ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดพิษณุโลก - พระสังฆาธิการ
  ทำเนียบพระครูสัญญาบัตร คณะสงฆ์ จังหวัดพิษณุโลก ไม่แยกอำเภอ

 

มหานิกาย

 

อำเภอชาติตระการ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอุปถัมภ์สันติคุณ (เสนอ )
เจ้าคณะอำเภอชาติตระการ
เจ้าอาวาสวัดโพนไทรงาม
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูโอภาสสถาพร (วานิช )
เจ้าคณะตำบลท่าสะแก
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐจันทประโชติ (บุญหลาย จนฺทาโภ)
เจ้าคณะตำบลสวนเมี่ยง
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูประกาศขันติคุณ (จำรัส ขนฺติพโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดบ้านดง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวิจิตรศีลสังวร (บุญล้ำ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะตำบลชาติตระการ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอดุลธรรมกิจ (ธรรมนูญ อารยธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลป่าแดง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูจันทปัญญาวิมล (คูณ )
เจ้าคณะตำบลบ้านดง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิสุทธิ์เขมาภินันท์ (อวน )
เจ้าคณะตำบลบ่อภาค
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโอภาสสถาพร (วานิช )
เจ้าคณะตำบลท่าสะแก
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอนครไทย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิทักษ์บุรีเขต (กุมาร ปทุมวณฺโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครไทย
เจ้าอาวาสวัดนาเมือง
รจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูวิรุฬห์ธรรมสถิต (ธีระพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลหนองกะท้าว เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูเมธากิตตยาทร (ณัฏฐ์ธน )
เจ้าคณะตำบลนครไทย
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูนครวรานุสิทธิ์ (ทวีป )
เจ้าคณะตำบลยางโกลน
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูประคุณธรรมวิจารณ์ (แช่ม )
เจ้าคณะตำบลนครชุม
เจ้าอาสวัดนาลานข้าว
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิสิฐฉันทานุศาสก์ (จำรัสพัฒนา )
เจ้าอาวาสวัดนาบัว
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์พัฒนากร (บัญชา )
เจ้าอาวาสวัดเข็กใหม่พัฒนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุจิณอาจารคุณ (วันชัย อาจารคุตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดโนนสูงอรัญญา
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูประคุณมโนมัย (มัย ผลปุญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดบ้านแยง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูพิบูลธรรมวงศ์
เจ้าคณะอำเภอนครไทย
เจ้าอาวาสวัดบ้านพร้าว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเมธากิตตยาทร (ณัฏฐ์ธน )
เจ้าคณะตำบลนครไทย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวินิตศีลขันธ์ (นิ่ม )
เจ้าคณะตำบลนาบัว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุตจันทเขต (สมพงษ์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลเนินเพิ่ม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานศีลวัตร (ฉลอง อธิสีโล)
เจ้าคณะตำบลบ้านแยง
เจ้าอาวาสวัดเกษตรสุขวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุกูลบุญสาร (ประเสริฐ ปุญฺญผโล)
เจ้าคณะตำบลห้วยเฮี้ย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าคาย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนครวรานุสิทธิ์ (ทวีป )
เจ้าคณะตำบลยางโกลน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางกระทุ่ม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูพิพิธพัฒนกิจ (จำลอง )
เจ้าคณะตำบลวัดตายม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยม
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลสนามคลี
เจ้าอาวาสวัดกำแพงมณี
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูพิทักษ์ปสาทกิจ (สำเริง )
เจ้าอาวาสวัดเนินกุ่ม
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูสถิตธรรมประคุณ (ยงยุทธ )
เจ้าอาวาสวัดเจริญราษฎร์
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูถาวรฉันทานุโยค (มุกดา )
เจ้าอาวาสวัดบึงช้าง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูอดุลบุญญาคม (บุญสม ปสโว)
เจ้าอาวาสวัดวังสาร
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรกิตติรัต (ประยูร )
เจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์นวกิจ (สมปอง )
รองเจ้าคณะอำเภอบางกระทุ่ม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธบุญเขต (มนตรี )
เจ้าคณะตำบลไผ่ล้อม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิบูลธรรมโชติ (บุญสม )
เจ้าคณะตำบลนครป่าหมาก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสังวราภินันท์ (สำเริง )
เจ้าคณะตำบลเนินกุ่ม
เจ้าอาวาสวัดดงหมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูผาสุกิจวิจารณ์ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลสนามคลี
เจ้าอาวาสวัดกำแพงมณี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอนุรักษ์นิติสาร (บุญส่ง )
เจ้าคณะตำบลท่าตาล
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพัฒน์อาจารคุณ (สมชาย )
เจ้าคณะตำบลบ้านไร่
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอบางระกำ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูวิบูลสิทธิธรรม (บุญชัย จนฺทธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอบางระกำ
เจ้าอาวาสวัดหนองพยอม
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูสถาพรธรรมประสิทธิ์ (ถนอม )
รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
รจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูประโชติวราคม (อาคม )
เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๒
จต.ชอ (๒๕๕๘)
  พระครูวิลาสธรรมประทีป (ทวีป ทีปธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลบางระกำ เขต ๑
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์กิตติคุณ (สง่า กิตฺตินธโร)
เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดเกาะจันทร์
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวิฐธรรมทัต (ชัยกฤช ทสฺสนธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลชุมแสงสงคราม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองอ้อ
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูเมธาประยุตต์ (สุเมธ สุเมโธ)
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูพิพิธเหมรักษ์ (เลี่ยม )
เจ้าอาวาสวัดวังนัยราษฏร์อุทิศ
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูวิลาสสีลาจาร (ลำยงค์ )
เจ้าอาวาสวัดหนองแขม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิสิฐกิตติสุนทร (บุญช่วย )
เจ้าอาวาสวัดปากคลองชุมแสง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูนิวาสขันติคุณ (มานพ )
เจ้าอาวาสวัดหนองนา
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูนิวิฐวีรธรรม (วิรัช )
รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
รองเจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถาพรธรรมประสิทธิ์ (ถนอม )
รองเจ้าคณะอำเภอบางระกำ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสถาพรบุญสาร (จันทร์ )
เจ้าคณะตำบลนิคมพัฒนา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพรหมกิจโกศล (ประดิษฐ์ )
เจ้าคณะตำบลคุยม่วง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลธรรมคุณ (สุชาติ )
เจ้าคณะตำบลหนองกุลา เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวรธรรมานุยุต (สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลบึงกอก เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดตะโม่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูฉันทธรรมานุสิฐ (ประวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลบ่อทอง
เจ้าอาวาสวัดปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูประภัศร์สิทธิคุณ (สัมฤทธิ์ )
เจ้าคณะตำบลปลักแรด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวีรนิคมเขต (อาจหาญ )
เจ้าคณะตำบลท่านางงาม เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดย่านใหญ่
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครููถาวรธรรมเจดีย์
เจ้าอาวาสวัดแหลมเจดีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานธรรมรักขิต (จิรวัฒน์ )
เจ้าคณะตำบลวังอิทก
รองเจ้าอาวาสวัดกลางสุริยวงศ์
รจร. (๒๕๕๘)

 

อำเภอพรหมพิราม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศุภกิจจาภิรัต (สมโชค ตาณรโต)
เจ้าคณะตำบลหนองแขม
เจ้าอาวาสวัดคลองตาล
ทจอ.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอุภัยโกศล (เจริญ )
เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม
เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูบริบูรณ์โกวิท (วัลลพ )
เจ้าคณะตำบลตลุกเทียม
เจ้าอาวาสวัดสันติกาวาส
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูสันติวนานุรักษ์ (ชูชาติ อภิวฑฺฒโน)
เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดพุทธสถานสันติวัน
จต.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูปิยธรรมาลังการ (วสุ )
เจ้าอาวาสวัดสวนอธิษฐาน
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูบรรพตคุณาธาร (อ่อง )
เจ้าอาวาสวัดเชิงเขาวนาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูพิสณฑ์กิจจานุกิจ (รวม )
เจ้าอาวาสวัดทับยายเชียง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิฑูรธรรมโสภณ (เริง )
เจ้าอาวาสวัดหนองหม้อแกง
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอรุณวโรภาส (ชินวร )
เจ้าอาวาสวัดหนองสะแก
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูประโชติสุวรรณคุณ (แก้ว )
เจ้าอาวาสวัดวังไม้แก่น
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูพิทักษ์มโนธรรม (สมประสงค์ )
เจ้าอาวาสวัดคลองแค
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสิริธรรมานุสนธิ์ (ธวัช )
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอพรหมพิราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริวัฒนานุยุต (ประดับ )
เจ้าคณะตำบลหอกลอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุภัยโกศล (เจริญ )
เจ้าคณะตำบลพรหมพิราม
เจ้าอาวาสวัดกรับพวงเหนือ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรกิจจานุยุต (กฤษณพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลมะต้อง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยวรรณสุนทร (สนอง )
เจ้าคณะตำบลวังวน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุจิณวรธรรม (สุวรรณ )
เจ้าคณะตำบลท่าช้าง
เจ้าอาวาสวัดนาขุม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์สีลาจาร (สมบัติ )
เจ้าคณะตำบลมะตูม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโฆสิตธรรมสุนทร (สุรทิน ญาณสุโภ)
เจ้าคณะตำบลศรีภิรมย์
เจ้าอาวาสวัดสวนร่มบารมี
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภกิจชยาภรณ์ (ศุภชัย )
เจ้าคณะตำบลทับยายเชียง
เจ้าอาวาสวัดหนองมะคัง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิพิธพัฒโนดม (บุญธรรม )
เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรศาสน์กิจจาทร (ธีระพง )
เจ้าคณะตำบลวงฆ้อง เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอดุลสุตวัฒน์
เจ้าคณะตำบลดงประคำ เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิจิตรจันทคุณ (สมจันทร์ จิตฺตคุโณ)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลวัฒนานคร
เจ้าอาวาสวัดสุธรรมาวาส
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูขันติบุรีกร
เจ้าอาวาสวัดวังวน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวังทอง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศุภกิจจาภิมณฑ์ (นวล )
เจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
จอ.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูพิศาลธรรมรังสี (รุ่ง )
เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดวังสำโรง
จต.ชอ (๒๕๖๒)
  พระครูผาสุกวรนิเวศน์ (สำราญ )
เจ้าคณะตำบลวังนกแอ่น
เจ้าอาวาสวัดวังนกแอ่น
จต.ชท. (๒๕๕๗)
  พระครูไพบูลจันทสาร (บัวศรี จนฺทสาโร)
เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองกาดำบำรุงธรรม
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิรุฬห์จันทโชติ (พยับ จนฺทโชโต)
เจ้าคณะตำบลแก่งโสภา เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดปากยาง
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูไพโรจน์ธรรมนิวิฐ (สังเวียน ถิรธมฺโม)
เจ้าคณะตำบลหนองพระ
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุนทรมงคลวิบูลย์ (ไพบูลย์ )
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิต
จร.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูฉันทธรรมโสภณ (มะลิ ฉนฺทธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดศรีโสภณ
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูประกาศพุทธิคุณ (สมชาย )
เจ้าอาวาสวัดโสภาราม
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูศีลาภิมณฑ์ (บญมี )
เจ้าอาวาสวัดเขาพนมทองคีรีเขต
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูไพโรจน์สิทธิคุณ (แปลก )
เจ้าอาวาสวัดใหม่ทรายมูล
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอุปถัมภ์สุทธิวัตร (ธีรพงษ์ ชีวสุทฺโธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าคายวนาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูประภาตธรรมทิน (อมรทัต ธมฺมกาโม)
เจ้าอาวาสวัดสุพรรณพนมทอง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูวิมลธรรมรักขิต (สมหวัง )
รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดวังทองวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิธานสาธุกิจ (ดำรงค์ )
รองเจ้าคณะอำเภอวังทอง
เจ้าอาวาสวัดบัวทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรคุณวัตร (พล )
เจ้าคณะตำบลดินทอง
เจ้าอาวาสวัดสะเดา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิษณุกิตติธาดา (เสนาะ )
เจ้าคณะตำบลแม่ระกา
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมานัสวรดิตถ์ (มณู )
เจ้าคณะตำบลท่าหมื่นราม เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุพัฒนโสภิต (อาคเนย์ )
เจ้าคณะตำบลพันชาลี เขต ๒
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอุดมธรรมสาร (สมพร )
เจ้าคณะตำบลบ้านกลาง เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอรรถธรรมาภรณ์ (ผล )
เจ้าคณะตำบลวังพิกุล เขต ๑
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวัดโบสถ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูสังวรยติวัฒน์ (ทะนัง สงฺวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดบ้านเนินมะครึด
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูฉันทสีลวัตร (ทองดี ฉนฺทสีโล)
เจ้าอาวาสวัดท่างาม
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูอุดมกาญจนกิจ (อำนวย สงฺกิจฺโจ)
เจ้าอาวาสวัดทองแท้
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูสุนทรพัฒนพิธาน (แร่ รกฺขิตสีโล)
เจ้าคณะตำบลคันโช้ง
เจ้าอาวาสวัดหินลาด
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุวิมลชัยคุณ (มนู ชยปาโล)
เจ้าคณะอำเภอวัดโบสถ์
เจ้าอาวาสวัดช่างเหล็ก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูถาวรคามเขต (ลำไย ถาวโร)
เจ้าคณะตำบลหินลาด
เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิทิตตันติคุณ (แจง ตนฺติปาโล)
เจ้าอาวาสวัดน้ำคบ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปิยสีลประยุต ( เปมสีโล)
เจ้าอาวาสวัดหนองบอน
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเนินมะปราง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูอดุลธรรมสาร (บัญญัติ โอภาโส)
เจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
จอ.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูสุภาจารประสิทธิ์ (ไสว คมฺภีโร)
เจ้าคณะตำบลบ้านมุง
เจ้าอาวาสวัดอัมพรินทร์คูหา
จต.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูอาทรธรรมประพุฒิ (รังสัน ธมฺมธีโป)
เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดพุกระโดน
จต.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูวรเขตบัณฑิต (สุชาติ )
เจ้าอาวาสวัดบ้านมุง
จร.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูอุทัยธรรมนิเทศ (บุญเทียน ถิรธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดหนองดู่สามัคคีธรรม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูประจักษ์สารธรรม (อภิชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอเนินมะปราง
เจ้าอาวาสวัดวังไทรย้อย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุภัทรกิจวิบูลย์ (สุทิน )
เจ้าคณะตำบลเนินมะปราง
เจ้าอาวาสวัดเนินมะปราง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิรุฬห์ปัญญารัต (สมบูรณ์ )
เจ้าคณะตำบลชมพู
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิมลขันติสาร (จันทร์ทรา )
เจ้าคณะตำบลวังโพรง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณปัญญาภิสุทธิ์ (สุภี )
เจ้าคณะตำบลบ้านน้อย - วังยาง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุกิตติพิลาส
เจ้าคณะตำบลไทรย้อย เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดหนองขมิ้น
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอเมืองพิษณุโลก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  พระครูศรีสุธรรมาภรณ์ (ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย
รจจ.
  พระครูสุเมธธรรมโสภณ (สำอางค์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
เจ้าอาวาสวัดพิกุลวราราม
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูพิสิฐรัตนาภิรักษ์ (พรหมสวรรค์ ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๘)
  พระครูสิริรัตนสุนทร (มณเฑียร ตนฺติปาโล ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชพ. (๒๕๕๙)
  พระครูประภัสสรสันติคุณ (ศักดิ์นรินทร์ กตสาโร)
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๒
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก
ทผจล.ชพ. (๒๕๖๒)
  พระครูศรีรัตนาทร (ฐานะวะ คมฺภีรเวที ป.ธ.๖)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๗)
  พระครูรัตนสุตาภรณ์ (ธีรเดช ธีรวฑฺฒโน ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๘)
  พระครูรัตนสารสาทร (ชาญ สิรินฺธโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูปิยรัตนานุวัตร (วรยุทธ ปิยทสฺสี ป.ธ.๔)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ผจล.ชอ. (๒๕๖๒)
  พระครูสันติจันทคุณ (บุญมี จนฺทูปโม)
เจ้าคณะตำบลบึงพระ
เจ้าอาวาสวัดสันติวัน
จต.ชอ.วิ. (๒๕๕๙)
  พระครูประภัศร์โสตถิคุณ (สมปอง ตโมนุโท)
เจ้าคณะตำบลจอมทอง
เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูอาทรโชติวัฒน์ (ณัฐวิทย์ )
เจ้าคณะตำบลท่าทอง
เจ้าอาวาสวัดสะอัก
จต.ชอ (๒๕๕๙)
  พระครูอมรสุตกิจ (นิยม ฉนฺทวาที ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดเทพกุญชร
จร.ชอ. (๒๕๕๙)
  พระครูอุดมฐานานุยุต (บุญเสริม )
เจ้าอาวาสวัดตาลสุวรรณ
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูประสุตปัญโญภาส (นุกูล )
เจ้าอาวาสวัดหัววังกร่างวนาราม
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูสุนทรขันตยาภิรม (สมทรง )
เจ้าอาวาสวัดปากพิงตะวันออก
จร.ชท. (๒๕๕๘)
  พระครูวิสุทธิธรรมคุณ (จักรภพ )
เจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูมนูญบุญวาท (การุณ )
เจ้าอาวาสวัดเด่นโบสถ์โพธิ์งาม
จร.ชท. (๒๕๕๙)
  พระครูสุธรรมภาณพิสิฐ (พิทักษ์ สุธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดทองหลาง
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูอภัยธุราทร (ชำนาญ )
เจ้าอาวาสวัดใหม่อภัยยาราม
จร.ชท. (๒๕๖๒)
  พระครูประภากรชัยกิจ (จตุชัย )
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดเขื่อนขันธ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญารัตนาทร (เชาว์ )
เจ้าคณะอำเภอเมืองพิษณุโลก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูกิตติรัตนานุกูล (จันดี )
เจ้าคณะตำบลในเมือง เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปริยัติกิจจานุกรม (พิน ฉินฺนาลโย ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลวัดจันทร์
เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันออก
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูพิทักษ์ชัยสิทธิ์ (จง )
เจ้าคณะตำบลบ้านกร่าง
เจ้าอาวาสวัดพระขาวชัยสิทธิ์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูธีรพงศ์พิสุทธิ์ (เอกอุดม ธีรวํโส)
เจ้าคณะตำบลท่าโพธิ์
เจ้าอาวาสวัดเสาหิน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุเมธธรรมโสภณ (สำอางค์ )
เจ้าคณะตำบลบ้านป่า
เจ้าอาวาสวัดพิกุลวราราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูปัญญาวราภิรัต (เศรษฐวุฒิ )
เจ้าคณะตำบลมะขามสูง
เจ้าอาวาสวัดจอมทอง
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนเวฬุวัน (ชัยพร )
เจ้าคณะตำบลปากโทก
เจ้าอาวาสวัดไผ่ค่อมรัตนาราม
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอาทรอรรถสาร (ศรีไพร อตฺตสาโร)
เจ้าคณะตำบลสมอแข
เจ้าอาวาสวัดสมอแข
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูเกษมวาปีพิสัย (ณัฐพล )
เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๑
เจ้าอาวาสวัดบึกกระดาน
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูนิทัศน์บุญญากร (บำรุง ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลดอนทอง เขต ๒
รองเจ้าอาวาสวัดธรรมจักร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูรัตนเสนาภิมุข (สุวิทย์ ป.ธ.๓)
เจ้าคณะตำบลพลายชุมพล
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูอภัยจริยาภรณ์ (บุญชู ชินวํโส)
เจ้าคณะตำบลวัดพริก
เจ้าอาวาสวัดบางทราย
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโกวิทพัฒนาทร (ณรงค์ )
เจ้าคณะตำบลวังน้ำคู้
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสุนทรโรจนคุณ (ปิยะพงษ์ )
เจ้าคณะตำบลอรัญญิก
เจ้าอาวาสวัดโพธิญาณ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูวิริยวีรกิจ
เจ้าอาวาสวัดอินทรีย์
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูโสภณธรรมวิภัช (สำอางค์ ธมฺมภาโค)
เจ้าคณะตำบลหัวรอ เขต ๑
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิริรัตนานุวัตร (ทวี ฐานวโร ป.ธ.๕)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูสิทธิธรรมวิภัช (สำลี วราโภ ป.ธ.๔)
เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ
ไม่ทราบข้อมูล
  พระครูมนูญจันทสาร (ภราดร จนฺทสาโร)
รองเจ้าอาวาสวัดเขื่อนขันธ์
รจร. (๒๕๖๒)

 

 

 

ธรรมยุต

 

อำเภอชาติตระการ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูกันตสีลสัมบัน (สมบูรณ์ )
เจ้าอาวาสวัดป่าสมบูรณ์ธรรม
จร.ชท. (๒๕๕๙)

 

อำเภอนครไทย

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอบางกระทุ่ม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูอภัยธรรมโสภณ (สายันต์ สญญโม)
เจ้าคณะอำเภอนครไทย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดอภัยสุพรรณภูมิ
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)

 

อำเภอบางระกำ

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูสุธรรมปัญญาภรณ์ (จงรักษ์ )
เจ้าคณะอำเภอบางระกำ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดบางระกำ
จอ.ชอ. (๒๕๕๙)
   พระครูสุวรรณสุนทร
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอพรหมพิราม

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอวังทอง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
   พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
ทจอ.ชอ. (๒๕๖๒)
   พระครูจิตตนันทคุณ (ภักดี )
เจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล
   พระครูวัชรธรรโมทัย (สันดร อุปสนฺโต)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอพิษณุโลก - วังทอง (ธ)
ไม่ทราบข้อมูล

 

อำเภอวัดโบสถ์

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเนินมะปราง

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

อำเภอเมืองพิษณุโลก

นาม ตำแหน่งทางสงฆ์ ชั้น
  

 

 

แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook