ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอชุมตาบง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนีลบรรพตพิทักษ์ (ใหม่ )
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาเขียว
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิรุติวิเชียร (วิเชียร อาทโร)
เจ้าคณะอำเภอชุมตาบง
เจ้าอาวาสวัดปางสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตกิตติรักษ์ ( กิตฺติญาโณ)
เจ้าคณะตำบลปางสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดตลิ่งสูงเทพนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชุมแสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอชุมแสง
เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีภัทรนิโรธ (ประเสริฐ กิตฺติภทฺโท ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบางเคียน
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (คะนอง กลฺยาโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา
เจ้าอาวาสวัดหนองโก
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิเวศน์บวรกิจ (นุตร์ )
เจ้าอาวาสวัดทับกฤชเหนือ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิทัศน์ธรรมคุณ (สมยศ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านลาด
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวุตถ์มงคลวัตร (ลำไย )
เจ้าอาวาสวัดเกยไชยใต้
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิทัศน์โพธิธรรม (บรรพต )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สุทธาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิยมสัทธาคุณ (ปิยะวัฒน์ ฐิตสทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิพันธ์เขมคุณ (วิเชียร เขมวโร)
เจ้าอาวาสวัดคลองปลากดนอก
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิวาตเขมากร (เกษม อตฺตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดท่าจันทร์วิปัสสนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรภัยประสิทธิ์ ( อตฺตสุโภ)
เจ้าคณะตำบลเกยไชย
เจ้าอาวาสวัดคลองระนง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธ์ธรรมคุณ ( จนฺทสุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดคลองเกษมกลาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมธรรมทัต (สมทรง ฐานทตฺโต)
เจ้าคณะตำบลท่าไม้
เจ้าอาวาสวัดวังใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิปุณธรรมประกาศ (ชลอ ปริปุณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลฆะมัง
เจ้าอาวาสวัดฆะมัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาสธรรมโสภณ (สมคิด ผลธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลทับกฤช
เจ้าอาวาสวัดทุ่งแว่น
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสิตคุณสาร (นิกูล อติชาโต)
เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ
เจ้าอาวาสวัดทับกฤชใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมภัทรธรรม (ทอน ภทฺราวุโธ)
เจ้าคณะตำบลชุมแสง
เจ้าอาวาสวัดหางตลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตบุญโพธิ ( ธนวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลพันลาน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หนองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพิษฐ์วีรานุกิจ (สมศักดิ์ ฐานวีโร)
รองเจ้าอาวาสวัดโพธิ์หนองยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตธรรมวงศ์
เจ้าอาวาสวัดคลองยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐธรรมธาดา
เจ้าอาวาสวัดช้าง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมานุสิฐ
เจ้าอาวาสวัดไผ่ขวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสิตประภัสสร (มหาด ปภสฺสโร)
เจ้าอาวาสวัดพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิกรเหมรัชต์
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสัยสุตาทร
เจ้าอาวาสวัดแสงสวรรค์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเทศธรรมากร
เจ้าอาวาสวัดแหลมยาง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอตากฟ้า

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิยุตวรเวทย์ (สมจิตร์ สมจิตฺโต ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐธุราทร (นิมิตร จนฺทรํสี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๒)
  พระครูนิพัทธ์กิจจานุกูล (สมนึก สุขวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวาสวุฒิคุณ (วุฒิเมธี ฐิตวํโส)
เจ้าคณะตำบลลำพยนต์
เจ้าอาวาสวัดเทพพนม
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิยุตสุตกิจ (ประเสริฐ จารุโก ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสุขสันต์สามัคคี
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิรุติวรมงคล (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดเขาบัวขาว
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิยมธรรมสถิตย์ (ดำรงศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดคีรีวง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิธิสุวรรณากร (สุวรรณ )
เจ้าอาวาสวัดเขากา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิยุตธรรมทัตต์ (สายยนต์ โฆสธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศรีเจริญธรรม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิรภัยวิเทต ( ธมฺมวโร)
เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดแคทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธ์ธรรมโสภณ ( ชวโน)
เจ้าอาวาสวัดธรรมโสภณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต ( โชติปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
เจ้าอาวาสวัดโคกขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมโสตถิวัฒน์ ( อิสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลพุนกยูง
เจ้าอาวาสวัดไตรคีรีวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเวศน์คุณากร ( ฉนฺทโรจโน)
เจ้าคณะตำบลหนองพิกุล - หนองชายธง
เจ้าอาวาสวัดหนองพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอตาคลี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี
เจ้าอาวาสวัดตาคลี
จอ.ชพ. (๒๕๔๘)
  พระครูสิริอัมพวันนิเวศน์ (จรัญ ป.ธ.๕)
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว อนุภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหัวเขาตาคลี
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิทัศน์กิจจาทร (วันชัย กมฺมสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูนิมิตสันตยากร (บุญฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เทพนิมิต
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูศรีสุตนิเทศก์ (เสริมศักดิ์ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเขาใบไม้
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิพัทธ์ธุราทร (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเต็งรัง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐพรหมคุณ (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองหม้อ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวาตรัตนากร (ประจวบ )
เจ้าอาวาสวัดคีรีรัตนาราม
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิมิตวาปีพิทักษ์ (สุนทร )
เจ้าอาวาสวัดบ่อนิมิต
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตศาสนคุณ (โกปาน )
เจ้าอาวาสวัดหนองตามี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิพัทธ์ขันติธรรม (ทองมา )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ราษฎร์บำรุง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิเวศน์สีลากร (สมพงษ์ สุจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดเขาฝา
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (จำนงค์ สุธีโร)
เจ้าคณะอำเภอตาคลี
เจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิติธรรมธัช ( จนฺทูปโม)
เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๑ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดเขาสูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์ธรรมรส ( จารุวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลลาดทิพยรส กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดลาดทิพยรส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา ธีรานนฺโท ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
เจ้าอาวาสวัดดงพลับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์ (สมศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๔
รองเจ้าอาวาสวัดโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธปัญญาคุณ (พัลลภ )
เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหัวหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองโพ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมสิริทัต (สงัด ทตฺตสิริ)
เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเขาวงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรันตรวงค์ ( รวิวํโส)
เจ้าคณะตำบลหนองหม้อ
เจ้าอาวาสวัดหนองแอก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐกิตติวรรณ (เสนาะ กิตฺติโก)
เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองดุก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์ (สมบัติ ปริปุณฺโณ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลพรหมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี)
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
เจ้าอาวาสวัดจันเสน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอท่าตะโก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย สุวิชโย)
เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
เจ้าอาวาสวัดท่าตะโก
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิคมสุตคุณ (บุญเลิศ รติโก ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าตะโก
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิรุติวุฒิกร (ประเสริฐ ปภากโร)
เจ้าคณะตำบลพนมรอก
เจ้าอาวาสวัดวังใหญ่
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิรันดร์วิหารธรรม (เสน่ห์ )
เจ้าอาวาสวัดปากง่าม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิปุณคีรีรักษ์ (นาวี )
เจ้าอาวาสวัดเขาขาดวนาราม
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิติธรรมรักษ์ (เฉียด )
เจ้าอาวาสวัดสายลำโพงกลาง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิเทศโรจนธรรม (วิโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิคมประภัสสรคุณ (มงคลชัย )
เจ้าอาวาสวัดดอนคา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิติธรรมสุนทร (สมพร อติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิติจันโทภาส ( จนฺทสโร)
เจ้าคณะตำบลสายลำโพง
เจ้าอาวาสวัดสายลำโพงใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศนสารโกวิท ( ฐานธมฺโม)
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
เจ้าอาวาสวัดสระโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเทศธรรมวัตร (พริ้ง จกฺกวโร)
เจ้าคณะตำบลดอนคา
เจ้าอาวาสวัดหัวถนนใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาตธรรมาทร (ประยูร สคารโว)
เจ้าคณะตำบลพนมเศษ
เจ้าอาวาสวัดพนมเศษเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมสิริ (สี สุวโร)
เจ้าคณะตำบลท่าตะโก
เจ้าอาวาสวัดสามัคยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาตวิริยธรรม (เพียร ตปคุโณ)
เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังรอ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิธานสุตวัฒน์ (วัฒนา ฐานวีโร ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเขาค้างคาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (เดช จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลสายลำโพง กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดสายลำโพงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเทศขันติคุณ (ขรรชัย ขนฺติชโย)
เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
เจ้าอาวาสวัดตะเฆ่ค่าย
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบรรพตพิสัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิมมานประชาพิมล (มงคล โกริโภ)
เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
เจ้าอาวาสวัดวิมลประชาราษฎร์
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย (บุญยืน ธมฺมปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลตาขีด
เจ้าอาวาสวัดท่างิ้ว
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตปริยัติธาดา (วันชัย วิชฺชาธโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหนองละมาน
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิวาสบุญวิสิฐ (บุญเลิศ )
เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิเวศคีรีรักษ์ (ไพโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาหน่อ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิทานเขมคุณ ( เขมเทโว)
เจ้าคณะตำบลตาขีด กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดนาหุบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา จิตฺตคุตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
เจ้าอาวาสวัดส้มเสี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
เจ้าคณะตำบลบ้านแดน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทานโพธิวัฒน์ (สมบัติ )
รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
เจ้าอาวาสวัดหูกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาสิริคุณ (วิธี ธมฺมวโร ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
เจ้าอาวาสวัดธรรมรักขิตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสัยจันทสาร (หนึ่ง จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธ์นวกิจ (สุวิทย์ สุวีโร)
เจ้าคณะตำบลบางตาหงาย กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดเจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทานธรรมวิจิตร (สมจิตร อสโม)
เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
เจ้าอาวาสวัดประสาทวิถี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐอาจารวัตร (ไพบูลย์ สุภาจาโร)
เจ้าคณะตำบลตาสัง
เจ้าอาวาสวัดสังขวิจิตร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ (บุญเลิศ )
เจ้าคณะตำบลหนองตางู
เจ้าอาวาสวัดหนองตางู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรันตร์สีลาจาร (กิตติพงษ์ สีลวฒฺฑโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมาภิรม (จำปี อภิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสัยสุวัฒนกิจ (บุญชู )
เจ้าคณะตำบลเจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรมิตเวฬุวัน (ประยูร จิรสุโภ)
เจ้าคณะตำบลบึงปลาทู
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมพดุงศาสน์
เจ้าอาวาสวัดบึงปลาทู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร
เจ้าอาวาสวัดหนองมะขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภากรธรรมานุกูล (สุพจน์ ถาวรธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดส้มเสี้ยว
ผจร. (๒๕๖๒)

 

อำเภอพยุหะคีรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปภัสสรธรรม (ละมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
เจ้าอาวาสวัดคลองบางเดื่อ
รจอ.ชอ. (๒๕๔๗)
  พระครูนิภาธรรมวงศ์ (ประเทือง อริยวํโส)
เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
เจ้าอาวาสวัดเขาทอง
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิคมรัตนากร (สวรรค์ ญาณวโร)
เจ้าคณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แดง
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุธฺฑสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
จต.ชท.
  พระครูนิเทศเขมรัตน์ (เกรียงไกร เขมปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเขากะลา
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ (เหวย จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
รองเจ้าอาวาสวัดหางน้ำหนองแขม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิติธรรมนาท (บันลือ มหานาโท)
เจ้าคณะตำบลย่านมัทรี
เจ้าอาวาสวัดหาดสะแก
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐบุญขันธ์ (ฉลอง ผลปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลพยุหะ - เนินมะกอก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอินทาราม
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิทานบุญวัตร (บุญเริ่ม )
เจ้าอาวาสวัดสระนางสรง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์ ( ปญฺญาวฒฺโน)
เจ้าคณะตำบลยางขาว
เจ้าอาวาสวัดท่าตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐธรรโมภาส (วิชาญ กตปุญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
เจ้าอาวาสวัดสระเศรษฐี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสิตคุณากร (สนม อติธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดพระปรางค์เหลือง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอลาดยาว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิยุตรัตนวัฒน์ (สุพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลสระแก้ว
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตสิทธิการ ( กลฺยาโณ)
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองนมวัว
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิวาตปัญญาธร (ลมบน )
เจ้าอาวาสวัดวังยิ้มแย้ม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิภาสธรรมาธิมุต (อำพร )
เจ้าอาวาสวัดดอนพลอง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ (คนึง อนาวิโล)
เจ้าคณะตำบลสร้อยละคร
เจ้าอาวาสวัดหนองขี้ใต้
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิกรธรรมโสภณ (ภิญโญ )
เจ้าอาวาสวัดศรีทรงธรรม
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิมิตนวกรรม (จรัญ )
เจ้าอาวาสวัดหนองยาว
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิเวศน์ศิลานุรักษ์ (นพดล สุจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลห้วยน้ำหอม
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิยุตสันติธรรม (ประทวน )
เจ้าอาวาสวัดคลองสาลี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิธานประภัสสรกิจ (สุบิน )
เจ้าอาวาสวัดท่ากกแดง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิปุณปัญโญภาส (จตุรงค์ จิตฺตปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดดอนโม่
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิเทศสังฆกิจ (นพรัตน์ สงฺกิจโจ)
เจ้าอาวาสวัดดงหนองหลวง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิสิตธรรมานุยุต (ชูชีพ ฐิตเวโท)
เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ (แตง เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดชัยวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิติศีลวัตร ( สุวฑฺฒโน)
รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ ( อตฺตโสภโณ)
รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดสระปทุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ ( องฺกุโร)
เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๑
รองเจ้าอาวาสวัดลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาตสุทธิคุณ ( วิสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดวังชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสัยวุฒิธรรม ( ธมฺมจารี)
เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรมิตกิจจาทร ( อนุจารี)
เจ้าคณะตำบลวังม้า
เจ้าอาวาสวัดวังม้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิติภัทรธรรม (สมจิตร ภทฺทธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสร้อยละคร
เจ้าอาวาสวัดยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์ ( โชติวโร)
เจ้าคณะตำบลหนองนมวัว
เจ้าอาวาสวัดนิวิฐธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตสิริเขต ( ยโสธโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดทุ่งตัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาสจิรธรรม ( จิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลวังเมือง
เจ้าอาวาสวัดเกาะเปา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเวศน์ธรรมประจักษ์ ( กิตฺติปาโล)
เจ้าคณะตำบลมาบแก
เจ้าอาวาสวัดมาบแก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรญาณสุนทร ( ญาณวีโร)
เจ้าคณะตำบลเนินขี้เหล็ก
เจ้าอาวาสวัดพรมเขต
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองบัว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิวุตถ์ประชากิจ (สงวน นรินฺโท)
เจ้าคณะตำบลธารทหาร เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดน้ำสาดเหนือ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิสิตสราภิรม (ประสาท )
เจ้าอาวาสวัดสระงาม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิเวศน์ปทุมรักษ์ (ถวิล )
เจ้าอาวาสวัดรังงามปทุมรักษ์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐเวฬุวัน (ธวัช )
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวาสสุนทรกิจ (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดปากดงสามัคคีธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิเวฐสารวิสุทธิ์ (สามารถ )
เจ้าอาวาสวัดโคกสะอาด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิภาธรสุวรรณเขต (ชลอ สุขุมาโล)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งทองวนาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิธิทิพพาวาส (บรรจง อตฺตทีโป)
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สวรรค์
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิรุตติธรรมาทร (พิชัย )
เจ้าอาวาสวัดห้วยร่วม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตศีลาภรณ์ (สม ฐิตสีโล)
เจ้าคณะอำเภอหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดเทพสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิกรธรรมวงศ์ (สมพงษ์ สมวํโส)
เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสหชาติประชาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิโครธกิตติโสภณ (ไพศาล ยโสธโร)
เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมจันทโพธิ (โพธิศรี จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลธารทหาร เขต ๑
รองเจ้าอาวาสวัดธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐปุญญากร (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร
เจ้าอาวาสวัดธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวุตถ์สีลคุณ ( สีลสํวโร )
เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิกรธรรมนาถ (เจียม จนฺทวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดจิกยาวใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์ รตนญาโณ)
เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทานกิจจานุยุต ( อริยวํโส)
รองเจ้าอาวาสวัดหนองกลับ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเก้าเลี้ยว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิวิฐสังฆกิจ (จเร หาสจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว
เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
จอ.ชอ. (๒๕๕๐)
  พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ อติลโย)
เจ้าคณะตำบลหัวดง
เจ้าอาวาสวัดหัวดงเหนือ
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิภาธรรมวัตร (มานัส ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
เจ้าอาวาสวัดหาดเสลา
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิเวศน์ธรรมรัต (ทวี ปิยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
เจ้าอาวาสวัดกัลยารัตน์
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิพันธ์ชินวงศ์ (ศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดยางใหญ่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิยุตโพธิธรรม ( ถิรปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาสธรรมขันธ์ ( สิริวิชโย)
เจ้าคณะตำบลเขาดิน
เจ้าอาวาสวัดเขาดินเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตพัฒนกิจ ( กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมโพธาภิวัฒน์ ( ปิยธโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรันดร์โชติคุณ (ชาตรี ชุตินฺธโร)
รจร. (๒๕๖๒)
  พระครูนิธารกิจจาทร (อนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม)
รองเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
ผจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอเมืองนครสวรรค์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิสัยสรนาท (วีรพงษ์ เตชปุญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบางมงคล
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีวรนิมิต (ประภาส สุทฺธิญาโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๒)
  พระครูนิภาภัทรกิจ (สามารถ ฐิตสทฺโธ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๒
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิยมกิจจานุวัตร (ฮั่นฮง )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐกิตยาทร (สมเกียรติ กิตฺติปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตรธรรมสุนทร (ทัน อภิวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
จต.ชอ (๒๕๔๑)
  พระครูสิริคีรีรักษ์ (สมคิด กนฺตธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าอาวาสวัดจอมคีรีนาคพรต
จต.ชอ (๒๕๔๖)
  พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ (บรรจง ธมฺมาราโม)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำโพเหนือ
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิพัทธ์วรกิจ (คำรณ เขมวีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
เจ้าอาวาสวัดบ้านแก่ง
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิพันธ์ปัญญาธร (สายทอง อานนฺโท)
เจ้าคณะตำบลแควใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสุบรรณาราม
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิสิตประชารักษ์ (เพ็ชร จตฺตมโล)
เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบริรักษ์ประชาสาร
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนินนาทสุทธิกร (ประสิทธิ์ สุทฺธิญาโณ)
เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพระนอน
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิรุติจิตตาภรณ์ (สมพร )
เจ้าอาวาสวัดเกรียงไกรกลาง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิทัศน์ธรรมสถิตย์ (สมชัย )
เจ้าอาวาสวัดท่าดินแดง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐสมาธิคุณ (สมนึก วรจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร
เจ้าอาวาสวัดเกรียงไกรใต้
จร.ชท. (๒๕๓๘)
  พระครูนิสิตธรรโมภาส (ประชุม )
เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดศรีประชาสรรค์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวุตถ์ประชากร (ก้าน )
เจ้าอาวาสวัดสวรรค์ประชากร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิกรกิจจานุกูล ( สีลวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลบางม่วง
รองเจ้าอาวาสวัดท่าพระเจริญพรต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริโพธาภิรัต ( ปญฺญาวโร)
เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐธรรมโกศล
เจ้าคณะตำบลหนองกระโดน เขต ๒ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดสมานประชาชน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวุตถ์ชินธรรม ( จนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดท่าล้อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมสถิต ( จนฺทวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลบางม่วง
เจ้าอาวาสวัดยางงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐวรคุณ ( กตสาโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนเลื่อน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุธีโพธาภิรักษ์ (ประสาท ทีปกโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี สุขโชโต ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดไทรเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรันตร์ศีลคุณ ( อิสฺสโร)
เจ้าคณะตำบลวัดไทร
เจ้าอาวาสวัดหาดทรายงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตสมาธิวัตร (โอภาส โอภาโส)
เจ้าคณะตำบลกลางแดด
เจ้าอาวาสวัดเกตุคีรี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพรหมทัต (ลำยวน ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ตก
เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติโพธานุกูล (เสด็จ สุเตโช ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีโพธานุรักษ์ ( ฐิตเตโช)
เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีนิภากร (สุธีร์ สุธีโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมกิจจานุกิจ (อัครเดช สุรเตโช)
เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
รจร. (๒๕๕๑)
  พระครูนิวาสจริยาทร (มณเฑียร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส
ผจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอแม่วงก์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)
เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
เจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน
จอ.ชอ. (๒๕๕๐)
  พระครูนิคมภัทรกิจ (เลี่ยม ภทฺทกาโม)
รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
เจ้าอาวาสวัดศรีกัลยาณนิคม
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิปุณสีลวิสุทธิ์ (สมชาย วิสุทฺธสีโล)
เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดยางสองพี่น้อง
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูนิทานภัทรกิจ (นิติพล สุภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเทพสวรรค์สีมาราม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิสิตธรรมทัต (ประเจิด )
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สมบูรณ์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวาตสุภาจาร (สมพงษ์ สุภาจาโร)
เจ้าอาวาสวัดเทพมงคลทอง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิวุตถ์ธัญเขต (สมบูรณ์ จนฺทสาโร)
เจ้าอาวาสวัดทุ่งรวงทอง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิธานสีลวงศ์ (ยงยุทธ ปิยสีโล)
รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
เจ้าอาวาสวัดแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่เปิน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูโพธิสารโสภณ ( รวิวํโส)
เจ้าคณะตำบลแม่เปิน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดใหม่คลองเจริญ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอโกรกพระ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิรุติวรโสภณ (วรชน ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดกระจังงาม
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิเทศภัทรคุณ (บุญมี อติภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลนากลาง
เจ้าอาวาสวัดท่าซุด
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิสัยสุตากร (จักรินทร์ นรินฺโท ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเนินศาลา
เจ้าอาวาสวัดหนองพรมหน่อ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิยมธรรมสาร (บุญชู ปสนฺโน)
เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ กิตติมศักดิ์
เจ้าอาวาสวัดบางมะฝ่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาตปุญญานุยุต ( สุวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลโกรกพระ
เจ้าอาวาสวัดโกรกพระเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรมลธรรมสถิต ( ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ
เจ้าอาวาสวัดบ้านหว้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตปุญญเกษม ( สิริจนฺโท)
เจ้าคณะตำบลบางประมุง
เจ้าอาวาสวัดเกษมศานติ์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไพศาลี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีศาสนนิวิฐ (นรายณ์ อคฺควณฺโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังข่อยสามัคคีธรรม
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐปรากรม (เขียว )
เจ้าคณะตำบลนาขอม
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มทอง
จต.ชอ
  พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ (ลำยวง วรปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอไพศาลี
เจ้าอาวาสวัดไพศาลี
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิพันธ์ประชามานิต (สมยศ )
เจ้าคณะตำบลตะคร้อ
เจ้าอาวาสวัดประชาสามัคคี
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ (ฉวี )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประสาท
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประสาท
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูพิคมพัฒนสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลสำโรงชัย
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูนิยมคีรีรักษ์ (วิบูลย์ )
เจ้าอาวาสวัดช่องคีรี
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิภาประชานาถ (สายชล )
เจ้าอาวาสวัดสำโรงชัย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิติวินัยการ (วินัย )
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวาตธรรมรังษี (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดห้วยตะโก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิพัทธ์บุญญาคม (โกมล ปญฺญาคโม)
เจ้าอาวาสวัดคลองมะม่วงเตี้ย
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิรันตร์สีลาภรณ์ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาตธรรมคุณ (เสน )
เจ้าคณะตำบลวังน้ำลัด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอชุมแสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอตากฟ้า

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอตาคลี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูมงคลเทพ (อมร )
เจ้าคณะตำบลตาคลี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิบุณธรรมาทร (ลิ้มกวง )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต
ผจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอท่าตะโก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ (ปราณี สุปภาโต)
เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)

 

อำเภอบรรพตพิสัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน )
เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพยุหะคีรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอลาดยาว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอหนองบัว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเมืองนครสวรรค์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอแม่วงก์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอไพศาลี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook