้าต้น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกโพธิธรรม (อั้น ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรธรรโมภาส (คชสาร )
เจ้าคณะตำบลทะเลชุบศร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสันติญาณประยุต
เจ้าคณะตำบลโก่งธนู
เจ้าอาวาสวัดญาณเสน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกศลนิมมานการ
เจ้าอาวาสวัดเมืองใหม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรปุญญาทร
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๓
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุคนธบุญเขต
เจ้าคณะตำบลบ้านข่อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรวิหารานุรักษ์ (วันชัย อคควโร)
เจ้าคณะตำบลโพธิ์เก้าต้น เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุทธิธรรมารักษ์ (จรูญ )
เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก - พรหมมาสตร์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒนาภรณ์ (ฉลวย อาภรโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
เจ้าอาวาสวัดชีป่าสิตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสีลวิสุทธิ์
เจ้าอาวาสวัดโป่งน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมนันท์
เจ้าอาวาสวัดหนองถ้ำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ปริยัติกิจ (ประทิน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลตะลุง
เจ้าอาวาสวัดตะลุง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประสิทธิ์บุญโชติ (บุญมา )
เจ้าคณะตำบลนิคมสร้างตนเอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโคกสำโรง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูกันตสีลาภิวัฒน์ (ชนิด ฉนฺทโก)
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
เจ้าอาวาสวัดวังจั่น
จต.ชอ (๒๕๕๗)
  พระครูพิทักษ์ธรรมคุณ (ชาตรี ธมฺมคุตฺโต)
เจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดนิมิตมงคล
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูสัทธาวิริยคุณ (สวัสดิ์ ญาณสาโร)
เจ้าคณะตำบลห้วยโป่ง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวรรณวราราม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูรัตนวิริยคุณ (ชม มหาปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลคลองเกตุ เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูพิทักษ์วิหารการ (อุดร เหมวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลเกาะแก้ว
เจ้าอาวาสวัดวังโพรงเข้
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสถาพรบุญเขต (บุญธรรม ฐานวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลหนองแขม เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุคนธปราการ (วิรัตน์ )
เจ้าคณะตำบลคลองเกตุ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรธรรมพิทักษ์ (ชล จนฺทสาโร)
รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
เจ้าอาวาสวัดเขาจรเข้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูภัทรปัญญาวุธ
เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนจันทราภิรม (วิสูตร )
เจ้าคณะตำบลวังเพลิง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วจันทราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติสารโสภณ (สนธยา โสภิโณ)
เจ้าคณะตำบลวังขอนขว้าง
เจ้าอาวาสวัดห้วยวัวตายสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิวัฒน์บุญโชติ (บุญถึง ชนาสโภ)
เจ้าคณะตำบลโคกสำโรง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังกระทุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมาภิรักษ์ (ขันธ์ วราโภ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสะแกราบ
เจ้าอาวาสวัดลิ้นทอง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโคกเจริญ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสุวัฒน์จันทโชติ (อำไพ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูพัฒนกิจวิบูล (สกูล )
เจ้าอาวาสวัดคลองกระชาย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูศุภาจารคุณ (ป้อ )
เจ้าคณะตำบลหนองมะค่า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริธรรมประยุต
รองเจ้าคณะอำเภอโคกเจริญ
เจ้าอาวาสวัดหัวเขาสามัคคี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมจริยากร (บุญส่ง ธมฺมรโต)
เจ้าคณะตำบลโคกแสมสาร
เจ้าอาวาสวัดโคกกลุ่ม
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอชัยบาดาล

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภณธรรมสิริ (นิพนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอชัยบาดาล (ธ)
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูประสาทบรรณกิจ (เทอด )
เจ้าคณะตำบลชัยนารายณ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดธารีรัฐการาม
ทผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
   พระครูโสรัจธรรมนันท์ (วารี )
เจ้าอาวาสวัดป่าเนินหาญ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูภาวนานุโยค
เจ้าคณะตำบลบัวชุม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเขาน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิมลปุญญาทร
เจ้าคณะตำบลศิลาทิพย์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูพิลาสปัญญาโกศล (สมบุญ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่ามะนาว
ผจร. (๒๕๕๗)

 

อำเภอท่าวุ้ง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิศาลวรกิจ (สุคนธ์ )
เจ้าคณะอำเภอท่าวุ้ง - บ้านหมี่ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดรัมภาราม
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูพุทธิธรรมสังวร (ฉลวย )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เกษตร
จร.ชอ. (๒๕๕๘)

 

อำเภอท่าหลวง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูรัตนธรรมธาดา (ปิ่นแก้ว กนตวณฺโณ)
เจ้าคณะอำเภอท่าหลวง - ลำสนธิ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพุพะเนียง
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูวิศิษฏ์ขันติคุณ
เจ้าคณะตำบลท่าหลวง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดลพบุรีวราราม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบ้านหมี่

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิจิตรปัญโญภาส (วิโรจน์ อาภสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลท่าวุ้ง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสว่างจิต
จต.ชท. (๒๕๕๗)

 

อำเภอพัฒนานิคม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิศาลปัญญาโศภิต (ไสว ปญฺญาทีโป)
เจ้าคณะตำบลพัฒนานิคม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคูหา
จต.ชท. (๒๕๕๗)
   พระครูพิสณฑ์วีรวัฒน์ (วิชาญ )
เจ้าอาวาสวัดนิคมเกษม
จร.ชท. (๒๕๕๘)

 

อำเภอลำสนธิ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูพิสิฏฐ์ธรรมสาร (ยงยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้วรัตนวนาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๗)
   พระครูพลญาณวิสุทธิ์
เจ้าคณะตำบลหนองรี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอสระโบสถ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุภัทรธรรมาจาร (สุภาพ )
เจ้าอาวาสวัดซับตะกั่ว
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอหนองม่วง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูจิตรการโกศล (สีหา ตุฏฺฐจิตฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองม่วง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดถ้ำสันติสุข
ทปจต.ชอ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอเมืองลพบุรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุวรรณโสภณ (ธรรมรักษ์ )
เจ้าคณะอำเภอพัฒนานิคม (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีพัฒนาราม
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุภัทรวิหารกิจ (สมศรี จารุสิริ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูภาวนาปรีชา (อริยะ )
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๒ (ธ)
จต.ชอ.วิ. (๒๕๕๗)
   พระครูโกศลธรรมาภิบาล (อำนวย )
เจ้าอาวาสวัดดอนประดู่
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
   พระครูพิพัฒน์วีรญาณ (เทอม )
เจ้าอาวาสวัดวงษ์เพชร
จร.ชท. (๒๕๕๘)
   พระครูวิบูลศีลโสภิต
เจ้าคณะอำเภอหนองม่วง - โคกเจริญ - สระโบสถ์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดคีรีธรรมมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวิจิตรธรรมคุณาธาร
เจ้าคณะตำบลเขาพระงาม (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูสุเมธาวราภรณ์ (บุญเลิศ )
เจ้าคณะตำบลโคกตูม เขต ๑ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูอมรสมณคุณ
เจ้าคณะตำบลบางขันหมาก (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูมนูญธรรมรังสี
เจ้าคณะตำบลพรหมมาสตร์ - นิคมสร้างตนเอง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูประกาศศีลวัฒน์ (บัญชาพงษ์ )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
ผจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอโคกสำโรง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอโคกเจริญ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook