ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดนครสวรรค์ ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอชุมตาบง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนีลบรรพตพิทักษ์ (ใหม่ )
เจ้าอาวาสวัดป่าเขาเขียว
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิรุติวิเชียร (วิเชียร )
เจ้าคณะตำบลชุมตาบง
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอชุมแสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิธานปุญญาภิวัฒน์ (สมบุญ อาจิตปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอชุมแสง
เจ้าอาวาสวัดเกยไชยเหนือ
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูศรีภัทรนิโรธ (ประเสริฐ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลบางเคียน
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูนิพัทธ์กัลยาณวัฒน์ (คะนอง )
เจ้าคณะตำบลหนองกระเจา
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิเวศน์บวรกิจ (นุตร์ )
เจ้าอาวาสวัดทับกฤชเหนือ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิทัศน์ธรรมคุณ (สมยศ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านลาด
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวุตถ์มงคลวัตร (ลำไย )
เจ้าอาวาสวัดเกยไชยใต้
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิทัศน์โพธิธรรม (บรรพต )
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์สุทธาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิยมสัทธาคุณ (ปิยะวัฒน์ )
เจ้าอาวาสวัดท่ามะพลับราษฎร์บำรุง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวาตเขมากร (เกษม อตฺตสาโร)
เจ้าอาวาสวัดท่าจันทร์วิปัสสนา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรภัยประสิทธิ์
เจ้าคณะตำบลเกยไชย
เจ้าอาวาสวัดคลองระนง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธ์ธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลไผ่สิงห์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมธรรมทัต (สมทรง )
เจ้าคณะตำบลท่าไม้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิปุณธรรมประกาศ (ชลอ )
เจ้าคณะตำบลฆะมัง
เจ้าอาวาสวัดฆะมัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาสธรรมโสภณ (สมคิด )
เจ้าคณะตำบลทับกฤช
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสิตคุณสาร (นิกูล )
เจ้าคณะตำบลโคกหม้อ
เจ้าอาวาสวัดทับกฤชใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมภัทรธรรม (ทอน )
เจ้าคณะตำบลชุมแสง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตบุญโพธิ
เจ้าคณะตำบลพันลาน
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์หนองยาว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอตากฟ้า

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิวิฐธุราทร (นิมิตร จนฺทรํสี)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๒)
  พระครูนิพัทธ์กิจจานุกูล (สมนึก สุขวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตากฟ้า พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวาสวุฒิคุณ (วุฒิเมธี )
เจ้าคณะตำบลลำพยนต์
เจ้าอาวาสวัดเทพพนม
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิยุตสุตกิจ (ประเสริฐ จารุโก ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสุขสันต์สามัคคี
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิรุติวรมงคล (มงคล )
เจ้าอาวาสวัดเขาบัวขาว
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิธิสุวรรณากร (สุวรรณ )
เจ้าอาวาสวัดเขากา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิรภัยวิเทต
เจ้าคณะตำบลอุดมธัญญา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดแคทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์ธรรมโสภิต
เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า
เจ้าอาวาสวัดโคกขาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมโสตถิวัฒน์
เจ้าคณะตำบลพุนกยูง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเวศน์คุณากร
เจ้าคณะตำบลหนองพิกุล - หนองชายธง
เจ้าอาวาสวัดหนองพิกุล
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอตาคลี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิพันธ์สาธุกิจ (สุรีย์ ถามวโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอตาคลี
เจ้าอาวาสวัดตาคลี
จอ.ชพ. (๒๕๔๘)
  พระครูนิติภัทรคุณ (สายบัว )
เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหัวเขาตาคลี
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิภาวรญาณ (แป้น )
เจ้าคณะตำบลสร้อยทอง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตสันตยากร (บุญฤทธิ์ สนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดโบสถ์เทพนิมิต
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูศรีสุตนิเทศก์ (เสริมศักดิ์ ป.ธ.๖)
เจ้าอาวาสวัดเขาใบไม้
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิพัทธ์ธุราทร (สวัสดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองเต็งรัง
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐพรหมคุณ (ประดิษฐ์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองหม้อ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตวาปีพิทักษ์ (สุนทร )
เจ้าอาวาสวัดบ่อนิมิต
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิมิตศาสนคุณ (โกปาน )
เจ้าอาวาสวัดหนองตามี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิพัทธ์ขันติธรรม (ทองมา )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ราษฎร์บำรุง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิพัทธ์สุธีราภรณ์ (จำนงค์ )
เจ้าคณะอำเภอตาคลี
เจ้าอาวาสวัดสว่างวงษ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีธีรานันท์ (หรรษา ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
เจ้าอาวาสวัดดงพลับ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวุตถ์กิตติวัฒน์ (สมศักดิ์ กิตฺติวุฑฺโฒ)
เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดโพนทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์กิจจาทร (วันชัย )
เจ้าคณะตำบลตาคลี เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดหนองสีนวล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธปัญญาคุณ (พัลลภ )
เจ้าคณะตำบลหัวหวาย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดหัวหวาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิปุณพัฒนวงศ์ (สมพงษ์ ทนฺตจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐรัตนานุรักษ์ (พลชัย )
เจ้าคณะตำบลหนองโพ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมสิริทัต (สงัด )
เจ้าคณะตำบลช่องแค เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเวฐปัญญาภรณ์ (ปัญญา )
เจ้าคณะตำบลห้วยหอม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐปัญญากร (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลพรหมนิมิต
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริสุธรรมนิเทศก์ (สมบัติ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลลาดทิพยรส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐธรรมขันธ์ (เจริญ มุนิจารี)
รองเจ้าคณะอำเภอตาคลี
เจ้าอาวาสวัดจันเสน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอท่าตะโก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิมิตชโยดม (วิชัย สุวิชโย)
เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
เจ้าอาวาสวัดท่าตะโก
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิคมสุตคุณ (บุญเลิศ รติโก ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลทำนบ - หนองหลวง
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิรุติวุฒิกร (ประเสริฐ )
เจ้าคณะตำบลพนมรอก
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิรันดร์วิหารธรรม (เสน่ห์ )
เจ้าอาวาสวัดปากง่าม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิเทศโรจนธรรม (วิโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองหลวง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิคมประภัสสรคุณ (มงคลชัย )
เจ้าอาวาสวัดดอนคา
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิทัศนสารโกวิท
รองเจ้าคณะอำเภอท่าตะโก
เจ้าอาวาสวัดสระโบสถ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเทศธรรมวัตร (พริ้ง )
เจ้าคณะตำบลดอนคา
เจ้าอาวาสวัดหัวถนนใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาตธรรมาทร (ประยูร สคารโว)
เจ้าคณะตำบลพนมเศษ
เจ้าอาวาสวัดพนมเศษเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมสิริ (สี )
เจ้าคณะตำบลท่าตะโก
เจ้าอาวาสวัดสามัคยาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาตวิริยธรรม (เพียร )
เจ้าคณะตำบลวังมหากร เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิธานสุตวัฒน์ (วัฒนา ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวัดมหากร เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (เดช )
เจ้าคณะตำบลสายลำโพง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเทศขันติคุณ (ขรรชัย )
เจ้าคณะตำบลวังใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบรรพตพิสัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิทัศน์ธรรมพิสัย (บุญยืน )
เจ้าคณะตำบลตาขีด
เจ้าอาวาสวัดท่างิ้ว
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวาสบุญวิสิฐ (บุญเลิศ )
เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาวาส
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิเวศคีรีรักษ์ (ไพโรจน์ )
เจ้าอาวาสวัดเขาหน่อ
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (เวา จิตฺตคุตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
เจ้าอาวาสวัดส้มเสี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิปุณวรานุกิจ (วรรณา )
เจ้าคณะตำบลบ้านแดน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทานโพธิวัฒน์ (สมบัติ )
รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
เจ้าอาวาสวัดหูกวาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาสิริคุณ (วิธี ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย
เจ้าอาวาสวัดธรรมรักขิตาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสัยจันทสาร (หนึ่ง )
เจ้าคณะตำบลท่างิ้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธ์นวกิจ (สุวิทย์ สุวีโร)
เจ้าคณะตำบลบางตาหงาย
เจ้าอาวาสวัดเจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทานธรรมวิจิตร (สมจิตร )
เจ้าคณะตำบลบางแก้ว
เจ้าอาวาสวัดประสาทวิถี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐอาจารวัตร (ไพบูลย์ )
เจ้าคณะตำบลตาสัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมมานประชาพิมล (มงคล )
เจ้าคณะตำบลอ่างทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมวิสุทธิ์ (บุญเลิศ )
เจ้าคณะตำบลหนองตางู
เจ้าอาวาสวัดหนองตางู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรันตร์สีลาจาร (กิตติพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมาภิรม (จำปี )
เจ้าคณะตำบลด่านช้าง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสัยสุวัฒนกิจ (บุญชู )
เจ้าคณะตำบลเจริญผล
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรมิเวฬุวัน (ประยูร )
เจ้าคณะตำบลบึงปลาทู
เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมพดุงศาสน์
เจ้าอาวาสวัดบึงปลาทู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวุตถ์ธรรมสาร
เจ้าอาวาสวัดหนองมะขาม
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพยุหะคีรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูปภัสสรธรรม (ละมัย ปภสฺสโร ป.ธ.๕)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
เจ้าอาวาสวัดคลองบางเดื่อ
รจอ.ชอ. (๒๕๔๗)
  พระครูนิภาธรรมวงศ์ (ประเทือง )
รองเจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี
เจ้าอาวาสวัดเขาทอง
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐมณีวงศ์ (สะอาด อาวุธฺฑสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
จต.ชท.
  พระครูนิเทศเขมรัตน์ (เกรียงไกร เขมปญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว - เขากะลา เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูนิรันดร์ธรรมโชติ (เหวย จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลท่าน้ำอ้อย
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิติธรรมนาท (บันลือ มหานาโท)
เจ้าคณะตำบลย่านมัทรี
เจ้าอาวาสวัดหาดสะแก
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิทานบุญวัตร (บุญเริ่ม )
เจ้าอาวาสวัดสระนางสรง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตปัญญาวัฒน์
เจ้าคณะตำบลยางขาว เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดท่าตะโก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐธรรโมภาส (วิชาญ กตปุญฺโญ)
เจ้าคณะตำบลยางขาว เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดสระเศรษฐี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมรัตนากร (สวรรค์ )
เจ้าคณะตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว - เขากะลา เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองไม้แดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศนพลธรรม (ต่อ พลธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล (๒๕๑๘)

 

อำเภอลาดยาว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิยุตรัตนวัฒน์ (สุพัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลเนินขี้เหล็ก
เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิวาตปัญญาธร (ลมบน )
เจ้าอาวาสวัดวังยิ้มแย้ม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิภาสธรรมาธิมุต (อำพร )
เจ้าอาวาสวัดดอนพลอง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวุตถ์วิบูลกิจ (คนึง )
เจ้าอาวาสวัดหนองขี้ใต้
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตนวกรรม (จรัญ )
เจ้าอาวาสวัดหนองยาว
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิเวศน์ศิลานุรักษ์ (นพดล )
เจ้าอาวาสวัดวังหิน
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิยุตสันติธรรม (ประทวน )
เจ้าอาวาสวัดคลองสาลี
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิธานประภัสสรกิจ (สุบิน )
เจ้าอาวาสวัดท่ากกแดง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิสิตธรรมานุยุต (ชูชีพ )
รองเจ้าอาวาสวัดศรีสุธรรมาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทานธรรมานุศาสก์ (แตง เตชธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดชัยวนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิติศีลวัตร
รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
เจ้าอาวาสวัดลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์ธรรมโสภณ
รองเจ้าคณะอำเภอลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธ์ศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๑
รองเจ้าอาวาสวัดลาดยาว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาตสุทธิคุณ
เจ้าคณะตำบลลาดยาว เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดวังชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิสัยวุฒิธรรม
เจ้าคณะตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรมิตกิจจาทร
เจ้าคณะตำบลวังม้า
เจ้าอาวาสวัดวังม้า
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิติภัทรธรรม (สมจิตร ภทฺทธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลสร้อยละคร
เจ้าอาวาสวัดยางโทน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐธรรมพิทักษ์
เจ้าคณะตำบลหนองนมวัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตสิทธิการ
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตสิริเขต
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาสจิรธรรม
เจ้าคณะตำบลวังเมือง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิเวศน์ธรรมประจักษ์
เจ้าคณะตำบลมาบแก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอหนองบัว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิวุตถ์ประชากิจ (สงวน )
เจ้าอาวาสวัดน้ำสาดเหนือ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิสิตสราภิรม (ประสาท )
เจ้าอาวาสวัดสระงาม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิเวศน์ปทุมรักษ์ (ถวิล )
เจ้าอาวาสวัดรังงามปทุมรักษ์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐเวฬุวัน (ธวัช )
เจ้าอาวาสวัดหนองไผ่
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวาสสุนทรกิจ (สนั่น )
เจ้าอาวาสวัดปากดงสามัคคีธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิเวฐสารวิสุทธิ์ (สามารถ )
เจ้าอาวาสวัดโคกสะอาด
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิรุตติธรรมาทร (พิชัย )
เจ้าคณะอำเภอหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดห้วยร่วม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิมิตศีลาภรณ์ (สม ฐิตสีโล)
รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว
เจ้าอาวาสวัดเทพสุทธาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิกรธรรมวงศ์ (สมพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
เจ้าอาวาสวัดสหชาติประชาธรรม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิโครธกิตติโสภณ (ไพศาล ยโสธโร)
รองเจ้าคณะตำบลทุ่งทอง
เจ้าอาวาสวัดไทรงาม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมจันทโพธิ (โพธิศรี จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวิฐปุญญากร (พัฒน์ ปุญฺญกาโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลธารทหาร
เจ้าอาวาสวัดธารทหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวุตถ์สีลคุณ
เจ้าคณะตำบลวังบ่อ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิคมสุวรรณเขต (เวชวิสิฐ )
เจ้าคณะตำบลหนองกลับ เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิกรธรรมนาถ (เจียม )
เจ้าคณะตำบลห้วยร่วม เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตวุฒิธรรม (สุรินทร์ )
เจ้าคณะตำบลห้วยใหญ่
เจ้าอาวาสวัดหนองแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเก้าเลี้ยว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิวิฐสังฆกิจ (จเร หาสจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว
รองเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
จอ.ชอ. (๒๕๕๐)
  พระครูนิภาธรรมคุณ (พายัพ )
เจ้าคณะตำบลหัวดง
เจ้าอาวาสวัดหัวดงเหนือ
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิภาธรรมวัตร (มานัส )
เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
เจ้าอาวาสวัดหาดเสลา
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิพันธ์ชินวงศ์ (ศักดิ์ )
เจ้าอาวาสวัดยางใหญ่
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตธรรมสาร (สมพร )
เจ้าคณะตำบลเก้าเลี้ยว
เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตโพธิธรรม
เจ้าคณะตำบลมหาโพธิ
เจ้าอาวาสวัดมหาโพธิใต้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาสธรรมขันธ์
เจ้าคณะตำบลเขาดิน
เจ้าอาวาสวัดเขาดินเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิธารกิจจาทร (อนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว
ผจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอเมืองนครสวรรค์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิสัยสรนาท (วีรพงษ์ เตชปุญฺโญ ป.ธ.๓)
ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระบางมงคล
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูนิภาภัทรกิจ (สามารถ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิยมกิจจานุวัตร (ฮั่นฮง )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐกิตยาทร (สมเกียรติ กิตฺติปญฺโญ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง
ผจล.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิมิตรธรรมสุนทร (ทัน อภิวณฺโณ)
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดสันติธรรม
จต.ชอ (๒๕๔๑)
  พระครูสิริคีรีรักษ์ (สมคิด กนฺตธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ
เจ้าอาวาสวัดจอมคีรีนาคพรต
จต.ชอ (๒๕๔๖)
  พระครูนิเทศพัฒนาภรณ์ (บรรจง )
เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ
เจ้าอาวาสวัดปากน้ำโพเหนือ
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิทัศน์ประชานุกูล (สมศักดิ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองกรด เขต ๓
เจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพร
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิพันธ์ปัญญาธร (สายทอง อานนฺโท)
เจ้าคณะตำบลแควใหญ่
เจ้าอาวาสวัดสุบรรณาราม
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิรุติจิตตาภรณ์ (สมพร )
เจ้าอาวาสวัดเกรียงไกรกลาง
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐสมาธิคุณ (สมนึก วรจิตฺโต)
เจ้าคณะตำบลเกรียงไกร
เจ้าอาวาสวัดเกรียงไกรใต้
จร.ชท. (๒๕๓๘)
  พระครูนิสิตธรรโมภาส (ประชุม )
เจ้าอาวาสวัดศรีประชาสรรค์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวุตถ์ประชากร (ก้าน )
เจ้าอาวาสวัดสวรรค์ประชากร
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุธีโพธาภิรักษ์ (ประสาท ทีปกโร ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ (ธานี ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์
เจ้าอาวาสวัดไทรเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิพัทธ์วรกิจ
เจ้าคณะตำบลบ้านแก่ง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิรันตร์ศีลคุณ
เจ้าคณะตำบลวัดไทร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยุตสมาธิวัตร (โอภาส )
เจ้าคณะตำบลกลางแดด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริพรหมทัต (ลำยวน ป.ธ.๕)
เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ตก
เจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติโพธานุกูล (เสด็จ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะตำบลตะเคียนเลื่อน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีโพธานุรักษ์
เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูศรีนิภากร (สุธีร์ สุธีโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลนครสวรรค์ออก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมกิจจานุกิจ (อัครเดช สุรเตโช)
เจ้าคณะตำบลพระนอน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
รจร. (๒๕๕๑)
  พระครูนิวาสจริยาทร (มณเฑียร )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพรหมจริยาวาส
ผจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอแม่วงก์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิวิฐศีลขันธ์ (ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน)
เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
เจ้าอาวาสวัดมฤคทายวัน
จอ.ชอ. (๒๕๕๐)
  พระครูนิคมภัทรกิจ (เลี่ยม )
รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
เจ้าอาวาสวัดศรีกัลยาณนิคม
รจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิปุณสีลวิสุทธิ์ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลวังซ่าน เขต ๒
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูนิภาสสุทธิรักษ์ (สุทธิรักษ์ เตชสุทฺโธ)
เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดวังน้ำขาว
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิทานภัทรกิจ (นิติพล สุภทฺโท)
เจ้าคณะตำบลเขาชนกัน เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเทพสวรรค์สีมาราม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิสิตธรรมทัต (ประเจิด )
เจ้าอาวาสวัดทรัพย์สมบูรณ์
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิธานสีลวงศ์ (ยงยุทธ )
รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์
เจ้าอาวาสวัดแม่วงก์
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอแม่เปิน

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอโกรกพระ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูนิรุติวรโสภณ (วรชน ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลโกรกพระ
เจ้าอาวาสวัดกระจังงาม
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิเทศภัทรคุณ (บุญมี )
เจ้าคณะตำบลนากลาง
เจ้าอาวาสวัดท่าซุด
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิสัยสุตากร (จักรินทร์ ป.ธ.๓)
เจ้าอาวาสวัดหนองพรมหน่อ
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิรันตร์จริยาวัตร (พร )
เจ้าคณะตำบลเนินศาลา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิยมธรรมสาร (บุญชู )
เจ้าคณะตำบลบางมะฝ่อ
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอไพศาลี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีศาสนนิวิฐ (นรายณ์ อคฺควณฺโณ ป.ธ.๖)
เจ้าคณะตำบลวังข่อย เขต ๑
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิวิฐปรากรม (เขียว )
เจ้าคณะตำบลนาขอม
เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่มทอง
จต.ชอ
  พระครูนิทัศน์ปัญญาวุธ (ลำยวง วรปญฺโญ)
รองเจ้าคณะอำเภอไพศาลี
เจ้าอาวาสวัดไพศาลี
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูนิพันธ์ประชามานิต (สมยศ )
เจ้าคณะตำบลตะคร้อ
เจ้าอาวาสวัดประชาสามัคคี
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูนิวุตถ์โพธิกิจ (ฉวี )
เจ้าคณะตำบลโพธิ์ประสาท
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ประสาท
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูพิคมพัฒนสิทธิ์ (ประสิทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลสำโรงชัย
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูนิยมคีรีรักษ์ (วิบูลย์ )
เจ้าอาวาสวัดช่องคีรี
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูนิภาประชานาถ (สายชล )
เจ้าอาวาสวัดสำโรงชัย
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูนิติวินัยการ (วินัย )
เจ้าอาวาสวัดตะเคียนทอง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวาตธรรมรังษี (สุเทพ )
เจ้าอาวาสวัดห้วยตะโก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิรันตร์สีลาภรณ์ (สมาน )
เจ้าคณะตำบลโคกเดื่อ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิวาตธรรมคุณ (เสน )
เจ้าคณะตำบลวังน้ำลัด เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอชุมแสง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอตากฟ้า

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอตาคลี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูโสภิตธรรมานุศาสน์ (ณัชพล ป.ธ.๕)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูมงคลเทพ (อมร )
เจ้าคณะตำบลตาคลี (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูนิบุณธรรมาทร (ลิ้มกวง )
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธนิมิต
ผจร. (๒๕๕๙)

 

อำเภอท่าตะโก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูวิจิตรสีลาภรณ์ (ปราณี สุปภาโต)
เจ้าอาวาสวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)

 

อำเภอบรรพตพิสัย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสถาพรศีลคุณ (สุชิน )
เจ้าคณะตำบลปากน้ำโพ (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพยุหะคีรี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอลาดยาว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอหนองบัว

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเมืองนครสวรรค์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอแม่วงก์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอไพศาลี

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook